Jelentkezési lap

Az első, az első három és a tel­jes tan­fo­lyam ide­jé­re

Idő­pont: 2018. május 6. vasár­nap,  10:30 – 18:30 óra
Hely­szín: Buda­pest
Rész­vé­te­li díj: brut­tó 19.900 Ft/fő

Bónusz Kedvezményeid:

Amennyi­ben az egyes modu­lok elvég­zé­se után
3 mun­ka­na­pon belül befi­ze­ted a rész­vé­te­li díjad
a követ­ke­ző tan­fo­lyam­ra,
úgy a tan­fo­lyam részed­re 15 %-kal olcsóbb,
azaz 17.300 Ft-ba kerül.
Jó érzés, hogy a gyors dön­té­sed­del keres­tél 2.596 Ft-ot.
Ezt a pénzt költsd magad­ra.
Lepd meg magad vala­mi olyan­nal, ami a lel­ked­nek ked­ves.

Ezt válasz­tom!

Amennyi­ben úgy dön­tesz, hogy a 6 modu­lunk­ból
3-at elő­re befog­lalsz,
akkor ez 59.700 Ft helyett neked
csak össze­sen 49.750 Ft-odba kerül, ami
20 %-os ked­vez­ményt jelent szá­mod­ra a tan­fo­lyam árá­ból.
A zse­bed­ben maradt 9.950 Ft.
Okos dön­tést hoz­tál, lepd meg magad vala­mi­vel,
meg­ér­dem­led!

Ezt válasz­tom!

Ha pedig biz­to­san tudod, hogy nap­ra kész akarsz len­ni ebben a nyüzs­gő világ­ban, biz­to­san tudod, hogy te ezt meg­ta­nu­lod, akkor van lehe­tő­ség arra, hogy egy­szer­re fizesd be a 6 modult és biz­to­sítsd a helyed a tan­fo­lya­mon.
Ebben az eset­ben 119.400 Ft helyett neked ez a tan­fo­lyam csak 95.520 Ft-ba kerül.
Ez éppen 23.880 Ft meg­ta­ka­rí­tás, ami pont más­fél tan­fo­lyam ára.
Ezen felül ezért a komoly és gyors dön­té­se­dért kapsz tőlünk egy külön­le­ges aján­dé­kot.

Az aján­dé­kod:
12.500 Ft

A 6. modul elvég­zé­se után, egy 1 órás aján­dék kon­zul­tá­ció, mely­nek ára egyéb­ként 12.500 Ft-ba kerül­ne órán­ként.

Ezt válasz­tom!

Ezen kívül a tan­fo­lya­ma­in­kon való rész­vé­tel fel­jo­go­sít arra, hogy tag­ja lehess a zárt VIP klub­nak, azzal a klub­cso­mag­gal, ame­lyik szá­mod­ra a leg­meg­fe­le­lőbb, és ahol olyan infor­má­ci­ó­kat osz­tunk meg Online Mar­ke­ting témá­ban, amit sehol más­hol nem érhetsz el. Olyan ren­dez­vé­nye­ken vehess részt, ami csak a klub­ta­gok­nak elér­he­tő és olyan kép­zé­se­ken vehess részt, ami csak a klub­ta­gok­nak ingye­nes.

Számlázási adatok

Kér­lek, ezt a mezőt is legyél szí­ves kitöl­te­ni!
Kér­lek, ezt a mezőt is legyél szí­ves kitöl­te­ni!
Kér­lek, ezt a mezőt is legyél szí­ves kitöl­te­ni!
Kér­lek, ezt a mezőt is legyél szí­ves kitöl­te­ni!
Kér­lek, ezt a mezőt is legyél szí­ves kitöl­te­ni!
Kér­lek, ezt a mezőt is legyél szí­ves kitöl­te­ni!
Kér­lek, ezt a mezőt is legyél szí­ves kitöl­te­ni!