GYIK2017-02-24T21:56:49+00:00

Gyakran Ismételt Kérdések

Mi az a JobbATOM?2017–02-24T22:21:21+00:00

A JobbATOM, vagy­is Jobb AgyfélTekés Online M egy meg­ér­tés ala­pú okta­tá­si mód­szer. Kidol­goz­tuk, és meg tud­juk mutat­ni neked azt a prog­ra­mot, ami­vel könnyen átlá­tod, meg­ér­ted, fel tudod gyor­sí­ta­ni, és utá­na könnyen tudod alkal­maz­ni az Online Mar­ke­ting érté­ke­sí­té­si szisz­té­mát.

Biz­to­san hal­lot­tad már, hogy jobb agy­fél­te­kés mód­szer­rel, – hihe­tet­len -, de akár napi 1000 ide­gen szót is meg tudsz tanul­ni. Vagy azt, hogy aki eddig csak pál­ci­ka embe­re­ket tudott raj­zol­ni, azok kezei közül, komoly port­rék kerül­nek ki.
A rész­le­tes Jobb Agy­fél­te­kés Online Mar­ke­ting szto­rit a fő olda­lun­kon elol­vas­ha­tod.
Kat­tints ide!

Hogyan tudok fizet­ni, ha el aka­rok men­ni ren­dez­vény­re?2017–02-24T22:21:09+00:00

Alap­ve­tő­en bank­kár­tyá­val. Olyan kár­tyá­val, amely inter­ne­tes fize­tés­re alkal­mas. Figyelj a napi limit­re is és arra, hogy legyen raj­ta annyi sza­bad pénz, amennyit fizet­ned kell.
Amennyi­ben nincs bank­kár­tyád, vagy az nem alkal­mas inter­ne­tes fize­tés­re, vagy netán ide­gen­kedsz az ilyen típu­sú fize­tés­től, akkor kér­lek, írj nekünk, és elküld­jük a szám­la­szá­mot, ami­re utal­hatsz, vagy befi­zet­he­ted a tan­fo­lyam díját.
E-mail címünk: jobbatom@gmail.com

Mi az a Meg­vi­lá­go­sí­tó dél­után?2017–02-24T22:20:58+00:00

Egy 4 órás, fize­tős ren­dez­vé­nyünk, ahol beve­ze­tünk a jobb agy­fél­te­kés online mar­ke­ting okta­tá­si mód­szer­be. Itt alap infor­má­ci­ó­kat kapsz. Kipró­bál­ha­tod, hogy hogyan tudod össze­han­gol­ni a két agy­fél­te­ké­det, meg­mu­tat­juk a hagyo­má­nyos és a JobbATOM-os okta­tá­si szisz­té­mát és elké­szí­ted a saját Online Mar­ke­ting „hajó­dat”. Ezen a dél­utá­non átlá­tod és meg­ér­ted azt, hogy hogyan műkö­dik maga az Online Mar­ke­ting. Meg­mu­tat­juk, hogyan tudsz tovább­lép­ni és a saját rend­sze­re­det meg­ál­mod­ni.

Mi, vagy Ki ez a Bari­on?2017–02-24T22:20:47+00:00

Az a szol­gál­ta­tó, https://www.barion.com/hu/ aki a bank­kár­tyát elfo­ga­dó bank és köz­tünk van. Szá­mod­ra, a biz­ton­sá­gos inter­ne­tes fize­té­si fel­té­te­le­ket biz­to­sít­ja. A Bari­on Pay­ment Zrt. tevé­keny­sé­gét, a Magyar Nem­ze­ti Bank enge­dé­lyé­vel vég­zi, a 2011-es Elekt­ro­ni­kus Pénz­ről szó­ló EU direk­tí­va és a 2013. évi CCXXXV. tör­vény alap­ján.

