Hogyan építsd fel a sikeresen működő, automatizált,
online MLM értékesítő rendszeredet egyszerűen,
az új,
jobb agyféltekés módszer segítségével?

Kedves ! Ha eddig nem értetted, hogy hogyan működik az Online Marketing szisztéma az MLM-ben, nem baj!
Ez nem a te hibád!

A JobbATOM módszer a megoldás számodra!

Ha eddig mindenki azt mondta, hogy az automata online értékesítési rendszerek az MLM-ben nem működnek, akkor itt az ideje elgondolkodnod! Vajon az MLM-ben megállt az idő?

 • Ha te arra vágysz, hogy a bará­ta­id, isme­rő­se­id feszeng­ve mond­ja­nak NEM-et és min­den­ki idét­len­nek néz­zen, mert már te is egy „elcse­szett” MLM-mel fog­lal­ko­zol, akkor nyu­god­tan tedd a dol­god a hagyo­má­nyos módon.

 • Ha élve­zed a meg­alá­zó NEM-eket, vagy kihí­vás­nak tekin­ted, ami­kor lesaj­nál­ják az üzle­te­det, akkor maradj a hagyo­má­nyos módszereknél!

 • Ha elfo­gyott a név­lis­tád, és várod a sült galam­bot, és azt figye­led, aho­gyan min­den­ki oszt­ja az észt a jobb­nál jobb bőví­té­si stra­té­gi­ák­ról, és ebben hiszel, akkor nyu­god­tan maradj a hagyo­má­nyos módszereknél.

Akkor ez az új jobb agyféltekés online módszer NEM NEKED való!

Ha ele­ged van a sok okos­ság­ból, és vég­re tény­leg sike­res akarsz len­ni, és pénzt akarsz keres­ni az üzle­ted­ben, meg aka­rod való­sí­ta­ni az álma­i­dat, akkor erő­sen gon­dol­kozz el azon, amit most megmutatok!

Itt van egy szen­zá­ci­ó­san új mód­szer, amely egy­sze­rű, amely által könnyen meg­ér­ted, átlá­tod, és képes leszel alkal­maz­ni a tanultakat.

Játsz­va meg tudod csi­nál­ni azt az auto­ma­ti­zált online érté­ke­sí­tő rend­sze­red, amely kor­lát­lan szám­ban szál­lít­ja neked a jelölteket!

Azt, amely akkor is elad helyet­ted, ami­kor te alszol, vagy éppen nyaralsz.

A cél csupán az, hogy elégedett és sikeres legyél!

Miért érdemes megismerned a JobbATOM módszert?

Azért mert:

 • Ha ezt hasz­ná­lod, akkor a NEM-eket az inter­net zse­be­li be, és nem Te!

 • Csak olyan embe­rek­kel kell tár­gyal­nod, akik érdek­lőd­nek a ter­mé­ked, vagy az üzle­ted iránt!

 • Napon­ta több száz, heten­te több ezer olyan ember­hez jut­tat­ha­tod el az infor­má­ci­ó­dat, akik a te célpiacod.

 • És mind­ezt ott­hon­ról, egy kényel­mes fotel­ből intézheted.

Tehát,

 • Ha téged is nyo­maszt a tudat, hogy nem tudod, hogyan találd meg az iga­zi célpiacodat!

 • Ha téged is nyo­maszt a tudat, hogy nem tudod, hogyan jut­tasd el az infor­má­ci­ó­dat, a ter­mé­ke­det, vagy a szol­gál­ta­tá­so­dat pont annak, akit érdekel?

 • Ha téged is nyo­maszt a tudat, hogy nem érted azt a rend­szert, melyet mások már siker­rel alkalmaznak?

 • Ha téged is nyo­maszt a tudat, hogy lema­radsz mások mögött, akik értik, akik csi­nál­ják, vagy akik meg tud­ják csi­nál­tat­ni másokkal?

