Ked­ves !

És most jöj­jön az a 2 külön­le­ges­ség, ami a sike­red zálo­ga:

 1. Kidol­goz­tunk egy MLM Siker­kép­le­tet. Szó sze­rint egy olyan mate­ma­ti­kai kép­le­tet, amit eddig még sen­ki­nél nem lát­hat­tál! Ennek a kép­let­nek a kidol­go­zá­sá­ban, segít­sé­günk­re volt egy ame­ri­kai mate­ma­ti­kus is.
  Ne kezdj el most aggód­ni, leegy­sze­rű­sí­tet­tük, és tel­je­sen köz­ért­he­tő­vé tet­tük a szá­mod­ra.
  Készí­tet­tünk hoz­zá egy Excel táb­lát is, ami­ben dol­goz­hatsz. Ami­kor a beme­nő ada­to­kat meg­vál­toz­ta­tod, azon­nal meg­ka­pod az ered­ményt!
  Meg­mu­tat­ja, mire jut­hatsz, ha hagyo­má­nyos mód­sze­rek­kel dol­go­zol, és mire, ha egy pro­fi online mar­ke­ting rend­sze­red van!
 2. Ezen felül kifejt­jük, és rész­le­te­i­ben meg­mu­tat­juk a Jobb Agy­fél­te­kés Online Mar­ke­ting 7 Siker­zó­ná­já-t, amely­ből pon­to­san fogod lát­ni, mik azok a nél­kü­löz­he­tet­len modu­lok, ame­lyek nél­kül nem tudsz össze­rak­ni egy pro­fi, auto­ma­tán működ­ni képes, online mar­ke­ting rend­szert.

Az elő­ze­tes leve­lek­ben a máso­dik tudás­anyag­ból már olvas­hat­tál íze­lí­tőt.

Szó­val, ked­ves , ha még elé­ge­det­len vagy a hoz­zád áram­ló érdek­lő­dők szá­má­val és minő­sé­gé­vel, ha még szük­sé­ged len­ne sok­kal több vevő­re, akkor most figyelj, mert ez az online Tudás­anyag pont Neked szól!

A Jobb Agy­fél­te­kés Online MLM e-könyv, pont azo­kat a meg­ol­dá­so­kat tar­tal­maz­za, ame­lyek ezt a gon­do­dat hiva­tot­tak meg­ol­da­ni.

Dönt­hetsz így, dönt­hetsz úgy, de……

HA MOST BECSUKOD A SZEMED, HA MOST HOMOKBA DUGOD A FEJED, ÉS TOVÁBB VÁRSZ, HA MOST NEM VÁLLALOD BE AZT, AMI MEGOLDÁST KÍNÁL, AKKOR SÚLYOS ÁRAT FOGSZ FIZETNI...

A leg­több ember, ami­kor nem megy úgy az üzlet, aho­gyan elvár­ja, ami­kor egyik siker­te­len­ség jön a másik után, ami­kor a „nem”-ekkel Dunát lehet rekesz­te­ni, akkor kap­kod össze vissza, a rend­sze­rét, a szpon­zo­rát és min­den­ki mást hibáz­tat.

De végig gon­dol­tad már, mi ennek a prob­lé­má­nak a való­di gyö­ke­re?

Az, hogy egy online világ­ban, te off­line akarsz sike­res­sé vál­ni!

Még nem hasz­ná­lod meg­fe­le­lő­en azo­kat a 21. szá­za­di online meg­ol­dá­so­kat, ame­lyek segí­te­né­nek pont ezt a gon­do­dat meg­ol­da­ni.
A beve­ze­tő leve­lek­ben már beszél­tünk arról, hogy sokan, sok­fé­le inter­ne­tes esz­közt hasz­nál­nak a mun­ká­juk során. Ezek azon­ban csak alkal­mi, és felü­le­tes meg­ol­dá­sok. Per­sze a papír és ceru­zá­hoz képest (bár talán kre­a­ti­vi­tás fej­lesz­tés szem­pont­já­ból ezek ismét előkerülnek…de erről majd más­kor és más­hol) már ég és föld, de pont Te ked­ves , aki már jár­tál nálunk, és isme­red a Jobb Agy­fél­te­kés Online Mar­ke­ting Rend­sze­rek tit­kát, nem hagy­ha­tod figyel­men kívül azt, amit már tudsz.

Nem hagyhatod, hogy mások beelőzzenek, amikor Te már sokkal hamarabb felismerted a mai, legkorszerűbb útvonalat!

Nem vesz­te­get­he­ted az idő­det és a pén­ze­det min­den­fé­le fél­meg­ol­dá­sok­ra.

A tör­té­ne­tet isme­red, azt, hogy hogyan talál­tuk meg ezt a jobb agy­fél­te­kés mód­szert.

Az elmúlt 9 hónap­ban veled együtt, sokan eljöt­tek hoz­zánk tanul­ni. Bele­vág­tak és már két vég­zett cso­por­tunk is van. Közü­lük leg­töb­ben sike­res online rend­szert rak­tak össze, és műkö­dik a vevő gene­rá­ló rend­sze­rük, már épí­tik az adat­bá­zi­su­kat.

