Tanfolyamok-részletes

Tanfolyamaink MODULJAI 

Offline MODULOK rendszere:

5+1 Egész napos Modul:


1. Egész napos megvalósító nap   1. MODUL 19.990 Ft

 /egész napos gya­kor­la­ti napok 10–18 óráig/

Itt kez­dő­dik az iga­zi munka!

Aki eldön­töt­te, hogy ezen az úton elin­dul, vagy a már meg­lé­vő tudá­sát sze­ret­né fej­lesz­te­ni, Nekik való ez a nap. Az ala­pok­tól indu­lunk, (doma­in név meg­ke­re­sé­se, lefog­la­lá­sa, tár­hely, alap beál­lí­tá­sok). Ez való­ban lépés­ről lépés­re mun­ka, ahol fog­juk a kezed és segí­tünk elin­dul­ni. Meg­mu­tat­juk azt a soci­al medi­ás hát­te­ret, ami­től műkö­dik az orga­ni­kus talá­la­tok rend­sze­re, majd eze­ket az alap­ve­tő esz­kö­zö­ket be is állít­juk veled közö­sen, Neked. (face­book, Ins­ta­gram, twit­ter, Pin­te­rest, Goog­le+, You­tu­be stb.)

Meg­ter­vez­zük a tel­jes online alap rend­sze­red. Sokat raj­zo­lunk, folya­mat ábrá­kat szer­kesz­tünk, hogy min­den lépés vilá­gos legyen, mit miért csi­ná­lunk és miért éppen abban a sorrendben.

Meg­ír­juk közö­sen az első BLOG bejegy­zé­se­det, ha még nem volt, a mai kor­sze­rű köve­tel­mé­nyek­nek meg­fe­le­lő­en. Meg­csi­nál­juk az első sales olda­lad alapjait.

Szó­val ezek­ről a napok­ról úgy mehetsz haza, hogy való­ban ELKEZDTED az online mar­ke­ting rend­sze­re­det összerakni!

Vala­mi műkö­dik körülötted!


Ez egy igazi Megvalósító nap, a Te tudásodnak megfelelően.

Online Rend­szer ismétlés

 

Mi az alapja az Online munkának:

 1. Inter­net Biro­dal­mad alap­ja a weboldalad
 2. Goog­le helye­zé­sek, Kulcs­szó kere­sés, AdWords,
 3. Doma­in név – (tár­hely)
 4. A tár­he­lyed, (alap isme­re­tek, )

Social Media háttered, Organikus találatok 1.

 1. Hon­nan jön­nek az Orga­ni­kus találatok?
 2. BLOG-od
 3. Goog­le+, beál­lí­tá­sok, pro­fi­lod, 1 post, JobbATOM Kör, Saját körök
 4. You­Tu­be, beál­lí­tá­sok, pro­fi­lod, első bemu­tat­ko­zó videód,
 5. Pin­te­rest, beál­lí­tá­sok, pro­fi­lod, első pinjeid
 6. Twit­ter, beál­lí­tá­sok, pro­fi­lod, első tweet-jeid
 7. Face­book, beál­lí­tá­sok, pro­fi­lod, olda­lad, csoportod,
 8. Ins­ta­gram, beál­lí­tá­sok, pro­fi­lod, # listák

WEB Oldalad

 1. Menűk beál­lí­tá­sa
 2. Olda­lak, sales oldalak

A BLOG

 1. Az első Blog­be­jegy­zé­sed megírása
 2. for­má­zás, ala­ki követelmények
 3. H1, H2, H3, szi­no­ní­mák Yoats
 4. kulcs­sza­vak, kulcs­szó sűrűség
MEGRENDELEM

2. Egész napos megvalósító nap   2. MODUL 19.990 Ft

Hogyan rakd össze az Online Rendszered

 1. Inter­net Biro­dal­mad struktúrája
 2. A sales fune­led (Érté­ke­sí­té­si tölcséred)
 3. Folya­mat­áb­ra, meg­raj­zo­lá­sa, szín kódok, ügy­fél útvonal
 4. Vissza­fe­lé ter­ve­zés (Kész ter­mék /szolgáltatás, fize­tős belé­pő, lead mag­net (csa­li), hirdetés)

Hogyan írj ellenállhatatlan szövegeket (Copywriter Modul)

 1. Sales Pitch (érté­ke­sí­té­si üzenet)
 2. Head­line (Főcím). Hogyan írj, ütős címsorokat?
 3. Body Copy (fő szö­veg, szö­veg test)
 4. Bul­lets (Tulaj­don­sá­go­kon ala­pu­ló előnyök)
 5. Tit­kos” Copyw­riter tech­ni­kák, hala­dó Copyw­rite­ing megoldások
 6. Hogyan írj ütős Land­ing Pageket?
MEGRENDELEM

3. Egész napos megvalósító nap   3. Facebook MODUL 19.990 Ft

 1. Hogyan jön­nek buszok­kal az érdeklődőid?
 2. Hogyan kerül­nek az érté­ke­sí­té­si töl­csé­red­be az érdeklődők?
 3. Face­book hirdetésed 
 4. Face­book beál­lí­tá­sok, így rakd össze az első hirdetésedet
 5. Face­book célzás
 6. Face­book időzítés
 7. Face­book költségek
 8. Face­book vál­lal­ko­zás­ke­ze­lő beállításai
MEGRENDELEM

4. Egész napos megvalósító nap   4. Automatizáló MODUL 19.990 Ft

Auto­ma­ti­zált Hírlevelek

 1. Hír­le­vél rend­sze­red, Sales­Au­to­pi­lot regisztráció
 2. Első Hír­le­ve­led, Hír­le­vél beál­lí­tás idő­zí­tés, ered­mé­nyek, statisztikák
 3. A fel­irat­ko­zó form, + beil­lesz­tés az oldaladba
 4. Mi az edu­ká­ci­ós folya­mat? Hogyan írj hírleveleket?

Hogyan automatizáld a folyamatokat,
hogy ne legyél az online birodalmad rabszolgája!

MEGRENDELEM

5. Hogyan kommunikálj videóval?   5. Modul 19.990 Ft

 1. Szö­veg írás, Copyw­rite­ing videókhoz
 2. For­ga­tó­könyv írás,
 3. VLOG (videó blog)
 4. Tech­ni­kai segít­ség vide­ók­hoz, hogyan vedd fel a videóidat?
 5. Face­book Live, You­Tu­be Live
MEGRENDELEM

6. Stratégia, kommunikációs terv   6. Modul 19.990 Ft

Ami eddig kima­radt és Neked a legfontosabb!

Ínyenc­sé­gek a hajó konyháról:

a) Hon­nan vedd a sta­tisz­ti­ká­kat, hogy lézer pon­tos­ság­gal tudj célozni?
b) Sales fun­nel, ver­sus Kampány
c) Továb­bi auto­ma­ti­zá­lá­si trükkök
d) Ins­ta­gram marketing
e) Pin­te­rest marketing
f) Kom­mu­ni­ká­ci­ós terv

MEGRENDELEM

7. Új Facebook stratégia 2018   7. Modul 24.990 Ft

MEGRENDELEM
[va-sap id=„62040” sf=„161107”]