Jövőjátszma 2021

Ezzel a könyvvel sikeresebbé teheted az életedet!

Motiválhatod magad, hogy valóban megvalósítsd az álmaidat!

Minden egy DÖNTÉS-sel kezdődik!

Ebben a könyv­ben ha aka­rod, meg­lát­ha­tod a jövő­det. Fel­dol­goz­tam egy kis­re­gény­ben egy álmot, egy határ­idő­vel ellá­tott célt. 

Lát­szó­lag ez pusz­tán egy „busi­ness fic­ti­on”, egy regény, egy kita­lált tör­té­net, de ha job­ban a sorok mögé nézel, akkor kide­rül ennek a könyv­nek a lát­no­ki sze­re­pe.
Segít abban, hogy Te is meg­írd a saját álma­i­dat, cél­ja­i­dat! Azo­kat a való­di célo­kat, ami miatt csat­la­koz­tál egy üzle­ti modellhez.

A lényeg, az üzle­ti modell, hogy fel­is­merd a ben­ne rej­lő külön­le­ges erőt!
Ma külö­nö­sen fon­tos, hiszen a pan­dé­mia az egész vilá­got kifor­gat­ta a sarkaiból.

A könyv feje­ze­te­i­nek végén találsz két-két bekez­dést. Az első össze­fog­lal­ja a feje­zet­ben fel­ve­tett üzlet­épí­té­si stra­té­gi­á­kat, és a sze­mé­lyi­ség­fej­lő­dé­sün­ket szol­gá­ló elve­ket. Itt szem­be­sül­hetsz olyan tények­kel, melyek akár kel­le­met­le­nek is lehet­nek számodra.

Kérlek ne sértődj meg, ez a könyv érted íródott!

A máso­dik, dőlt­be­tűs sza­kasz gya­kor­la­tok, fel­ada­tok sorát teszi a kezed­be. Segít­sé­gé­vel levet­kőz­he­ted félel­me­i­det, meg­erő­sít­he­ted a hite­det és a kitar­tá­so­dat, elkö­te­le­zet­teb­bé válhatsz.

Min­den feje­zet végén találsz egy inter­ne­tes lin­ket is. Hasz­náld őket, mert elvisz olyan olda­lak­ra, ahol továb­bi friss anya­go­kat találsz az adott témák­ban, melyek fel­vi­dí­ta­nak, erőt adnak, érde­kes­ség­gel szol­gál­nak, vagy adott eset­ben segí­te­nek, hogy még tovább tudd tur­bóz­ni az üzletedet.

Ez egy olyan üzleti kisregény, mely a jövőben játszódik.
Egy különleges család történetén keresztül mutatja meg neked azt az egyetlen és első lépést, ami ahhoz kell, hogy esélyt kapj az élettől.

A kezdetek

Íme a könyv első feje­ze­te, kedv­csi­ná­ló­nak. A végén meg­ta­lá­lod a tar­ta­lom­jegy­zé­ket is amely remé­lem fel­kel­ti az érdeklődésed.

1. A kezdetek

A XXII. szá­zad első negye­dé­ben járunk, Ame­ri­ka egyik leg­na­gyobb szoft­ver­fej­lesz­tő vállalatánál.

A vál­la­lat a leg­mo­der­nebb tech­ni­kák fej­lesz­té­sén túl tit­kos kuta­tá­so­kat foly­tat annak tesz­te­lé­sé­re, hogy milyen követ­kez­mé­nyek­kel jár, ha az embe­ri tudat érzel­mi, vagy tuda­tos, jó vagy rossz dön­té­sek soro­za­tát hoz­za meg. Az elmúlt 120 évben óri­á­si adat­bá­zist hal­moz­tak fel, több tíz­ezer­nyi kísér­le­ten van­nak túl és elem­ző­ik egy lépés­re van­nak a megoldástól.

Vagy is egy olyan szoft­ver piac­ra dobá­sá­tól, mely képes lesz a betáp­lált ada­tok alap­ján meg­mu­tat­ni a jövőt. Meg­mu­tat­ni azt az utat, melyet a dön­tés­ho­zó­nak be kell majd jár­nia az után, hogy meg­hoz­ta ilyen vagy olyan döntését.

Kath­ri­ne ott állt a hatal­mas torony­ház leg­fel­ső eme­le­té­nek óri­á­si üveg­ab­la­ka előtt és azon tűnő­dött, hogy milyen sze­ren­csés. Ez a vál­la­lat mától az ő tulajdona.

