A jövő Privát

Május ele­jén idén is meg­tar­tot­ta a Face­book az F8 név­re keresz­telt éven­te vissza­té­rő kon­fe­ren­ci­á­ját. Itt jelen­tik be az újdon­sá­go­kat, és a követ­ke­ző év trend­je­it.

Nem volt ez más­képp 2019 máju­sá­ban sem. Az idei Face­book-kon­fe­ren­cia a „pri­vát a jövő” jel­szó jegyé­ben zaj­lott.

Azaz, a Face­boo­kon hát­tér­be szo­rul­hat a hír­fo­lyam, a cso­por­tok és ese­mé­nyek pedig az eddi­gi­nél komo­lyabb sze­re­pet kap­hat­nak.

Zuc­ker­berg elmon­dá­sa sze­rint a meg­úju­ló Face­book ese­té­ben az a leg­fon­to­sabb cél­ki­tű­zés, hogy – a régi szlo­gen, a világ eléré­se helyett – egy olyan pri­vát teret, egy vir­tu­á­lis nap­pa­lit biz­to­sít­sa­nak az embe­rek­nek, ahol csak a fel­hasz­ná­lón múlik, hogy kiket enged be oda.

Egy szin­tén hang­sú­lyos téma volt az adat­biz­ton­ság. Zuc­ker­berg ígé­re­te sze­rint, a jövő­ben nem kell majd aggód­nunk ami­att, hogy kik­hez kerül­nek az ada­ta­i­nak, és a közös­sé­gi oldal átala­ku­lá­sa ennek az új irány­vo­nal­nak lesz az első lépé­se.

Mark Zuc­ker­berg sze­rint a Face­book úgy vál­to­zik meg, hogy arra két leg­fon­to­sabb funk­ci­ó­ra kon­cent­rál, amit a fel­hasz­ná­lók leg­in­kább sze­ret­nek és hasz­nál­nak. Ez pedig nem az üze­nő­fal – úgy tűnik, az embe­rek már nem olyan kíván­csi­ak arra, hogy kinek, hogy néz ki a macs­ká­ja, kutyá­ja.

Ehe­lyett ese­mé­nye­ket szer­vez­nek és keres­gél­nek, vala­mint olyan cso­por­tok­ban vesz­nek részt, ami iga­zán érdek­li őket, és inkább ezek­ben aktí­vak ahe­lyett, hogy az összes isme­rő­sük szá­má­ra lát­ha­tó meg­osz­tá­sok­kal fog­lal­koz­ná­nak.

Nekem ez most még fur­csa ellent­mon­dás­nak tűnik, mert pont az utób­bi hóna­pok­ban lett érde­ke­sen nagy a sze­mé­lyes pro­fi­lom nézett­sé­ge. Való­szí­nű­leg azért, mert nem sok a nagyon sze­mé­lyes ben­ne, inkább a mások szá­má­ra is érde­kes dol­go­kat pub­li­ká­lok, egy kicsit „sze­mé­lye­sen” szó­ra­koz­ta­tok.

A kre­a­tív cso­por­tunk eddig is roha­mo­san fej­lő­dött, de az ele­ve egy jó téma.

Fur­csa, de ahogy az elmúlt évti­zed­ben „kinyi­tot­ta” a vilá­got a Face­book, most úgy fog­ja bezár­ni egy­sze­rű­en azért, mert a világ bele­fá­radt a nagy nyi­tott­ság­ba.

Az eddi­gi közös­sé­gi modell úgy nézett ki, hogy fel­vet­tünk több száz vagy akár ezer bará­tot, isme­rőst és csa­lád­ta­got, aztán min­den­ki ott volt a sze­münk előtt, jöt­tek a szö­ve­ges, képes, videó meg­osz­tá­sok ezer­rel, és mi pedig egy­re inkább kap­kod­tuk a fejün­ket.

Később aztán a Face­book pont ezért beve­ze­tett egy auto­ma­ti­kus algo­rit­must, ami meg­pró­bál­ta azo­kat az isme­rő­sö­ket, és poszt-típu­so­kat elénk rak­ni, ami lát­ha­tó­lag job­ban érde­kelt, de las­san már ez is kevés ahhoz, hogy az ára­dat­ként érke­ző tar­tal­ma­kat élvez­he­tő és értel­mez­he­tő szin­ten tart­sa. Szó­val jön egy újabb vál­to­zás.

