Mi az a 3 dolog, amire a legtöbb MLM-es vágyik?

 1. Biz­ton­ság­ra, nyu­ga­lom­ra!
 2. Siker­re, meg­be­csü­lés­re!
 3. Jelöl­tek­re, komoly érdek­lő­dők­re, azaz ütős név­lis­tá­ra, akik­ből vevő lesz!
  Hiszen az első ket­tőt csak így tud­ja meg­csi­nál­ni.

For­dít­suk le a dol­got magyar­ra!

Aki, a BIZTONSÁGRA vágyik, az tit­kon, vagy nyíl­tan az anya­gi biz­ton­ság­ra gon­dol. Ezért vág bele, tisz­ta szív­vel remény­ked­ve, vagy két­sé­gek által gyö­tör­ve egy MLM rend­szer­be.

Ha az anya­gi biz­ton­sá­god meg­van, akkor gya­kor­la­ti­lag min­dent meg tudsz sze­rez­ni, „ven­ni” magad­nak és a csa­lá­dod­nak!
Így tehát meg­van a Nyu­ga­lom is.

Ahhoz, hogy valóban meglegyen a biztonságod, ahhoz anyagilag sikeres kell, hogy legyél ebben az üzletben!

Ha van elég komoly érdeklődőd, vannak jelöltjeid folyamatosan, akiket érdekel az üzleted, akkor pedig sikeres lehetsz, mert lesznek üzlettársaid, vevőid!

Ezért dolgoztuk ki a SIKERKÉPLETET a számodra!

 1. MLM Sikerképletet!
  Erről szól ez a kötet.

  Szó sze­rint, egy olyan mate­ma­ti­kai kép­le­tet, amit eddig még sen­ki­nél nem lát­hat­tál!
  Ennek a kép­let­nek a kidol­go­zá­sá­ban, segít­sé­günk­re volt egy ame­ri­kai mate­ma­ti­kus is.
  Ne kezdj el most aggód­ni a matek miatt, leegy­sze­rű­sí­tet­tük, és tel­je­sen köz­ért­he­tő­vé tet­tük a szá­mod­ra.

  Sőt, AUTOMATIZÁLTUK!
  Ugyan is készí­tet­tünk hoz­zá egy külön web­ol­dalt, ami­ben te magad is dol­goz­hatsz.
  Aho­vá, ha beírod a saját szá­ma­i­dat, kiszá­mol min­dent auto­ma­ti­ku­san.
  Meg­mu­tat­ja, mire jut­hatsz, ha hagyo­má­nyos mód­sze­rek­kel dol­go­zol, és mire, ha egy pro­fi online mar­ke­ting rend­sze­red van!
  Meg­mu­tat­ja azt is, hogy kivel érde­mes dol­goz­nod és kire ne vesz­te­gesd az idő­det.

Szó­val, ha még jelen pil­la­nat­ban elé­ge­det­len vagy a hoz­zád áram­ló érdek­lő­dők szá­má­val és minő­sé­gé­vel, ha szük­sé­ged len­ne sok­kal több vevő­re, akkor most figyelj, mert ez az online Tudás­anyag pont Neked szól!

A Jobb Agy­fél­te­kés Online MLM Siker­kép­let e-könyv, pont azo­kat a meg­ol­dá­so­kat tar­tal­maz­za, ame­lyek ezt a gon­do­dat hiva­tot­tak meg­ol­da­ni.

Dönt­hetsz így, dönt­hetsz úgy, de……

HA MOST BECSUKOD A SZEMED,

HA MOST HOMOKBA DUGOD A FEJED, ÉS TOVÁBB VÁRSZ,

HA MOST NEM TESZED MEG AZT A LÉPÉST, AMI MEGOLDÁST KÍNÁL,

AKKOR EZT VALÓSZÍNŰ, HOGY ÖRÖKRE BÁNNI FOGOD, HISZEN MOST MÉG NEM ÉRZED, DE KÉSŐBB KOMOLY ÁRAT FOGSZ FIZETNI AZ ÜZLETEDBEN,
EZÉRT A HALOGATÁSÉRT!

A leg­több ember, ami­kor nem megy úgy az üzlet, aho­gyan elvár­ja, ami­kor egyik siker­te­len­ség jön a másik után, ami­kor a „NEM”-ekkel Dunát lehet rekesz­te­ni, akkor kap­kod össze vissza, a rend­sze­rét, a szpon­zo­rát és min­den­ki mást hibáz­tat.

De végig gon­dol­tad már, mi ennek a prob­lé­má­nak a való­di gyö­ke­re?

Az, hogy egy online világban, te offline akarsz sikeressé válni!