Egy órá­ja vet­te át a cég veze­té­sét. Édes­any­ja 96 éves korai halá­lát köve­tő­en rászállt a jog, hogy ennek a hatal­mas mamut­nak az irá­nyí­tá­sát végezze.

Egész éle­té­ben erre készült. 4 nyel­ven beszélt, volt egy űrjo­gi és egy köz­gaz­dász dip­lo­má­ja és min­den tanul­má­nyát kitű­nő ered­ménnyel végez­te. Értett a műtár­gyak­hoz, sze­ret­te a klasszi­kus zenét, kivá­ló­an teni­sze­zett, gol­fo­zott és lova­golt. Csa­lád­ja tár­sa­da­lom­ban elfog­lalt rang­já­nak meg­fe­le­lő­en nem volt olyan ran­gos ese­mény az ország­ban, mely­re ne kapott vol­na meghívót.

Volt vala­mi, amit azon­ban nem tudott. Nem tudott céget vezet­ni, főleg egy ekko­rát nem.

Felü­le­tes infor­má­ci­ói vol­tak a cég pon­tos tevé­keny­sé­gé­ről és a tit­kos kuta­tás­ról is onnan tudott, hogy egy­szer vélet­le­nül meg­hal­lot­ta, amint szü­lei erről beszélgetnek.

Most ott állt az ablak előtt, kezé­ben egy igen­csak vas­tag borí­ték­kal, melyen az ő neve állt.

Egy órá­val ezelőtt kap­ta a csa­lád ügy­véd­jé­től, miu­tán a hagya­té­ki eljá­rás során őt nevez­te meg a HolBra­in Tech követ­ke­ző ügy­ve­ze­tő elnökének.

A borí­ték­ra néz­ve azon­nal lát­ta, hogy édes­any­ja keze írá­sa, tehát a borí­ték nem tar­tal­maz­hat mást, mint édes­any­ja vég­aka­ra­tát, melyet neki szánt titok­ban és melyet nem kívánt a hagya­té­ki eljá­rás során mások­kal ismertetni.

Kath­ri­ne a tár­gya­lás után az iro­dá­já­ba ment, mely most már az övé, min­den nap ide fog bejár­ni. Ráné­zett ismét a borí­ték­ra, majd oda­ment az aprócs­ka tre­zor­hoz, kinyi­tot­ta és a leve­let betet­te a pán­cél­szek­rény­be. Most nem len­ne ide­je elol­vas­ni, hiszen fél óra múl­va a tanács­te­rem­ben a helye, ahol vár­ja az édes­ap­ja, vár­ják a cég mér­nö­kei és azok a veze­tő mun­ka­tár­sak, akik­től majd a napi rutint meg fog­ja tanul­ni. A pán­cél­ba beütöt­te a saját kód­ját, bezár­ta az ajtót, majd elhagy­ta az iro­dát. Az iro­dát, mely mától az övé.

Van­nak az élet­ben „hely­ze­tek”, melyek szem­be jön­nek velünk. Van, hogy a körül­mény kel­le­mes és van, hogy kény­sze­rí­tő. Nekünk azon­ban dön­te­nünk kell arról, hogy a „hely­zet” része­se leszünk, vagy sem. A lehe­tő­sé­get bevál­lal­juk, vagy sem. Tud­nunk kell azon­ban, hogy nincs olyan „hely­zet”, melyet így vagy úgy, de ne tud­nánk meg­ol­da­ni. Hát, mer­jünk bát­rak len­ni, bár­mi­lyen körül­mé­nyek között.

Írd fel azt a 10 dol­got az éle­ted­ben, mely­nek meg­lé­pé­sé­től félsz! És ha meg­van a lis­ta, indulj el az első­től és szép sor­já­ban tel­je­sítsd azo­kat. Legyen egy-egy fel­írt félel­med, egy-egy meg­ol­dan­dó fel­adat. Egy-egy meg­ol­dan­dó fel­ada­tod mel­lé pedig  írd oda azo­kat a meg­ol­dás-lehe­tő­sé­ge­ket, hogy sze­rin­ted hogyan lehet­ne azo­kat meg­ol­da­ni. Meg­lá­tod, sike­rül­ni fog és rájössz, hogy bár­mi, ami féle­lem­mel tölt el, nem más, mint egy prob­lé­ma, melyet kezel­ned kell, és amit kel­lő bátor­ság­gal kezel­ni is tudsz! Egy­sze­rű­en csak szállj be a játék­ba! A meg­ol­dás­ra és ne a félel­med­re koncentrálj!

