Szinte mindenki Instagram lázban ég!

InstagramEz vala­hol ért­he­tő, hiszen ez az a leg­újabb Soci­al Media plat­form Magyar­or­szá­gon, amely nagy­já­ból 1 év kez­dett szár­nyal­ni. A vilá­gon per­sze nem akko­ra újdon­ság, hiszen évek­kel ezelőtt a Face­book meg­vet­te 1 mil­li­árd dol­lá­rért, tehát már akkor biz­to­san tudott vala­mi külön­le­ge­set! (Meg­jegy­zem, éppen a múlt héten hagy­ta ott a két Ins­ta­gram ala­pí­tó a Face­boo­kot,  mert vala­mi­lyen üzle­ti elvek­kel nem értet­tek egyet. A hírt mi is köz­zé tet­tük, így most erről feles­le­ges len­ne töb­bet beszél­ni.)

De hagy­juk a rész­le­te­ket és a plety­ká­kat, az Ins­ta­gram egy fel­tö­rek­vő, új és érde­kes médi­um a magyar pia­con. Ért­he­tő a fel­fo­ko­zott érdek­lő­dés irán­ta.

Soka­kat izgat és ma is az egyik leg­fon­to­sabb kér­dés:

Hogyan lehet az Instagramot befogni az üzleti céljaink érdekében?

 1. Pon­to­san tud­nod kell ki a te cél­kö­zön­sé­ged!
  (Buyer Per­so­na! Tudod, tanul­tuk, ha min­den igaz meg is csi­nál­tad a sajá­to­dat.)
  Tud­nod kell, a Te cél­kö­zön­sé­ged ott van‑e az Ins­ta­gra­mon?
  Hogyan, és mire hasz­nál­ja?
  Itt a gra­fi­ko­non a kor­osz­tá­lyok meg­osz­lá­sát látod.
  Tud­nod kell, hogy a Te vásár­ló­id ott vannak‑e az Ins­tán?
  A miénk alig, tehát mi ezért tol­tuk egy kicsit az ismer­te­té­sét. De úgy tűnik egy­re nagyobb az igény, hiszen a Te cél­kö­zön­sé­ged nem a mi cél­kö­zön­sé­günk és ért­he­tő­en Téged a sajá­tod érde­kel.
  No pont ezért szü­le­tett ez az írás. 😉
 2. Fon­tos infor­má­ci­ók, ami­ket meg kell sze­rez­ned!Vannak‑e a Te cél pia­co­don, inf­lu­en­ce­rek?
  Kik azok?
  Mek­ko­ra a köve­tő tábo­ruk?
  Mek­ko­ra az aktív köve­tők nagy­sá­ga?
  Mennyi pén­zért vagy egyéb szol­gál­ta­tá­sért haj­lan­dók veled üzle­tet köt­ni?

  Az inf­lu­en­ce­rek­nél nem csak a köve­tők szá­ma a fon­tos, hanem az AKTÍV köve­tők!
  Akik való­ban rea­gál­nak is!
  Tehát elő­for­dul­hat az, hogy vala­ki­nek ugyan keve­sebb köve­tő­je van, de ők aktí­vab­bak és így érté­ke­seb­bek!

   

 3. Hogyan vigyem az Ins­ta­gram­ról az érdek­lő­dő­ket az olda­lam­ra?

Ugye, ott van a bök­ke­nő, hogy az Ins­ta posz­tok­ba nem lehet direkt lin­ke­ket beten­ni.
No akkor hogyan, és mit csi­nál­junk?

Azt tud­juk, hogy a saját biog­rá­fi­ánk­ra lehet irá­nyí­ta­ni az embe­re­ket!
Oda, és csak oda, pedig be tudunk ten­ni egy oldal, vagy egy You­Tu­be lin­ket, ahol el tud­juk mon­da­ni a cél­ja­in­kat.

Egy dolog nagyon fon­tos, hogy pon­to­san tudd, mit akarsz promo­tál­ni!

Itt nem fér bele 213 féle ter­mék, vagy szol­gál­ta­tás!

Egy nagyon jól cél­zott bemu­tat­ko­zás kell, és abban egy nagyon pon­tos és vilá­gos üzle­ti cél.

