Klubtagság

KLUBTAGSÁG

Már regisztráltál a klubba?
Itt tudsz belépni…

Nem vagy még KLUB tag?

Gör­gess le és olvasd el a feltételeket!

Amennyi­ben tet­szik, válassz egy

szá­mod­ra meg­fe­le­lő cso­ma­got és csatlakozz!

Ez a klub­tag­ság nagyon sokat ér, ren­ge­teg olyan szol­gál­ta­tást kapsz, ami komoly érté­ket kép­vi­sel, és ami meg­könnyí­ti a mun­ká­dat. Már ha ezt komo­lyan gon­do­lod, és meg­csi­ná­lod az auto­ma­ta online mar­ke­ting rendszeredet.

Sokat szá­mol­tunk és gon­dol­kod­tunk, mennyi legyen ennek a szol­gál­ta­tás­nak az ára. Íme a története:

Végez­tünk egy fel­mé­rést köz­te­tek, ami­ben volt egyé­ni kér­dés­fel­ve­tés, illet­ve tan­fo­lya­mi kér­dő­ív is, hogy egy ilyen klub tag­dí­ja, érté­két tekint­ve, mennyi kel­le­ne, hogy legyen havon­ta. Adtunk egy aján­lást, hogy könnyebb legyen döntenetek.
Az álta­la­tok java­solt árak­ban nagy volt a szó­rás.  A leg­ki­sebb érték 4.990 Ft/hónap volt, a leg­na­gyobb pedig 20.000 Ft/hónap.

Az átlag­ered­mény: 11.900 Ft/hónap

Mi elő­re borí­té­kol­tuk az álta­lunk java­solt árat, ott előt­te­tek, a tan­fo­lya­mon bon­tot­tuk ki. Így lett az alap ár 3.600 Ft azaz lénye­ge­sen keve­sebb, mint amit Ti maga­tok java­sol­ta­tok. Azután tel­tek múl­tak a hetek, hóna­pok, és rájöt­tünk, hogy egy ár nem elég. Van aki tel­je­sen önál­ló, van aki sok segít­sé­get kér, van aki keve­seb­bet akar fog­lal­koz­ni vele, ő helyet­te sok min­dent meg kell csinálni.

Így végül 3 cso­ma­got ala­kí­tot­tunk ki, ezt lát­ha­tod most.

Mindössze egy br. 3.600 Ft-os árat irányoztunk elő egy Alap csomagra.

Nos, mint lát­hat­tad, mi sosem szál­lunk el az ára­ink­kal. Meg­be­csül­jük a belénk vetett bizal­ma­dat, és olyan árat álla­pí­tot­tunk meg, ami havi szin­ten álta­lad, és mások által is kifi­zet­he­tő. Az elmúlt év során azt tapasz­tal­tuk, hogy több faj­ta szol­gál­ta­tás­ra van igény.

Ezért, 2018-ra 3 csomagot állítottunk össze.

Te választ­hatsz igé­nyed sze­rint! A cso­ma­gok között is van átjá­rás, lefe­lé és fel­fe­lé is. Mind­össze 1 meg­kö­tés van. Ha eldön­töt­ted melyik cso­ma­got válasz­tot­tad, akkor 3 hóna­pig nem vál­toz­tat­hatsz raj­ta. Vál­toz­ta­tás előtt, adott hónap 15-ig kérünk egy emailt jobbatom@gmail.com cím­re, mit, mire változtassunk.

