Otthoni munka mesterséges intelligenciával!

Otthoni munka mesterséges intelligenciával!

A mes­te­sé­ges intel­li­gen­cia utol­ér­te a tar­ta­lom fej­lesz­tést, a blog írást is. A Com­pu­ter­World augusz­tus­ban köz­zé­tet­te, hogy olyan blog pos­tot írt egy mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia szoft­ver, amely­ről min­den­ki azt hit­te való­di, ember által...
A 40%-os szabály!

A 40%-os szabály!

Azt ígér­tem ma egy nagyon izgal­mas gon­do­lat sort osz­tok meg a 40%-os szabályról. Ez egy túl­élő siker szabály. A FORBES ‑ban jelent meg magya­rul egy angol cikk össze­fog­la­ló­ja és kiegé­szí­té­se magyar tapasztalatokkal. Pár hónap­ja volt egy nagy nagy online...
A lélek molekulája

A lélek molekulája

Jobb agy­fél­te­kés online mar­ke­ting és minden­nek az alap­ja, az agyunk megismerése Las­san har­ma­dik éve fog­lal­ko­zunk a jobb agy­fél­te­kés online mar­ke­ting­gel, és mél­tat­la­nul hát­tér­be szo­rult a pub­li­ká­ci­ók­ban maga az alap, az agyunk. Nem...