A bemu­tat­ko­zás­nál pedig, rög­tön az ele­jén sződd bele a lin­ke­det a szö­veg­be!
Tehát nem a végén
, hogy „Kat­tints ide, ha töb­bet akarsz tud­ni!”

A berak­ha­tó lin­kek szá­ma is kor­lá­toz­va van, tehát légy tömör és lényeg­re­tö­rő!

A fel­so­ro­lás tömör­sé­gű biog­rá­fia még job­ban kon­ver­tál!

Tehát pon­tok­ba sze­dett tömény tar­ta­lom. Sem­mi líra és mel­lé­be­szé­lés.

Miért jó ez Neki, hogy ide kat­tint!

Ez által tudsz for­gal­mat (érdek­lő­dőt) vin­ni az olda­lad­ra, vagy az érté­ke­sí­té­si töl­csé­red­hez.

Itt van két bevált mód­szer:

(Jeremy McGilv­rey – Az Ins­ta­gram tit­kok című könyv szer­ző­jé­től)

Két mód­ja van annak, hogy kiposz­told a lin­ked:
Az első az, hogy a lin­ket beépítsd a bemu­tat­ko­zá­sod­ba.
Elő­re be kell állí­ta­nod a bemu­tat­ko­zá­so­dat,
hogy maxi­má­lis érté­ket tudj sze­rez­ni
az Ins­ta­gram olda­lad­ra irá­nyí­tott for­ga­lom­ból.
Ami­kor a bemu­tat­ko­zást írod, kezdd a „miért­tel”.
Itt az embe­rek meg­tud­hat­ják, hogy miről is szól a már­kád.
Ennek egy­be kell esnie a pro­mó­ci­ód­dal.
Ezután ki kell emel­ned a hir­de­tett ter­mé­ked elő­nye­it.
Az embe­rek fel­men­nek az olda­lad­ra és azt sze­ret­nék lát­ni,
hogy a már­kád egye­zik azzal a pro­mó­ci­ó­val, ami a web­ol­da­lad­ra irá­nyí­tot­ta őket.
Végül, de nem utol­só sor­ban kris­tály­tisz­ta cse­lek­vés­re való
fel­hí­vást kell adnod a láto­ga­tó­id­nak, ami elma­gya­ráz­za nekik,
hogy pon­to­san mit is kap­nak, ha rákat­tin­ta­nak a lin­ked­re.

Nem kell, hogy a bemu­tat­ko­zá­sod bor­zasz­tó­an hosszú legyen
(egy váz­la­tos, pon­tok­ba sze­dett fel­so­ro­lás sok­kal job­ban műkö­dik).
Lénye­gé­ben elásod a lin­ke­det és csök­ken­ted a web­ol­da­lad for­gal­mát,
ha a lin­ket egy hosszú bemu­tat­ko­zás aljá­ra szú­rod be.
Tedd az embe­rek szá­má­ra lát­ha­tó­vá ezt az infor­má­ci­ót anél­kül,
hogy végig kel­le­ne gör­get­ni­ük a pro­fi­lo­don vagy bemu­tat­ko­zá­so­don.
A link az utol­só dolog lesz a bemu­tat­ko­zá­sod­ban és rög­tön lát­ha­tó­nak kell len­nie.

A link­nek kap­cso­lód­nia kell a már­ka­ne­ved­hez és ha lehet,
a ter­mé­ked­hez is, de leg­alább a ter­mé­ked­hez kap­cso­lód­jon.
Ha egy bizal­mi ter­mé­ket árulsz és a lin­ked­ben sze­re­pel a „biza­lom” szó,
akkor ez drasz­ti­ku­san növel­ni fog­ja az átkat­tin­tá­si arányt.
Miért? Mert az embe­rek pon­to­san fog­ják tud­ni,
hogy mit vár­hat­nak, ha rákat­tin­ta­nak a link­re.

