Ez több, mint 10 órányi videó tananyag!

 

Fize­tés után meg­ha­tá­ro­zott idő­kö­zön­ként az e‑mail címed­re küld­jük a követ­ke­ző, és az azt köve­tő, és az azt köve­tő anya­go­kat.……
Ez álta­lá­ban mini­mum 3 nap, de lehet akár 1 hét különb­ség is. Te dön­töd el Neked hogy kényel­mes.

Ennek az ára mindössze egyszeri: 24.600 Ft

A gya­kor­lat azt mutat­ja, hogy akik így tanul­nak nálunk, azok 1–1 ilyen meg­ka­pott és meg­né­zett modul után vesz­nek 1 vagy 2 óra sze­mé­lyes kon­zul­tá­ci­ót, mert a kér­dé­se­i­ket fel tud­ják ten­ni, vagy gya­kor­lat­ban ki tud­ják pró­bál­ni azt, amit tanul­tak.
Ez is online megy és nem köte­le­ző, ez min­den­ki­nek az egyé­ni válasz­tá­sa.

Online MLM - online tanfolyam részletesen:

 

Első Modul

Mi az alapja az Online munkának:

 1. Inter­net Biro­dal­mad alap­ja a web­ol­da­lad
 2. Goog­le helye­zé­sek, Kulcs­szó kere­sés,
 3. Doma­in név – (tár­hely)
 4. A tár­he­lyed, (alap­is­me­re­tek)

Social Media háttered, Organikus találatok 1.

 1. Hon­nan jön­nek az Orga­ni­kus talá­la­tok?
 2. BLOG-od
 3. You­Tu­be, beál­lí­tá­sok, pro­fi­lod, első bemu­tat­ko­zó vide­ód,
 4. Face­book, beál­lí­tá­sok, pro­fi­lod, olda­lad, cso­por­tod,
 5. Ins­ta­gram, beál­lí­tá­sok, pro­fi­lod, # lis­ták

BLOG

 1. Az első Blog­be­jegy­zé­sed meg­írá­sa
 2. for­má­zás, ala­ki köve­tel­mé­nyek
 3. H1H2H3, szi­no­ni­mák Yoats
 4. kulcs­sza­vak, kulcs­szó sűrű­ség

Második Modul

Hogyan rakd össze az Online Rendszered

 1. Inter­net Biro­dal­mad struk­tú­rá­ja
 2. A sales fune­led (Érté­ke­sí­té­si töl­csé­red)
 3. Folya­mat­áb­ra, meg­raj­zo­lá­sa, szín kódok, ügy­fél útvo­nal
 4. Vissza­fe­lé ter­ve­zés (Kész ter­mék /szolgáltatás, fize­tős belé­pő, lead mag­net (csa­li), hir­de­tés)

Hogyan írj ellenállhatatlan szövegeket (Copywriter Modul)

 1. Sales Pitch (érté­ke­sí­té­si üze­net)
 2. Head­line(Főcím). Hogyan írj, ütős cím­so­ro­kat?
 3. Body Copy (fő szö­veg, szö­veg test)
 4. Bul­lets (Tulaj­don­sá­go­kon ala­pu­ló elő­nyök)

Tit­kos” Copyw­riter tech­ni­kák, hala­dó Copyw­rite­ing meg­ol­dá­sok

Harmadik   Modul

Facebook

 1. Hogyan jön­nek buszok­kal az érdek­lő­dő­id?
 2. Hogyan kerül­nek az érté­ke­sí­té­si töl­csé­red­be az érdek­lő­dők?
 3. Face­book hir­de­té­sed
 4. Face­book beál­lí­tá­sok, így rakd össze az első hir­de­té­se­det
 5. Face­book cél­zás
 6. Face­book idő­zí­tés
 7. Face­book költ­sé­gek

Negyedik   Modul

Automatizálás

Auto­ma­ti­zált Hír­le­ve­lek

 1. Hír­le­vél rend­sze­red, Sales­Au­to­pi­lot regiszt­rá­ció
 2. Első Hír­le­ve­led, Hír­le­vél beál­lí­tás idő­zí­tés, ered­mé­nyek, sta­tisz­ti­kák
 3. A fel­irat­ko­zó form, + beil­lesz­tés az olda­lad­ba
 4. Mi az edu­ká­ci­ós folya­mat?
 5. Hogyan írj hír­le­ve­le­ket?

Hogyan auto­ma­ti­záld a folya­ma­to­kat,
hogy ne legyél az online biro­dal­mad rab­szol­gá­ja!

 

 Ötödik Modul

Hogyan kommunikálj videóval?

 

 1. Szö­veg írás, Copyw­rite­ing vide­ók­hoz
 2. For­ga­tó­könyv írás,
 3. VLOG (videó blog)
 4. Tech­ni­kai segít­ség vide­ók­hoz, hogyan vedd fel a vide­ó­i­dat?
 5. Face­book Live, You­Tu­be Live

 

Hatodik Modul

Stratégia, kommunikációs terv

 

Ami eddig kima­radt és Neked a leg­fon­to­sabb!

Ínyenc­sé­gek a hajó kony­há­ról:

 1. Hon­nan vedd a sta­tisz­ti­ká­kat, hogy lézer pon­tos­ság­gal tudj céloz­ni?
 2. Sales fun­nel, ver­sus – Kam­pány
 3. Továb­bi auto­ma­ti­zá­lá­si trük­kök
 4. Ins­ta­gram mar­ke­ting
 5. Pin­te­rest mar­ke­ting
 6. Kom­mu­ni­ká­ci­ós terv

Hetedik Modul

Új Facebook stratégia 2020.

 • Hogyan dol­gozz a Face­boo­kon ami­kor csak 1–3% az orga­ni­kus eléré­sed?
 • Face­book cso­por­tok műkö­dé­se, mar­ke­ting­je
 • Ese­mé­nyek

  

Nyolcadik  Modul

 

Hogyan csi­nálj ütős Land­ing Page­ket, ame­lye­ken való­ban fel­irat­koz­nak?

Miért vissza­fe­lé ter­vez­zük a cím­so­ro­kat?

Vide­ók a haté­kony Land­ing Page-ken

 

Kilencedik Modul

2020-as Online MLM Stra­té­gi­ák 2.0 és 3.0

Hogyan ter­vezz önmű­kö­dő rend­sze­re­ket magad­nak?


Még egy­szer a lényeg:

Ez több, mint 10 órá­nyi videó tan­anyag!

Az ára mind­össze egy­sze­ri 24.600 Ft (Egyé­ni kon­zul­tá­ci­ós díjak nél­kül)

Kon­zul­tá­ci­ós órák ára: 8.600 Ft/óra