 • Vagy­is, ha téged is nyo­maszt a tudat, hogy lema­radsz, pedig tudod, hogy a cél­zott, nagy­szá­mú érdek­lő­dő a sike­red záloga…

….. akkor bizony tudnod kell, hogy hogyan csináld az üzletedet
21. századi módszerekkel!

Ha évek óta küz­desz vele, és még min­dig nem látod át, nem érted, hogy hogyan műkö­dik az online MLM szisz­té­ma, akkor

ez az üzenet Neked szól!

Meg­mu­tat­juk neked azt a mód­szert, ami­vel biz­to­san meg­ér­ted, átlá­tod, ami­vel meg tudod csi­nál­ni, ami­vel biz­ton­ság­ban tud­ha­tod magad, ami­vel pénzt tudsz ter­mel­ni, ami­vel való­ban sike­res­sé tehe­ted az üzleted.

Itt jelentkezhetsz a 2018. február 1-jén tartandó „megvilágosító” délutánunkra!

Jelent­ke­zem most!

Van egy rossz hírem, amit a szí­ved mélyén biz­to­san Te is érzel.

Ha tovább vársz, ha azon panasz­kodsz, hogy ez nehéz, hogy ez sok idő, hogy ez nagyon bonyo­lult, hogy ezt te sosem tud­nád meg­ta­nul­ni, hogy ez sok­ba kerül, akkor elmen­nek mel­let­ted azok, akik értik, tud­ják, csi­nál­ják, és jól élnek belő­le. Ők egy­re job­bak lesz­nek, te pedig egy­re job­ban lemaradsz!

Hidd el, súlyos árat fogsz fizetni!

Hány unal­mas, vagy éppen lel­ke­sí­tő kép­zé­sen vol­tál már? Mennyi tan­anya­got, CD‑t vet­tél már meg? Nézz őszin­tén magad­ba. Hol tar­tasz ahhoz képest, amit ott ígértek?
Ha az a sok okos­ság mind bevált vol­na, biz­to­san nem olvas­nád most eze­ket a soro­kat újabb meg­ol­dás után kutatva!

Biz­to­san pró­bál­tad már azo­kat az egy­sze­rűbb, inter­ne­tes dol­go­kat, amit sokan csinálnak.

Ha csak blo­golsz, vagy web­kon­fe­ren­ci­á­kat tar­tasz, vagy csak pako­lod a vide­ó­i­dat a Face­book­ra, az NEM Online Mar­ke­ting!

Nem haté­kony, és ha van is vala­mics­ke ered­mé­nye, azok csak aprócs­kák. Bizo­nyá­ra sok­szor csa­lód­tál a hatékonyságában.

Ezek mind-mind fon­tos lánc­sze­mek, de mind­egyik csak pici része az Online Mar­ke­ting rend­sze­red­nek, amely meg­bíz­ha­tó­an szál­lít­ja az érdek­lő­dő­ket hozzád.

Az Online MLM szisz­té­ma egy komoly, sok ténye­ző­ből álló rend­szer, egy háló­zat, egy jól meg­ter­ve­zett mát­rix, melyet meg kell érte­ned, át kell lát­nod, hogy aztán fel tudd épí­te­ni a tel­jes folya­ma­tot lépés­ről-lépés­re azért, hogy vad­ide­gen, eddig isme­ret­len embe­rek­ből 100 szám­ra vevő­ket gene­rál­jon neked.

Egy­sze­rűb­ben megfogalmazva:

Az Online Marketing Rendszer, egy automatizált folyamat, amely rendszeresen és önállóan, érdeklődőket és jelölteket válogat, és szállít.
Továbbá, folyamatosan pénzt termel NEKED!

Az Online MLM szisz­té­ma a Te siker­kép­le­ted, az a recept, az a kulcs, ami­vel egy online auto­ma­ta rend­szert tudsz a ter­mé­ked, szol­gál­ta­tá­sod köré szer­vez­ni. Mind­egy milyen MLM rend­szer­ben vagy! Nem rend­szer­füg­gő, nem ter­mék, vagy szol­gál­ta­tás függő!

