Köszönjük, hogy tagja vagy a JobbATOM KLUB-nak!

Azt ígér­tük, hogy aki KLUB tag, annak spe­ci­á­lis ked­vez­mé­nyek jár­nak!

Íme a ked­vez­mé­nye­id:

 1. Amennyi­ben Te a havi 3.600 Ft-os Alap cso­ma­got fize­ted, akkor Neked 25% ked­vez­mény jár az Ins­ta­gram tan­anyag­ból, tehát a 9.990 Ft helyett 7.492 Ft az ára
 2. Amennyi­ben Te a havi 5.990 Ft-os Gaz­da­sá­gos cso­ma­got fize­ted, akkor Neked 35% ked­vez­mény jár az Ins­ta­gram tan­anyag­ból, tehát a 9.990 Ft helyett 6.493 Ft az ára
 3. Amennyi­ben Te a havi 13.990 Ft-os Pro­fi cso­ma­got fize­ted, akkor Neked 50% ked­vez­mény jár az Ins­ta­gram tan­anyag­ból, tehát a 9.990 Ft helyett 4.995 Ft az ára

 • Amennyi­ben a vide­ó­kat is kéred a cso­mag­hoz akkor érte­lem sze­rű­en vala­me­lyik ked­vez­mé­nyes cso­mag + 3.690 Ft
 • Vagy ha az Online MLM Siker­kép­let köny­vet kéred mel­lé, akkor a ked­vez­mé­nyes Ins­ta cso­mag + 1.495 Ft, mert erre a könyv­re most min­den­ki meg­kap­ja az 50%-os ked­vez­ményt!

Amennyiben eldöntötted melyiket szeretnéd, kérlek hívj fel bennünket vagy írj egy Messenger üzenetet Csillának vagy Lajosnak!

Instagram tananyag 3

Úgy gondoljuk, hogy a mai online világban,
ez egy kincset érő tudásanyag!

Nem fényez­zük, nem sró­fol­gat­juk lefe­lé és fel­fe­lé az ára­kat,
ez a külön­le­ges anyag most

beve­ze­tő áron elér­he­tő!


6 alkalommal, 3 munkanaponta küldjük Neked a tudásanyagokat.

(Tehát az ünne­pek alatt nem zava­runk, az a Tiéd, az a csa­lá­dé.)


Nem zúdít­juk egy­szer­re rád az összes anya­got, mert tud­juk, hogy sok.

Könnyebb fel­dol­goz­ni 3 napon­ta.

Viszont annyi­szor nézed meg, a lépés­ről lépés­re vide­ó­kat amennyi­szer csak aka­rod.

(Akár az idő vége­ze­té­ig 😉 )

Nyil­ván tudod, hogy az ilyen anya­gok nagyon gyor­san fris­sül­nek, hiszen a világ tudás­anya­ga, Moore-tör­vé­nye sze­rint 2 éven­te meg­dup­lá­zó­dik.
Tehát van egy éssze­rű hatá­ra egy ilyen tudás anyag­nak, de meg­ígér­jük, hogy ami­kor meg­érik rá, akkor mi is fris­sít­jük eze­ket a tudás­anya­go­kat.

A Te hozzáférésed pedig korlátlan!

Instagram tananyag 3

Többre vágysz?

 • Tud­ni aka­rod, hogy pon­to­san hogy néz ki maga az online mar­ke­ting rend­szer jobb agy­fél­te­ké­sen?
 • Meg aka­rod érte­ni a rend­szert, hogy utá­na könnyen tudd hasz­nál­ni?
 • Sze­ret­néd átlát­ni könnye­dén, ami eddig nem sike­rült?

Nos, akkor válaszd a második csomagunkat.

A 6 órás Ins­ta­gram tudás­anyag mel­lé,
most meg­kap­ha­tod azt a 4 kis vide­ó­ból álló rajz­fil­mün­ket,
ami­ből meg­tud­ha­tod, ami által átlát­ha­tod,
mit is takar maga a jobb agy­fél­te­kés  online mar­ke­ting szisz­té­ma.
Ezek­ben rövi­den elma­gya­ráz­zuk a szto­rit.

 • Miért hív­juk a web­site-odat hajó­nak,
 • a tár­he­lye­det kikö­tő­nek, és a
 • soci­al media felü­le­te­ket vir­tu­á­lis város­ál­la­mok­nak?

6 alkalommal, 3 munkanaponta küldjük Neked a tudásanyagokat.

(Tehát az ünne­pek alatt nem zava­runk, az a Tiéd, az a csa­lá­dé.)


Nem zúdít­juk egy­szer­re rád az összes anya­got, mert tud­juk, hogy sok.