A máso­dik, sok­kal erő­sebb stra­té­gia az,
ha fizetsz egy Ins­ta­gram véle­mény­ve­zér­nek,
hogy a lin­ke­det az ő saját bemu­tat­ko­zá­sá­ban rek­lá­moz­za.
Ebben az eset­ben ügyelj arra, hogy a te bemu­tat­ko­zá­sod­ban
is ugyan­úgy meg­le­gyen a link, ugyan­az­zal a cse­lek­vés­re hívó üze­net­tel,
mint ami az Ins­ta­gram véle­mény­ve­zér bemu­tat­ko­zá­sá­ban van.
Azt tapasz­tal­tam, hogy egyes Ins­ta­gram véle­mény­ve­zé­rek
nem haj­lan­dók beten­ni a lin­ket a bemu­tat­ko­zá­suk­ba;
aki viszont igen, az egy kis ext­rát kér érte.

De fizesd meg az árát, meg­éri.  Tégy egy erő­fe­szí­tést, vedd rá,
hogy csi­nál­jon olyan aján­lást vagy pro­mó­ci­ót, ahol arra kéri a köve­tő­it,
hogy kat­tint­sa­nak az ő saját bemu­tat­ko­zá­sá­ban talál­ha­tó link­re.
Több­ször is pró­bál­tam ezt a tech­ni­kát és három­szo­ros
for­gal­mat hoz az érté­ke­sí­té­si csa­tor­nám­ra,
ami­kor az Ins­ta­gram véle­mény­ve­zér teszi ki a lin­ket a bemu­tat­ko­zá­sá­ba.

Végül, de nem utol­só sor­ban gon­dos­kodj olyan szoft­ver­ről,
ami­vel követ­ni lehet a link­re kapott kat­tin­tá­so­kat.
A Goog­le Analy­tics típu­sú tra­di­ci­o­ná­lis esz­kö­zök­kel az a baj,
hogy nem min­dig tud­ják pon­to­san követ­ni a for­gal­mat,
ha egy link­re kat­tint­va a kívánt oldal egy külön ablak­ban nyí­lik meg.
Olyas­va­la­mi­re van szük­sé­ged, ami ext­ra köve­té­si réte­get
biz­to­sít neked a link­re való kat­tin­tá­so­kat ille­tő­en.

Ezért is tudom aján­la­ni a Bit.ly nevű ingye­nes szol­gál­ta­tást,
ami lehe­tő­vé teszi, hogy pon­to­san kövesd a link­re való kat­tin­tá­so­kat.
Ami­kor lét­re­ho­zol náluk egy fió­kot, könnye­dén tudod nyo­mon követ­ni
azt a for­gal­mat, ami az Ins­ta­gram aján­lá­sa­id­ra vagy pro­mó­ci­ó­id­ra érke­zik.
Nagyon egy­sze­rű fel­ál­lí­ta­ni, nem is kell aggód­nod egy eset­le­ges
mere­dek tanu­lá­si folya­mat miatt.  Nyo­mon követ­hetsz kat­tin­tá­so­kat
külön­bö­ző Ins­ta­gram véle­mény­ve­zé­rek­től is és lát­ha­tod,
hogy melyi­kük tere­li a leg­több for­gal­mat a web­ol­da­lad­ra vagy érté­ke­sí­té­si csa­tor­nád­ra.”


Az inf­lu­en­ce­rek-ről mi eddig keve­set beszél­tünk. Ez a téma is úgy nagy­já­ból egy éve került Magyar­or­szá­gon a figye­lem közép­pont­já­ba. Műkö­dik itt is, de nem biz­tos, hogy ez a mik­ro vál­lal­ko­zá­sok tere­pe, de lehet, hogy Neked van olyan kap­cso­lat rend­sze­red, hogy ezt is ki tudod hasz­nál­ni. Te dön­töd el, hogy hir­de­tés­re köl­tesz, vagy erre az inf­lu­en­cer mar­ke­ting­re is be tudsz áldoz­ni 50–100 ezer forin­tot, és abból már ez is elér­he­tő.

Szó­val, ha szá­mod­ra ez a jó út és van rá pén­zed, akkor nyu­god­tan pró­báld ki.

Egy a lényeg!

Mérd, a meg­té­rü­lést! 

Legye­nek vilá­gos cél­ja­id és mér­he­tő ered­mé­nyek, hogy tudd, hogy Neked ez jár­ha­tó út, vagy sem. Meg­té­rül a befek­te­té­sed vagy sem!


A Bit.ly‑t isme­red, mi is sokat beszél­tünk róla, tan­anyag volt.

Hasz­náld!