Sem­mi jóból nem akar kima­rad­ni a Face­book!

Itt a Facebook Társkereső!

Éles­ben is elin­dul az idá­ig csak kis cso­por­tok­ban tesz­tel­ge­tett ran­di-funk­ció, amely a Face­boo­kon belül egy elkü­lö­ní­tett pro­fil­ban kap helyet (tehát nyu­gi, nem fog­ja világ­gá kia­bál­ni, hogy épp párt kere­sünk, és azt sem, hol tar­tunk ebben a folya­mat­ban).

A Face­book Dat­ing eddig öt ország­ban futott (Mexi­kó, Kana­da, Kolum­bia, Thai­föld és Argen­tí­na), most 14 ország­gal bővült a lis­ta (Fülöp-szi­ge­tek, Viet­nam, Szin­ga­púr, Malaj­zia, Laosz, Bra­zí­lia, Peru, Chi­le, Bolí­via, Ecua­dor, Para­guay, Uru­guay, Guya­na és Suri­name).

Érde­kes módon még az Egye­sült Álla­mok­ban is csak „vala­mi­kor később idén” ígé­rik a beve­ze­tést, a világ töb­bi részé­ről pedig szót sem ejtet­tek, szó­val a magyar ismer­ked­ni vágyók­nak is vár­ni kell egy­elő­re.

A mód­szer egyéb­ként nagyon hason­lít a Tin­de­ren ismer­tek­hez, a Sec­ret Crush néven futó újdon­ság lénye­ge, hogy csak akkor lát­juk, hogy vala­ki érdek­lő­dik irán­tunk, ha mind­ket­ten bekat­tint­juk a mási­kat.

 

Letisztultabb designe fog megjeleni a nagy kékség helyett.

 

A Face­book app új vál­to­za­tát már most elkezd­ték terí­te­ni And­ro­id és iOS alá egy­aránt, de első kör­ben csak az Egye­sült Álla­mok­ban és Kana­dá­ban, a töb­bi terü­le­ten még az idei év első felé­ben (tehát két hóna­pon belül) ígé­rik a meg­je­le­nést.

A bön­gé­sző­ben futó Face­book­ra is átér egy cso­mó újdon­ság, de ez nem lesz ilyen gyors, pár hónap múl­va lehet rá szá­mí­ta­ni.

Elő­ke­rült a Face­boo­kon is könnyen bekap­csol­ha­tó sötét üzem­mód, vala­mint az az opció, hogy ha az üze­nő­fal­ról átkat­tin­tunk egy cso­port­ba, később az üze­nő­fa­lon ugyan­oda navi­gál­ha­tunk vissza, ahon­nan eljöt­tünk, nem kell egy tel­je­sen fris­sü­lő felü­le­ten meg­ke­res­gél­ni, hol tar­tot­tunk.

A vál­toz­ta­tá­sok­tól a Face­book azt remé­li, hogy újra meg­nő a tavaly kis­sé meg­in­gott biza­lom a szol­gál­ta­tás irá­nyá­ban. Egy­részt a hát­tér­be szo­rí­tott üze­nő­fal­lal és a min­ket érdek­lő cso­por­tok nyo­ma­tá­sá­val pró­bál­ják elér­ni, hogy a min­den­fé­le kont­rol­lá­lat­lan álhí­rek és mar­ha­sá­gok ne kerül­je­nek olyan gyak­ran elénk, de folya­ma­to­san hang­sú­lyoz­zák azt is, hogy az ada­tok tit­ko­sí­tá­sá­val és egyéb bel­ső ránc­fel­var­rá­sok­kal biz­ton­sá­go­sab­bá teszik a sze­mé­lyes ada­ta­ink keze­lé­sét is.

Íme egy érdekesség:

Az ese­mé­nyen nem­csak infor­má­ci­ók­kal, hanem min­den­fé­le rek­lám­aján­dé­kok­kal is gaz­da­god­hat az az 5000 részt­ve­vő, aki meg­hí­vást kapott a ren­dez­vény­re. Az egyik ilyen aján­dék egy kame­ra­ta­ka­ró volt, ami­vel a lap­to­punk kame­rá­ját tud­juk lezár­ni olyan­kor, ami­kor éppen nem hasz­nál­juk.
A vélt vagy valós kém­ke­dé­sek meg­aka­dá­lyo­zá­sá­ra készült kiegé­szí­tő jól szim­bo­li­zál­ja azt a vál­to­zást, amin a Face­book ebben az idő­szak­ban átesik.
Főleg ha tud­juk, hogy néhány éve egy 360 fokos kame­rát kap­tak aján­dék­ba a jelen­le­vők azért, hogy minél gaz­da­gab­ban tud­ják meg­osz­ta­ni az éle­tü­ket a nagy­vi­lág­gal.

Mire véget ér a most beje­len­tett fris­sí­té­si folya­mat, a Face­book és plat­form­jai tel­je­sen meg­újul­nak, és már talán emlé­kez­ni sem fogunk a mos­ta­ni meg­je­le­né­sek­re és funk­ci­ók­ra, mert a külön­bö­ző közös­sé­gi háló­za­tok közöt­ti egyen­súly is meg­vál­to­zik. A Face­book­nál ugyan­is az első helyen egy­re inkább a Mes­sen­ger van. Még maga a Face­book plat­form is mögé került a sor­ban, ami nem cso­da, hiszen a Mes­sen­ger ter­mé­sze­té­nél fog­va a sze­mé­lyes kom­mu­ni­ká­ció szín­te­re.
Ezt most tovább erő­sí­tik a fel­hasz­ná­lók közöt­ti tit­ko­sí­tás­sal, a köze­li bará­ta­ink üze­ne­te­it és Mes­sen­ge­ren belü­li meg­osz­tá­sa­it össze­gyűj­tő fül­lel és tit­ko­sí­tás­sal. Mind­eh­hez egy új mobil alkal­ma­zás készül, ahol a gyor­sa­ság került a fókusz­ba. A cégen belül az elég beszé­des Lightspeed néven fut a fej­lesz­té­se. Plusz érke­zik az asz­ta­li ver­zió is, nehogy legyen olyan felü­let, amit nem tudunk kap­cso­lat­tar­tás­ra kihasz­nál­ni.
(Lévai Richard össze­fog­la­ló­já­ból)


Egy­elő­re úgy tűnik, hogy mind­ez bejön a cég­nek, mivel a vala­me­lyest érez­he­tő elván­dor­lás elle­né­re is még min­dig töb­ben jön­nek, mint ahá­nyan távoz­nak, az aktív fel­hasz­ná­lók szá­ma nem­rég érte el a 2,4 mil­li­ár­dot.