Események2018-05-13T11:31:46+00:00

Események

(A vál­toz­ta­tás jogát fenn­tart­juk, elő­re nem lát­ha­tó aka­dá­lyok ese­té­re)

2018. május 6.
vasár­nap
Kulcs­szó és Soci­al Media NAP
Mik azok a kulcs­sza­va­id, ami­re való­ban keres­nek az embe­rek, és hogyan rakd össze a soci­al media háló­dat úgy, hogy az külö­nö­sebb pénz­be­fek­te­tés nél­kül is, pénzt ter­mel­jen neked.
Rész­le­tek
2018. május 21.
Pün­kösd Hét­fő
9.30–17.30
Szö­veg­író NAP
Új tren­dek a szö­veg­írás­ban és a hír­le­vél kül­dés­ben! Hogyan nem mész az olva­só­id agyá­ra. Hogyan legyél haté­kony és ered­mé­nyes, úgy hogy nem mar­ke­tin­ge­zed szét az ügy­fe­le­i­det!
Rész­le­tek
  
MEGRENDELEM
2018. ápri­lis 22.
vasár­nap
Ext­ra NAP
… a vég­zős cso­port­nak.
2018. már­ci­us 3.
szom­bat
Szö­veg­író NAP
Új tren­dek a szö­veg­írás­ban és a hír­le­vél kül­dés­ben! Hogyan nem mész az olva­só­id agyá­ra. Hogyan legyél haté­kony és ered­mé­nyes, úgy hogy nem mar­ke­tin­ge­zed szét az ügy­fe­le­i­det!
Rész­le­tek
2018. feb­ru­ár 1.
szer­da
Meg­vi­lá­go­sí­tó DÉLUTÁN
Miért a jobb agy­fél­te­ke fog ural­kod­ni a jövő­ben?
6 jobb agy­fél­te­kés trend, ami az üzle­ted és a te éle­ted felett is dönt!
Szen­zá­ci­ó­san új mód­szer, hogy könnyen átlásd, az Online Mar­ke­ting rend­sze­rét, és vég­re meg tudd csi­nál­ni a saját haté­kony érté­ke­sí­té­sed a leg­jobb cél­pi­a­cod­nak.
Kita­lál­tuk, kipró­bál­tuk, műkö­dik! Töltsd le most ingyen!
Letöl­tés után meg­néz­he­ted a Meg­vi­lá­go­sí­tó Dél­után leírá­sát.
Letöl­töm most!
2018. feb­ru­ár 7.
szer­da
Face­book NAP
Janu­ár­ban miért rob­bant fel az inter­net a Face­book miatt, avagy Zuc­ker­berg beje­len­té­se­i­hez hogyan alkal­maz­kodj, hogy a 2018-as éved még sike­re­sebb legyen. Új tren­dek 2018-ra. Mit kell vál­toz­tat­nod a Face­book stra­té­gi­á­don, hogy élet­ben maradj 2018-ban!
BETELT (Már nem ren­del­he­tő)
Rész­le­tek
2018. feb­ru­ár 10.
szom­bat
Kulcs­szó és Soci­al Media NAP
Mik azok a kulcs­sza­va­id, ami­re való­ban keres­nek az embe­rek, és hogyan rakd össze a soci­al media háló­dat úgy, hogy az külö­nö­sebb pénz­be­fek­te­tés nél­kül is, pénzt ter­mel­jen neked.
Rész­le­tek
2018. feb­ru­ár 17.
szom­bat
Robot­pi­ló­ta NAP
Hogyan auto­ma­ti­záld a rend­sze­re­det, hogy ne legyél az inter­net rab­szol­gá­ja. Kom­mu­ni­ká­ci­ós terv készí­tés, auto­ma­ti­zá­lás.
BETELT (Már nem ren­del­he­tő)
Rész­le­tek
2018. feb­ru­ár 21.
szer­da
Videó NAP
A videó a jelen és a jövő az inter­ne­ten. Mik az új, 2018-as videó tren­dek. A leg­ha­tá­so­sabb videó készí­té­se, ingye­nes videó készí­tő prog­ra­mok.