ALAP CSOMAG

3 600 Ft/hó
 • 1 db .hu és 1 db .com, vagy .eu, össze­sen 3 db domain
 • I. VIP tagság
  Ez a VIP tag­ság nem tévesz­ten­dő össze a Face­book JobbATOM VIP zárt cso­port­tal. Ez a VIP tag­ság a JobbATOM web­ol­da­lon belül, egy jel­szó­val elér­he­tő oldal­hoz való hoz­zá­fé­rést jelent, ahol olyan újdon­sá­gok­hoz, vide­ók­hoz, és írott anya­gok­hoz fér­hetsz hoz­zá, ami­ket mások sok pén­zért vehet­nek meg. Vagy olyan exk­lu­zív újdon­sá­go­kat teszünk köz­zé itt, ami­hez mások hoz­zá sem férhetnek.
 • II. Kiala­kít­juk a tár­he­lyen az adat­bá­zist a WordPress-hez
 • III. Fel­te­le­pít­jük a WordPress‑t
 • IV. Beál­lít­juk az alap sablont
 • V. Fel­te­le­pít­jük az egyik leg­fon­to­sabb, nél­kü­löz­he­tet­len bővítményt,
  AKISMET Anti-Spam kiegészítőt.
 • VI. Meg­csi­nál­juk a Hír­le­vél kül­dő szoft­ve­red regiszt­rá­ci­ó­ját (Sales­Au­to­Pi­lot)
  400 hír­le­vél kikül­dé­sig havon­ta ingyenes!
 • VII. Beál­lí­tunk a Face­book pro­fi­lod­hoz 1 db szak­mai oldalt
 • VIII. Beál­lít­juk a web­site-odra a Face­book pixelt
 • IX. Amíg a Klub tag­ja vagy, és fize­ted a tag­dí­jat, min­den fize­tős tan­fo­lya­munk árá­ból auto­ma­ti­ku­san kapsz 25% kedvezményt
  Min­den egyéb online (vagy­is videó és írott anyag) és off­line (vagy­is fél, és egész napos kép­zé­sek), min­den eset­ben és min­den alka­lom­mal auto­ma­ti­ku­san 25 % ked­vez­ményt kapsz, idő­kor­lát nél­kül! Tehát Rád a korán dön­tők ked­vez­mé­nye nem csak 3 napig érvényes!
 • X. Tech­ni­kai segítség
  Sky­pe kon­zul­tá­ció a „főgé­pész” fel­ada­ta. Ha elakadsz vala­hol az olda­la­don, akkor őt tudod hív­ni, neki tudsz írni segítségért/ Éssze­rű idő­ha­tá­rok között! Ingye­ne­sen pedig fél­éven­te 1x1 óra. Elő­re egyez­te­tett időpontban.
 • XI. Ismét­lő kedvezmény
  Amint elvé­gez­tél nálunk egy off­line tan­fo­lya­mot, onnan­tól kezd­ve ugyan­ar­ra a tan­fo­lyam­ra bár­mi­kor és akár­hány­szor jöhetsz ismét­lő­ként, 50 % terem­bér hoz­zá­já­ru­lás fejében.
 • XII. IRÁNYTŰ
  Az éven­te 1 alka­lom­mal meg­ren­de­zett, JobbATOM „IRÁNYTŰ” Ren­dez­vény napon 10 % enged­ményt kapsz!
 • XIII. Tár­hely szol­gál­ta­tás 250–300 MB-ig
  1 db .hu és 1 db.com vagy .eu össze­sen 3 db doma­in A doma­in név, vagy­is a „hajód” neve a tiéd, a te tulaj­do­nod. Neked is kell befog­lal­nod, de a tár­he­lyed, vagy­is a „hajód dokk­ja”, az lehet ott is, ahol a miénk van. Ez ma az ország egyik leg­na­gyobb szol­gál­ta­tó­já­nál egy külön­le­ges, gyors úgy­ne­ve­zett SSD DDR4 szer­ve­ren van.

