4 részes tudás-anyag 3. rész

Azt ígértük, hogy a harmadik részben megmutatunk néhány trükköt, hogyan tudod a munkádat automatizálni azért, hogy ne legyél az online világod rabszolgája.

Az, hogy jelen vagy az online tér­ben, az nagy­sze­rű dolog. Van egy web­ol­da­lad, elkezd­ted töl­tö­get­ni a szá­mod­ra, és az üzle­ted szá­má­ra érde­kes, és érté­kes tar­ta­lom­mal. Ez szin­tén nagy­sze­rű, hiszen sokan odá­ig sem jut­nak el, hogy legyen web­ol­da­luk. Tehát, Te már egy óri­á­si lépést meg­tet­tél!

Van azon­ban egy bök­ke­nő.

A sok mun­ká­val, és nagy sze­re­tet­tel lét­re­ho­zott friss web­ol­da­lad olyan, mint­ha egy nagy kikö­tő egyik dokk­já­ba beál­lí­tot­tad vol­na az utas­szál­lí­tó hajó­dat. Ki van csi­no­sít­va, fel van tölt­ve min­den­fé­le finom­ság­gal, leszer­vez­tél ezer prog­ra­mot. És várod, hogy majd csak betér vala­ki és meg­kér­de­zi, mikor indulsz, mer­re tar­tasz, mennyi­be kerül? Ha tet­szik neki, amit lát, akkor veled men­ne.
És bizony sze­ré­nyen, heten­te csak egy két kíván­csis­ko­dó jön feléd!
Ez nagyon kevés, egy sta­bil meg­bíz­ha­tó üzlet­hez.

Szó­val azt biz­to­san érez­ni fogod, hogy nincs rend­jén vala­mi, mert napo­kat, hete­ket üldö­gélsz a kapi­tá­nyi kabi­nod­ban, és a kutya sem nyit­ja rád az ajtót.
Gon­dolsz egy nagyot, mert hal­lot­tad, hogy a Face­book, a Goog­le+, a You­Tu­be, a Pin­te­rest, az Ins­ta­gram vir­tu­á­lis „világ­vá­ro­sok­ban” ren­ge­teg ember meg­for­dul, ren­ge­teg ember néze­lő­dik, keres­gél.

Nosza, meg­nyi­tod min­den­hol a kis „uta­zá­si” iro­dá­dat. Ajaj, a kis „uta­zá­si” iro­dá­id­ba el kell jut­tat­nod a hajód hírét. Ki kell rak­nod a kira­kat­ba a sok csá­bí­tó aján­la­to­dat és ezt folya­ma­to­san fris­sí­te­ned is kell (vagy­is ezek­re a helyek­re fel kell töl­te­ned az érté­kes tar­tal­ma­kat, fris­sí­te­ned kell azo­kat, hogy az ott nyüzs­gő érdek­lő­dők rád talál­ja­nak).

Úr Isten, mit vettem a nyakamba!? Kellett nekem ez a hajó és a vele járó macera?

Eddig csak kitet­tem egy-egy rek­lá­mot vala­ho­vá, meg­kér­tem a bará­ta­i­mat, hogy jöj­je­nek velem. Néha írtam a blo­gom­ba, és töl­tö­get­tem a web­ol­da­lam. Most pedig 4–5 újabb hely­re kell posz­tol­gat­nom, ráadá­sul rend­sze­re­sen.
Ki győ­zi ezt?
Még min­dig csak én dol­go­zom halál­ra magam, és az uta­sok nem törik össze magu­kat, hogy eljöj­je­nek és benéz­ze­nek a hajóm­ra.

Nos, ha ezt eddig elolvastad, életed legfontosabb szem felnyitó oldalát olvasod!

Mert az biz­tos, hogy ezek­kel a gon­do­la­tok­kal már talál­koz­tál, ha csak picit is bele­kós­tol­tál már online vilá­gá­ba és rászán­tad magad, hogy részt vegyél ebben a jövő­ről szó­ló, nagy tár­sas­já­ték­ban.

Pár éve, még csak néhány 10 mil­lió, majd száz­mil­li­ók forog­tak az inter­ne­tes keres­ke­de­lem­ben. Ma már csak Magyar­or­szá­gon, több mil­li­árd forint cse­rél gaz­dát ezen a felü­le­ten!

Dönt­hetsz úgy, hogy kima­radsz belő­le, de dönt­hetsz úgy is, hogy még az ele­jén bekap­cso­lódsz, és kive­szed belő­le a részed.

Per­sze ezt is meg kell tanul­ni. Időt, mun­kát és pénzt kíván itt is a tanu­lá­si folya­mat.

Ma két dolgot szeretnék megmutatni Neked.

