Mini, automatizálás tudás-anyag

Azt ígértük, hogy megmutatunk neked néhány trükköt. Például, hogy hogyan tudod a munkádat automatizálni annak érdekében, hogy ne legyél az online világod rabszolgája.

Az, hogy jelen vagy az online tér­ben, az nagy­sze­rű dolog. Van egy web­ol­da­lad, elkezd­ted töl­tö­get­ni a szá­mod­ra, és az üzle­ted szá­má­ra érde­kes, és érté­kes tar­ta­lom­mal. Ez szin­tén nagy­sze­rű, hiszen sokan odá­ig sem jut­nak el, hogy legyen web­ol­da­luk. Tehát, Te már egy óri­á­si lépést meg­tet­tél!

Van azon­ban egy bök­ke­nő. A sok mun­ká­val, és nagy sze­re­tet­tel lét­re­ho­zott friss web­ol­da­lad olyan, mint­ha egy nagy kikö­tő egyik dokk­já­ba beál­lí­tot­tad vol­na az utas­szál­lí­tó hajó­dat. Ki van csi­no­sít­va, fel van tölt­ve min­den­fé­le finom­ság­gal, leszer­vez­tél ezer prog­ra­mot. És várod, hogy majd csak betér vala­ki és meg­kér­de­zi, mikor indulsz, mer­re tar­tasz, mennyi­be kerül, ha tet­szik neki, amit lát, és veled men­ne? És bizony sze­ré­nyen, heten­te csak egy két kíván­csis­ko­dó jön feléd.

Szó­val, azt biz­to­san érez­ni fogod, hogy nincs rend­jén vala­mi, mert napo­kat, hete­ket üldö­gélsz a kapi­tá­nyi kabi­nod­ban, és a kutya sem nyit­ja rád az ajtót. Egy­szer csak gon­dolsz egy nagyot, mert hal­lot­tad, hogy a Face­book, a Goog­le+, a You­Tu­be, a Pin­te­rest, az Ins­ta­gram és Twit­ter nevű vir­tu­á­lis „város­ál­la­mok­ban” ren­ge­teg ember meg­for­dul, ren­ge­teg ember néze­lő­dik, keres­gél. Nosza, meg­nyi­tod min­den­hol a kis „uta­zá­si” iro­dá­dat.
Ajjajj, a kis „uta­zá­si” iro­dá­id­ba el kell jut­tat­nod a hajód hírét. Ki kell rak­nod a kira­kat­ba a sok csá­bí­tó aján­la­tot, és ezt folya­ma­to­san fris­sí­te­ned is kell (vagy­is ezek­re a helyek­re fel kell töl­te­ned az érté­kes tar­tal­ma­kat, fris­sí­te­ned kell azo­kat, hogy az ott nyüzs­gő érdek­lő­dők rád talál­ja­nak).

Úr Isten, mit vettem a nyakamba!? Kellett nekem ez a hajó, és a vele járó macera?

Eddig csak kitet­tem egy-egy rek­lá­mot vala­ho­vá, meg­kér­tem a bará­ta­im­nak, hogy jöj­je­nek velem. Néha írtam a blo­gom­ba, és töl­tö­get­tem a web­ol­da­lam. Most pedig 4–5 újabb hely­re kell posz­tol­gat­nom, ráadá­sul rend­sze­re­sen. Ki győ­zi ezt? Még min­dig csak én dol­go­zom halál­ra magam, és az uta­sok nem törik össze magu­kat, hogy eljöj­je­nek és benéz­ze­nek a hajóm­ra.

Nos, ha ezt eddig elol­vas­tad, éle­ted leg­fon­to­sabb szem fel­nyi­tó olda­lát olva­sod!

Mert az biz­tos, hogy ezek­kel a gon­do­la­tok­kal már talál­koz­tál, ha csak picit is bele­kós­tol­tál már online vilá­gá­ba és rászán­tad magad, hogy részt vegyél ebben a jövő­ről szó­ló, nagy tár­sas­já­ték­ban.

Pár éve, még csak néhány 10 mil­lió, majd száz­mil­li­ók forog­tak az inter­ne­tes keres­ke­de­lem­ben. Ma már csak Magyar­or­szá­gon, több mil­li­árd forint cse­rél gaz­dát ezen a felü­le­ten!

Dönt­hetsz úgy, hogy kima­radsz belő­le, de dönt­hetsz úgy is, hogy még az ele­jén bekap­cso­lódsz, és kive­szed belő­le a részed.