Még nem hasz­ná­lod meg­fe­le­lő­en azo­kat a 21. szá­za­di online meg­ol­dá­so­kat, ame­lyek segí­te­né­nek pont ezt a gon­do­dat meg­ol­da­ni.
Már beszél­tünk arról, hogy sokan, sok­fé­le inter­ne­tes esz­közt hasz­nál­nak a mun­ká­juk során. Ezek ugyan fon­to­sak, azon­ban csak alkal­mi, és felü­le­tes meg­ol­dá­sok!
Ezek első­sor­ban esz­kö­zök, de nem egy rend­szer. Plá­ne nem Online Mar­ke­ting Rend­szer.
Per­sze a papír és ceru­zá­hoz képest  már ég és föld az elő­re lépés.
Te, aki már jár­tál az olda­lun­kon, érdek­lőd­tél, való­szí­nű­leg már kapod a hír­le­ve­le­in­ket, és hal­lot­tál a Jobb Agy­fél­te­kés Online Mar­ke­ting Rend­sze­rek tit­ká­ról, nem hagy­ha­tod figyel­men kívül azt, amit már tudsz.

Neked már a kezed­ben van Alad­din cso­da­lám­pá­sa!
Te dön­töd el, meg­dör­zsö­löd és tel­je­sül­nek a kíván­sá­ga­id, vagy nem és maradsz a görön­gyös  úton és tovább szen­vedsz.

Gondolj bele!

Nem hagyhatod, hogy mások beelőzzenek,

amikor Te már sokkal hamarabb felismerted

a mai, legkorszerűbb MEGOLDÁST ezekre a gondokra!

Nem vesztegetheted az idődet és a pénzedet mindenféle félmegoldásokra!

A tör­té­ne­tet  talán már isme­red, azt, hogy hogyan talál­tuk meg ezt a jobb agy­fél­te­kés mód­szert és tudod is, hogy hogyan műkö­dik!

Az elmúlt bő 1 évben, sokan eljöt­tek hoz­zánk tanul­ni. Külön­bö­ző vál­lal­ko­zá­sok­ból, külön­bö­ző MLM rend­sze­rek­ből érkez­tek. Bele­vág­tak, meg­csi­nál­ták és már öt vég­zett cso­por­tunk is kire­pült.
Közü­lük leg­töb­ben sike­res online rend­szert rak­tak össze, és műkö­dik a vevő gene­rá­ló rend­sze­rük, már online jön­nek a vevő­ik!

Most megszerezheted a tudásanyagot egyben, és írott online könyv formájában.

Miért jó ez a  e-könyv Neked?

 • Azért mert, egy nagyon ala­pos és kor­sze­rű tudás-anya­got kapsz a kezed­be.
 • Ebben a kötet­ben az MLM üzle­ti modellt rész­le­te­sen kive­séz­zük, és segí­tünk dön­te­ni, hogy olyan céget válassz magad­nak, ahol jól érzed magad és sike­res lehetsz.
 • Ennek a kötet­nek a végén van az abszo­lút újdon­ság, a SIKERKÉPLET, amely­nek a segít­sé­gé­vel elő­re tudod, hogy sike­res leszel vagy sem, illet­ve a mun­ka­tár­sa­id sike­re­sek lesz­nek-e vagy sem!
 • Azért, mert most nagyon ked­ve­ző áron hoz­zá­jut­hatsz ehhez a nagyon külön­le­ges elmé­le­ti, jobb agy­fél­te­kés mód­szer­rel fel­épí­tett tudás­anyag­hoz.
 • Ha, sem­mi más­sal, csak az elmé­le­ti dol­gok­kal tisz­tá­ban leszel, már fény­év­nyi előny­re tet­tél szert mások­kal szem­ben!
 • Ez a könyv pont arra való, hogy tovább tudj lép­ni, ha meg­akad­tál vala­hol az üzle­ti folya­mat­ban.
 • Van­nak ben­ne olyan új stra­té­gi­ai ele­mek is, ame­lye­ket nem régen dol­goz­tunk ki, tehát hoz­zá­jut­hatsz a leg­fris­sebb online mar­ke­tin­ges tudás­anyag­hoz.

Íme, néhány vélemény azoktól, akik már használják! 

Vég­re egy olyan köny­vet találtam/kaptam, ahol való­ban ért­he­tő­en van leír­va, illet­ve a kiegé­szí­tő vide­ok­ban leraj­zol­va és elma­gya­ráz­va, hogy tény­leg hogyan is műkö­dik az online mar­ke­ting „vilá­ga”. Mit és hogyan kell csi­nál­ni, ahhoz, hogy fel­épít­sem a saját rend­sze­re­met, majd utá­na ész­re­ve­gye­nek az online tér­ben a leen­dő vevő­im és vásá­rol­ja­nak is tőlem. Az már hosszú évek óta lát­szik és szá­mom­ra is egy­ér­tel­mű, hogy az érté­ke­sí­tés­nek egy­re inkább ez a jövő­je, füg­get­le­nül attól, hogy online, vagy off­line ter­mé­ket sze­ret­nél elad­ni.

