Bevezetés

Az auto­ma­ti­zált, online mar­ke­ting rend­sze­red fel­épí­té­se köz­ben bele­fut­hatsz olyan hibák­ba, amik lelas­sít­ják, elodáz­zák a meg­va­ló­sí­tást. Bosszan­tó, ami­kor egy figyel­met­len­ség, pil­la­nat­nyi figye­lem­ki­ha­gyás miatt hete­ket csú­szik az infor­má­ció­áram­lás start­gomb­já­nak meg­nyo­má­sa.
Dühön­ge­ni sze­ret­nél, ami­kor napok óta pró­bálsz meg­ol­da­ni vala­mit, és a végén kide­rül, nem te vagy a hunyó.

Ezt a gyűj­te­ményt azért állí­tot­tuk össze neked, hogy amit mi, vagy mások már benyal­tak, azt te messzi­re el tudd kerül­ni.

 1. Nem csak az angyal­kák láb­ló­ga­tós és kuk­ko­lós helye a fel­hő!

Mit szólsz a követ­ke­ző eset­hez?  Egy nagyon ked­ves hölgy pityer­gő han­gon hív­ta Atti­lát, hogy már írja a „főter­mé­ket”, meg­írt 20 oldalt, de lelök­te az ege­ret vélet­le­nül, és min­den, de min­den, amit eddig írt elve­szett, kitör­lő­dött, eltűnt. Most mit tegyen?
Nem tudom te hogy vagy ezzel, de ami­kor meg­hal­lot­tam az ese­tet, a víz levert. Én is jár­tam már úgy, hogy rossz gom­bot nyom­tam meg és töröl­tem 8 sort. Már ott elment a ked­vem az írás­tól és attól, hogy újra neki áll­jak, és újra begé­pel­jem azo­kat a mon­da­to­kat, mert azt érez­tem, hogy úgy már soha töb­bé nem tudom meg­fo­gal­maz­ni, mint elő­ször. Hogy veled ilyen soha ne for­dul­has­son elő, a követ­ke­zők­re figyelj, ha dol­go­zol:

 • Ami­kor elkez­ded a mun­kát, azon­nal adj a műved­nek egy címet és mentsd el. A géped is csi­nál biz­ton­sá­gi men­té­se­ket, de csak rit­káb­ban, ahogy az gyá­ri­lag vagy álta­lad be van állít­va. Én a 8 sor elvesz­té­se óta 2 soron­ként rámen­tek a doku­men­tu­ma­im­ra.
 • Dol­gozz „a fel­hő­ben”: ott men­te­ned sem kell, mert ott min­den, amit leírsz, auto­ma­ti­ku­san elmen­tő­dik. Ilyen pél­dá­ul a Goog­le Docs, amely olyan, mint egy Word doku­men­tum, de mind­ez az inter­ne­ten keresz­tül online és folya­ma­to­san kap­cso­lat­ban áll a Goog­le fel­hő szol­gál­ta­tá­sá­val. Ugyan ez az Excel helyett a fel­hő­ben, a Goog­le She­ets.
 • Hogyan éred el? Rop­pant egy­sze­rű. Kövesd az ábrá­kon a piros nyi­la­kat.

Nekem nagyon tet­szik ez a lehe­tő­ség, mert sok­kal több az elő­nye, mint a hát­rá­nya.

Hát­rány­ként talán csak egyet­len dol­got tudok fel­hoz­ni:

 • Ami fel­ke­rül a fel­hő­be, az ott is marad örök­re. De ne ijedj meg, mert ki tudsz töröl­ni bár­mit, és amit töröl­tél, annak az elő­va­rázs­lá­sa már komoly hac­ker-tudo­mányt igé­nyel. Ha pedig nem sze­ret­néd, hogy bár­ki lás­sa azt, amin dol­go­zol, vagy azt, amit fel­töl­tesz, akkor hét­köz­na­pi embe­rek szá­má­ra is elér­he­tő tit­ko­sí­tá­si algo­rit­mu­so­kat hasz­nálj!
 • Attól függ, mennyi­re van üldö­zé­si máni­ád, – és vall­juk be, a neten azért ez egy valós féle­lem lehet -, itt találsz magad­nak meg­fe­le­lő védel­met és tit­ko­sí­tást. http://loadion.com/hu/Titkositas_11551.html
  A „fel­hő­ben” tör­té­nő mun­ká­nak szám­ta­lan elő­nye van: Lehet áram­szü­net, vagy leejt­he­ted az ege­ret, vagy meg­nyom­hatsz ezer rossz gom­bot is, amit oda beír­tál az elmen­tő­dik, és bár­mi­kor lehív­ha­tod.
  Ha tönk­re­megy, ha vírus­tá­ma­dás vagy hac­ker táma­dás éri a szá­mí­tó­gé­pe­det, nem szá­mít, mert min­den, a fény­ké­pek, a doku­men­tu­mok, az írá­sa­id mind fel­hő­ben táro­lód­nak, így bár­mi­kor, bár­hon­nan, bár­mi­lyen gépen meg­nyit­ha­tó­ak azok, csak a jel­sza­va­i­dat kell tud­nod hoz­zá.
  Min­den ada­to­dat tük­rö­zik, vagy­is, ha az egyik föld­ré­szen az egész rend­szer bedől, akkor egy másik föld­rész szer­ve­re­i­ről eléred a szá­mod­ra fon­tos dol­go­kat. Itt lehet­nek kisebb vesz­te­sé­gek, de, mi mond­juk egy napi mun­ka elvesz­té­se ahhoz képest, hogy min­de­ned elve­szett.
  A fel­hő alkal­ma­zá­so­kat, be tudod épí­te­ni a mun­kád­ba is. Táb­lá­za­to­kat, nap­tá­rat tudsz meg­osz­ta­ni álta­lad kije­lölt embe­rek­kel. Így amit te beírsz, ők is lát­ják, vagy amit ők írnak, azt te is látod. Egy­sze­rű­en össze tudod álta­la han­gol­ni a csa­pat­mun­kát.
 1. (Pl: veze­tői meg­be­szé­lés. Eddig kör­be­te­le­fo­nál­tad az embe­re­ket, de küld­het­tél cso­por­tos e‑mailt, sms‑t, Viber, vagy Mes­sen­ger üze­ne­tet is. Most csak beírod a nap­tár­ba: hét­fő 11 óra + hely­szín)
  Szó­val nem csak az angyal­kák láb­ló­ga­tós és kuk­ko­lós helye a fel­hő, hanem mind­annyi­unk­nak egy óri­á­si segít­ség. Egy pro­fi online mar­ke­tin­ges vál­lal­ko­zó vagy online MLM‑s biz­to­san fel­hő­ben dol­go­zik. A máso­dik leve­lünk­ben a követ­ke­ző témá­val fog­lal­ko­zunk majd:

Azért fek­tess MAGADBA, hogy az élet­ben soha ne legyél kiszol­gál­ta­tott!