Hogyan tudod a legtöbb pénzt kivenni egy szimulációs modellel az MLM üzletedből?

Kezd­jük ott, hogy milyen üzlet­be érde­mes egy­ál­ta­lán bele­vág­ni és utá­na jöhet­nek a szi­mu­lá­ci­ós model­lek.

Erre az elő­ze­tes tesz­te­lés­re van egy nagyon jó 13 lépé­ses teszt­je Szuh­ár Csil­lá­nak, aki már 2012-ben meg­je­lent köny­vé­ben leír­ta a dön­té­sek lénye­gét és követ­kez­mé­nye­it.

Itt, az első tesz­ten bizony már nagyon sok cég elvér­zik.

Íme a lényeg:

Szá­mom­ra egy cég akkor vál­lal­ha­tó, ha az ame­ri­kai, vagy kínai. (Rit­ka kivé­tel ugyan elő­for­dul, de légy nagyon résen!)

Mert mind­két ország­ban elég nagy a fel­ve­vő piac ahhoz, hogy egy újon­nan indu­ló céget sta­bi­li­zál­ni lehes­sen.

Nem kell kilép­nie a cég­nek a saját nyelv­te­rü­le­té­ről, nem kell meg­küz­de­nie más orszá­gok jogi sza­bá­lyo­zá­sá­val, nem kell nagy távol­sá­gok­ra szál­lí­ta­nia, rak­tá­roz­nia, nem kell feles­le­ge­sen sokat köl­te­nie annak érde­ké­ben, hogy a ter­me­ket vagy szol­gál­ta­tá­sát elju­tas­sa az embe­rek­hez.

Ezt ráér meg­ten­ni akkor, ha már nye­re­sé­ges­sé vált, és van tar­ta­lé­ka a tovább­lé­pés­re.

Szá­mom­ra egy cég akkor vál­lal­ha­tó, ha már elmúlt 5 éves.

Min­den gye­rek­be­teg­sé­get túl­élt, anya­gi­lag és erköl­csi­leg sta­bi­li­zá­ló­dott.

Már ki van dol­goz­va és sta­bi­lan műkö­dik a kifi­ze­té­si rend­sze­re, és van elég tőké­je ahhoz, hogy fej­lesszen. Kidol­go­zot­tak az ismer­te­tő, és okta­tó anya­gai, meg­van­nak az enge­dé­lyei.

Fon­tos szá­mom­ra, hogy a tulaj­do­no­sok ugyan azok legye­nek, akik elin­dí­tot­ták a céget.

Egy cég leg­több­ször akkor cse­rél gaz­dát, ha vala­mi nem stim­mel.

Fon­tos, hogy a tulaj­do­no­sok erköl­csi szem­pont­ból fed­he­tet­le­nek legye­nek.

Ne legye­nek a körö­zé­si lis­ták élén, és ne legye­nek az MLM szak­má­ban elhí­re­sül­tek arról, hogy már csőd­be vit­tek ugyan cége­ket, de van egy újabb ötle­tük.

Szin­ten fon­tos, hogy ne legyen kint a cég tőzs­dén és lehe­tő­leg ne legye­nek mögöt­te befek­te­tők.

Ha kint van a tőzs­dén, akkor tőké­re van szük­sé­ge, nincs elég saját tőké­je a fej­lesz­té­sek­hez az újí­tá­sok­hoz. A cég ez eset­ben min­dig első kör­ben a befek­te­tők­nek tar­to­zik fele­lő­ség­gel és nem nekem, aki a bevé­telt hozom.

Azt a céget már nem is emlí­tem, ahol a befek­te­tők idő­ről idő­re kivo­nul­nak, és helyet­tük mások hiszik azt, hogy cso­dá­ra képe­sek.

A cég sze­re­pel­jen a DSN lis­tán. (DirectSellingNews.com)

Az ott sze­rep­lő cége­ket pénz­ügyi­leg hiva­ta­lo­san moni­to­roz­zák éven­te. A lis­tá­ra olyan cégek, melyek nem sta­bi­lak, nem kerül­het­nek fel.

Legyen olyan a ter­mé­ke vagy szol­gál­ta­tá­sa, ami vál­lal­ha­tó, ami külön­le­ges, ami­nek nincs vagy nagyon kevés a kon­ku­ren­ci­á­ja.

Ne legyen olyan a ter­mék, ami csak annak lát­szik, ami…

Az ért­he­tő­ség ked­vé­ért: ne akar­junk gyógy­ha­tá­sú ter­mek­ként elad­ni vala­mit, ha annak csak az élel­mi­szer enge­dé­lye van meg. Ez alap­ból buk­ta.

