Tartalomjegyzék (1. kötet)

Elő­szó 7
Köszö­net 11
Miért tar­tot­ta a bol­gár tit­kos­szol­gá­lat több, mint 20 évig házi őri­zet­ben azt a tudóst, aki fel­fe­dez­te a jobb agy­fél­te­kés tanu­lást, ami­vel meg ezer­sze­rez­he­ted az agy­ka­pa­ci­tá­so­dat? 16
A Jobb Agy­fél­te­kés Mód­szer 21
A jobb agy­fél­te­kés mód­szer lépé­sei 25
A két­zó­nás siker mód­szer 27
Milyen is ez a nél­kü­löz­he­tet­len tanu­lá­si zóna? 29
Néz­zük, hogyan tölt­hetsz több időt a tanu­lá­si zóná­ban, és hogyan tedd haté­konnyá az ott vég­zett mun­kát? 34
Miért hall­gass rám? 40
Vissza a for­rá­sok­hoz 47
Néhány dolog, ami­re ez a sok tanu­lás ráéb­resz­tett 48
Hogyan jutot­tam el a bűvös „üzle­ti modell” gon­do­lat­hoz? 54
Mik azok a modu­lok, a kor­sze­rű MLM rend­sze­rek­ben, ame­lyek jó, ha sze­re­pel­nek az üzle­ti modell­ben? 59
Milyen elő­nyök­kel jár, ha vál­lal­ko­zói ész­já­rás­sal köze­lí­tünk? 78
Még­is mi a nehéz­ség az MLM-ben, ha ennyi sok jó dolog van ben­ne? 81
A jelölt kere­sés, azaz a pia­cod meg­ta­lá­lá­sa. Ez az egyik leg­na­gyobb kín! 85
Hogyan vess véget a meg­alá­zó NEM-eknek, ame­lyek fel­emész­tik a lel­ke­det, a hagyo­má­nyos MLM üzlet­ben! 91
Hogyan talál­tam meg azt a jobb agy­fél­te­kés online mar­ke­ting mód­szert, ami MLM-ben is működ­tet­he­tő, és ami lehe­tő­vé tet­te, hogy ma iga­zán sza­bad legyek? 95
Sen­ki nem szü­le­tik MLM-esnek! 102
Íme, a tit­kos kép­let, ami­vel ki tudod szá­mí­ta­ni az esé­lye­i­det! 106
Az a bizo­nyos Pén­tek 13. 109
Miből áll ez a Siker­kép­let? 111
Online MLM üzlet­épí­tés, a tur­bó foko­zat 123
Utó­szó 130

Első fejezet

Miért tartotta a bolgár titkosszolgálat több, mint 20 évig házi őrizetben azt a tudóst, aki felfedezte a jobb agyféltekés tanulást, amivel meg ezerszerezheted az agykapacitásodat?

Bri­an Tracy, Magyar­or­szá­gon is köz­is­mert, van­cou­ve­ri nem­zet­kö­zi tré­ner, szá­mos best­sel­ler könyv szer­ző­je, egy igen izgal­mas hang­anya­got tett köz­zé a neten. Beszá­mol Lozanov mód­sze­ré­ről. Lozanov volt az, aki jobb agy­fél­te­kés mód­sze­rek­kel, kiemel­ke­dő ered­mé­nye­ket ért el a nyelv­ta­nu­lás területén.¹

Nos, Bri­an Tracyt egé­szen biz­to­san isme­red, ha már egy­szer is talál­koz­tál MLM-el, vagy annak lát­szó üzle­ti model­lel az éle­ted­ben, de vajon ki ez a Lozanov?

Ki ez a Lozanov? Miért fon­tos, hogy tudj róla pár dol­got?

Gri­go­ri Lozanov², bol­gár kuta­tó, aki mel­les­leg a bol­gár tit­kos­szol­gá­lat ezre­de­se volt. Olyan haté­kony tanu­lá­si mód­sze­re­ket fej­lesz­tett ki, ami­vel a kísér­let­be bevont embe­rek, az agy­ka­pa­ci­tá­suk sok­kal nagyobb szá­za­lé­kát tud­ták hasz­nál­ni, mint egy átlag­em­ber.

