4 részes tudás-anyag 1. rész

Te vagy a Király!

A mai világ­ban nem szá­mít, hogy koráb­ban mit tanul­tál, mit csi­nálsz most, kik a fel­me­nő­id, és kik a leme­nő­id.
Az inter­net vilá­gá­ban csak az szá­mít, Te mit akarsz a világ­tól.
Amennyi­ben aka­rod hasz­nál­ni az új tech­no­ló­gi­á­kat, akkor hasz­ná­lod, ha még félsz tőlük, akkor pedig meg­ta­nul­ha­tod.

De ilyen „inter­net” demok­ra­ti­kus még soha nem volt a világ, mint most!

Nem szá­mít fáraó vagy, netán egy­sze­rű rab­szol­ga, ha van egy lap­to­pod, – meg­jegy­zem elég ma már egy okos tele­fon is, mert az összes tudás ben­ne van, csak túl kicsi és kényel­met­len -, és van inter­ne­ted, akkor min­den tudás és tech­no­ló­gia a ren­del­ke­zé­sed­re áll.
Élhetsz egy eldu­gott falu­ban, élhetsz vala­me­lyik fővá­ros­ban, vagy egy ten­ger­par­ti kuny­hó­ban, ha ezek (lap­top, inter­net) a ren­del­ke­zé­sed­re áll­nak, akkor Te vagy a király!

Bár­mit meg­kap­hatsz, ház­hoz szál­lít­ják, és bár­mi­lyen tudás­hoz, infor­má­ci­ó­hoz hoz­zá­fér­hetsz!

Én még emlék­szem, ami­kor gye­rek­ko­runk­ban a követ­ke­ző cím­mel írtak ki rajz­pá­lyá­za­tot:
„Mi lesz 2000-ben?”. Fan­tasz­ti­kus dol­go­kat raj­zol­tunk, de ezt a háló­za­tos vilá­got, ami most 2018-ben átszö­vi a hét­köz­nap­ja­in­kat, azt bizony még nem lát­tuk, nem sej­tet­tük, hiszen egy cso­mó új tudo­mány szü­le­tett idő­köz­ben.
Pedig az inter­net már léte­zett akkor is, csak szi­go­rú­an tit­kos, kato­nai fel­hasz­ná­lás­ra volt, néhány kivá­lasz­tott­nak.

Ma, Csil­la 80 éves édes­any­ja Face­book-ozik, Sky­pe-ol, inter­ne­ten nézi a tv-t, a híre­ket ott olvas­sa, és inter­ne­ten leve­lez a bará­ta­i­val és velünk. Az Ame­ri­ká­ban élő uno­ká­já­nak a hon­lap­ján ellen­őr­zi, mi van a gye­rek­kel, olvas­sa a blog­ját, Like-olja, ami tet­szik, és hoz­zá­szól, elmond­ja a véle­mé­nyét. Előbb érte­sül dol­gok­ról, mint mi! Pedig 8 évvel ezelőtt szá­mí­tó­gé­pet csak nálunk látott az iro­dá­ban, azt is jó messzi­ről! 70 éve­sen kezd­te, a nul­lá­ról!

Tehát csak rajtad múlik, mit választasz!

 • Vagy gon­dos­kodsz magad­ról, és embe­ri élet­kö­rül­mé­nye­ket terem­tesz magad­nak,
 • vagy remeg­ve várod, hogy kihúzd a nyug­dí­jig.
 • Hacsak nem vagy gaz­dag poli­ti­kus, vagy nem volt zsí­ros állá­sod, akkor pedig a nyug­dí­jas évek sem lesz­nek anya­gi­lag fel­hőt­le­nek!

Mi, a Jobb Agyféltekés Online Marketing Módszerrel egy megoldást adunk a kezedbe.

Nem a mi üzletünket kínáljuk neked, hanem egy eszközt ahhoz, hogy csináld a saját üzletedet jobban, tudatosabban és hatékonyabban, mint eddig.

 • Egy vál­lal­ko­zás­nál a kulcs­kér­dés, van e meg­fe­le­lő mére­tű pia­cod?
 • Akar­ják-e az embe­rek azt, amit kínálsz?
 • Szük­sé­gük van-e rá?
 • Ad-e vala­mi­lyen ége­tő prob­lé­má­juk­ra meg­ol­dást?

Ha a vála­szod igen, akkor már csak azt kell meg­tud­nod, hol élnek ezek az embe­rek, és hogyan éred el őket?

Mon­dok egy érde­kes ada­tot.
A Face­boo­kon több, mint 5 mil­lió magyar van csak kis hazánk­ban. Mil­li­ó­val töb­ben, mint az aktív dol­go­zók!