Én már rég­óta fog­lal­ko­zom a témá­val és ren­ge­teg külön­fé­le kép­zé­sen jár­tam, sok videot néz­tem és köny­vet is olvas­tam ebben a témá­ban és saját web­ol­da­la­im is van­nak rég­óta. Isme­rem sze­mé­lye­sen a magyar­or­szá­gi nagy guru­kat és néhány zse­ni­á­lis kül­föl­di szak­em­bert is. De vala­hogy eddig nem érez­tem azt, hogy ez tulaj­don­kép­pen egy „átlag­em­ber­nek” is ért­he­tő lehet, csak így kell meg­kö­ze­lí­te­ni és elma­gya­ráz­ni a témát, ahogy a JobbAtom csa­pa­ta ezt teszi.

Talán azért is érzem ext­rém közel magam­hoz, mert én a „világ óce­án­ja­in” és a Bala­to­non is hajó­zom már gyer­mek­ko­rom óta és lehet, hogy job­ban el tudom kép­zel­ni, illet­ve bele tudom élni magam ebbe a hajós élet­be… 🙂

De biz­tos vagyok ben­ne, hogy ez más­nak is sike­rül, hiszen sze­mé­lye­sen is több JobbAtom Online kép­zé­sen is részt vet­tem és azt tapasz­tal­tam ott is a sok új infor­má­ció mel­lett, hogy kor­osz­tály­tól füg­get­le­nül min­den­ki­nek sike­rült fel­ven­ni a fona­lat és meg­ér­te­ni a lénye­gét ennek terü­let­nek, ahogy szé­pen lépés­ről, lépés­re végig­men­tünk raj­ta.

Nem utol­só sor­ban Csil­la, Lajos és Atti­la is nagyon jó embe­rek és maxi­má­li­san segí­tő­ké­szek. Ők készí­tet­ték a magyar adap­tá­ci­ót és egye­dül ők tanít­ják ezt a mód­szert Magyar­or­szá­gon.

Nem­cso­da, hogy az én online hajóm is a JobbAtom kikö­tő­jé­ben par­kol és a kar­ban­tar­tást is ők vég­zik, ami­kor szük­ség van rá…

Figyelj oda min­den betű­re és rajz­ra olva­sás köz­ben!
Talál­koz­zunk vala­me­lyik ten­ge­ren vagy óce­á­non az online vagy off­line világ­ban!”

Kovács And­rás
kapi­tány – Bala­ton­fü­red
www.extrembalaton.hu

Nagyon örü­lök ennek a könyv­nek és saj­ná­lom, hogy ez a könyv nem léte­zett még akkor, ami­kor én elkezd­tem inter­net mar­ke­ting­gel fog­lal­koz­ni. Nagyon örü­lök, mert ennek a könyv­nek a segít­sé­gé­vel min­den­ki, aki haj­lan­dó befo­gad­ni új dol­go­kat, képes­sé válik saját inter­ne­tes vál­lal­ko­zá­sá­nak üze­mel­te­té­sé­re. Saj­ná­lom, hogy régeb­ben még nem léte­zett, mert ren­ge­teg fölös­le­ges mun­kát és időt meg­spó­rol­hat­tam vol­na. Ren­ge­teg olyan dol­got tanul­tam meg, ami csak ahhoz kel­lett, hogy meg­ért­sem bizo­nyos dol­gok­ról, hogy arra nekem sem­mi szük­sé­gem. Aján­lom a köny­vet min­den­ki­nek, aki nem szá­mí­tó­gé­pes guru kíván len­ni, viszont pro­fi módon sze­ret­ne az inter­net egy­re tágu­ló vilá­gá­ban eliga­zod­ni, sike­res vál­lal­ko­zást működ­tet­ni.”

Kun Ist­ván
VALENTUS Sma­ragd veze­tő

Kez­dő MLM vál­lal­ko­zó­ként hatal­mas segít­ség a könyv. A kez­de­tek­től, hogy jó helyen vagyok-e elve­zet odá­ig, hogy hogyan is kell jól csi­nál­ni. Ha vala­ki meg­fo­gad­ja a könyv taná­csa­it és min­den szem­pon­ton, „fel­ada­ton” egye­sé­vel végig­megy, akkor a könyv mel­lék­ha­tá­sa egy dolog lehet: SIKER! Köszö­nöm, hogy olvas­hat­tam!

De jó volt olvas­ni! Meg­erő­sí­tett abban, amit már több­ször, több hely­ről hal­lot­tam önkép­ző vál­lal­ko­zó­ként. Igen, nagyon sok olyan, pont­ról-pont­ra meg­szer­kesz­tett kér­dést tag­lal a könyv, ame­lyet min­den vál­lal­ko­zó­nak, cég­tu­laj­do­nos­nak szem előtt kell tar­ta­nia, és tud­ni kell rá a választ.”