Itt jelentkezhetsz a 2018. február 1-jén tartandó „megvilágosító” délutánunkra!

Jelent­ke­zem most!

Éve­kig keres­tem én is ezt a SIKER KÉPLETET”.

Sok könyv, sok tan­fo­lyam, sok tanu­lás után ráta­lál­tam. Meg­épí­tet­tük, meg­ír­tuk, és ma már auto­ma­ti­zál­tan szál­lít­ja azo­kat az érdek­lő­dő­ket, vásár­ló­kat, akik­re az üzle­ti sike­rem­hez szük­sé­gem van.
Meg­mu­tat­tam a bará­ta­im­nak, az üzlet­tár­sa­im­nak, hogy hogyan csi­ná­lom. Sze­ret­tem vol­na, ha ők is meg­csi­nál­ják, ha az ő üzle­tük is szárny­ra kap ezál­tal, de arra jöt­tem rá, hogy nem lát­ják át a rendszert.
Ekkor jött az iste­ni szik­ra, a jobb agy­fél­te­kés mód­szer, vagy­is a JobbATOM.
Ezt a mód­szert az Online Mar­ke­ting szisz­té­ma okta­tá­sá­ra eddig nem alkal­maz­ta sen­ki, hiszen ezek­től az online, üzle­ti folya­ma­tok­tól, lát­szó­lag messze áll a jobb agy­fél­te­ke sza­bad­sá­ga és szár­nya­lá­sa. De meg­ta­lál­tuk azo­kat a meg­ol­dá­so­kat, ame­lyek segít­sé­gé­vel itt is alkal­maz­ni lehet.

Kipróbáltuk, leteszteltük, és MŰKÖDIK!

Itt egy kép egy 15 napos kam­pá­nyunk­ról, ahol a saját sze­med­del lát­ha­tod, hogy napon­ta 10–20, de akár 40 ember is fel­irat­ko­zott, hogy „engem érde­kel!” Nekem meg­mu­tat­ha­tod a kíná­la­tod, elmond­ha­tod az üzletet!

15 nap alatt 359 érdeklődő, aki nyitott a termékemre, a szolgáltatásomra és esetleg még az üzletemre is!

Nem biz­tos, hogy min­den­ki­nek kel­le­ni fog a végén a ter­mé­ked, de elmegy a talál­ko­zód­ra, nem mond­ja le az utol­só pil­la­nat­ban, és udva­ri­a­san, érdek­lőd­ve meg­hall­gat. Lesz­nek értel­mes, okos kérdései.
És lesz­nek akik­nek kell majd a ter­mé­ked, szol­gál­ta­tá­sod, és lesz aki majd az üzle­te­det is akarja!

! Ez jó, vagy jó?

Ma már egy jól fel­épí­tett, auto­ma­ti­zált, Online Mar­ke­tin­ges rend­szer fon­tos része a cél­zott közön­ség pon­tos meg­ta­lá­lá­sá­nak, és a piac­szer­zés­nek. Álta­la éjjel-nap­pal, hét­vé­gén is műkö­dik az üzle­tünk, tudunk for­gal­mat generálni.

Úgyhogy bármily meglepő is, de MŰKÖDIK az MLM rendszereknél is.

Meg­kí­mél­ve a kép­vi­se­lő­ket attól, hogy zak­las­sák a nagy­ma­mát, a bará­to­kat, és az isme­rő­sö­ket. Eljut­tat­va az infor­má­ci­ót isme­ret­le­nek 100-aihoz, akik­ből kivá­lasz­tód­nak a komoly érdeklődők.