GAZDASÁGOS

5 990 Ft/hó
 • 3 db .hu és 3 db .com, vagy .eu, össze­sen 9 db domain
 • I. VIP tagság
  Ez a VIP tag­ság nem tévesz­ten­dő össze a Face­book JobbATOM VIP zárt cso­port­tal. Ez a VIP tag­ság a JobbATOM web­ol­da­lon belül, egy jel­szó­val elér­he­tő oldal­hoz való hoz­zá­fé­rést jelent, ahol olyan újdon­sá­gok­hoz, vide­ók­hoz, és írott anya­gok­hoz fér­hetsz hoz­zá, ami­ket mások sok pén­zért vehet­nek meg. Vagy olyan exk­lu­zív újdon­sá­go­kat teszünk köz­zé itt, ami­hez mások hoz­zá sem férhetnek.
 • II. Kiala­kít­juk a tár­he­lyen az adat­bá­zist a WordPress-hez
 • III. Fel­te­le­pít­jük a WordPress‑t
 • IV. Beál­lít­juk az alap sablont,
  + igény ese­tén fel­te­le­pít­jük az Ava­da, vagy Divi szoft­vert (fize­tős szoft­ve­rek) önkölt­sé­gi áron + negyed­éven­te 2 óra hasz­ná­la­ti bemu­ta­tót tar­tunk Skype-on.
 • V. Fel­te­le­pí­tünk 8 nél­kü­löz­he­tet­len bővítményt
  AKISMET Anti-Spam, Face­book pixel, Goog­le Analy­tics, WP Fastest Cache, URL Params, Short­co­de Vari­a­b­les, Laye­red Popups, 404 To Homepage
 • VI. Meg­csi­nál­juk a Hír­le­vél kül­dő szoft­ve­red regiszt­rá­ci­ó­ját (Sales­Au­to­Pi­lot)
  400 hír­le­vél kikül­dé­sig havon­ta ingye­nes! Beál­lí­tunk, és beidő­zí­tünk 1x5 db hír­le­ve­let az indu­lá­sod­nál és 1 fel­irat­ko­zó formot.
 • VII. Beál­lí­tunk a Face­book pro­fi­lod­hoz 1 db szak­mai oldalt és 1 db csoportot.
 • VIII. Beál­lít­juk a web­site-odra a Face­book pixelt
 • IX. Amíg a Klub tag­ja vagy, és fize­ted a tag­dí­jat, min­den fize­tős tan­fo­lya­munk árá­ból auto­ma­ti­ku­san kapsz 35% kedvezményt
  Min­den egyéb online (vagy­is videó és írott anyag) és off­line (vagy­is fél, és egész napos kép­zé­sek), min­den eset­ben és min­den alka­lom­mal auto­ma­ti­ku­san 35 % ked­vez­ményt kapsz, idő­kor­lát nél­kül! Tehát Rád a korán dön­tők ked­vez­mé­nye nem csak 3 napig érvé­nyes! Alkal­mi, egye­di ren­dez­vé­nyek­re, klub napok­ra ez a ked­vez­mény nem vonatkozik!
 • X.Technikai segít­ség
  Sky­pe kon­zul­tá­ció a „főgé­pész” fel­ada­ta. Ha elakadsz vala­hol az olda­la­don, akkor őt tudod hív­ni, neki tudsz írni segítségért/ Éssze­rű idő­ha­tá­rok között! Ingye­ne­sen pedig negyed­éven­te 1x1 óra. Elő­re egyez­te­tett időpontban.
 • XI. Ismét­lő kedvezmény
  Amint elvé­gez­tél nálunk egy off­line tan­fo­lya­mot, onnan­tól kezd­ve ugyan­ar­ra a tan­fo­lyam­ra bár­mi­kor és akár­hány­szor jöhetsz ismét­lő­ként, 50 % terem­bér hoz­zá­já­ru­lás fejében.
 • XII. IRÁNYTŰ
  Az éven­te 1 alka­lom­mal meg­ren­de­zett, JobbATOM „IRÁNYTŰ” Ren­dez­vény napon 20 % enged­ményt kapsz!
 • XIII. Tár­hely szol­gál­ta­tás 1000 MB-ig
  3 db.hu és 3 db .com vagy .eu össze­sen 9 db doma­in A doma­in név, vagy­is a „hajód” neve a tiéd, a te tulaj­do­nod. Neked is kell befog­lal­nod, de a tár­he­lyed, vagy­is a „hajód dokk­ja”, az lehet ott is, ahol a miénk van. Ez ma az ország egyik leg­na­gyobb szol­gál­ta­tó­já­nál egy külön­le­ges, gyors úgy­ne­ve­zett SSD DDR4 szer­ve­ren van.
 • XIV. Segí­tünk bead­ni, kitöl­te­ni a NAIH engedélyt
 • XV. Beál­lít­juk az olda­lad­hoz a Goog­le Analytics-et
 • XVI. Meg­kapsz 10 vide­ót, ami­ből meg­ta­nul­ha­tod, hogyan hasz­náld a WordPress‑t