Rész­le­tek
2018. feb­ru­ár 24.
szom­bat
Videó NAP
A videó a jelen és a jövő az inter­ne­ten. Mik az új, 2018-as videó tren­dek. A leg­ha­tá­so­sabb videó készí­té­se, ingye­nes videó készí­tő prog­ra­mok.
BETELT
Rész­le­tek
2018. feb­ru­ár 28.
szer­da
Szö­veg­író NAP
Új tren­dek a szö­veg­írás­ban és a hír­le­vél kül­dés­ben! Hogyan nem mész az olva­só­id agyá­ra. Hogyan legyél haté­kony és ered­mé­nyes, úgy hogy nem mar­ke­tin­ge­zed szét az ügy­fe­le­i­det!
Rész­le­tek
2018. janu­ár 28.
vasár­nap
Face­book NAP
2 hete miért rob­bant fel az inter­net a Face­book miatt, avagy Zuc­ker­berg beje­len­té­se­i­hez hogyan alkal­maz­kodj, hogy a 2018-as éved még sike­re­sebb legyen. 
2017. decem­ber 9. szom­bat Meg­va­ló­sí­tó nap 2. Modul /Állj cél­irány­ba, célozd meg a szigeted!/
2017. novem­ber 8. szer­da Meg­va­ló­sí­tó nap 3. Modul /Facebook nap/
2017. novem­ber 11. szom­bat Meg­vi­lá­go­sí­tó dél­után /14–18 órá­ig, 4 órás bemu­ta­tó program/
2017. novem­ber 15. szer­da Meg­va­ló­sí­tó nap 5. Modul /Hogyan készíts videót?/
2017. novem­ber 18. szom­bat Meg­va­ló­sí­tó nap 1. Modul /Kulcsszavak, mi a jó doma­in név és amit a jó tár­hely­ről tud­ni érdemes/
2017. novem­ber 22. szer­da Meg­va­ló­sí­tó nap 4. Modul /Hogyan auto­ma­ti­zálj, hogy ne legyél az online üzle­ted rabszolgája?/
2017. novem­ber 29. szer­da Meg­va­ló­sí­tó nap 5. Modul /Hogyan készíts videót?/
2017. októ­ber 2. Meg­le­pe­tés nap (Csak azok­nak, akik már a 3. Modult is befe­jez­ték)
2017. októ­ber 14. Meg­va­ló­sí­tó nap 6. Modul /egész napos gya­kor­la­ti nap/
2017. októ­ber 18. Meg­va­ló­sí­tó nap 4. Modul /egész napos gya­kor­la­ti nap/
2017. októ­ber 28. Meg­vi­lá­go­sí­tó dél­után /14–18 órá­ig, 4 órás bemu­ta­tó program/
2017. októ­ber 29. Meg­le­pe­tés nap (Csak azok­nak, akik már a 5+1. Modult is befe­jez­ték)
2017. szep­tem­ber 3. Meg­va­ló­sí­tó nap 5. Modul /egész napos gya­kor­la­ti nap/
2017. szep­tem­ber 10. Meg­le­pe­tés nap (Csak azok­nak, akik már a 3. Modult is befe­jez­ték)
2017. szep­tem­ber 22. Meg­va­ló­sí­tó nap 3. Modul /egész napos gya­kor­la­ti nap/
2017. augusz­tus 6. Meg­le­pe­tés nap (Csak azok­nak, akik már az 5+1. Modult is befe­jez­ték)
2017. augusz­tus 13. Meg­va­ló­sí­tó nap 4. Modul /egész napos gya­kor­la­ti nap/
2017. augusz­tus 16. Meg­va­ló­sí­tó nap 4. Modul /egész napos gya­kor­la­ti nap/ ESŐNAP
2017. augusz­tus 27. Meg­va­ló­sí­tó nap 2. Modul /egész napos gya­kor­la­ti nap/
2017. júli­us 1. Meg­va­ló­sí­tó nap 5. Modul /egész napos gya­kor­la­ti nap/