10–20 ezer talá­lat­ból biz­to­san van több száz, aki azt mond­ja, hogy mutasd csak, hát­ha jó lesz az én prob­lé­mám­ra. A töb­bi­ek NEM-jeit pedig az inter­net zse­be­li be, és nem a TE lel­ke­det emész­ti fel!

Te már csak olyanokkal beszélsz, akik komoly érdeklődők!

A tanfolyamainkon résztvevők mondták:

Miben segített neked a JobbATOM megvalósító délután? Ajánlanád-e másoknak, és ha igen, mit mondanál nekik?

Segí­tett kre­a­tí­vab­ban gon­dol­kod­ni, és az ábrák, raj­zok segít­sé­gé­vel bizo­nyos folya­ma­to­kat job­ban átlátni.
Min­den­ki­nek aján­la­nám, hogy sza­ba­dab­ban, kre­a­tí­vab­ban tud­jon gon­dol­kod­ni, és mer­je meg­va­ló­sí­ta­ni az álmait.”

Dobozi Dorina, személyi asszisztens és marketing munkatárs

Önma­gam fel­sza­ba­dí­tá­sá­ban és a dol­gok megélésében.
Főleg azok­nak látom hasz­nos­nak a JobbAtoM mód­szer­rel taní­tást, akik­nek félel­me­ik, aggo­dal­ma­ik van­nak az online világ­gal kap­cso­lat­ban, vagy/és kevés­bé van­nak ott­hon az online mód­sze­rek­ben, lehe­tő­sé­gek­ben… pedig a raci­o­na­lis­ták­nak is jó.”

Fekete Zsuzsanna, vállalkozó

Elő tud­tam hoz­ni a kre­a­tív éne­met, sok hasz­nos infor­má­ci­ó­val és élménnyel gazdagodtam.
Ezzel a mód­szer­rel javí­ta­ni lehet az életminőségen.”

Balázs Martin, könyvelő

A folya­ma­tot, mint egy képet látom,
Szí­ve­sen aján­la­nám, mert a célok meg­va­ló­sí­tá­sá­nak egy váz­la­tát, egy tér­ké­pét kapod meg.”

Rábl Zoltán, nyugdíjas utazó

Vizu­á­lis típus vagyok, most már sok­kal job­ban értem az egész rend­szert, és könnyeb­ben tudok halad­ni a célom felé.
Szin­te játé­ko­san tud­ják meg­ta­nul­ni az online mar­ke­ting szisz­té­má­ját, cél­ját, értelmét.”

Veress Csaba, Garázskapu service

Köze­lebb kerül­tek a cél­ja­im, álma­im. Az álma­i­mat átül­tet­ték a valós világ­ba, de esz­közt is kap­tunk hoz­zá, ért­he­tő­vé téve ezt a digi­tá­lis világot.
Emészt­he­tő­vé válik az online tér.”

Molnár Vilmos, rádió riporter, újságíró

Rávi­lá­gí­tott több érdek­lő­dé­si köröm­re. Ötle­te­ket, indí­tó gon­do­la­to­kat kap­tam. Átlát­ha­tó vált egy szá­mom­ra eddig tel­je­sen ért­he­tet­len folyamat.
Azért aján­la­nám, mert ez a mód­szer bár­mi­lyen terü­le­ten alkalmazható.”

Monori Karina, tanító néni

Össze­ra­kom magam újra, egy másik, sike­res útra.
Aján­la­nám, mert álta­la aktív­vá, pezs­gő­vé, kre­a­tív­vá tehe­ted magad.”

Kovács Márta, marketing szakember

A gyer­me­ki én,
Csi­náld újra és újra,
Vedd elő újra, mert érdemes,
Ha már meg­ta­pasz­tal­tad, tedd!
És per­sze, hogy szí­ve­sen ajánlanám!”

Nagy Erika, újságíró, WV

MOST RAJTAD A SOR!

Csatlakozz ahhoz a csapathoz, akik már használják ezt a jobb agyféltekés siker kulcsot az online marketing világában, és száz számra találják meg azokat a jelölteket, vevőket, akik érdeklődnek a termékeik, és szolgáltatásaik iránt!