PROFI CSOMAG

13 990 Ft/hó
 • 5 db .hu és 5 db .com, +5 bár­mi­lyen, össze­sen 15 db domain
 • I. VIP tagság
  Ez a VIP tag­ság nem tévesz­ten­dő össze a Face­book JobbATOM VIP zárt cso­port­tal. Ez a VIP tag­ság a JobbATOM web­ol­da­lon belül, egy jel­szó­val elér­he­tő oldal­hoz való hoz­zá­fé­rést jelent, ahol olyan újdon­sá­gok­hoz, vide­ók­hoz, és írott anya­gok­hoz fér­hetsz hoz­zá, ami­ket mások sok pén­zért vehet­nek meg. Vagy olyan exk­lu­zív újdon­sá­go­kat teszünk köz­zé itt, ami­hez mások hoz­zá sem férhetnek.
 • II. Kiala­kít­juk a tár­he­lyen az adat­bá­zist a WordPress-hez
 • III. Fel­te­le­pít­jük a WordPress‑t
 • IV. Beál­lít­juk az alap sablont,
  + igény ese­tén fel­te­le­pít­jük az Ava­da, vagy Divi szoft­vert (fize­tős szoft­ve­rek) önkölt­sé­gi áron + havon­ta 1 óra hasz­ná­la­ti bemu­ta­tót tar­tunk Sky­pe-on igény szerint.
 • V. Fel­te­le­pí­tünk 8 nél­kü­löz­he­tet­len bővítményt
  AKISMET Anti-Spam, Face­book pixel, Goog­le Analy­tics, Yoast SEO Pre­mi­um, WP Fastest Cache, URL Params, Short­co­de Vari­a­b­les, Laye­red Popups, 404 To Home­page, igény sze­rint havon­ta továb­bi 1 db-ot
 • VI. Meg­csi­nál­juk a Hír­le­vél kül­dő szoft­ve­red regiszt­rá­ci­ó­ját (Sales­Au­to­Pi­lot)
  400 hír­le­vél kikül­dé­sig havon­ta ingye­nes! Beál­lí­tunk és beidő­zí­tünk 2x5 db hír­le­vél soro­za­tot és 2 db fel­irat­ko­zó formot.
 • VII. Beál­lí­tunk a Face­book pro­fi­lod­hoz 1 db szak­mai oldalt és 1 db csoportot.
 • VIII. Beál­lít­juk a web­site-odra a Face­book pixelt
 • IX. Amíg a Klub tag­ja vagy, és fize­ted a tag­dí­jat, min­den fize­tős tan­fo­lya­munk árá­ból auto­ma­ti­ku­san kapsz 50% kedvezményt
  Min­den egyéb online (vagy­is videó és írott anyag) és off­line (vagy­is fél, és egész napos kép­zé­sek), min­den eset­ben és min­den alka­lom­mal auto­ma­ti­ku­san 50 % ked­vez­ményt kapsz, idő­kor­lát nél­kül! Tehát Rád a korán dön­tők ked­vez­mé­nye nem csak 3 napig érvé­nyes! Alkal­mi, egye­di ren­dez­vé­nyek­re, klub napok­ra ez a ked­vez­mény nem vonatkozik!
 • X.Technikai segít­ség
  Ha elakadsz vala­hol az olda­la­don, akkor őt tudod hív­ni, neki tudsz írni segítségért/ Éssze­rű idő­ha­tá­rok között! Ingye­ne­sen pedig havon­ta 1x1 óra. Elő­re egyez­te­tett időpontban.
 • XI. Ismét­lő kedvezmény
  Amint elvé­gez­tél nálunk egy off­line tan­fo­lya­mot, onnan­tól kezd­ve ugyan­ar­ra a tan­fo­lyam­ra bár­mi­kor és akár­hány­szor jöhetsz ismét­lő­ként, 50 % terem­bér hoz­zá­já­ru­lás fejében.
 • XII. IRÁNYTŰ
  Az éven­te 1 alka­lom­mal meg­ren­de­zett, JobbATOM „IRÁNYTŰ” Ren­dez­vény napon 30 % enged­ményt kapsz!
 • XIII. Tár­hely szol­gál­ta­tás 1500 MB-ig
  5 db.hu és 5 db.com +5 bár­mi­lyen összeen 15 db doma­in A doma­in név, vagy­is a „hajód” neve a tiéd, a te tulaj­do­nod. Neked is kell befog­lal­nod, de a tár­he­lyed, vagy­is a „hajód dokk­ja”, az lehet ott is, ahol a miénk van. Ez ma az ország egyik leg­na­gyobb szol­gál­ta­tó­já­nál egy külön­le­ges, gyors úgy­ne­ve­zett SSD DDR4 szer­ve­ren van.
 • XIV. Segí­tünk bead­ni, kitöl­te­ni a NAIH engedélyt
 • XV. Beál­lít­juk az olda­lad­hoz a Goog­le Analytics-et
 • XVI. Meg­kapsz 10 vide­ót, ami­ből meg­ta­nul­ha­tod, hogyan hasz­náld a WordPress‑t
KLUB tagok­nak NEM Klub tagoknak
Klub tagok­nak műsza­ki, tech­ni­kai segít­ség ext­ra órák online pl.: Skype-on 3.500 Ft / óra 8.500 Ft
Szö­veg­írás, mar­ke­ting tanács­adás online segít­ség ext­ra órák online pl.: Skype-on 3.500 Ft / óra 12.500 Ft
Sze­mé­lye­sen ugyan ez 5.000 Ft / óra