Wer­me­ser Ani­ta
Vízi­tyúk Vízi­tú­ra Egye­sü­let
elnök
vizityuk.hu

Az első benyo­más­ra nincs máso­dik esély. Hatal­mas igaz­ság. Annak ide­jén, ami­kor Csil­la és Lajos azzal hívott fel, hogy vala­mi egé­szen új, egé­szen rend­kí­vü­li dolog­ba vág­ták a fej­szé­jü­ket. Magyar­ra adap­tál­ták She­i­la Slo­an és Lou­is Grif­fin: Cog­ni­tive Online Mar­ke­ting Strate­gi­es mun­ká­ját.  Kíván­csi­ak arra, hogy teszt­alany­ként mit szó­lok ehhez, hogy bevál­lal­nám-e a „kísér­le­ti nyúl” sze­re­pét, azon­nal igent mond­tam. Mert ez volt az első benyo­má­som. Aztán bele­vág­tunk. Az első nap után azt mond­tam: ejha! Részint mert zson­gott a fejem a sok infor­má­ci­ó­tól, részint mert érez­tem: nagyon sokat fog nekem segí­te­ni ez a mód­szer a jövő­ben. Aztán így lett. Azóta eltelt egy esz­ten­dő és most itt van eme könyv. A könyv, mely­nek min­den olda­la kin­cset ér. A könyv, amely­hez fog­ha­tó még nem jelent meg sehol. A könyv, amely lépés­ről lépés­re, pon­to­san, pre­cí­zen, vilá­go­san, ért­he­tő­en enged bete­kin­tést nyúj­ta­ni a jobb agy­fél­te­kés online mar­ke­ting izgal­mas, kalan­dok­kal teli vilá­gá­ba. Abba a világ­ba, ahol min­den meg­tör­tén­het. Éppen úgy, ahogy Óz cso­dás vilá­gá­ban.”

Nagy Eri­ka
újság­író
annyirajo.hu

Győződj meg a saját szemeddel, mit kínálunk Neked!

Itt alul a + jelekre kattintva megtalálod mind a kötet tartalomjegyzékét és az online könyv első fejezetét is.

Olvasd el és dönts okosan!


Elő­szó 7
Köszö­net 11
Miért tar­tot­ta a bol­gár tit­kos­szol­gá­lat több, mint 20 évig házi őri­zet­ben azt a tudóst, aki fel­fe­dez­te a jobb agy­fél­te­kés tanu­lást, ami­vel meg ezer­sze­rez­he­ted az agy­ka­pa­ci­tá­so­dat? 16
A Jobb Agy­fél­te­kés Mód­szer 21
A jobb agy­fél­te­kés mód­szer lépé­sei 25
A két­zó­nás siker mód­szer 27
Milyen is ez a nél­kü­löz­he­tet­len tanu­lá­si zóna? 29
Néz­zük, hogyan tölt­hetsz több időt a tanu­lá­si zóná­ban, és hogyan tedd haté­konnyá az ott vég­zett mun­kát? 34
Miért hall­gass rám? 40
Vissza a for­rá­sok­hoz 47
Néhány dolog, ami­re ez a sok tanu­lás ráéb­resz­tett 48
Hogyan jutot­tam el a bűvös „üzle­ti modell” gon­do­lat­hoz? 54
Mik azok a modu­lok, a kor­sze­rű MLM rend­sze­rek­ben, ame­lyek jó, ha sze­re­pel­nek az üzle­ti modell­ben? 59
Milyen elő­nyök­kel jár, ha vál­lal­ko­zói ész­já­rás­sal köze­lí­tünk? 78
Még­is mi a nehéz­ség az MLM-ben, ha ennyi sok jó dolog van ben­ne? 81
A jelölt kere­sés, azaz a pia­cod meg­ta­lá­lá­sa. Ez az egyik leg­na­gyobb kín! 85
Hogyan vess véget a meg­alá­zó NEM-eknek, ame­lyek fel­emész­tik a lel­ke­det, a hagyo­má­nyos MLM üzlet­ben! 91
Hogyan talál­tam meg azt a jobb agy­fél­te­kés online mar­ke­ting mód­szert, ami MLM-ben is működ­tet­he­tő, és ami lehe­tő­vé tet­te, hogy ma iga­zán sza­bad legyek? 95
Sen­ki nem szü­le­tik MLM-esnek! 102
Íme, a tit­kos kép­let, ami­vel ki tudod szá­mí­ta­ni az esé­lye­i­det! 106
Az a bizo­nyos Pén­tek 13. 109
Miből áll ez a Siker­kép­let? 111
Online MLM üzlet­épí­tés, a tur­bó foko­zat 123
Utó­szó 130

Itt van az egyik leg­fon­to­sabb feje­zet­ből az első 5 Modul a 31+1-ből.

