A rövidülő idő a videókban

A rövidülő idő a videókban

Miért annyi­ra fon­tos a vide­ós kommunikáció?   Nos az embe­rek ebben a mai inter­ne­tes, tele­ví­zi­ós kor­ban meg­szok­ták, hogy min­den mozog, min­den alap­ve­tő­en képi kom­mu­ni­ká­ci­ó­val megy át. Egy­re keve­seb­ben olvasnak.  Nagy nyom­ta­tott...