Mi az SSD?

Egy SSD sok­szo­ro­san gyor­sabb a hagyo­má­nyos merev­le­me­ze­ké­nél. A szer­ve­rek sebes­sé­ge nagy rész­ben a merev­le­mez (írás, olva­sás) sebes­sé­gén múlik. Az SSD táro­lók pedig a hagyo­má­nyos merev­le­me­zek­kel szem­ben jóval nagyobb írá­si és olva­sá­si sebes­ség­gel ren­del­kez­nek (kb. 500 MB/s), ráadá­sul ezt az érté­ket opti­má­lis szin­ten is tud­ják tartani.

DDR4!

A leg­újabb és leg­gyor­sabb DDR4 memó­ria technológia.

Miért jó ez Neked?

 • Nálunk egy szer­ve­ren nincs több száz vagy ezer doma­in név kiszol­gá­lá­sa, nálunk csak maxi­mum 99 tár­he­lyet szol­gál ki egy gép!

SSD cso­mag­ja­ink előnyei

 • Akár 50%-kal gyor­sab­ban töl­tőd­het be a weboldalad!
 • A gyor­sabb sebes­ség elő­nyö­sebb pozí­ci­ót jelent­het web­ol­da­lad­nak a Google-ben!
 • DDR4 tech­no­ló­gia – mini­mum 33 %-kal, de akár 200 %-kal gyor­sabb memó­ria sebes­sé­get eredményez
 • Még nagyobb sebes­sé­get úgy érjük el, hogy maxi­mum 500‑1000 tár­he­lyet lehet­ne elhe­lyez­ni 1 szer­ve­ren, de nálunk csak 99 tárhely/szerver!
 • Saját nem­zet­kö­zi háló­zat és hát­tér, saját szer­ver­te­rem, dedi­kált 1 Gbps-os vonalak!
 • Az ország leg­na­gyobb tár­hely szer­ver­park­ja és adat­men­tő inf­ra­struk­tú­rá­ja keze­li az oldalainkat!

