Jobb agyféltekés vacsora!

Mi két fő terü­le­ten hasz­nál­juk a jobb agy­fél­te­kés mód­sze­re­ket. Az egyik az online mar­ke­ting, a másik a jobb agy­fél­te­kés online MLM. Nos, tudom, hogy vál­la­la­ti szeg­mens­ben is, hasz­nál­ják az USA-ban a leg­kü­lön­bö­zőbb terü­le­te­ken, egy­ál­ta­lán nem ördög­től való ha újabb terü­le­te­ket fede­zünk fel.

Otthoni munka mesterséges intelligenciával!

A mes­te­sé­ges intel­li­gen­cia utol­ér­te a tar­ta­lom fej­lesz­tést, a blog írást is. Helyet­te­sít­he­tők vagyunk‑e mes­ter­sé­ges intel­li­gen­ci­á­val? Létezik‑e ma Magyar­or­szá­gon olyan bevé­tel terem­tő lehe­tő­ség, ame­lyet ott­hon­ról, online el tudunk végez­ni, a mini­má­lis embe­ri kon­tak­tu­sok­kal, magas profittal?

Hogyan dolgozz otthonról, amennyiben online szeretnéd az MLM-et csinálni?

Online mar­ke­ting tudás, napi pár perc­ben, MLM-ben dol­go­zók­nak, MOST INGYENESEN! Mi, ebben tudunk MOST neked segí­te­ni! 7 részes ingye­nes live adás soro­za­tot készí­tünk, hogy meg­könnyít­sük a mun­kád. Amen […]

Jobb agyféltekés megérzés, vagy adat vezérelt gondolkodás 2020-tól?

Most, vagy jobb agy­fél­te­ké­sen szár­nya­lunk, és hall­ga­tunk az intu­í­ci­ónk­ra, meg­ér­zé­se­ink­re, vagy adat vezé­rel­ten fel­tur­bóz­zuk a bal agy­fél­te­kén­ket, és logi­kus dön­té­se­ket hozunk? Netán adat vezé­rel­ten bevet­jük a mes­ter­sé­ges intelligenciát?

A siker egyetemes törvényei, "A képlet" Barabási Albert László 1.

Teg­nap este a CEU‑n, egy fan­tasz­ti­kus könyv­be­mu­ta­tón került a magyar közön­ség kezé­be Bara­bá­si Albert-Lász­ló új siker­köny­ve, „A kép­let”. A közön­ség óri­á­si érdek­lő­dés­sel és lel­ke­se­dés­sel fogad­ta. Felesé […]

Fillérekből csinált 10 millió dollárt hónapok alatt egy amerikai férfi

Íme, egy álom­sze­rű online mar­ke­ting siker­tör­té­net. Egy iga­zi ame­ri­kai álom, amit nagyon sokan sze­ret­né­nek másol­ni. Van ben­ne jobb agy­fél­te­ke is? Per­sze, hogy van, hiszen nagyot álmod­ni és kre­a­tív­nak l […]

Péntek 13.

Igen, egy kicsit össze­csap­tak a fejünk felett a hul­lá­mok. Nem kom­mu­ni­kál­tuk, elné­zést kérünk. Úgy gon­dol­tuk, hogy kezel­ni tud­juk a dol­go­kat, de ma már lát­juk, hogy nem sike­rült. Ezért úgy gon­dol­tuk, c […]