, fontos!

Ára: 4.990 Ft

Kérem a köny­vet most!

Különleges Garanciát is kapsz!

Ez a dolog való­ban műkö­dik, de csak akkor, ha való­ban meg is csinálod!
Hogy­ha tény­leg alkalmazod!
Tehát, nincs iga­zán kockázatod!
Ezért, ha nincs ben­ne ebben a Tudás­anyag­ban az az infor­má­ció, amit ígér­tem ebben a Pre­zen­tá­ci­ó­ban, akkor csak írj egy emailt és vissza­ad­juk a pénzed!

MIRE NEKED A JOBB AGYFÉLTEKÉS ONLINE MARKETING?
  • Lesz név­lis­tád!

  • A NEM-ek 90%-át nem Te kapod!

  • Csak érdek­lő­dők­kel tárgyalsz!

  • Ter­vez­he­tő­vé válik a sikered!

  • Auto­ma­ti­zál­ha­tó!

CSAK 3 KORÁBBI VÁSÁRLÓ POZITÍV VÉLEMÉNYE (HOGY NE EZZEL HÚZZUK AZ IDŐT).

Segí­tett kre­a­tí­vab­ban gon­dol­kod­ni, és az ábrák, raj­zok segít­sé­gé­vel bizo­nyos folya­ma­to­kat job­ban átlát­ni. Min­den­ki­nek aján­la­nám, hogy sza­ba­dab­ban, kre­a­tí­vab­ban tud­jon gon­dol­kod­ni, és mer­je meg­va­ló­sí­ta­ni az álmait.

Dobo­zi Dor­ina, sze­mé­lyi asszisz­tens és mar­ke­ting munkatárs

A folya­ma­tot, mint egy képet látom, szí­ve­sen aján­la­nám, mert a célok meg­va­ló­sí­tá­sá­nak egy váz­la­tát, egy tér­ké­pét kapod meg.

Rábl Zol­tán, nyug­dí­jas utazó

Köze­lebb kerül­tek a cél­ja­im, álma­im. Az álma­i­mat átül­tet­ték a valós világ­ba, de esz­közt is kap­tunk hoz­zá, ért­he­tő­vé téve ezt a digi­tá­lis vilá­got. Emészt­he­tő­vé válik az online tér.

Mol­nár Vil­mos, rádió ripor­ter, újságíró