Enge­dély szá­ma: H-EN-I-1064/2013 | Intéz­mény azo­no­sí­tó: 25353192

Mi van, ha nincs bank­kár­tyám?2017–02-24T22:20:34+00:00

Amennyi­ben nincs bank­kár­tyád, vagy az nem alkal­mas inter­ne­tes fize­tés­re, vagy netán ide­gen­kedsz az ilyen típu­sú fize­tés­től, akkor kér­lek, írj nekünk, és elküld­jük a szám­la­szá­mot, ami­re utal­hatsz, vagy befi­zet­he­ted a tan­fo­lyam díját.
E-mail címünk: jobbatom@gmail.com

Cég­ként részt vehe­tek-e a ren­dez­vé­nye­ken?2017–02-24T22:20:23+00:00

Igen, cége­sen is részt vehetsz. A neved­del kell regiszt­rál­nod, de a cég kár­tyá­já­val fizess, és a céged nevé­re kérd a szám­lát!

Kér­he­tek-e szám­lát a cégem nevé­re, ha egyé­ni ada­to­kat adtam meg?2017–02-24T22:20:11+00:00

Igen kér­hetsz, de ezt elő­re jelezd felénk.
E-mail címünk: jobbatom@gmail.com

Van­nak online letölt­he­tő anya­gok is?2017–02-24T22:19:59+00:00

Igen van­nak. Ezek egy része ingye­nes, más része fize­tős tan­anyag.

Köte­le­ző-e részt ven­ni ren­dez­vé­nye­ken, vagy meg tudom tanul­ni a rend­szert az online anya­gok­ból is?2017–02-24T22:19:45+00:00

Nem, dehogy, nem köte­le­ző részt ven­ni sze­mé­lye­sen, de igen hasz­nos és prak­ti­kus. Könnyeb­ben át fogod lát­ni a rend­szert, ha eljössz. Meg­ta­nu­lod a két agy­fél­te­kéd össze­han­go­lá­sát, fel­te­he­ted a kér­dé­se­i­det és a gya­kor­la­ti nap­ja­in­kon lépés­­ről-lépés­­re fel is épí­ted majd a tel­jes online mar­ke­ting rend­sze­re­det. Olyan remek han­gu­la­ta van egy-egy ren­dez­vény­nek, ami után szár­nyal­ni fogsz, és sok­kal könnyebb lesz meg­va­ló­sí­ta­ni az álma­i­dat.

Milyen ren­dez­vé­nyek van­nak?2017–02-24T22:19:34+00:00

- Meg­vi­lá­go­sí­tó dél­után, (havon­ta 2–3 alka­lom­mal, szom­ba­ton­ként, 4 órás ren­dez­vény)
- Meg­va­ló­sí­tó gya­kor­la­ti nap, külön­bö­ző témák­ban (havon­ta 1 szom­bat, 10–19 órá­ig)
Folya­ma­to­san bővít­jük a ren­dez­vé­nye­in­ket, igény sze­rint.

Mikor, milyen ren­dez­vény van?2017–09-23T17:37:21+00:00
Hon­nan tudom letöl­te­ni az ingye­nes anya­go­kat?2017–02-24T22:19:11+00:00

E-mail­­ben meg­ka­pod tőlünk hoz­zá a lin­ket.

Hol van­nak a ren­dez­vé­nyek?2017–02-24T22:18:47+00:00

Köz­pon­ti helyen, Buda­pes­ten, a 3. kerü­let­ben, az Amfi­te­át­rum mel­lett. Bokor u. 23–25.

Hogyan tudok oda eljut­ni?2017–02-24T22:18:30+00:00

Vil­la­mos­sal, busszal és ter­mé­sze­te­sen autó­val is. A szent­end­rei HÉV-től sincs messze, de akkor sétál­nod kell egy keve­set. Par­ko­ló öve­zet­ben vagyunk, szom­ba­ton azon­ban díj­men­tes a par­ko­lás.

Mit jelent a zárt cso­port és a klub?2017–02-24T22:18:03+00:00

Most dol­goz­zuk ki a fel­té­te­le­ket. Amint készen van, kitesszük ide és érte­sí­tünk is.