Az első, hogy ha a blo­go­don írsz egy jó bejegy­zést, akkor auto­ma­ti­ku­san el tudod kül­de­ni a Goog­le+ olda­lad­ra, a Face­book­ra, és a Twit­ter­re is. Szó­val egy csa­pás­ra rög­tön három legyet ütöt­tél. Ez egy beépü­lő modul, vagy egy kiegé­szí­tő, amit a WP (word­press) olda­lad­ba be tudsz épí­te­ni néhány gomb­nyo­más­sal. Ha beál­lí­tot­tad, akkor ezek a gom­bok helyet­ted teszik a dol­gu­kat.
Tar­tal­ma­kat osz­ta­nak meg, és a láto­ga­tó­i­dat is tere­lik, hogy minél össze­tet­tebb élmény­ben legyen részük az olda­la­i­don. Eze­ket sokan hasz­nál­ják, és ered­mé­nye­sen szer­zik vissza az ide­jü­ket az online világ­ból úgy, hogy azt más, hasz­no­sabb­ra for­dít­has­sák, miköz­ben ezek a prog­ra­mok auto­ma­ti­ku­san dol­goz­nak a hát­tér­ben.

(Forrás: MediaQ)

A másik meg­ol­dás, amit most muta­tok neked arra jó, hogy a hír­le­ve­led­re fel­irat­ko­zott érdek­lő­dő­id­hez, auto­ma­ti­ku­san el tudd jut­tat­ni az infor­má­ci­ó­i­dat. Mind­ezt úgy, hogy min­den­kit a nevén szó­lí­tasz a leve­le­id­ben. Mind­egy, hogy idő­ben mikor irat­ko­zik fel, ő min­dig auto­ma­ti­ku­san, az ele­jé­ről kezd­ve, a neki szó­ló, és sor­ban neki követ­ke­ző leve­le­det kap­ja meg.
A meg­ol­dás egy auto­resz­pon­der szoft­ver, azaz auto­ma­ti­kus hír­le­vél kül­dő rend­szer. Ebből az egyik leg­jobb Magyar­or­szá­gon, a Sales Auto­pi­lot rend­szer.
Ingyen ki is pró­bál­ha­tod, ha rákat­tin­tasz a link­re (https://www.salesautopilot.hu/donteselokeszito-bemutato/). Ők maguk elmond­ják majd, hogy mit tud a rend­sze­rük.

(Forrás: MediaQ)

Azt, hogy hogyan kell iga­zán pro­fi rend­sze­re­ket össze­rak­ni, azt szí­ve­sen meg­mu­tat­juk Neked is. Még­hoz­zá, egy min­den­ki szá­má­ra befo­gad­ha­tó, meg­ér­té­sen ala­pu­ló jobb agy­fél­te­kés tanu­lá­si szisz­té­má­val, ami külön­le­ges és egye­dül­ál­ló az ország­ban.

A Te dön­té­sed, hogy beszállsz-e az online világ nagy biz­ni­szé­be, vagy magá­nyos par­ti­zán­ként har­colsz egy olyan csa­ta­me­zőn, ami már nem is ott van, ahol te küz­desz, és már régen nem a Te fegy­ve­re­id­del vív­ják, hanem egé­szen más, sok­kal, de sok­kal haté­ko­nyabb esz­kö­zök­kel.

Miben vagyunk mások, mint a legtöbb online marketing tanfolyam?

  • Mi való­ban meg­ta­ní­tunk, azaz nem csak elmond­juk pro­fin a nagy „okos­sá­got”, hanem MEGÉRTÉS ALAPÚ videó tan­fo­lya­mo­kat adunk a kezed­be, azaz való­ban meg­ta­ní­tunk rá.
  • Annyi­szor nézed végig a vide­ó­kat, amennyi­szer csak aka­rod, és olyan tem­pó­ban amely­ben Neked jó!
  • Nálunk elő­ször meg­ér­ted, átlá­tod, majd csi­ná­lod. Mind­ezt olyan videó anya­go­kon, ame­lyek végig­ve­zet­nek lépés­ről lépés­re az egész folya­ma­ton! 
  • Kita­lál­tuk, meg­csi­nál­tuk, más­fél évig tesz­tel­tük, és 100 embe­ren kipró­bál­tuk, ma pedig alkal­maz­zuk az online mar­ke­ting taní­tá­sá­nál a jobb agy­fél­te­kés mód­szert, amely hihe­tet­le­nül haté­kony! Ez való­ban olyan, ami meg­ér­tést ad, és ami segít Neked a meg­va­ló­sí­tás­ban.
  • Videó tan­fo­lya­ma­in­kon, lépés­ről lépés­re, együtt végig csi­nál­juk Veled, az online üzle­ted alap­ja­it.
  • Az elmé­le­ti tudás mel­lé, meg­ka­pod az ered­ményt is, amennyi­ben csi­ná­lod velünk együtt.
  • És az sem mel­lé­kes, hogy az ára­ink nagyon barát­sá­go­sak.