Olvasd el és érte­ni fogod, miért olyan fon­to­sak ezek a Modu­lok.

Mik azok a modu­lok, a kor­sze­rű MLM rend­sze­rek­ben, ame­lyek jó, ha sze­re­pel­nek az üzle­ti modell­ben?
(Ez fon­tos tudás anyag, az éle­ted múl­hat raj­ta!)

 1. A leg­fon­to­sab­bal kez­dem. Legyen egy Tör­té­net-ed, legyen egy sto­ryd, amely által el tudod mesél­ni az üzle­te­det bár­ki­nek. Biz­to­san hal­lot­tad már, hogy van olyan, hogy szal­vé­ta pre­zentáció. Ez azt jelen­ti, hogy egy szal­vé­tá­ra fér­jen el a lényeg. Volt már úgy, hogy én is egy sör alá­té­ten dolgoz­tam, egy sörö­ző­ben. De szám­ta­lan mód­ját kita­lál­ha­tod és elké­szít­he­ted ennek a típu­sú pre­zen­tá­ci­ó­nak. A lényeg az, hogy rövid legyen és frap­páns. Itt egy remek pél­da: Ez a bará­tom, aki­nek a sör­alá­té­ten pre­zen­tál­tam, és aki két éve a mun­ka­tár­sam is, tovább fej­lesz­tet­te a mód­szert, mégpe­dig zse­ni­á­li­san! Íme, az ő szal­vé­tá­ja:
  Ami­kor online mar­ke­ting­gel dol­go­zol, akkor is kell len­nie olyan online esz­kö­ze­id­nek, ami­vel rövi­den, ért­he­tő­en, min­den fon­tos alap­in­for­má­ci­ót átad­va meg tudod mutat­ni a ter­mé­ke­i­det és az üzle­te­det. Ilyen pél­dá­ul egy videó, egy rög­zí­tett webiná­rium, egy live adás, egy sli­deshare (egy pre­zen­tá­ció, amit a SlideS­ha­re-en köz­zé teszel) pre­zen­tá­ció, pod­cast (hang­anyag), stb…
 2. Fon­tos és kell egy üzle­ti Tér­kép, mert az embe­rek 90%-a vizu­á­lis. Te is, és más is könnyeb­ben átlát­ja az üzle­ti fo­lyamatot, ha leraj­zo­lod a mun­ka, és a pénz útját. Ma­napság, az online vilá­gá­ban az infó-gra­fi­kák vet­ték át ezt a sze­re­pet. Elké­pesz­tő­en nép­sze­rű­ek. A mi okta­tá­si rend­szerünkben, a bonyo­lult rend­sze­rek meg­ter­ve­zé­sé­nél, és meg­ér­té­sé­nél, a jobb agy­fél­te­kés mód­sze­reket hasz­náljuk. Erről, még később sokat fogunk beszél­ni.
 3. A Szi­mu­lá­ci­ós modell pedig kell ahhoz, hogy ki tudd szá­mol­ni a pén­ze­det! Fon­tos tud­nod, mennyi mun­ká­val, mennyi idő alatt leszel „mil­li­o­mos”! Nagyot álmod­ni tud­ni kell, de ha mer­tél nagyot álmod­ni, akkor tud­nod kell azt is, hogy hogyan jutsz el odá­ig!

Min­den­kép­pen tud­nod kell:

 • Hány féle bevé­te­li for­rá­sod, hány féle juta­lé­kod van?
 • Mennyi idő, amíg meg­té­rül a befek­te­té­sed?
 • Melyik, mikor jön a szám­lád­ra?
 • Mit kell eze­kért a bevé­te­le­kért ten­ned napi, heti, havi szin­ten?
 • Hogyan tudod a bevé­te­le­i­det fel­tur­bóz­ni, megtöbb­szörözni?
 • Mikor­tól szá­mít­hatsz passzív bevé­tel­re?
 • Mik azok a ténye­zők, amik befo­lyá­sol­hat­ják a jövedel­med, pl. szint­lé­pé­sek, direk­tek szá­ma, direk­tek ak­tivitása, vásár­ló­id szá­ma, havi akti­vi­tás, az akti­vi­tás mér­té­ke, van-e türel­mi idő­szak, stb.?
 • Van­nak-e gyors­bó­nu­szok, ha igen, mek­ko­rák?
 • Milyen kar­ri­er szin­tek van­nak, milyen elő­nyök­kel jár egy-egy szint­lé­pés?
 • Melyik­hez, hány aktív direkt­re, és mek­ko­ra aktív cso­portra van szük­sé­ged?
 • Van­nak-e rövid­táv­ra meg­hir­de­tett ver­se­nyei a cég­nek, amik erő­sen moti­vál­ják a csa­pat­mun­kát?
 • Enge­di-e a cég újabb orszá­gok meg­nyi­tá­sát, vagy van­nak ország­ha­tár kor­lá­tok?
 • Stb…..