Most meg­sze­rez­he­ted a tel­jes tudás­anya­got egy­ben!

 1. Miért jó ez az e-könyv azok­nak, akik még nem kezd­ték el a tan­fo­lya­mun­kat?
  Azért, mert most nagyon ked­ve­ző áron hoz­zá­jut­hatsz a tel­jes elmé­le­ti, jobb agy­fél­te­kés mód­szer­rel fel­épí­tett tudás­anyag­hoz. Ha sem­mi más­sal, csak az elmé­le­ti dol­gok­kal tisz­tá­ban leszel, már fény­év­nyi előny­re tet­tél szert mások­kal szem­ben!
 2. Miért jó azok­nak, akik már elkezd­ték a tan­fo­lya­mun­kat, de még nem végez­tek?
  Azért, mert Te pon­to­san tudod, hogy a taní­tá­si nap­ja­ink alkal­má­val milyen ren­ge­teg anyag zúdul rád. Ebben az online könyv­ben a tel­jes tan­fo­lya­munk lénye­gét össze­fog­lal­tuk, vagy­is kapsz álta­la egy „sza­már­ve­ze­tőt”, amit bár­mi­kor elő­ve­hetsz és átis­mé­tel­hetsz.
 3. Miért jó azok­nak, akik már vég­zett kapi­tá­nya­ink?

Azért, mert szá­mod­ra ez az e-könyv olyan, mint egy hasz­ná­la­ti uta­sí­tás. Te végig­csi­nál­tad már a tan­fo­lya­mi modul­ja­in­kat, a lépé­sek és lép­csők soro­za­tát. De biz­tos vagyok ben­ne, hogy van­nak olyan részek, amik már nálad a fele­dés homá­lyá­ba merül­tek, vagy jó len­ne, ha vala­ki átis­mé­tel­né veled a leg­fon­to­sabb lépé­se­ket. Ez a könyv pont arra való, hogy tovább tudj lép­ni, ha meg­akad­tál a folya­mat­ban.

Ezek után, raj­tad a sor!

Teszek Neked egy nagyon külön­le­ges aján­la­tot, még az előtt, mielőtt piac­ra dob­juk ezt az online tudás­anya­got.

Ennek a könyvnek az ára mindössze 4.990 Ft

Te, aki már jár­tál nálunk, tudod, hogy milyen bőven mér­jük az infor­má­ci­ót, a tudást, amit átadunk. Tehát biz­tos lehetsz ben­ne, hogy ebben is bőven ben­ne van az a tar­ta­lom, ami­től meg­éri az árát.

És Neked, aki már vol­tál a tan­fo­lya­mun­kon, vagy el is végez­ted azt, tar­to­ga­tunk egy ingye­nes meg­le­pe­tést is, ami­hez mások csak pén­zért jut­hat­nak majd hoz­zá.
Ez pedig 5 db., pár­per­ces kis videó, amely össze­fog­lal­ja a tel­jes Jobb Agy­fél­te­kés Online Mar­ke­ting Rend­szert.

GARANCIA!

Tud­juk, hogy mek­ko­ra érték van ebben az online könyv­ben. Ezért biz­to­sak vagyunk abban, hogy hasz­nos lesz a szá­mod­ra. Azt a garan­ci­át vál­lal­juk feléd, hogy ha úgy érzed, még sincs ben­ne az a tudás mennyi­ség, ame­lyet ígér­tünk, akkor kér­de­zés nél­kül vissza­fi­zet­jük neked az árát.

Szó­val, ha szük­sé­ged van arra, hogy meg­értsd az online mar­ke­ting alap­ja­it, ha szük­sé­ged van arra, hogy a meg­lé­vő tudás­anya­go­dat bővítsd, ha szük­sé­ged van arra, hogy ismé­telj, vagy még több tudás­ra tegyél szert, akkor…

…most, csak annyit kell ten­ned, hogy kat­tints ide, és ren­deld meg!

* * * * * * * * * * * * * * * F O N T O S ! ! ! * * * * * * * * * * * * * * *

Ez az aján­lat MOST, kizá­ró­lag csak azok­nak szól, akik már jár­tak nálunk, mini­mum, egy bemu­ta­tó dél­utá­non.
Ez egy korai („early bird”), zárt­kö­rű aján­lat, csak a könyv meg­je­le­né­sé­ig érvé­nyes.

Az online könyv piac­ra kerü­lé­se: 2017.12.11.

Decem­ber 11. után az ára: 4.990 Ft + 4.000 Ft = 8.990 Ft
Tehát, csak neked, csak most! 4.990 Ft + aján­dék 5 db videó

Tehát, csak neked, csak most! 4.990 Ft + ajándék 5 db videó

…most, csak annyit kell ten­ned, hogy kat­tints ide, és ren­deld meg!