Miért fektess be Magadba?

  1. Azért fek­tess MAGADBA, hogy az élet­ben soha ne legyél kiszol­gál­ta­tott!

Ha nem bol­do­gulsz a tech­ni­kai oldal­lal, ne küzdj, bízd olyan­ra, aki tud­ja, érti, csi­nál­ja nap, mint nap.

Külön­bö­ző árak van­nak a pia­con, válaszd a szá­mod­ra leg­meg­fe­le­lőb­bet, de ne hagyd magad átvág­ni. Nézz körül ala­po­san, hiszen te már átlá­tod, érted, hogy hogyan működ­nek ezek a rend­sze­rek, tudsz kér­dez­ni is.

Javas­lat:

Ami még kényel­mes, és nem rabol el tőled sok időt, azt lehe­tő­leg Te magad végezd, de tudd, hogy hol a határ. Sok­szor elég, ha vala­ki meg­mu­tat­ja, és már át is vehe­ted. Vagy össze­rak­ja az ala­po­kat és a tar­tal­mi mun­kát már Te csi­ná­lod. Hiszen a Te vál­lal­ko­zá­sod, Te isme­red a leg­job­ban.

Mon­dok egy pél­dát:

Éppen hir­detsz a Face­boo­kon. Napi sze­rény 3.000 forin­tot állí­tot­tál be. Van két hir­de­té­sed, hogy lásd, melyik tel­je­sít job­ban. Elin­dí­tod és tudod, hogy érté­kel­he­tő ered­mé­nyek­hez kell kb. 2–3 nap. Majd rájössz a sta­tisz­ti­kák­ból, hogy az egyik hir­de­té­se­det le kel­le­ne állí­ta­ni, mert nem tel­je­sít jól, a másik szö­ve­gé­ben pedig maradt egy hiba.

  1. Ha NEM te fel­ügye­led a hir­de­té­sed, mert azt gon­do­lod, nem értesz hoz­zá, akkor vala­kit el kell ahhoz érned, hogy lekap­csol­ja a nem tel­je­sí­tőt. Könnyen buk­hatsz több ezer forin­tot, mire meg­tör­té­nik az, ami­nek meg kell tör­tén­nie. Hiszen kicsi a való­szí­nű­sé­ge annak, hogy a meg­bí­zot­tad azon­nal neki­áll­jon Neked dol­goz­ni.

Eset­leg arra haj­lan­dó, hogy leál­lít­sa a nem tel­je­sí­tő hir­de­té­sed, és majd ha ráér, pár nap múl­va, akkor neki­áll kija­ví­ta­ni a mási­kat, vagy újab­bat elin­dí­ta­ni.

Te a kam­pá­nyod kel­lős köze­pén vagy, elve­szí­tesz napi mini­mum 10–30 fel­irat­ko­zót! De, mond­juk, meg­ol­dó­dik 3 nap alatt ez a kor­rek­ció.

  • 30–90 fel­irat­ko­zót veszí­tet­tél.
  • Ha a kam­pá­nyod 2%-os kon­ver­zi­ó­val dol­go­zik, akkor ez eset­ben elve­szí­tet­tél 2 vásár­lót is.
  • Legyen a ter­mé­ked kb. 5.000 Ft, tehát elbuk­tál 10.000 Ft bevé­telt is.

Igen csak bosszan­tó!
De mi van akkor, ha nem tud­ja kikap­csol­ni a hir­de­té­sed, mert éppen egy kon­fe­ren­ci­án van a web­mes­te­red, egész nap elér­he­tet­len, vagy egy csa­lá­di ese­mé­nye van, leg­rosszabb eset­ben egy teme­tés.
Ilyen­kor min­dig a leg­rosszabb tör­té­nik, csak azért, hogy Téged bosszant­son a sors! (Látod, bekap­csolt a bal agy­fél­te­kéd!) Isme­red Murphy tör­vény­köny­vét! (ha netán nem akkor itt a link hoz­zá: https://hu.wikipedia.org/wiki/Murphy_t%C3%B6rv%C3%A9nye )

A lényeg, hogy biz­to­san nem nyúl a Te hir­de­té­sed­hez.

Szó­val elte­lik 1–2 nap és neked tovább fut a hibás hir­de­té­sed és kidob­tál az abla­kon napi 3.000 Ft-ot. Mond­juk, 2–3 nap alatt meg­ol­dó­dik a hely­zet, de akkor is buk­tál leg­alább 6.000 ‑9.000 Ft-ot, plusz az ő mun­ka­dí­ját! Vala­mint a vásár­lá­so­kat 10.000 Ft érték­ben. Tehát, ez a meg­ol­dás mínusz 16–19 ezer Ft körül áll meg a végén!

Mind­ez 1 alak­alom­mal és 1 hiba ese­tén. Sze­rin­ted egy kam­pány alatt ez hány­szor szo­kott elő­for­dul­ni, mire min­den flot­tul megy?

  1. Ha kicsit rászánsz az időd­ből, egy két alap tan­fo­lya­mot elvég­zel, és meg­ta­nu­lod az ala­po­kat, hogy mind­ezt Te magad meg tudd olda­ni. Ebben az eset­ben, bár­mi­lyen gond fel­me­rül, azon­nal kész min­den, és vesz­te­ség nél­kül. Maxi­mum rászán­tál 1 óra hosszát az éle­ted­ből. Nincs ide­ges­ke­dés, nincs feles­le­ges pénz­ki­do­bás, nincs kun­csor­gás a web­mes­ter­nél, hogy de most Neked ez azon­nal, és élet­be vágó.
    Leülsz egy kávé­val a kezed­ben a géped­hez, és mire meg­iszod, készen vagy.

Befek­tet­tél egy tan­fo­lyam­ba kb. 15–25.000 forin­tot és örök­re tudod, ahány­szor csak szük­sé­ged van rá!

Azt a meg­ol­dást válaszd, úgy csi­náld, ahogy neked a leg­jobb, ami neked biz­ton­sá­gos, ami­től jól érzed magad!