Ez nagyon sok kér­dés, és nagyon sok szá­mo­lást igé­nyel. De neki se indulj e nél­kül, hiszen úgy teszel vala­mi­be mun­kát, hogy fogal­mad sincs mi lesz a vége!

 1. Kell a jó ötlet, ami­re ala­pul az üzle­ted. Ha vál­lal­ko­zó vagy, akkor ezt neked kell kita­lál­nod. Ha MLM-s vál­lal­ko­zó vagy, akkor céget kell válasz­ta­nod, ami­ben már ben­ne van az ötlet. Vigyázz, annak is meg­van­nak a pon­tos para­mé­te­rei, hogy milyen­nek kell len­nie az ötle­ted­nek. 6. pont­ban meg­ta­lá­lod.
 2. Nagyon hasz­nos, ha van az ötlet mögött egy jól kommu­nikálható és jó úton hala­dó inno­vá­ció is. Az ötlet ön­magában nem elég. Ha meg­fe­lel min­den embe­ri elvárás­nak, akkor pon­to­san lát­nod kell azt, hogy van lehe­tő­ség fej­lesz­tés­re, moder­ni­zá­lás­ra, tovább lépés­re. Ha vál­lal­ko­zó vagy, pon­to­san tud­nod kell elő­re, hogy te magad képes leszel-e halad­ni a kor­ral. Lesz-e elég időd, pén­zed és bo­csánat a követ­ke­ző szó­ért, de agy­ka­pa­ci­tá­sod arra, hogy a leg­mo­der­nebb dol­go­kat meg­ter­vezd és beve­zesd a vál­lalkozásodba. Ha pedig MLM céget válasz­tasz, akkor bi­zonyosságot kell sze­rez­ned, hogy a céged, a fel­hasz­ná­ló érde­ke­it is, de a te, mint keres­ke­dő érde­ke­it is szem előtt tart­ja, és fej­leszt arra is, hogy neked könnyebb, egysze­rűbb legyen a mun­kád. Meg­kapd azo­kat az egy­sze­rű­en hasz­nál­ha­tó esz­kö­zö­ket, ami által könnye­dén, nagyon sok ember­hez el tudod jut­tat­ni az infor­má­ci­ót. A mai roha­nó világ­ban már, „paped­lik” gyár­tá­sá­ra nincs idő. Tudod ez vala­mi olyan tárgy vagy dolog, ami lát­vá­nyos, ami­nek na­gyon örülsz, ami muto­gat­ha­tó, eset­leg külön­le­ges is, de iga­zá­ból nincs külö­nö­seb­ben hasz­na, mert más­sal olcsób­ban, egy­sze­rűb­ben, eset­leg még ingyen is helyet­te­sít­he­tő. A cég elké­pesz­tő pén­ze­ket költ rá, de jobb len­ne, ha olyan­ra köl­te­né eze­ket a pén­ze­ket, ami fel­tur­bóz­za az üzle­te­det és segít abban, hogy a mun­ká­dat egy­sze­rűb­ben és hatéko­nyabban tudd végez­ni. Ame­lyik cég „papedlik”-re költ, az előbb utóbb lema­rad, még ha előt­te szár­nyalt is. (Mon­dok egy konk­rét pél­dát rá: Az ACN ame­ri­kai MLM vál­lal­ko­zás a videó tele­fon­ja­i­val rob­bant be a tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós piac­ra. Még Donald Trump is bevál­lal­ta a készü­lék rek­lá­mo­zá­sát. Ezzel a készü­lék­kel, készü­lék és készü­lék között, ingyen hívást lehe­tett kez­de­mé­nyez­ni orszá­gok között egy­sze­ri kap­cso­lá­si díjért, abban az idő­szak­ban, ami­kor még kisebb vagyont kel­lett nem­zet­kö­zi hívá­so­kért kifi­zet­ni. Ráadá­sul lát­tad is a hívott felet. Zse­ni­á­lis volt. A kiseb­bik lányunk akkor került ki Ame­ri­ká­ba egye­tem­re. Óri­á­si prob­lé­mát je­lentett szá­munk­ra, hogy nem lát­juk min­den­nap, hogy nem tud­juk bár­mi­kor elér­ni. Nekünk, ez egy azon­na­li meg­ol­dás volt. De, mire iga­zá­ból a készü­lék elter­jed vol­na a világ­ban, már meg­je­lent a Sky­pe, ahol kap­cso­lá­si díj sem volt. Azóta pedig szám­ta­lan hason­ló online ala­pon műkö­dő prog­ram jelent meg, amin keresz­tül bár­hon­nan bár­ho­vá, hely­hez kötött­ség nél­kül, egy okos tele­fo­non keresz­tül, ingye­nes hívást bonyo­lít­hatsz, csak inter­net kell hoz­zá. A cég azért, hogy ne kell­jen bezár­ni a kapu­it, ma étrend kiegé­szí­tő­ket for­gal­maz. Az ilyen és hason­ló fej­lesz­té­sek, mire bekerül­nek egy rend­szer­be ebben a fel­gyor­sult világ­ban, már ré­gen ide­jét múl­tak let­tek. Ne költs rájuk pénzt.) Tehát még egy­szer: a leg­fon­to­sabb, hogy jó úton, jó felé hala­dó inno­vá­ció legyen a cég­ben.