Pl: Fél­hetsz a repü­lés­től, de fél­hetsz attól is, hogy háló­zat­épí­tő mun­kád során tele­fo­nál­nod, meg­hív­nod kell. Mind­két félel­me­det csak akkor tudod legyőz­ni, ha el kez­ded gya­ko­rol­ni azt. Leg­kö­ze­leb­bi nya­ra­lá­sod­ra utazz repü­lő­vel. Ma már nem kerül töb­be egy fapa­dos­ra a jegy, mint a ben­zin­költ­sé­ged. A meg­ol­dás itt rop­pant egy­sze­rű. Meg­ren­de­led a jegyet, fel­ülsz a gép­re, kérsz a légi kísé­rő­től egy fél konya­kot, ella­zulsz és egy­sze­rű­en élve­zed azt, amit a mada­rak nap, mint nap átél­nek. Tele­fo­ná­lás­hoz pedig írd fel azt az 5 első nevet, akik­től a leg­job­ban félsz, de akik, ha „nem”-et mon­da­nak, nem dől össze a világ. Írd le pon­to­san hogyan, mit fogsz mon­da­ni, jegyezd fel, hogy milyen kifo­gá­so­kat vagy kér­dé­se­ket kap­hatsz, és azok­ra mit fogsz mon­da­ni, aztán ülj le a tele­fon mel­lé és tár­csázz! Mi tör­tén­het? Leg­fel­jebb „igen”-t kapsz!

Miért éppen ez a könyv?

Azért, mert a mai világban pont egy ilyen írásra van szükséged ahhoz, hogy újra gondold az életed!
Azért, mert aktuálisabb, mint valaha és van benne egy olyan titkos megoldás, amit ha jól figyelsz akkor a saját anyagi jólétedre fordíthatsz!
Látszólag a „Jövőjátszma” egy kisregény, amely egy izgalmas titkos kutatási projektet fed fel a Grand Canyonban. A helyszín is lenyűgöző és maga a rejtély is izgalmas, amit a szerző boncolgat, hiszen egy a mesterséges intelligencia vezérelt különleges üzleti világába vezet be. 2012-ben, amikor ez az írás született mindez még úgy tűnt, hogy ez a távoli jövő, de az elmúlt 9 év bebizonyította, hogy ez koránt sem olyan távoli jövő, hanem ez ma már a véres valóság.

2020-ban kormányprogram született Magyarországon arról, hogy a következő 10 évben a munkahelyeket hogyan alakítja át a mesterséges intelligencia és ezt hogyan tudják kezelni.
Tény, hogy a következő 10 évben Magyarországon a munkahelyek 25%-át, azaz kb. 900 ezer munkahelyet érint ez a változás a kormány szerint!
Az most teljesen mindegy ki van a kormánykeréknél, ezek gazdasági és statisztikai tények, ezekkel pedig felesleges vitatkozni, mert a tények bizony makacs dolgok.

A Te munkahelyedet vajon érinti ez a változás?

Ebből pedig egyenesen következik, hogyha Te éppen nem nyugdíj előtt állsz pár évvel, és valószínűleg éppen megúszod, akkor bizony mindez rád is hatással lesz, akár akarod, akár nem.
Tehát jobb elébe menni a kihívásoknak, mint azzal szembesülni később, hogy tehetetlen vagy, netán kiszolgáltatott lettél.

Hogy mennyire látnoki ez a könyv?

Csak nézd meg a címlapján az alcímet:

„A siker útjai kifürkészhetőek!”

Ezt sokan jó marketing szlogennek gondolhatták 2012-ben, de 6 évvel később New Yorkban megjelent Barabási Albert László, hálózat kutató best seller könyve, ami „Képlet” címen jelent meg magyarul is és tudományos alapon bizonyította be „A siker egyetemes törvényeit”!

Barabási a matematika nyelvén írja le azt a rejtélyes, sokszor érthetetlennek tűnő jelenséget, amit sikernek nevezünk és bevalljuk, vagy sem annyira szükségünk van rá.
Szóval ez a gondolat pár évtizede minden képpen, de mondhatjuk legalább egy évszázada itt van közöttünk és most eljutottunk oda, hogy vizsgálható lett tudományosan, van matekja és vannak törvényszerűségei.
Mi köze a „Jövőjátszmának” ehhez?