Per­sze, hogy a tit­kos­szol­gá­la­tok egy perc alatt vetet­ték rá magu­kat ezek­re az ered­mé­nyek­re. S mivel Lozanov, a mód­sze­rét egy­szer, egy kül­föl­di tudo­má­nyos kon­fe­ren­ci­án is bemu­ta­tat­ta, a bol­gár tit­kos­szol­gá­lat azon­nal meg­vá­dol­ta állam­tit­kok eláru­lá­sá­val, és éve­kig tar­tot­ta utá­na házi őri­zet­ben. Óri­á­si lépés­előny­re tet­tek szert álta­la, a bol­gár tit­kos­szol­gá­lat tiszt­jei kikép­zé­se­ik alkal­má­val.

Néz­zük, mi is ez a titok?

Egy tel­je­sen átla­gos ember hagyo­má­nyos, nyelv­ta­nu­lá­si mód­sze­rek­kel, 25 – 40 szót tud meg­ta­nul­ni napon­ta, kb. 3 órá­nyi inten­zív nyelv­ta­nu­lás­sal. Az elvá­rás pedig az, hogy a vizs­gá­ig emlé­kez­zünk kb. 80%-ára a meg­ta­nul­tak­nak, és akkor már nagyon jók vagyunk.

Lozanov arra figyelt fel, hogy az egye­te­mi okta­tás­ban a tanu­lás nem haté­kony. Ren­ge­teg időt és pénzt fek­tet­nek a hall­ga­tók okta­tá­sá­ba, de mire kike­rül az egye­tem­ről a hall­ga­tó, a tanul­tak nagy részét elfe­lej­ti!

Hogyan néz ez ki a szá­mok tük­ré­ben?

Egyet­len hall­ga­tó egye­te­mi 4 éve, egye­tem­től, válasz­tott tan­tár­gyak­tól, és egyéb járu­lé­kos költ­sé­gek­től füg­gő­en, kb. 25 – 50 ezer dol­lár­ba kerül, ez 7,2 és 14,5 mil­lió Ft körü­li összeg. Lozanov tapasz­ta­la­ta sze­rint, a meg­szer­zett tudás 80%-át elfe­lej­tik a hall­ga­tók, még az első vég­zős nyár vége előtt!

Kuta­tá­sai alatt, Lozanov olyan külön­le­ge­sen haté­kony mód­szer­rel dol­go­zott, hogy kez­det­ben 300, majd 500 szót, azután pedig 1.000, végül 3.000 szót is meg tud­tak tanul­ni 1 nap alatt azok, akik jelent­kez­tek a kísér­le­te­i­re, mind­ezt úgy, hogy 98 %-os volt a meg­ta­nult anyag meg­ma­ra­dá­sa!

Olyan kísér­le­ti ala­nyo­kat válasz­tott, akik soha éle­tük­ben nem tanul­tak pl. fran­cia nyel­vet. Fél évvel később újra tesz­tel­te az ered­mé­nye­ket. Kide­rült, hogy a sza­vak­nak 69%-a meg­ma­radt a kísér­let­ben részt vett embe­rek hosszú távú memó­ri­á­já­ban. Egy­sze­ri tan­anyag ismét­lés­sel pedig, ugyan úgy vissza­állt a 98%-os álla­pot!

Mindezt jobb agyféltekés módszerekkel érte el!

Gon­dolj csak bele! Egy átla­gos angol nyelv­hasz­ná­ló a min­den nap­ja­i­ban, nem hasz­nál több szót 1.200 – 2.000-nél! Tehát Lozanov mód­sze­ré­vel – kis túl­zás­sal – akár 1 nap alatt meg­ta­nul­hatsz egy nyel­vet!

Elké­pesz­tő haté­kony­ság!

Most már érted, hogy miért tar­tot­ta őt a bol­gár tit­kos­szol­gá­lat több, mint 10 évig házi őri­zet­ben? Olyan jobb agy­fél­te­kés tanu­lá­si mód­sze­re­ket fej­lesz­tett ki, ami óri­á­si érték a tit­kos ügy­nö­kök kikép­zé­sé­ben.

