Több, mint 1 mil­lió 105 ezer ember néz­te meg azt az izgal­mas vide­ót, amely­ben az emlé­ke­zet nagy kér­dé­se­it fesze­ge­tik a kuta­tók.
Pél­dá­ul:
Meg tud­juk-e szer­kesz­te­ni emlé­ke­ink tar­tal­mát? 
Ez egy sci-fi-rej­tett kér­dés, amit Ste­ve Rami­rez és Xu Liu kér­dez­nek a labo­ra­tó­ri­u­má­ban az MIT-nél. Lénye­gé­ben a pár lézer­su­ga­rat készít egy élő egér agyá­ba, hogy akti­vál­ja és mani­pu­lál­ja a memó­ri­á­ját. Ebben a várat­la­nul szó­ra­koz­ta­tó beszél­ge­tés­ben nem­csak hogyan, hanem – ami fon­to­sabb – miért teszik ezt.