Ezek után, rajtad a sor!

Teszek Neked egy nagyon különleges ajánlatot, most!

Mennyit lehet kérni egy ennyire különleges tudásanyagért?

Nyu­god­tan kimon­dom, 6 szám­je­gyű érték az, amit ez a tudás ma ér a pia­con!

Hiszen amennyi­ben ezek sze­rint dol­go­zol,
akkor hónap­ról hónap­ra 6 szám­je­gyű kere­se­tet tud gene­rál­ni Neked ez a tudás­anyag!
Mi is és mások is meg­csi­nál­ták már ennek alap­ján a saját üzle­tü­ket, nem egy­szer, nem két­szer!
Tehát MŰKÖDIK!
Még­is, miért adjuk ilyen olcsón ezt az online köny­vet?
Nos, mert  és azt sze­ret­nénk, ha üzle­ti­leg is sike­re­sen ala­kul­na szá­mod­ra 
a 2018-as év !

Tehát, csak azt a mini­mu­mot kér­jük el érte, ami­ről tud­juk, hogy bár­ki szá­má­ra elér­he­tő összeg.
Úgy gon­dol­juk, hogy ha ezzel meg tudod dup­láz­ni a bevé­te­le­i­det,
tehát akkor ez min­den­kép­pen egy jó „nyer-nyer” üzlet mind­ket­tőnk szá­má­ra.

Tehát ennek a különleges online könyvnek az ára most,

mindössze 2.990 Ft

Fon­tos! 
Ez a rend­kí­vül ked­ve­ző aján­lat nem marad örök­ké így!

Tehát figyelj, ne maradj le róla!

Te, aki már olvas­tad a beve­ze­tő tudás­anya­go­kat, tudod, hogy milyen bőven mér­jük az infor­má­ci­ót, a tudást, amit átadunk. A kötet 131 oldal.
Tehát biz­tos lehetsz ben­ne, hogy ebben is bőven ben­ne van az a tar­ta­lom, ami­től meg­éri az árát.

Te pedig, aki még nem jár­tál nálunk, neked csak ígér­ni tud­juk, hogy nagyon sok hasz­nos anya­got fogsz az online könyv­ben talál­ni, amely alap­ve­tő­en meg­vál­toz­tat­ja majd az üzle­ti sike­res­sé­ge­det.

És ezen túl, egy kő kemény garanciát is adunk!

GARANCIA!

Tud­juk, hogy mek­ko­ra érték van ebben az online könyv­ben. Ezért biz­to­sak vagyunk abban, hogy hasz­nos lesz a szá­mod­ra.

Azt a garan­ci­át vál­lal­juk feléd, hogy ha úgy érzed, még sincs ben­ne a Siker kép­let, ame­lyet ígér­tünk, akkor kér­de­zés nél­kül vissza­fi­zet­jük neked az árát.

Szóval:

 • ha szük­sé­ged van arra, a vágyott BIZTONSÁGRA!
 • ha szük­sé­ged van arra, NYUGALOMRA!
 • ha szük­sé­ged van arra, SIKERRE!
 • ha szük­sé­ged van arra, a ren­ge­teg komoly érdek­lő­dő­re, aki mind a TE üzle­te­det akar­ja!
 • ha szük­sé­ged van arra, hogy meg­értsd az online mar­ke­ting alap­ja­it,
 • ha szük­sé­ged van arra, hogy a meg­lé­vő tudás­anya­go­dat bővítsd, akkor…

A kötet meg­vá­sár­lá­sa:

amely a SIKERKÉPLETET tar­tal­maz­za
és abban segít iga­zán,

hogyan találd meg magad­nak
a leg­jobb MLM céget és a leg­jobb mun­ka­tár­sa­kat!

Ennek az ára mindössze 2.990 Ft!

…most, mind­össze annyit kell ten­ned, hogy kat­tints ide, és ren­deld meg!

+

Csi­nál­tunk azon­ban még egy vásár­lá­si opci­ót szá­mod­ra.

