Klub

Már regisztráltál a klubba?
Itt tudsz belépni…

Mire jó a Hajónapló?

Ebben tudsz min­den fon­tos lépést, nevet, címet, url‑t, belé­pé­si jel­szót rög­zí­te­ni. Ha aka­rod, dátu­mo­kat is írhatsz bele.

Jobb Agyféltekés Bemelegítés

Nos, ha már hon­fog­lal­tál, akkor legyél nagyon ügyes. Hasz­náld a fejed, és találd ki, hogyan lehetsz te a legjobb!

Fogalom tisztázás

Web­site, Web­page, Home­page, Blog

A WordPress

Hogyan műkö­dik a WP bel­ü­ről: blog = bejegy­zés, oldal, menü, widge­tek, appok, stb.

Mi az a felhő?

Goog­le Drive, Drop­box, Flickr

Kép vágás

Pho­toshop, a leg­jobb, de drá­ga. Mit hasz­nál­ha­tok helyet­te? Pél­dá­ul a…

Canva

A Can­va, egy külön­le­ges fotós prog­ram. Nem klasszi­kus kép­szer­kesz­tő, hanem nagyon pro­fi sab­lo­nok­kal lehet ját­sza­ni. Fize­tős, de ren­ge­teg min­dent ingyen is elérhetsz!

Blog post

Köte­le­ző ele­mek, checklist

Pinterest marketing

Ala­kítsd át a fió­ko­dat üzle­ti fiókká!

Hogyan csinálj Kérdőívet online?

Hozz lét­re gyö­nyö­rű űrla­po­kat! Gyűjtsd be és rend­sze­rezd az ada­to­kat akár kis, akár nagy mennyi­ség­ben a Goog­le Űrla­pok segít­sé­gé­vel – még­hoz­zá ingyen!

Új adatvédelmi törvény

Idén május 25-től föld­in­du­lás­sze­rű vál­to­zá­sok lesz­nek a digi­tá­li­san kezelt ada­tok terü­le­tén – talán már neked is isme­rős a GDPR rövidítés…

Instagram alap bemutató

27 per­ces alap bemu­ta­tó az Ins­ta­gram működéséről

Google Analytics GDPR

Továb­bi infor­má­ci­ók, ame­lyek érint­he­tik a Goog­le Analytics-adataid…

7 lépéses eladás

A sales olda­lak egy­sze­rű­sí­tett sémája