Nos, ez a „business fiction”, ez is új fogalom, amit ez a könyv vezetett be kilenc évvel ezelőtt, egy olyan üzleti modellt mutat meg a háttérben, mintegy megbúvó szálként, amely 2021-re igazolta a sejtéseket.
A pandémia letérdeltette a világ gazdaságát, de ez a „mikrofranchis” modell ezalatt az idő alatt is 30-40%-al növekedett és virágzott! El kellene ezen gondolkozni, hogy vajon a régi sztereotípiákra hallgatsz, vagy hajlandó vagy a saját érdekedben újra gondolni ezt a modellt.

Miért éppen most?

Nos pont ezért, amit az előbb megmutattam.

  • A Mes­ter­sé­ges intel­li­gen­cia itt van, megkerülhetetlen.
  • Szin­te biz­tos, hogy a te mun­ká­dat is érin­te­ni fog­ja a követ­ke­ző években.
  • Van egy izgal­mas „mik­ro­f­ran­chise jel­le­gű” üzle­ti modell, amely műkö­dik, és a pan­dé­mia alatt is műkö­dött, sőt 30–40%-os növe­ke­dést pro­du­kált. Tehát élet­ké­pe­sebb, mint a vírus!
  • Ebből kiala­kít­hatsz magad­nak egy B‑tervet, mert ki tud­ja mit hoz a jövő.
  • Csi­nál­hatsz belő­le A ter­vet is, mert a rend­szer skálázható.

Tehát Te dön­töd el, hogy elkez­desz meg­is­mer­ked­ni vele a töb­bi­ek előtt, azaz meg­tar­tod a lépés­elő­nyö­det, vagy homok­ba dugod a fejed.

Egy­elő­re ez a kis könyv egy olvas­má­nyos beve­ze­tő ebbe a világ­ba. Segít, hogy újra gon­dold a régi szte­reo­tí­pi­á­kat. Segít, hogy végig gon­dolj egy új üzle­ti modellt, ami velünk van már közel 100 éve, és sokan gya­láz­ták, elron­tot­ták, de sokan az éle­tü­ket köszön­he­tik neki.

Gon­dolj csak bele, ha ma autót akarsz ven­ni, akkor nem a 100 évvel ezelőt­ti autó­ipar­ból indulsz ki, de még csak nem is az 50 évvel ezelőt­ti Ladák, Wart­bur­gok, régi Sko­dák, vagy Tra­ban­tok a mér­ce, hanem az elmúlt 3–4 év fej­lesz­té­se­it veted össze.

Ugye Te is érzed és kimond­hat­juk, hogy ég és föld a különbség.

Miért gon­do­lod, hogy az üzle­ti model­lek vilá­gá­ban nincs hason­ló fej­lő­dés, az inter­net korában?

Ezek a „mik­ro­f­ran­chise jel­le­gű” rend­sze­rek ma már olya­nok, ame­lye­ket a leg­több neves gaz­da­sá­gi egye­te­men taní­ta­nak. Tehát túl van­nak a kez­de­ti gyer­mek­be­teg­sé­ge­ken, és mára kifor­rott, inter­net ala­pú pro­fi rend­sze­rek­ké fejlődtek.

Egy okos­te­le­fon­nal, egy lap­top­pal ott­hon­ról is lehet működtetni!

De nem megyek bele a rész­le­tek­be, olvasd el a köny­vet és a hoz­zá tar­to­zó közel 100 oldal­nyi inter­ne­tes gya­kor­la­ti útmu­ta­tót, ami viszont nem 2012-es, hanem a leg­fris­sebb, azért mert 2021-ben tel­je­sen újra lett írva, hogy nap­ra kész legyen.

Mind­ezt meg­ka­pod nagy­já­ból 4 kávé áráért!

Bele­néz­hetsz 2021-ben a varázs­gömb­be, és sze­rez­hetsz 3–5 évnyi előnyt!

Döntsd el megéri‑e neked, ahhoz, hogy ne járat­lan úton indulj el, és ne akkor, ami­kor már kény­szer­pá­lyán vagy, hanem akkor, ami­kor még Te választhatsz!

Az online könyv ára: 1.490 Ft.
Papír alapon: 1.990 Ft + 900 Ft postaköltség.

Kér­lek, ezt a mezőt is töltsd ki!
Kér­lek, ezt a mezőt is töltsd ki!
Kér­lek, ezt a mezőt is töltsd ki!
Kér­lek, ezt a mezőt is töltsd ki!
Kér­lek, ezt a mezőt is töltsd ki!
Kér­lek, ezt a mezőt is töltsd ki!
Kér­lek, ezt a mezőt is töltsd ki!