4 részes tudás-anyag 2. rész

Honnan lesznek jelöltjeid, érdeklődőid, ebben a fantasztikus online térben?

Az első rész­ben, az online vál­lal­ko­zá­sod alap­ja­i­ról beszél­tünk.

Olvas­hat­tad, hogy a Jobb Agy­fél­te­kés okta­tá­si szisz­té­má­val egy esz­közt kapsz ahhoz, hogy saját üzle­te­det job­ban, tuda­to­sab­ban és haté­ko­nyab­ban csi­náld, mint eddig.

A Te klasszi­kus, vagy MLM vál­lal­ko­zá­sod kulcs­kér­dé­sei a követ­ke­zők:

  1. Van-e meg­fe­le­lő mére­tű pia­cod?
  2. Akar­ják-e az embe­rek azt, amit kínálsz?
  3. Szük­sé­gük van-e rá?

Adsz-e vala­mi­lyen, ége­tő prob­lé­má­juk­ra meg­ol­dást?

Ma az első kér­dést bon­col­gat­juk egy kicsit. Mert ha nincs meg­fe­le­lő mére­tű pia­cod, akkor akár milyen jó ter­mék­kel, szol­gál­ta­tás­sal állsz is elő, nem lesz, aki meg­ve­gye.

Az tud­juk sze­ren­csé­re, – és ez a kiin­du­lá­si alap -, hogy az, ami­vel fog­lal­ko­zol, legyen az MLM vál­lal­ko­zás vagy klasszi­kus vál­lal­ko­zás, ren­del­ke­zik olyan ter­mék­kel, szol­gál­ta­tás­sal, ami kell az embe­rek­nek. Ezt kipi­pál­tuk.

Akkor most jöhet a „piac­tér”!
Mivel online ala­po­kon dol­go­zunk, azt kell kide­rí­te­nünk, hogy az online tér­ben van-e akko­ra pia­cunk, ahol lehet meg­fe­le­lő szá­mú érdek­lő­dőt, jelöl­tet, majd vevőt talál­ni.

Mi is ez az online tér?

Nyil­ván az inter­net, ahol van­nak olyan „elke­rí­tett terek”, aho­va sokan jár­nak.
Ilyen a Face­book, a You­Tu­be, a Pin­te­rest, az Ins­ta­gram, a Twit­ter és még sorol­hat­nám.

Ezek olyan cso­mó­pon­tok, vir­tu­á­lis „város­ál­la­mok” (JobbATOM-os kép­al­ko­tás­sal), aho­va sok ember megy vala­mi­ért. Van, aki egész nap ott lóg, van aki napon­ta több­ször benéz, van, aki csak rit­káb­ban, de vala­mi­ért még is csak rend­sze­re­sen ott van. Van, aki csak bámész­ko­dik, van aki „kuk­kol”, meg­né­zi, hogy mit csi­nál­nak a töb­bi­ek. Mit reg­ge­liz­tek, hova utaz­tak? Van, aki­nek konk­rét cél­ja van és azért megy oda, van, aki be akar­ja gyűj­te­ni a friss infor­má­ci­ó­kat, plety­ká­kat stb.

A lényeg az, hogy a Face­book ala­pí­tói kita­lál­tak egy világ­mé­re­tű megapo­liszt, aho­va nagyon sokan men­nek nap, mint nap néze­lőd­ni. A Goog­le ala­pí­tói is meg­ál­mod­tak egy olyan felü­le­tet, mint a You­Tu­be, aho­va ren­ge­te­gen jár­nak moziz­ni, vide­óz­ni.
Az Ins­ta­gram kita­lá­lói pedig, a képe­ket tet­ték köz­pont­ba, mint egy modern fotó­mú­ze­um­ban, ahol néze­lőd­hetsz.

A Pin­te­rest lét­re­ho­zói, az ötle­tes, jó kép­gyűj­te­mé­nye­ket szer­vez­ték egy elké­pesz­tő­en jó rend­szer­be, ahol ha meg­tet­szik vala­mi, akkor haza vihe­ted, és a falad­ra akaszt­ha­tod.

A Twit­te­re­sek, a gyors, SMS sze­rű üze­ne­te­ket hoz­ták be az éle­tünk­be, ez a gyors hírek 3 másod­perc­ben.

Miért jó ez neked?