A szer­ver­te­rem:

 • Az ország első tár­hely­ter­me, a BIX köz­pont­ban (ISZT BIX Cent­ral Node 10G core)
 • Magyar­or­szá­gon az egyet­len tár­hely szol­gál­ta­tó saját tár­hely célú szerverteremmel
 • Az ország leg­na­gyobb adat­men­tő tár­he­lyé­vel ren­del­ke­ző host­ing szol­gál­ta­tó­ja (100 TB)
 • A leg­na­gyobb hazai tár­hely szer­ver­park (115+ szerver)
 • Szer­ve­ren­ként akár 1 Gbps köz­vet­len BIX kapcsolat
 • És még nagyon sok egye­dül­ál­ló tulajdonság!

Nézzd meg egy kis vide­ó­ban, hogy fizi­ka­i­lag, tény­leg hol van a közös tár­he­lyünk! Kat­tints ide! http://bit.ly/2BKA0jN

Ennek az előnyei Számodra:

 1. Bár­mi­kor rá tudunk néz­ni, a tech­ni­kai hát­tér­re, ha elakadsz.
 2. Ismer­jük min­den rész­le­tét, hiszen mi is ezt használjuk.
 3. Meg­van­nak a sze­mé­lyes kap­cso­la­tok már az üze­mel­te­tők­kel, akik gyor­san rea­gál­nak a kéréseinkre.
 4. Tud­juk, hogy hogyan bővül­he­tünk náluk.
 5. Tud­juk, hogy milye­nek a biz­ton­sá­gi feltételeik.
 6. Nem egye­dül kell áll­nod az éves díja­kat, ami tár­hely­től füg­gő­en változik.
 7. Ha nem léped túl az átla­gos tár­hely mére­tet (250–300 MB), akkor soká­ig elég lesz, de ha gyor­san növe­ke­dés­nek indulsz, és meg­ha­lad­ja a tár­hely igé­nyed az átla­got, akkor azt is gyor­san meg­old­juk, de annak már fel­ára van.
 8. Ha pedig meg­gon­do­lod magad a követ­ke­ző évek során bár­mi­kor, és más kikö­tő­be vágysz, a web­la­po­dat bár­mi­kor átte­he­ted másik tár­hely­re. Az a Tiéd, ezért ragasz­ko­dunk ahhoz, hogy a doma­in nevet Te fog­lald le.
  A Te hajó­don, Te vagy a Kapitány! 

Most fel­so­ro­lunk pon­to­san 84 okot, ami­ért érde­mes ezt a közös tár­he­lyet használnod.

+ 84 ok, Miért ezt a tár­he­lyet választottuk?