Két ütős dolog, ami­ről tud­nod kell!
(Ez fon­tos tudás anyag, jus­son eszed­be napon­ta!)

  1. Ami­kor gye­re­kek vagyunk, akkor 25-ször gyor­sab­ban tanu­lunk, mint később fel­nőtt­ként.
  2. Aki folya­ma­to­san, és inten­zí­ven hasz­nál­ja az agyát, az sok­kal tovább él, mint az, aki nem! És sok­kal egész­sé­ge­sebb is marad.
    Ha másért nem, de már csak ezért is meg­éri meg­ta­nul­ni eze­ket a mód­sze­re­ket!

Mit lehet ezek­kel a mód­sze­rek­kel tanul­ni?

Gya­kor­la­ti­lag min­dent, ami érde­kel ben­nün­ket. Tehát, az Online Mar­ke­tin­get is meg lehet ezzel a mód­szer­rel tanul­ni.

Per­sze van­nak mód­szer­be­li spe­ci­fi­ku­mok, de ezek­nek a meg­ta­nu­lá­sá­ra van­nak kita­lál­va a mi³ egész napos meg­va­ló­sí­tó nap­ja­ink.

Szó­val, gya­kor­la­ti­lag bár­mit meg tudsz ezek­kel a jobb agy­fél­te­kés mód­sze­rek­kel tanul­ni, kivé­ve azt, ami nem érde­kel. Azt, ezzel a mód­szer­rel sem lehet a fejed­be ver­ni!

Ha belefogsz a tanulásba, mire figyelj? Mi a lényeg?

(Ez fon­tos tudás anyag, hasz­náld napon­ta!)

Elő­ször hatá­rozd meg a tanu­lás cél­ját.

Mit akarsz vele elér­ni? Miért fon­tos ez Neked? Csak akkor tanulj vala­mit, ha vala­mi erős és hatá­ro­zott célod van vele.

Erő­sen vágy­ni kell a tanu­lás­ra, pon­to­sab­ban az álta­la elér­ni kívánt tudás­ra.

Ne más ked­vé­ért tanulj, hanem az a te iga­zi vágyad legyen!

Tanulj klasszi­kus zené­re.

Lágy klasszi­kus hang­sze­res zené­re. Pl.: Mozart, Bach, Brahms, Bee­tho­ven. Lehet víz­cso­bo­gás, hul­lám­zás a hát­tér­ben. Ezzel az a cél, hogy ella­zul­jon a cor­pus cal­lo­sum, azaz a bal és a jobb agy­fél­te­ke között haté­kony legyen a kom­mu­ni­ká­ció.

Időn­ként ismé­telj!

Bele kell jön­ni a tanu­lás­ba! Ehhez kell erő­fe­szí­tés is.

Kell ösz­tön­zés, és vál­to­za­tos ösz­tön­zés.

Könyv, folyó­ira­tok, stb.

Fon­tos még a figye­lem idő­zí­té­se.

Kb. 20 perc egy tanu­lá­si peri­ó­dus hasz­nos idő­tar­ta­ma. Az agy­kont­rol­lo­sok sze­rint ez a 20 perc is 3 rész­re osz­lik. Az első 5, és az utol­só 5 perc a leg­ha­té­ko­nyabb. A har­ma­dik peri­ó­dus a ket­tő közöt­ti, köz­tes idő.

Ha tetszett amit most olvastál, kattints ide és rendeld meg!

Tartalomjegyzék (2. kötet)