Per­sze ezt is meg kell tanul­ni. Időt, mun­kát és pénzt kíván itt is a tanu­lá­si folya­mat.

Ma 2+1 dolgot fogunk megmutatni Neked.

1.  Nos, néz­zük az első okos­sá­got: ami­kor a blo­go­don írsz egy jó bejegy­zést, akkor auto­ma­ti­ku­san el tudod kül­de­ni azt a Goog­le+ olda­lad­ra, a Face­boo­kod­ra, és a Twit­te­red­re is. Rög­tön három legyet ütöt­tél egy csa­pás­ra. Hogyan? Egy beépü­lő modul, vagy más néven, egy kiegé­szí­tő prog­ram segít­sé­gé­vel, amit néhány gomb­nyo­más­sal a WP (word­press) olda­lad­ba be tudsz épí­te­ni. Ha beál­lí­tot­tad a prog­ra­mot, akkor ezek a gom­bok helyet­ted teszik a dol­gu­kat. Tar­tal­ma­kat osz­ta­nak meg, és a láto­ga­tó­i­dat úgy tere­lik, hogy minél össze­tet­tebb élmény­ben legyen részük az olda­la­i­don. Ilyen beépü­lő modult sokan hasz­nál­nak az online világ­ban, mert álta­la ered­mé­nye­sen szer­zik vissza az ide­jü­ket úgy, hogy azt más, hasz­no­sabb­ra tevé­keny­ség­re for­dít­has­sák, miköz­ben ezek a prog­ra­mok auto­ma­ti­ku­san dol­goz­nak a hát­tér­ben.

(Forrás: MediaQ)

2. A másik egy­sze­rű­sí­tő és gyor­sí­tó meg­ol­dás, – amit most meg­mu­ta­tok neked -, arra jó, hogy az olda­lad­ra fel­irat­ko­zott érdek­lő­dő­id­hez, auto­ma­ti­ku­san el tudd jut­tat­ni az infor­má­ci­ó­i­dat. Mind­ezt úgy, hogy min­den­kit a saját kereszt­ne­vén szó­lí­tasz a leve­le­id­ben. Mind­egy, hogy idő­ben mikor irat­ko­zik fel, ő min­dig auto­ma­ti­ku­san, az ele­jé­ről kezd­ve, a neki szó­ló, és a sor­ban neki követ­ke­ző leve­le­det kap­ja majd meg.
A meg­ol­dás itt egy auto­resz­pon­der szoft­ver, azaz egy auto­ma­ti­kus hír­le­vél kül­dő rend­szer. Véle­mé­nyünk sze­rint, Magyar­or­szá­gon ebből az egyik leg­jobb, a Sales Auto­pi­lot rend­szer. Mi is ezt hasz­nál­juk.
Ha ingyen ki aka­rod pró­bál­ni, kat­tints a link­re (https://www.salesautopilot.hu/donteselokeszito-bemutato/). Havon­ta 400 kikül­dött e-mail-ig ingye­nes. Nézd meg az olda­lon a vide­ó­kat, mit mon­da­nak maguk­ról és a rend­szer­ről.
Mivel ez a szoft­ver igen össze­tett, sok­ol­da­lú és nagyon pro­fi, mi, a JobbATOM Rend­szer­ben egy külön MODULT szá­nunk majd erre. Még­pe­dig a 4. Modult .
(Kat­tints ide, ha rész­le­te­seb­ben meg aka­rod néz­ni a Modu­lok tar­tal­mát.)

(Forrás: MediaQ)

A + 1 TITOK (Itt van a kutya elásva!)

+ 1. Eddig két olyan, időt spóroló ötletet kaptál, amit ha összeraksz, és beállítasz az oldaladon, akkor kiválthatod a saját munkádat.
Ez a +1 viszont valami olyan, ami nélküled nem működik. Figyelj nagyon!

Lehet, hogy van már fan­tasz­ti­kus web­ol­da­lad. Bakot ugrik, kar­dot nyel, tüzet okád, cigány­ke­re­ke­zik, stb. Szó­val bele tet­tél apa­it, anya­it.
Egy nagyon fon­tos dolog van, amin áll, vagy bukik a sike­red! Ez pedig az, hogy milyen tar­tal­ma­kat teszel fel a web­ol­da­lad­ra!