Szó­val, ha te ezek közül az embe­rek közül el tudod érni azo­kat,

 • akik a te cél­cso­por­tod,
 • akik­nek rád van szük­sé­gük,
 • pont az ő prob­lé­má­juk­ra tudod a meg­ol­dást, és
 • meg tudod mutat­ni nekik az aján­la­to­dat, akkor az jó?

Töb­bek között, ezt tud­ja az inter­net segít­sé­gé­vel, az online mar­ke­ting.
A jobb agy­fél­te­kés mód­szer pedig nem más, mint egy haté­kony tanu­lá­si szisz­té­ma, ami egy­sze­rű­en csak segít könnyeb­ben meg­ér­te­ni, és meg­ta­nul­ni a lénye­get.

Gon­dolj csak bele, mennyi ener­gi­át, hány évet tet­tél már a hagyo­má­nyos, sze­mé­lyes, kap­cso­la­ti ala­pon műkö­dő mód­szer­be, vagy mennyit akarsz még bele­ten­ni?
Mit csi­nálsz egy új üzlet elin­dí­tá­sá­nál, ha már elfo­gyott a bará­ta­id, isme­rő­se­id lis­tá­ja?

Itt, az online mar­ke­ting­ben,

 • nem kell ide­ge­ne­ket haj­ku­rász­nod sze­mé­lye­sen,
 • nem kell hideg hívá­so­kat csi­nál­nod,
 • nem kell ismer­ked­ned,
 • nem kell újabb klu­bo­kat fel­fe­dez­ned, hogy beirat­kozz,
 • nem kell mások ren­dez­vé­nye­i­re eljár­nod, hogy ismer­kedj,
 • nem kell a rokon­sá­got, bará­ti kört leamor­ti­zál­nod!

Meg­ka­pod, csak azo­kat az embe­re­ket, – az online mar­ke­ting segít­sé­gé­vel -, akik a leg­jobb cél­kö­zön­sé­ged!

Ehhez kel­le­nek segéd­esz­kö­zök. Pl.

 • Web­site,
 • Blog,
 • Face­book oldal, és
 • még néhány dolog.

Eze­ket meg­csi­nál­juk, meg­mu­tat­juk, fel­tölt­jük, sor­ba ren­dez­zük, és meg­ta­nít­juk hasz­nál­ni őket, a Jobb Agy­fél­te­kés Mód­szer­rel.
Mert az nem kér­dés, hogy egy online rend­szert kell össze­rak­nod a segít­sé­günk­kel, hogy az, auto­ma­tán szál­lít­sa és szűr­je az érdek­lő­dő­ket, hogy neked már csak azok­kal legyen sze­mé­lye­sen dol­god, akik érdek­lőd­nek a ter­mé­ked és a szol­gál­ta­tá­sod iránt.

Miben vagyunk mások, mint a legtöbb online marketing tanfolyam?

 • Mi való­ban meg­ta­ní­tunk, azaz nem csak elmond­juk pro­fin a nagy „okos­sá­got”, hanem MEGÉRTÉS ALAPÚ videó tan­fo­lya­mo­kat adunk a kezed­be, azaz való­ban meg­ta­ní­tunk rá.
 • Annyi­szor nézed végig a vide­ó­kat, amennyi­szer csak aka­rod, és olyan tem­pó­ban amely­ben Neked jó!
 • Nálunk elő­ször meg­ér­ted, átlá­tod, majd csi­ná­lod. Mind­ezt olyan videó anya­go­kon, ame­lyek végig­ve­zet­nek lépés­ről lépés­re az egész folya­ma­ton! 
 • Kita­lál­tuk, meg­csi­nál­tuk, más­fél évig tesz­tel­tük, és 100 embe­ren kipró­bál­tuk, ma pedig alkal­maz­zuk az online mar­ke­ting taní­tá­sá­nál a jobb agy­fél­te­kés mód­szert, amely hihe­tet­le­nül haté­kony! Ez való­ban olyan, ami meg­ér­tést ad, és ami segít Neked a meg­va­ló­sí­tás­ban.
 • Videó tan­fo­lya­ma­in­kon, lépés­ről lépés­re, együtt végig csi­nál­juk Veled, az online üzle­ted alap­ja­it.
 • Az elmé­le­ti tudás mel­lé, meg­ka­pod az ered­ményt is, amennyi­ben csi­ná­lod velünk együtt.
 • És az sem mel­lé­kes, hogy az ára­ink nagyon barát­sá­go­sak.