Ne keres­ked­jen a cég sem­mi tör­vény­be ütkö­ző­vel.

Pl.: ne legyen bel­ső rész­vény­ke­res­ke­dé­se. Vagy ha igen, mert ez a pro­fil, akkor legyen meg Magyar­or­szá­gon hoz­zá az enge­dé­lye. Ha ez nincs meg, akkor ez a tevé­keny­ség is buk­ta, csak idő kér­dé­se mikor indul vizs­gá­lat a cég ellen.

Legyen reá­lis az ára itt Magyar­or­szá­gon a cég ter­mé­ké­nek vagy szol­gál­ta­tá­sá­nak.

Vagy­is tud­jam, hogy az itte­ni fize­té­sek mel­lett is van pia­com.

Legyen egy jól kidol­go­zott kép­zé­si, okta­tá­si rend­szer, ami könnyen elér­he­tő bár­ki szá­má­ra, akar online, vagy nyom­ta­tott for­má­ban, ami másol­ha­tó, és legye­nek rend­sze­res ren­dez­vé­nyek, amik bár­ki szá­má­ra láto­gat­ha­tó­ak.

Ezek a ren­dez­vé­nyek legye­nek ellen­őr­zöt­tek az anya­cég által. Én miért ragasz­ko­dom ehhez?

Azért, mert hány­in­ge­rem van attól, hogy nagyon sok Magyar­or­szá­gon műkö­dő MLM cég maga­sabb minő­sü­lé­si szin­tet elért fel­ső veze­tői abból élnek, hogy saját kép­zé­si rend­szert hoz­nak lét­re a cégen belül és ott köte­le­ző érvé­nyű kép­zé­si napo­kat ren­dez­nek, vagy köte­le­ző érvénnyel árul­ják a saját maguk által elké­szí­tett okta­tó anya­go­kat.

Vall­juk be, sok­kal maga­sabb áron, mint annak beke­rü­lé­si költ­sé­ge.

Szá­mom­ra az ilyen fel­ső veze­tő nem pél­da­kép és a cég, aki ezt elné­zi sem hite­les, legyen az bár­mek­ko­ra, vagy bár­mi­lyen régen műkö­dő.

Kifi­ze­té­si rend­sze­re legyen kor­sze­rű.

A minő­sü­lé­si kate­gó­ri­ái bár­ki szá­má­ra elér­he­tő­ek.

A cég ne arra töre­ked­jen, hogy keve­sek­nek fizes­sen ki nagyon sokat, hanem arra, hogy nagyon sokak­nak fizes­sen ki annyit, ami­vel nagyon sokak nagyon jó szín­vo­na­lon élhet­nek.

Ezt ugye a kor­sze­rű kifi­ze­té­si modell alap­ból tud­ja.

Legye­nek a cég­ben kimon­dott és meg­kö­ve­telt erköl­csi elvek, amik min­den­ki­re vonat­koz­nak, és ami­ket min­den­ki­nek be kell tar­ta­nia.

Legyen egy olyan ember a cég struk­tú­rá­já­ban, ő lehet az is, aki szólt nekem, akit tudok sze­ret­ni, aki­re maxi­má­li­san fel tudok néz­ni, akit el tudok fogad­ni veze­tő­kent, aki­re sze­re­tet­tel gon­do­lok és a jelen­lé­te biz­ton­sá­got nyújt szá­mom­ra.

Legyen egy jóté­kony­sá­gi vonal, mert én hiszek abban, hogy adni kell ahhoz, hogy kap­junk.

Legyen egy jóté­kony­sá­gi vonal, mert én hiszek abban, hogy adni kell ahhoz, hogy kap­junk.

Szi­mu­lá­ci­ók:

Egy MLM üzlet­be, ha bele­vágsz, előt­te min­den kép­pen tudd, hogy:

 

Hány féle juta­lé­kod van belő­le.

Melyik mikor lép be az éle­ted­be.

Mit kell érte ten­ned.

Mikor kez­dő­dik a passzív pén­zed folyó­sí­tá­sa.

Mik befo­lyá­sol­ják a jöve­del­med?

Mik a gyors bónu­szok.

Milyen kar­ri­er szin­tek van­nak.

Hogyan függ­nek ezek össze, és hogyan függ­nek a sze­mé­lyes tel­je­sít­mé­nyed­től, a cso­por­tod tel­je­sít­mé­nyé­től.

Melyik­hez hány ember­re van szük­sé­ged? Stb.