Könnyebb fel­dol­goz­ni 3 napon­ta.

Viszont annyi­szor nézed meg, a lépés­ről lépés­re vide­ó­kat amennyi­szer csak aka­rod.

(Akár az idő vége­ze­té­ig 😉 )

Nyil­ván tudod, hogy az ilyen anya­gok nagyon gyor­san fris­sül­nek, hiszen a világ tudás­anya­ga, Moore-tör­vé­nye sze­rint 2 éven­te meg­dup­lá­zó­dik.
Tehát van egy éssze­rű hatá­ra egy ilyen tudás anyag­nak, de meg­ígér­jük, hogy ami­kor meg­érik rá, akkor mi is fris­sít­jük eze­ket a tudás­anya­go­kat.

A Te hozzáférésed pedig korlátlan!

Instagram tananyag 3

MLM-es vagy és kíváncsi vagy az MLM új online trendjeire?

Kíváncsi vagy arra, hogy hogyan építhetsz fel egy önállóan pénztermelő online gépezetet az MLM vállalkozásod mögé?

Ehhez kell az Instagram?

Ez eset­ben kérd a 6 órás Ins­ta­gram video tan­anya­god mel­lé köny­vün­ket,
Az Online MLM Siker­kép­le­tet,
amit most bónusz­ként

50% előnnyel, 2.990 Ft helyet 1.495 Ft-ért meg­kap­hatsz.


6 alkalommal, 3 munkanaponta küldjük Neked a tudásanyagokat.

(Tehát az ünne­pek alatt nem zava­runk, az a Tiéd, az a csa­lá­dé.)


Nem zúdít­juk egy­szer­re rád az összes anya­got, mert tud­juk, hogy sok.

Könnyebb fel­dol­goz­ni 3 napon­ta.

Viszont annyi­szor nézed meg, a lépés­ről lépés­re vide­ó­kat amennyi­szer csak aka­rod.

(Akár az idő vége­ze­té­ig 😉 )

Nyil­ván tudod, hogy az ilyen anya­gok nagyon gyor­san fris­sül­nek, hiszen a világ tudás­anya­ga, Moore-tör­vé­nye sze­rint 2 éven­te meg­dup­lá­zó­dik.
Tehát van egy éssze­rű hatá­ra egy ilyen tudás anyag­nak, de meg­ígér­jük, hogy ami­kor meg­érik rá, akkor mi is fris­sít­jük eze­ket a tudás­anya­go­kat.

A Te hozzáférésed pedig korlátlan!

(7.492Ft) Jobb agy­fél­te­kés Ins­ta­gram online tan­fo­lyam – Alap cso­mag­hoz
(11.182Ft) Jobb agy­fél­te­kés Ins­ta­gram online tan­fo­lyam Jobb agy­fél­te­kés rend­szer Videó Bónusszal – Alap cso­mag­hoz
(8.987Ft) Jobb agy­fél­te­kés Ins­ta­gram online tan­fo­lyam MLM-es vál­lal­ko­zók­nak – Alap cso­mag­hoz
(6.493Ft) Jobb agy­fél­te­kés Ins­ta­gram online tan­fo­lyam – Gaz­da­sá­gos cso­mag­hoz
(10.183Ft) Jobb agy­fél­te­kés Ins­ta­gram online tan­fo­lyam Jobb agy­fél­te­kés rend­szer Videó Bónusszal – Gaz­da­sá­gos cso­mag­hoz
(7.988Ft) Jobb agy­fél­te­kés Ins­ta­gram online tan­fo­lyam MLM-es vál­lal­ko­zók­nak – Gaz­da­sá­gos cso­mag­hoz
(4.995Ft) Jobb agy­fél­te­kés Ins­ta­gram online tan­fo­lyam – Pro­fi cso­mag­hoz
(8.685Ft) Jobb agy­fél­te­kés Ins­ta­gram online tan­fo­lyam Jobb agy­fél­te­kés rend­szer Videó Bónusszal – Pro­fi cso­mag­hoz
(6.490Ft) Jobb agy­fél­te­kés Ins­ta­gram online tan­fo­lyam MLM-es vál­lal­ko­zók­nak – Pro­fi cso­mag­hoz

Válassz egy csomagot és rendeld meg!

Beve­ze­tő ár csak egy­szer van!

Most októ­ber 31-én éjfé­lig tart.

Abban biz­tos lehetsz, hogy ennyi­re olcsón nem jut­hatsz hoz­zá, mint most.

Azt is tudod, hiszen tanul­tál nálunk, hogy bőven kapsz érté­ket, tehát meg­éri a befek­te­tés magad­ba!