A minap a jobb agy­fél­te­kés lehe­tő­sé­gek egy új sze­le­té­vel ismer­ked­tem meg.

Az indí­tó lökést Vidi Rita cik­ke adta meg, miszerint:

Vég­te­le­nül vas­ka­la­po­san szűk látó­kö­rű a mai okta­tás. Pedig könnye­dén akti­vál­ha­tó a jobb agy­fél­te­ke, hogy a gye­re­kek évek múl­va is tud­ják, amit aznap vettek.
Pél­dá­ul elég őket kivin­ni a ját­szó­tér­re, és ott tar­ta­ni meg az órát, miköz­ben köte­le­ző szá­muk­ra izeg­ni, mozog­ni. Ha nincs ját­szó­tér, akkor a ter­met kell ját­szó­tér­ré ala­kí­ta­ni, és hagy­ni kell, hogy az óra köz­ben raj­zol­gat­has­sa­nak, bab­zsá­kot mor­zsol­gat­has­sa­nak, azon a hatal­mas nagy fitt­ball-on guri­gáz­za­nak, vagy fel­vi­lá­go­sul­tabb helye­ken köz­ben bor­dás­fa­lon mászkálhassanak.
Ja, és köz­ben ehes­se­nek, ihassanak!

Az evés auto­ma­ti­ku­san bekap­csol­ja a jobb agy­fél­te­két, mert a jobb agy­fél­te­ke érzi az íze­ket, külön­böz­te­ti meg a külön­bö­ző fűsze­re­ket, isme­ri fel az egye­di ízsémákat.

Szó­val, ha ezt most egy tanár olvas­sa, akkor az az alap, hogy “hagyd enni a gyereket!” 🙂

Továb­bá: hagy mozog­ni, hagyd raj­zol­ni, hagyd dudo­lász­ni, hagyd elré­ved­ni, vidd ki a sza­bad­ba, engedd ÉLNI! És akkor min­dent meg­ta­nul, amit taní­ta­ni akarsz neki. Még a szor­zó­táb­lát is :). Meg a waterloo‑i csa­ta dátu­mát is!”

Mi két fő terü­le­ten hasz­nál­juk a jobb agy­fél­te­kés mód­sze­re­ket. Az egyik az online mar­ke­ting, a másik a jobb agy­fél­te­kés online MLM.
Nos, tudom, hogy vál­la­la­ti szeg­mens­ben is, hasz­nál­ják az USA-ban a leg­kü­lön­bö­zőbb terü­le­te­ken, egy­ál­ta­lán nem ördög­től való ha újabb terü­le­te­ket fede­zünk fel.

Hét­főn egy japán kuli­ná­ris estet csap­tunk és olyan jobb agy­fél­te­ké­sek vol­tunk, hogy csak na!


A kre­a­tív írás ere­de­ti link­je: https://kreativiras.com/jobb-agyfeltekes-tanulas/