Azért, mert ezek az inter­ne­tes plat­for­mok ren­ge­teg embert, pia­ci sze­rep­lőt, szá­mod­ra poten­ci­á­lis vásár­lót terel­nek egy hely­re! Ha ezek­ben a vir­tu­á­lis „város­ál­la­mok­ban” nyitsz bol­to­kat, iro­dá­kat, lesz­nek kíván­csis­ko­dó­id, érdek­lő­dő­id, köve­tő­id, akkor elér­tél egy nagyon spe­ci­á­lis közön­sé­get, akik­nek meg tudod mutat­ni a por­té­ká­dat.
Pél­dá­ul a Face­book olda­la­don gyűjt­hetsz érdek­lő­dő­ket, a Twit­te­ren köve­tő­ket, a You­Tu­be csa­tor­ná­don fel­irat­ko­zó­kat, akik kíván­csi­ak az álta­lad köz­re­adott infor­má­ci­ók­ra.

Tehát ebben a soci­al media háló­ban (Face­book, a You­Tu­be, a Pin­te­rest, az Ins­ta­gram, a Twit­ter stb.) lehe­tő­sé­ged van egy pro­fi módon fel­épí­tett online mar­ke­ting rend­szer­rel érdek­lő­dő­ket gyűj­te­ni a témád­ra.
Nem ide­ge­ne­ket kell meg­szó­lí­ta­nod, ha elfo­gyott, vagy nincs név­lis­tád, hanem olyan embe­re­ket gyűj­tesz, akik vélet­le­nül, vagy nem tel­je­sen vélet­le­nül, hanem ügyes mar­ke­ting­gel kerül­tek oda, és azt mond­ták az olda­la­don, hogy figyelj csak, ez a dolog érde­kel engem.
Mutasd csak, pon­to­sab­ban mivel is fog­lal­ko­zol?
Meg lehet ezt ven­ni vala­hol?

A piac nagyságától indultunk. Nézzük, mit jelent ma 2018-ban, neked, ez az magyar online piactér?

Csak néhány elgondolkodtató szám!

Face­book: 6,3 mil­lió magyar hasz­nál­ja aktí­van a leg­na­gyobb közös­sé­gi háló­za­tot a plat­form saját ada­tai sze­rint.

Mes­sen­ger: 5,2 mil­lió magyar van regiszt­rál­va, de csak a 2%-uk hasz­nál­ja aktí­van.

Ins­ta­gram: 2,1 mil­lió magyar hasz­nál­ja (1 év alatt 1 mil­li­ó­val növe­ke­dett ez a szám!)

You­Tu­be: 4,3 mil­lió magyar mond­ta azt, hogy hasz­nál­ják a You­Tu­be-ot. Ez „csak ” fél mil­li­ó­val növe­ke­dett 1 év alatt!

Pin­te­rest: 1 mil­lió magyar, több­sé­gé­ben nők.

(Forrás: MediaQ)

(For­rás: Medi­aQ)

Most pedig, érde­mes azon elgon­dol­kod­nod, hogy hány ide­gen nyel­ven beszélsz, mert csak a Face­book mil­li­ár­dos nagy­ság­ren­det jelent nem­zet­kö­zi viszony­lat­ban?

És ha sze­ren­csés vagy, és beszélsz nyel­ve­ket, akkor elkép­sztő lehe­tő­sé­gek előtt állsz!

Miben vagyunk mások, mint a legtöbb online marketing tanfolyam?

  • Mi való­ban meg­ta­ní­tunk, azaz nem csak elmond­juk pro­fin a nagy „okos­sá­got”, hanem MEGÉRTÉS ALAPÚ videó tan­fo­lya­mo­kat adunk a kezed­be, azaz való­ban meg­ta­ní­tunk rá.
  • Annyi­szor nézed végig a vide­ó­kat, amennyi­szer csak aka­rod, és olyan tem­pó­ban amely­ben Neked jó!
  • Nálunk elő­ször meg­ér­ted, átlá­tod, majd csi­ná­lod. Mind­ezt olyan videó anya­go­kon, ame­lyek végig­ve­zet­nek lépés­ről lépés­re az egész folya­ma­ton! 
  • Kita­lál­tuk, meg­csi­nál­tuk, más­fél évig tesz­tel­tük, és 100 embe­ren kipró­bál­tuk, ma pedig alkal­maz­zuk az online mar­ke­ting taní­tá­sá­nál a jobb agy­fél­te­kés mód­szert, amely hihe­tet­le­nül haté­kony! Ez való­ban olyan, ami meg­ér­tést ad, és ami segít Neked a meg­va­ló­sí­tás­ban.
  • Videó tan­fo­lya­ma­in­kon, lépés­ről lépés­re, együtt végig csi­nál­juk Veled, az online üzle­ted alap­ja­it.
  • Az elmé­le­ti tudás mel­lé, meg­ka­pod az ered­ményt is, amennyi­ben csi­ná­lod velünk együtt.
  • És az sem mel­lé­kes, hogy az ára­ink nagyon barát­sá­go­sak.