 1. Magyar Brand díjas
 2. A leg­na­gyobb hazai tár­hely szer­ver­park­kal rendelkezik
 3. Maxi­má­li­san csak 199 (!) Ügy­fél kerül­het egy szerverre
 4. .hu doma­in papí­rok nél­kü­li delegálása
 5. 329 féle vég­ző­dés­sel tud­nak doma­int regisztrálni
 6. A meg­ke­re­sé­sek több mint 80 %-ára 1 órán belül válaszolnak
 7. 7/24 szer­ver­fel­ügye­let
 8. Több mint 270 saját tulaj­do­nú szer­ve­re van, Budapesten
 9. SMS érte­sí­tőt küld tár­hely, vagy doma­in lejáratról
 10. Álta­lá­nos ügy­fél­szol­gá­la­tuk vála­szol még hét­vé­gén is
 11. Online fize­tés ese­tén azon­nal elkül­dik a hozzáféréseket
 12. 30 napos pénz­vissza­fi­ze­té­si garan­ci­át biz­to­sí­ta­nak tárhelyeikre
 13. Évi 48 ezer+ meg­vá­la­szolt meg­ke­re­sés­re reagálnak
 14. 52 912 e‑mail pos­ta­fi­ók üze­mel szer­ve­re­ik­ről, tehát tény­leg nagyok
 15. 54 894 web­ol­dal üze­mel­te­té­sét vége­zik el jelenleg
 16. Ingyen SMTP‑t adunk a nálunk üze­me­lő tárhelyhez
 17. Órán­ként 3000 levél küld­he­tő a szerverekről
 18. 0–24 DNS módo­sí­tá­si lehetőség
 19. Kiemel­ten gyors ügy­in­té­zést biztosítanak
 20. Doma­in­hez ingyen, redun­dáns name ser­vert biztosítanak
 21. CMS rend­sze­rek műkö­dé­sét támogatják
 22. Barát­sá­gos, szak­ér­tő ügy­fél­szol­gá­lat áll a rendelkezésre
 23. Több száz magyar szol­gál­ta­tó­nak biz­to­sít­ják a tech­ni­kai infrastruktúrát
 24. Napi, heti, havi men­té­sek érhe­tő­ek el, egy­re több szer­ve­rü­kön, egy évre vissza­me­nő­le­ge­sen is!
 25. Oldal­lá­to­ga­tott­sá­gi sta­tisz­ti­kát ad a cPanelen
 26. Saját doma­in DNS beál­lí­tás az ügy­fél­ad­mi­non keresztül
 27. Rek­lám­men­tes tár­he­lyet biztosít
 28. Cse­re­al­kat­ré­szek­kel, cse­re­szer­ver­rel ren­del­ke­zink eset­le­ges tech­ni­kai gond­ra felkészülve
 29. Pár kat­tin­tás­sal, egy­sze­rű­en, gyor­san több száz rend­szer tele­pít­he­tő a cPanelből
 30. Egyik leg­na­gyobb hazai tárhelyszolgáltató
 31. Több mint 10 fő dol­go­zik az elé­ge­dett­sé­gé­ért nap­ról napra
 32. Szá­mos tár­hely­hez ingyen doma­in regiszt­rá­ci­ót adnak ajándékba
 33. Tár­hely­hasz­ná­la­tot támo­ga­tó vide­ók, tudás­bá­zis cik­kek érhe­tő­ek el náluk
 34. Bank­kár­tyás, Pay­Pal-os fize­té­si lehetőség
 35. Ked­ve­ző SSL tanú­sít­vány ren­de­lé­si feltételek
 36. Kere­ső­ba­rát tárhelyek
 37. SEO tár­he­lyek
 38. CMS barát tárhelyek
 39. Igény ese­tén egye­di IP címet biztosít
 40. Nem szá­mít fel admi­niszt­rá­ci­ó­ért plusz költséget!
 41. Ingye­nes CMS biz­ton­ság­i­fris­sí­tés-figye­lő, e‑mail emlé­kez­te­tő a weblaphoz
 42. 30 napos ingye­nes tesz­te­lé­si lehetőség
 43. Pro­fesszi­o­ná­lis szol­gál­ta­tá­so­kat nyújt
 44. Kiemel­ke­dő biz­ton­sá­got ad a szolgáltatásainkhoz
 45. Papí­rok nél­kü­li doma­in regiszt­rá­ció, akár azonnal
