Blog2020-07-30T03:19:17+00:00

A Lozanov módszer

Egy átla­gos ember hagyo­má­nyos, mód­sze­rek­kel, 25 – 40 szót tud meg­ta­nul­ni napon­ta, kb.: 3 óra nyelv­ta­nu­lás­sal. Az elvá­rás pedig az, hogy a vizs­gá­ig emlé­kez­zünk kb.: 80%-ra, és akkor már nagyon jók vagy […]

A jobb agyféltekés módszer 6 +1 kulcsa

Mit lehet ezek­kel a Jobb Agy­fél­te­kés mód­sze­rek­kel tanul­ni? Gya­kor­la­ti­lag min­dent, ami érde­kel ben­nün­ket. Hasz­nál­ták pél­dá­ul az egész­ség­ügy­ben, szín­mű­vé­sze­ti műhe­lyek­ben, vál­la­la­ti tré­nin­ge­ken, játékve […]

Go to Top