Meg tudod-e ragad­ni az olva­só­id figyel­mét azon­nal, vagy elvesz­ted őket az első 7 másod­perc­ben!

Figyel­tél?

Összesen 7 másodperc az életed az interneten!

Vagy meg­ra­gad­tad az olva­sód figyel­mét és veled marad, vagy elment örök­re. Nincs máso­dik esé­lyed!

Tegyük fel, hogy sike­rült vala­mi ütős cím­sor­ral és az első 2–3 mon­dat­tal meg­fog­nod a láto­ga­tó­dat. Így hát átkat­tin­tott a hir­de­té­sed­ről az olda­lad­ra. Ezután végig kell vin­ned egy folya­ma­ton, ame­lyik után azt mond­ja:

Tet­szik ez az oldal, ezért jó szív­vel meg­adom a kereszt­ne­vem és az e-mail címem. Szí­ve­sen foga­dok tőlük más­kor is infor­má­ci­ót, érde­kes és érté­kes tar­tal­ma­kat.

Ha, Te már isme­red azt a tit­kos fegy­vert, hogy hogyan kell ütős cím­sort írni, hogy hogyan tartsd ott az olda­la­don az érdek­lő­dő­det, ha már tudod, mik azok a bul­le­tek, és hogy hogyan ala­kítsd át a ter­mé­ked vagy szol­gál­ta­tá­sod tulaj­don­sá­ga­it előnnyé az olda­la­don, akkor Te már nye­rő vagy. Ne is olvass tovább!
Ha viszont, eze­ket még nem tudod, nem alkal­ma­zod, egyéb­ként is úgy érzed, hogy kína­i­ul beszé­lünk hoz­zád, akkor Neked szól a 2. MODUL Copyw­riter, egész napos kép­zé­sünk.

A Te dön­té­sed, hogy beszállsz-e az online világ nagy biz­ni­szé­be, vagy magá­nyos par­ti­zán­ként har­colsz egy olyan csa­ta­me­zőn, ami már nem is ott van, ahol te küz­desz, és már régen nem a Te fegy­ve­re­id­del vív­ják, hanem egé­szen más, sok­kal, de sok­kal haté­ko­nyabb esz­kö­zök­kel.

Miben vagyunk mások, mint a legtöbb online marketing tanfolyam?

  • Mi való­ban meg­ta­ní­tunk, azaz nem csak elmond­juk pro­fin a nagy „okos­sá­got”, hanem MEGÉRTÉS ALAPÚ tan­fo­lya­mo­kat szer­ve­zünk, azaz való­ban meg­ta­ní­tunk rá. Nálunk elő­ször meg­ér­ted, átlá­tod, majd csi­ná­lod. Mind­ezt együtt, segít­ség­gel, csa­pat­ban.
  • Mi kita­lál­tuk, meg­csi­nál­tuk, letesz­tel­tük, alkal­maz­zuk az online mar­ke­ting taní­tá­sá­nál a jobb agy­fél­te­kés mód­szert, amely hihe­tet­le­nül haté­kony, ami meg­ér­tést ad, és ami segít Neked a meg­va­ló­sí­tás­ban.
  • Gya­kor­la­ti nap­ja­in­kon, mint a követ­ke­ző Copyw­riter napon is, lépés­ről lépés­re, együtt végig csi­nál­juk Veled, a Te online üzle­ted alap­ja­it. Az elmé­le­ti tudás mel­lé, meg­ka­pod az ered­ményt is. Úgy mész haza tőlünk, hogy reg­gel még nem volt sem­mid, most pedig ott a web­ol­da­la­don néhány pro­fi bejegy­zés. Kita­lá­lunk, meg­írunk, fel­töl­tünk, esz­kö­zö­ket rakunk össze, szó­val ott és akkor ered­ményt pro­du­ká­lunk.
  • Sab­lo­no­kat adunk, hogy később is, adott eset­ben, nél­kü­lünk is bol­do­gulj.
  • Kis cso­por­tok­kal dol­go­zunk, hogy min­den­ki­re jus­son ele­gen­dő idő.
  • És az sem mel­lé­kes, hogy az ára­ink nagyon barát­sá­go­sak.

Jelentkezni lehet az e-mailben kiküldött linken.
Ha nem kaptad meg, vagy nem találod az e-mailt, jelezd nekünk a jobbatom@gmail.com címen, és soron kívül kiküldjük neked a linket!