 46. E‑számla és papír­ala­pú szám­la között választhatsz
 47. Tár­he­lyed lehet pár per­cen belül, akár éjsza­ka is
 48. Szer­ve­rei a BIX köz­pont­ban találhatóak
 49. Szé­les körű szer­ver kínálat
 50. Ext­ra gyors sup­port­junk van
 51. Meg­lé­vő tár­hely bőví­té­se gyor­san, egy­sze­rű­en akár év köz­ben is van lehetőség
 52. Szé­les­kö­rű szer­ver szoft­ver licen­ce­ket biz­to­sít egye­di igényekhez
 53. Könnyű tárhely‑, doma­in szol­gál­ta­tó váltás
 54. Maxi­má­lis tárhelyvédelem
 55. Veze­tő admin felü­le­ten, a cPa­ne­len mene­dzsel­het­jük a tárhelyünket
 56. Fel­ké­szült, türel­mes szak­em­be­rek­ből álló tele­fo­nos ügy­fél­szol­gá­la­tuk van
 57. Köl­töz­te­tő cso­mag ren­de­lé­se ese­tén átköl­töz­te­tik cPa­ne­les web­tár­he­lyed min­den tartalmát
 58. Egye­di igé­nyek alap­ján állít­ha­tó spam szű­rés is van
 59. Kere­ső­op­ti­ma­li­zá­lást segí­tő rend­sze­rek vannak
 60. A fájl­fel­töl­té­si limit meg­egye­zik a tár­hely mére­té­vel, így maxi­má­li­san kihasz­nál­hat­juk a tárhelyet
 61. Szé­les web­mail kli­ens válasz­ték: Round­cu­be, Design­Mail, Horde, Squ­i­re­Mail és WebmailPlus
 62. Magyar­or­szá­gon első­ként biz­to­sít­ják ügy­fe­le­ik­nek az okos­szer­ver hostingot
 63. Kima­gas­ló, 99.9% ren­del­ke­zés­re állás van
 64. Egyes tár­he­lyek ese­té­ben havi fize­té­si lehe­tő­sé­get biztosít
 65. Pro­cesszor, memó­ria és kap­cso­la­ti sta­tisz­ti­ka web­ol­da­la erő­for­rás-hasz­ná­la­tot ellen­őriz­het­jük az admin felületen
 66. Webes FTP kli­ens is elérhető
 67. Folya­ma­to­san friss cik­kek­kel bővü­lő blog­ol­da­lak, tele hasz­nos és érde­kes infor­má­ci­ók­kal ügy­fe­le­ink számára
 68. Az ország egyik leg­na­gyobb SSL kíná­la­tát nyújtják
 69. A tár­he­lyek szé­les válasz­té­ka: SSD, Clo­ud, VPS, Szerver
 70. Ingye­nes .hu doma­in átregisztráció
 71. Kor­lát­lan lehe­tő­sé­get nyúj­tó tárhelyek
 72. Dedi­kált erő­for­rás Clo­ud és SSD tárhelyeinken
 73. Régeb­bi szer­ve­rek folya­ma­tos cse­ré­je, korszerűsítése
 74. Rej­tett költ­sé­gek nél­kül nyújt­ják a szolgáltatásaikat
 75. Akár 100 GB Óri­ás tár­he­lyen is tárol­hat­juk fájljainkat
 76. Választ­ha­tó PHP verzió
 77. Eset­le­ges oldal­hi­bák logo­lá­sa, mely a web­lap­ké­szí­tő­nek nagy segítség
 78. Win­dows 2012 R2 és 2008 R2 támogatás
 79. Szer­ver­bér­lés rend­kí­vül ked­ve­ző fel­té­te­lek­kel, kiszá­mít­ha­tó költ­sé­gek mellett
 80. Egyé­ni­leg össze­ál­lít­ha­tó szerverkonfigurációk
 81. Akár 1 TB rsync back­up tár­hely szerverhez
 82. Szer­ver­bér­lés ese­tén állan­dó IP kon­zol elérést adunk
 83. 15 per­ces szer­ve­re­i­ket a befi­ze­tés meg­ér­ke­zé­sét köve­tő­en 15 per­cen belül üzem­be helyezik
 84. Tudás­bá­zi­suk­ban éjjel-nap­pal azon­na­li segít­sé­get talál­ha­tunk fel­me­rü­lő kérdéseinkre
[va-sap id=„62040” sf=„138925”]