Hogyan rakd össze az online rend­sze­re­det, hogy vég­re sike­res legyél az online MLM-ben? 5
Elő­ször is, meg­mu­tat­juk, hogyan indulj el? 6
Hogyan műkö­dik, ez a bizo­nyos online óce­án­já­ró? 9
Hagyo­má­nyos MLM, ver­sus Online MLM! 14
Mi az a mini­mum, amit ma tud­nod kell ahhoz, hogy ONLINE MLM rend­szert tudj működ­tet­ni? 15
Ok, akkor mi az az online MLM szisz­té­ma? 16
Mi kell egy online MLM rend­szer­hez? 20
Mi tör­té­nik a Land­ing page-n? 23
Mit jelent az, hogy jobb agy­fél­te­kés online mar­ke­ting, vagy­is az, hogy JobbATOM? 29
Vajon, hon­nan jön­nek az uta­sa­id? 43
A 7 Jobb Agy­fél­te­kés Online Mar­ke­ting Siker­zó­na:
1. Siker­zó­na: Hogyan tegyél szert kon­ku­ren­cia­men­tes piac­te­rek­re? 51
2. Siker­zó­na: a Soci­al Media hálód 60
3. Siker­zó­na: A Sales Fun­ne­led, az érté­ke­sí­té­si csa­tor­nád szer­ke­ze­te 65
4. Siker­zó­na: A mági­kus vonz­ere­jű szö­veg­írá­sod 71
5. Siker­zó­na: Auto­ma­ti­zált hír­le­vél rend­sze­red, edu­ká­ci­ós folya­ma­tod 81
6. Siker­zó­na: A haté­kony Face­book hir­de­té­se­id 88
7. Siker­zó­na: Jobb Agy­fél­te­kés vizu­á­lis kom­mu­ni­ká­ci­ód (képek, vide­ók) 92
Utó­szó 96

Első fejezet

Hogyan rakd össze az online rendszeredet, hogy végre sikeres legyél az online MLM-ben?

Ha az MLM vál­lal­ko­zá­so­dat online esz­kö­zök­kel csi­ná­lod, akkor hat­vá­nyo­zott elérés­re teszel szert, és így az ered­mé­nye­id is hat­vá­nyo­zot­tak lesz­nek!

Itt, iga­zán műkö­dik a nagy szá­mok tör­vé­nye, ami bár- mely MLM rend­szer lénye­ge! Azaz, hogyan mutasd meg minél több ember­nek?

Mivel a hagyo­má­nyos „tele­fo­ná­lós” mód­szer már nem tud elég haté­kony len­ni és a világ is meg­vál­to­zott, neked is vál­toz­nod, fej­lőd­nöd kell, ha ered­mé­nyes akarsz len­ni, vagy az akarsz marad­ni.

Ha fel­hí­vod egy isme­rő­sö­det, már nem tudsz nála úgy beje­lent­kez­ni, hogy az első pár mon­da­tod után ne kér­dez­ze meg: – Ez vala­mi MLM? És a követ­ke­ző mon­da­ta is leg­több­ször lesúj­tó: – Kössz, de az engem biz­to­san nem érde­kel.

És per­sze az első kötet­ben lát­tad a sta­tisz­ti­kát is. Hány embert vagy képes napon­ta fel­hív­ni? Szó­val van egy határ! A nap 24 órá­ból áll, ebből maxi­mum 10 órát tele­fo­nál­hatsz, ha bírod, de kizárt, hogy bírd! Az is kizárt, hogy annyi isme­rő­söd legyen, hogy hete­ken keresz­tül, napi 10 órán keresz­tül tudj hívo­gat­ni embe­re­ket! Mert a nagy­szá­mok, nem 50–100-150–200 meg­ke­re­sett ember­nél kez­dőd­nek! Per­sze az is lehet, hogy sze­ren­cséd van és neked meg­van­nak az „Ász”-aid! De vajon az „Ász”-aidnak és azok „Ász”-ainak is meg­van­nak az „Ász”-ai? Annál lesúj­tóbb nincs, mint ami­kor a csa­pa­tod eléri azt a határt, ahon­nan már nem tud tovább fej­lőd­ni! Tudom, mert mi is meg­él­tük már! Ilyen­kor egy szpon­zor azon­nal rávág­ja: – Ne a csa­pa­tod­tól várd a meg­ol­dást! Te magad hozz újabb embe­re­ket! Igen ám, de hon­nan?

Hát, a VILÁG bármely részéről, olyan embereket, akiket érdekel az, amit te csinálsz!

Nos, ehhez meg kell tanul­nod jól hasz­nál­ni az online mar­ke­tin­get!