Részvételi adatok
Majdnem kész! Kérlek, töltsd ki ezt az űrlapot,
majd kattints a lenti gombra!
50 % kész…
Barion - A legokosabb fizetés.
A piros gomb megnyomása után átirányítunk a Barion Payment Zrt. oldalára, ahol biztonságos körülmények között, tőlünk függetlenül történik meg a bankkártyás fizetés. A JobbATOM semmilyen formában nem jut hozzá a bankkártya adataidhoz.
Kifejezetten és önként hozzájárulok ahhoz, hogy kapcsolattartás céljából, az általam megadott személyes adataimat a szolgáltató felhasználja. => Adatvédelmi Szabályzat.
Az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot elolvastam, annak tartalmát megértettem és tudomásul vettem. => ÁSZF.
6 jobb agyféltekés trend, ami az üzleted, és a te életed felett is dönt!
MIÉRT A JOBB AGYFÉLTEKE FOG
URALKODNI A JÖVŐBEN?
TÖLTSD LE MOST
INGYEN
Az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot elolvastam, annak tartalmát megértettem és tudomásul vettem. => ÁSZF.
Kifejezetten és önként hozzájárulok ahhoz, hogy kapcsolattartás céljából, az általam megadott személyes adataimat a szolgáltató felhasználja. => Adatvédelmi Szabályzat.
Miért a jobb agyfélteke fog uralkodni a jövőben?
6 jobb agyféltekés trend, ami az üzleted, és a te életed felett is dönt!
INGYEN!
TÖLTSD LE MOST
Kifejezetten és önként hozzájárulok ahhoz, hogy kapcsolattartás céljából, az általam megadott személyes adataimat a szolgáltató felhasználja. => Adatvédelmi Szabályzat.
Az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot elolvastam, annak tartalmát megértettem és tudomásul vettem. => ÁSZF.
Miért a jobb agyfélteke fog uralkodni a jövőben?
INGYEN!
TÖLTSD LE MOST
6 jobb
agyféltekés
trend,
ami az
üzleted és
a te életed
felett is
dönt!
Kifejezetten és önként hozzájárulok ahhoz, hogy kapcsolattartás céljából, az általam megadott személyes adataimat a szolgáltató felhasználja. => Adatvédelmi Szabályzat.
Az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot elolvastam, annak tartalmát megértettem és tudomásul vettem. => ÁSZF.
VÁRJ! VAN EGY BÓNUSZ AJÁNDÉKBA!
Miért a jobb agyfélteke fog uralkodni a jövőben?
Bónusz: Hogyan turbózd fel
a tanulási kapacitásod?
TÖLTSD LE MOST
INGYEN
MINDKETTŐT
Kis türelmet kérek,
az adatok feldolgozása folyamatban van…
Részvételi adatok
Majdnem kész! Kérlek, töltsd ki ezt az űrlapot,
majd kattints a lenti gombra!
50 % kész…
Barion - A legokosabb fizetés.
A PDF-et az itt megadott email címre küldjük, kérlek, a legjobb email címedet add meg, hogy valóban megkapd ezt az értékes információt!
Írd ide a keresztneved és a pontos email címed és csak nyomd meg a „Kérem az ajándékot most!” gombot!
Majdnem kész! Add meg az alábbi adataidat, majd kattints a kék gombra az ingyenes hozzáféréshez!
FIGYELEM! Ezt az infót eredetileg CSAK 4 különleges emberrel osztottam meg!
50 % kész…
VÁRJ! VAN EGY BÓNUSZ AJÁNDÉKBA!
Miért a jobb agyfélteke fog uralkodni a jövőben?
Bónusz: Hogyan turbózd fel
a tanulási kapacitásod?
TÖLTSD LE MOST
INGYEN
MINDKETTŐT
VÁRJ!
Mielőtt kilépnél, szeretném megmutatni Neked azt a videót, amelyből megtudhatod azt az 5 fontos érvet, hogy miért éri meg Neked a Jobb Agyféltekés Online Marketinggel foglalkozni egyáltalán!
FIGYELEM! Ezt az infót eredetileg CSAK 4 különleges emberrel osztottam meg!
Ezeket töltsd ki az eredményért!
Telefonhívások száma naponta:
Hitelesség:
Az emberek száma, akiket Facebook hirdetéssel értél el:
Ezt töltsd ki az eredményért!
Az emberek száma, akik az érkező oldalt megnézik egy hónap alatt (százalék):
Feliratkozók száma egy hónap alatt (százalék):
Vásárlók száma egy hónap alatt (százalék):