Mark Zuc­ker­berg sze­rint a fel­hasz­ná­lók fő irá­nya a cso­por­tok hasz­ná­la­ta, ami haté­ko­nyabb még a fent emlí­tett algo­rit­mus­nál is.

Ugyan­is itt a Face­book fel­hasz­ná­lók maguk dön­tik el, hogy autós, macs­kás, kre­a­tív, vagy egyéb, cso­por­tok meg­osz­tá­sa­it akar­ják-e olvas­gat­ni, és ilyen helyek­re írni ahe­lyett, hogy az összes isme­rő­sük min­den tar­tal­ma között kell­jen sze­mez­get­ni.

Tehát 2019-ben a köz­pont­ban a cso­por­tok áll­nak, ame­lyek­ből már több tíz­mil­lió van egyéb­ként, és több mint 400 mil­lió fel­hasz­ná­ló tag­ja leg­alább egy­nek.

Új ismeretlen ismerősök jelennek meg az életünkben

A cso­por­tok elő­tér­be helye­zé­sé­vel az is meg­vál­to­zik, ahogy az isme­rő­se­in­ket gyűjt­jük. Eddig ugye­bár ez leg­in­kább úgy nézett ki, hogy ha vala­kit ele­ve ismer­tünk a való élet­ből, vagy talál­koz­tunk vele vala­hol, akkor fel­vet­tük Face­boo­kon is isme­rős­nek, onnan­tól aztán vir­tu­á­li­san is lát­hat­tuk egy­más meg­osz­tá­sa­it és ada­ta­it. Mos­ta­ná­ban viszont egy cso­mó embert már magán a Face­boo­kon isme­rünk meg, mert mond­juk közös cso­por­to­kat láto­ga­tunk, közös érdek­lő­dé­si körünk van.

Épp ezért lesz egy olyan új funk­ció is, amely ango­lul Meet New Fri­end­sa név­re hall­gat (magya­rul bizo­nyá­ra Sze­rezz új bará­to­kat lesz, vagy vala­mi hason­ló). Ebben olyan ember­ké­ket talá­lunk javas­lat­ként, akik­kel vala­mi­lyen közös pon­tunk van – vagy a fent emlí­tett cso­por­tok és érdek­lő­dé­si körök, vagy vala­mi tel­je­sen más, amit az adat­la­punk vagy az online tevé­keny­sé­ge­ink jelez­nek. Így aztán simán lehe­tő­vé válik az, hogy nem egy való­di isme­rős lesz Face­boo­kon is egy idő után kap­cso­lat­ban velünk, hanem for­dít­va, egy Face­book-isme­rő­sünk­kel lehet, hogy csak évek múl­tán, vagy akár soha sem talál­ko­zunk élő­ben.

Mozdulj ki otthonról!

Mind­amel­lett, hogy a cso­por­tok­kal és az isme­ret­len isme­rő­sök­kel kis­sé szo­ro­sabb­ra ránt min­ket az új elren­de­zés, arra is hang­súlyt fek­tet­nek majd, hogy minél több rele­váns prog­ra­mot talál­ja­nak nekünk a kör­nyé­kün­kön. Épp ezért újra­fa­rag­ják az Ese­mé­nyek szek­ci­ót is, ahol sok­kal rész­le­te­sebb tér­kép­né­zet­ben lát­juk majd, mik tör­tén­nek a tar­tóz­ko­dá­si helyünk szom­széd­sá­gá­ban, vagy bár­hol, aho­vá épp men­ni szán­dé­ko­zunk.

A nap­tár nézet is könnyeb­ben átte­kint­he­tő­vé válik, gyor­sab­ban elénk ugra­nak az érdek­lő­dé­si körünk miatt job­ban ránk cél­zó ese­mé­nyek, vagy azok, ami­ket vala­mi­lyen köze­li isme­rő­sünk szer­vez.

(Foly­tat­juk)