2017. júli­us 2. Meg­va­ló­sí­tó nap 3. Modul /egész napos gya­kor­la­ti nap/
2017. júli­us 4. Meg­va­ló­sí­tó nap 5. Modul /egész napos gya­kor­la­ti nap/ ESŐNAP
2017. júli­us 5. 20 óra­kor Web­kon­fe­ren­cia Prog­ram indí­tó bemu­ta­tó
2017. júli­us 6. Meg­va­ló­sí­tó nap 3. Modul /egész napos gya­kor­la­ti nap/ ESŐNAP
2017. júli­us 8. Meg­va­ló­sí­tó nap 1. Modul /egész napos gya­kor­la­ti nap/
2017. júli­us 9. Meg­le­pe­tés nap (Csak azok­nak, akik már a 3. Modult is befe­jez­ték)
2017. júli­us 12. Meg­va­ló­sí­tó nap 1. Modul /egész napos gya­kor­la­ti nap/ ESŐNAP
2017. júli­us 29. Meg­va­ló­sí­tó nap +1. Modul Cél­ter­ve­zés modul /egész napos gya­kor­la­ti nap/ Nincs Eső­nap­ja!
2017. júni­us 10. Meg­va­ló­sí­tó nap 4. Modul /egész napos gya­kor­la­ti nap/
2017. júni­us 11. Meg­va­ló­sí­tó nap 2. Modul /egész napos gya­kor­la­ti nap/
2017. júni­us 14. Meg­va­ló­sí­tó nap 4. Modul /egész napos gya­kor­la­ti nap/ ESŐNAP
2017. júni­us 15. Meg­va­ló­sí­tó nap 2. Modul /egész napos gya­kor­la­ti nap/ ESŐNAP
2017. júni­us 23. Meg­vi­lá­go­sí­tó dél­után /18–21 órá­ig, 3  órás bemu­ta­tó program/
2017. május 6. Meg­va­ló­sí­tó nap 3. Modul /egész napos gya­kor­la­ti nap/
2017. május 7. Meg­va­ló­sí­tó nap 1. Modul /egész napos gya­kor­la­ti nap/
2017. május 9. Meg­va­ló­sí­tó nap 3. Modul /egész napos gya­kor­la­ti nap/ ESŐNAP
2017. május 10. Meg­va­ló­sí­tó nap 1. Modul /egész napos gya­kor­la­ti nap/ ESŐNAP
2017. május 13. Meg­le­pe­tés nap (Csak azok­nak, akik már a 3. Modult is befe­jez­ték)
2107. május 26. Meg­vi­lá­go­sí­tó dél­után /17–21 órá­ig, 4–5 órás bemu­ta­tó program/

Válaszd ki a téged érdeklő modulokat és időpontokat, majd add meg a pontos számlázási adataid!

Kér­lek, ezt a mezőt is legyél szí­ves kitöl­te­ni!
Kér­lek, ezt a mezőt is legyél szí­ves kitöl­te­ni!
Kér­lek, ezt a mezőt is legyél szí­ves kitöl­te­ni!
Kér­lek, ezt a mezőt is legyél szí­ves kitöl­te­ni!
Kér­lek, ezt a mezőt is legyél szí­ves kitöl­te­ni!
Kér­lek, ezt a mezőt is legyél szí­ves kitöl­te­ni!
Kér­lek, ezt a mezőt is legyél szí­ves kitöl­te­ni!
Részvételi adatok
Majdnem kész! Kérlek, töltsd ki ezt az űrlapot,
majd kattints a lenti gombra!
50 % kész…
Barion - A legokosabb fizetés.
A piros gomb megnyomása után átirányítunk a Barion Payment Zrt. oldalára, ahol biztonságos körülmények között, tőlünk függetlenül történik meg a bankkártyás fizetés. A JobbATOM semmilyen formában nem jut hozzá a bankkártya adataidhoz.