Ebben nem csak She­i­la Slo­an és  Lou­is Grif­fin köny­vét ajánl­juk,

amely a SIKERKÉPLETET tar­tal­maz­za
és abban segít iga­zán,

hogyan találd meg magad­nak a leg­jobb MLM céget
és a leg­jobb mun­ka­tár­sa­kat,

hanem a magyar adap­tá­ci­ót vég­ző
Szuh­ár Csil­la koráb­bi köny­vét is,
amely egy külön­le­ges és izgal­mas  „Busi­ness Fic­ti­on” az üzle­ti dön­té­sek­ről.
Mind­ezt egy rend­kí­vül ked­ve­ző áron. 

Ennek a két online könyvnek az ára
mindössze 3.980 Ft!


1.000 Ft-ot takarítasz meg ezzel a csomaggal!

…most, mind­össze annyit kell ten­ned, hogy kat­tints ide, és ren­deld meg!

Kérjük, add meg a pontos számlázási adataid!

Kér­lek, ezt a mezőt is legyél szí­ves kitöl­te­ni!
Kér­lek, ezt a mezőt is legyél szí­ves kitöl­te­ni!
Kér­lek, ezt a mezőt is legyél szí­ves kitöl­te­ni!
Kér­lek, ezt a mezőt is legyél szí­ves kitöl­te­ni!
Kér­lek, ezt a mezőt is legyél szí­ves kitöl­te­ni!
Kér­lek, ezt a mezőt is legyél szí­ves kitöl­te­ni!
Kér­lek, ezt a mezőt is legyél szí­ves kitöl­te­ni!
Kér­lek, ezt a mezőt is legyél szí­ves kitöl­te­ni!

Várj egy pil­la­na­tot még mielőtt tovább men­nél!

Készí­tet­tünk egy EGYSZERI AJÁNLATOT Neked!
+ 4 VIDEÓ MOST 3.690 Ft (brut­tó)!

Ez a 4 videó a Jobb Agy­fél­te­kés Online Mar­ke­ting Szisz­té­ma rajz­fil­mes össze­fog­la­ló­ját?

Ez egy olyan külön­le­ges és gyors, vizu­á­lis tudás­anyag, ami örök segít­ség lesz a vevő­szer­zés­ben, amennyi­ben meg­né­zed ezt a 4 x 4 és fél per­ces vide­ót.

Ami­kor meg­né­zed, azon­nal beug­rik majd, mit kell ten­ned ahhoz, hogy Neked is működ­jön ez az Online Mar­ke­ting Szisz­té­ma.

*** Pipáld be a len­ti négy­ze­tet, ha kéred ezt az egy­sze­ri aján­la­tot! Ez 4 darab kis videó, ahol Jobb Agy­fél­te­kés Mód­szer­rel bemu­tat­juk Neked, az Online Mar­ke­ting Szisz­té­ma eszen­ci­á­ját.
(Ezek a vide­ók csak itt és csak most érhe­tők el! Más­hol biz­tos, hogy nem talál­ko­zol velük!)

EGYSZERI AJÁNLAT, MOST 3.690 Ft (brut­tó)!

Kér­jük, ezt a mezőt is legyen szí­ves kitöl­te­ni!

Fog­lal­juk össze, hogy min­den egy­ér­tel­mű legyen!
A piros gomb meg­nyo­má­sá­val meg­vá­sá­ro­lod 2.990 Ft-ért az ONLINE MLM SIKERKÉPLET című köny­vet.
Amennyi­ben bekat­tin­tot­tad a külön­le­ges aján­la­tun­kat is, akkor meg­ka­pod még a 4 kis külön­le­ges vide­ót 3.690 Ft-ért. Tehát az egész (1 online könyv + 4 db VIDEÓ) össze­sen Brt 2.990 Ft + 3.690 Ft = 6.680 Ft
Az ár az ÁFÁ-t is tar­tal­maz­za!

Továb­bá elfo­ga­dod az Álta­lá­nos Szer­ző­dé­si Fel­té­te­le­in­ket és az Adat­vé­del­mi sza­bály­za­tun­kat.

A piros gomb­ra kat­tin­tás után átirá­nyí­tunk a Bari­on Pay­ment Zrt. felé, amely az online, bank­kár­tyás fize­tés tech­ni­kai hát­te­rét biz­tosít­ja. A Bari­on Pay­ment Zrt. tevé­keny­sé­gét a Magyar Nem­ze­ti Bank enge­dé­lyé­vel vég­zi, a 2011-es Elekt­ro­ni­kus Pénz­ről szó­ló EU direk­tí­va és a 2013. évi CCXXXV. tör­vény alap­ján. Enge­dély szá­ma: H-EN-I-1064/2013 | Intéz­mény azo­no­sí­tó: 25353192 | www.barion.hu