, próbáld ki most!

Jelent­ke­zem most!

Itt jelentkezhetsz a 2018. február 1-jén tartandó
„megvilágosító” délutánunkra.

Jelent­ke­zem most!

Nézzük, mennyibe kerül!

Azt biz­to­san tudod, talán már ki is pró­bál­tad, – lehet, hogy nem is egy­szer -, hogy egy online mar­ke­ting meg­va­ló­sí­tó dél­után, nem egy olcsó mulat­ság. Mini­mum 20–30 ezer­nél kez­dő­dik és határ a csil­la­gos ég.

Van, ami meg­éri ezt az árat, és van, ami azért nem, mert hiá­ba ülted végig a leg­jobb elő­adók leg­pro­fibb pre­zen­tá­ci­ó­it, a végén nem érted, és az ős káosz álla­po­ta van a fejedben.

Úgy kelsz fel ugyan a végén a szé­ked­ről, hogy kigyúlt a fény, de mire más­nap hoz­zá­fog­nál a meg­va­ló­sí­tás­hoz, inkább azon gon­dol­ko­zol hova is men­jek el újra megvilágosodni.

Szóval, ha éreztél már hasonlót, akkor a jobb agyféltekés módszer az, ami Neked való.

Most ráadá­sul egy hagyo­má­nyos tan­fo­lyam töre­dé­ké­ért, mind­össze brut­tó 3.600 Ft-ért kipró­bál­ha­tod, hogy ez műkö­dik Neked vagy sem.

Ha műkö­dik, akkor, és csak akkor érde­mes komo­lyabb időt, és pénzt áldoz­nod rá!

Most tehát tény­leg Raj­tad a sor, gye­re el és pró­báld ki a 2018. feb­ru­ár 1‑jei „meg­vi­lá­go­sí­tó” délutánunkat!

Ezen a „meg­vi­lá­go­sí­tó” napon meg­mu­tat­juk neked, hogy:

 • mi a különb­ség a hagyo­má­nyos és a JobbATOM-os mód­szer között

 • kipró­bál­ha­tod azo­kat a gya­kor­la­to­kat, melyek­kel a bal- és a job­bagy­fél­te­ké­det össze tudod hangolni

 • a gya­kor­lat­ban is kipró­bál­ha­tod a mód­szert, vajon neked működik‑e?

Jobb Agyféltekés Online Marketing

3.600 Ft

Hely­szín: 1034 Buda­pest, Bokor u. 23–25.
Idő­pont: 2018. feb­ru­ár 1. 14–18 óra

Jelent­ke­zem most!

Jobb Agyféltekés
Online Marketing

3.600 Ft

Hely­szín:
1034 Bp., Bokor u. 23–25.

Idő­pont:
2018. feb­ru­ár 1. 14–18 óra

Jelent­ke­zem most!

Mi a különbség? Megmutatjuk neked!

Itt jelentkezhetsz a 2018. február 1-jén tartandó „megvilágosító” délutánunkra:

Jelent­ke­zem most!

Milyen bónuszokat kapsz, ha a 2018. február 1-jére nagyon gyorsan jelentkezel?

Ha az első 10 jelent­ke­ző egyi­ke vagy, akkor

 • az első sor­ban fog­lal­hatsz helyet

 • a bemu­ta­tó után részt vehetsz egy 1 órás kerek­asz­tal beszél­ge­té­sen az elő­adók­kal, ahol fel­te­he­ted a kérdéseidet.

Ne kés­le­kedj, mert a gyor­sa­sá­god, most komoly előny­höz juttat!

Itt jelentkezhetsz a 2018. február 1-jén tartandó
„megvilágosító” delutánunkra

Részvételi díj: 3600 Ft/fő

[ulp id=‚gLqdbky33zpYO5kF’]