Kifejezetten és önként hozzájárulok ahhoz, hogy kapcsolattartás céljából, az általam megadott személyes adataimat a szolgáltató felhasználja. => Adatvédelmi Szabályzat.
Az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot elolvastam, annak tartalmát megértettem és tudomásul vettem. => ÁSZF.
6 jobb agyféltekés trend, ami az üzleted, és a te életed felett is dönt!
MIÉRT A JOBB AGYFÉLTEKE FOG
URALKODNI A JÖVŐBEN?
TÖLTSD LE MOST
INGYEN
Az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot elolvastam, annak tartalmát megértettem és tudomásul vettem. => ÁSZF.
Kifejezetten és önként hozzájárulok ahhoz, hogy kapcsolattartás céljából, az általam megadott személyes adataimat a szolgáltató felhasználja. => Adatvédelmi Szabályzat.
Miért a jobb agyfélteke fog uralkodni a jövőben?
6 jobb agyféltekés trend, ami az üzleted, és a te életed felett is dönt!
INGYEN!
TÖLTSD LE MOST
Kifejezetten és önként hozzájárulok ahhoz, hogy kapcsolattartás céljából, az általam megadott személyes adataimat a szolgáltató felhasználja. => Adatvédelmi Szabályzat.
Az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot elolvastam, annak tartalmát megértettem és tudomásul vettem. => ÁSZF.
Miért a jobb agyfélteke fog uralkodni a jövőben?
INGYEN!
TÖLTSD LE MOST
6 jobb
agyféltekés
trend,
ami az
üzleted és
a te életed
felett is
dönt!
Kifejezetten és önként hozzájárulok ahhoz, hogy kapcsolattartás céljából, az általam megadott személyes adataimat a szolgáltató felhasználja. => Adatvédelmi Szabályzat.
Az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot elolvastam, annak tartalmát megértettem és tudomásul vettem. => ÁSZF.
VÁRJ! VAN EGY BÓNUSZ AJÁNDÉKBA!
Miért a jobb agyfélteke fog uralkodni a jövőben?
Bónusz: Hogyan turbózd fel
a tanulási kapacitásod?
TÖLTSD LE MOST
INGYEN
MINDKETTŐT
Kis türelmet kérek,
az adatok feldolgozása folyamatban van…
Részvételi adatok
Majdnem kész! Kérlek, töltsd ki ezt az űrlapot,
majd kattints a lenti gombra!
50 % kész…
Barion - A legokosabb fizetés.
A PDF-et az itt megadott email címre küldjük, kérlek, a legjobb email címedet add meg, hogy valóban megkapd ezt az értékes információt!
Írd ide a keresztneved és a pontos email címed és csak nyomd meg a „Kérem az ajándékot most!” gombot!
Majdnem kész! Add meg az alábbi adataidat, majd kattints a kék gombra az ingyenes hozzáféréshez!
FIGYELEM! Ezt az infót eredetileg CSAK 4 különleges emberrel osztottam meg!
50 % kész…
VÁRJ! VAN EGY BÓNUSZ AJÁNDÉKBA!
Miért a jobb agyfélteke fog uralkodni a jövőben?
Bónusz: Hogyan turbózd fel
a tanulási kapacitásod?
TÖLTSD LE MOST
INGYEN
MINDKETTŐT
VÁRJ!
Mielőtt kilépnél, szeretném megmutatni Neked azt a videót, amelyből megtudhatod azt az 5 fontos érvet, hogy miért éri meg Neked a Jobb Agyféltekés Online Marketinggel foglalkozni egyáltalán!
FIGYELEM! Ezt az infót eredetileg CSAK 4 különleges emberrel osztottam meg!
Ezeket töltsd ki az eredményért!
Telefonhívások száma naponta:
Hitelesség:
Az emberek száma, akiket Facebook hirdetéssel értél el:
Ezt töltsd ki az eredményért!
Az emberek száma, akik az érkező oldalt megnézik egy hónap alatt (százalék):
Feliratkozók száma egy hónap alatt (százalék):
Vásárlók száma egy hónap alatt (százalék):