Mi így tanít­juk a JobbATOM tan­fo­lya­mun­kon¹:

Elő­ször is, meg­mu­tat­juk, hogyan indulj el?

A bemu­ta­tó­nak az a cél­ja, hogy íze­lí­tőd adjuk, a

JOBB AGYFÉLTEKÉS ONLINE MARKETING MÓDSZERBŐL.

Meg­mu­tat­juk, hogy tanul­ha­tod az online mar­ke­tin­get hagyo­má­nyos mód­szer­rel, és meg­mu­tat­juk hogyan műkö­dik, ez a bizo­nyos online óce­án­já­ró, aho­gyan nálunk tanul­ha­tod.

Elmond­juk és meg­mu­tat­juk neked, miben jó a bal, és miben jó a jobb agy­fél­te­kéd, vagy­is átlá­tod majd, miért kell őket össze­han­gol­nod, hogy ered­mé­nye­sebb legyél az élet­ben és a vál­lal­ko­zá­sod­ban.

Begya­kor­lunk pár, az agy­fél­te­ké­ket össze­han­go­ló gya­kor­la­tot.

Meg­mu­tat­juk, hogy hogyan segí­ti a mun­ká­dat, ha tudod, hogy mit és hogyan csi­nálj az online mar­ke­ting­ben.

Meg­mu­tat­juk neked, hogy hogyan épül fel egy tel­jes online mar­ke­ting rend­szer, és hogyan rakd azt össze az ele­jé­től a végé­ig. Ter­mé­sze­te­sen mind­ezt jobbATOM mód­szer­rel. Szí­nek, szim­bó­lu­mok segít­sé­gé­vel, egy tör­té­ne­ten keresz­tül.

Azon­nal érez­ni fogod a különb­sé­get!

Kinek való ez a bemu­ta­tó?

Min­den olyan érdek­lő­dő­nek, aki sze­ret­ne egy kicsit bele­lát­ni az online mar­ke­ting vilá­gá­ba.

Min­den­ki­nek, aki már járt online mar­ke­tin­ges tan­fo­lya­mon vala­hol, de még min­dig nem érti, nem lát­ja át, hogy hogyan műkö­dik maga a rend­szer és azt sem tud­ja, hogy hogyan fog­jon hoz­zá. (Pon­to­san tudom milyen érzés, hiszen én is ebben a cipő­ben jár­tam egy­kor!) 

Min­den olyan hagyo­má­nyos vál­lal­ko­zó­nak és MLM-s vál­lal­ko­zó­nak, aki meg­ér­tet­te, hogy online mar­ke­ting­tu­dás­ra bizony szük­sé­ge van, külön­ben elmegy mel­let­te a világ!

Min­den­ki­nek, aki már vala­mi­lyen for­má­ban bele­kós­tolt az online mar­ke­ting­be, de még a saját „hajó­já­nak nem kapi­tá­nya”, csak másod, vagy har­mad tiszt­je, netán szor­gal­mas és érdek­lő­dő ina­sa.

Az alap­el­vek azo­no­sak! Az online mar­ke­ting, az online mar­ke­ting, mi csak annyit teszünk mel­lé, hogy meg­ér­tés ala­pon egy kicsit más­kép­pen tanít­juk! 

A bemu­ta­tó napun­kon, vagy­is a Meg­vi­lá­go­sí­tó dél­utánunkon egy átfo­gó képet és bizo­nyos­sá­got adunk, hogy igen­is meg lehet érte­ni a tel­jes online rend­szer műkö­dé­sét.

Meg­mu­ta­tunk konk­rét ese­te­ket, konk­rét szá­mo­kat, ered­mé­nye­ket, hogy el tudd dön­te­ni, akarsz-e erre az útra lép­ni?

FONTOS!

Sem a Meg­vi­lá­go­sí­tó dél­utá­non, sem pedig a tan­fo­lya­mi napo­kon, nem a saját üzle­tün­ket akar­juk átnyom­ni mások­ra, hanem min­den­ki­nek a saját üzle­té­hez adunk esz­kö­zö­ket, hogy job­ban, haté­ko­nyab­ban és sike­re­seb­ben tud­ja végez­ni a saját mun­ká­ját.