Péterfia Éva

egészségfejlesztési szakértő

1986-ban let­tem az Egye­sí­tett Egész­ség­ügyi Intéz­mé­nyek egész­ség­ne­ve­lé­si osz­tály­ve­ze­tő­je Pécsett. Ez az egész­ség­ügy­nek az a terü­le­te, ahol meg­ta­nít­juk az embe­re­ket miként hoz­hat­nak az egész­ség érde­ké­ben dön­té­se­ket, hogy egész­sé­ge­sek marad­ja­nak illet­ve hogy hely­re­áll­jon az egész­sé­gük ha elve­szí­tet­ték. Meg­ta­nít­juk az élet­mód vál­tást egy kró­ni­kus beteg­ség ese­tén, mint pél­dá­ul a dia­be­tes, magas vér­nyo­más stb. Ekkor vezet­tem az első fogyó­kú­rás klu­bot, kezd­tük el a kró­ni­kus nem fer­tő­ző meg­be­te­ge­dé­sek rizi­kó­fak­to­ra­i­nak kuta­tá­sát. Mi vol­tunk az elsők az ország­ban, akik kolesz­te­rin és vér­cu­kor­szint mérést végez­tünk köz­te­rü­le­ten. Most vissza­gon­dol­va büsz­ke vagyok arra, hogy ez is, mint a későb­bi tevé­keny­sé­ge­im is hoz­zá­já­rul­hat­tak ahhoz, hogy az egész­ség­tu­da­tos­ság ma már sok­kal ked­ve­zőbb szin­ten van, mint akkor­tájt.

1992-ben a fővá­ros­ba köl­töz­tem, és az egész­ség­fej­lesz­té­si mun­ka irá­nyí­tá­sá­ban közép­ve­ze­tő­ként vet­tem részt elő­ször az Álla­mi Nép­egész­ség­ügyi és Tisz­ti­or­vo­si Szol­gá­lat később az egész­ség­ügyért fele­lős minisz­té­ri­u­mok (Nép­jó­lé­ti, Egész­ség­ügyi, Egész­ség­ügyi és Szo­ci­á­lis stb.) kere­té­ben vezet­tem a nép­egész­ség­ügyi főosz­tályt és mel­let­te egész­ség­kom­mu­ni­ká­ci­ót taní­tot­tam töb­bek között a deb­re­ce­ni egye­te­men. Nagyon bol­dog vagyok, hogy ma már nagyon sokan isme­rik az álta­lam elin­dí­tott isko­lai büfé prog­ra­mot, a szer­ve­zett szű­ré­se­ket, a védő­nők által vég­zett méh­nyak­szű­rést és foly­tat­hat­nám a mára kitel­je­se­dett prog­ra­mok hosszú sorát.

2009-ben mond­tam le főosz­tály­ve­ze­tői meg­bí­zá­som­ról és foly­tat­tam a mun­kám az élet­ve­ze­té­si tanács­adást saját vál­lal­ko­zás­ban. 2014–2017 között e mel­lett egy sváj­ci tulaj­do­nú vak­ci­na gyár­tás­sal fog­lal­ko­zó rész­vény­tár­sa­ság magyar­or­szá­gi cége­i­nek veze­tő­je let­tem.

2013-ban jelent meg Egész­ség­fej­lesz­tés, egész­ség­ne­ve­lés című tan­köny­vem, ami az egész­ség­ügyi dol­go­zók tovább­kép­zé­sét szol­gál­ja.

A tanu­lás a szen­ve­dé­lyem, így a műsor­szer­kesz­tés­től a virág­kö­té­sze­tig nagyon sok min­dent meg­ta­nul­tam, isko­lai kere­tek között 12 évig tanul­tam a pszi­cho­ló­gia külön­bö­ző terü­le­te­it, szak­ok­ta­tó­ként taní­tot­tam is éve­kig, tré­ner­ként is nagy hasz­nom­ra vál­tak ezek az isme­re­tek. Szá­mos tan­fo­lya­mot is elvé­gez­tem ezen a terü­le­ten, elmé­lyed­tem a sze­mé­lyi­ség­köz­pon­tú pszi­cho­ló­gi­ai irány­zat­ban, az utób­bi 10 évben neu­ro ling­visz­ti­kai prog­ra­mo­zást tanul­tam és Soci­ety-of-NLP® Licen­sed Mas­ter Prac­tit­io­ne­re okle­ve­le­met állí­tott ki szá­mom­ra Richard Band­ler az ala­pí­tó.

Az álta­lam vég­zett life és bus­eni­ce coa­ch­ing során, vala­mint kép­zé­se­im, tré­ning­je­im során álta­lá­ban az NLP tech­ni­ká­ját alkal­ma­zom, mert így a vál­to­zás könnyű, tar­tós.

A gon­do­la­ti szer­ke­ze­tek meg­lá­tá­sa az élet szá­mos terü­le­té­re kihat, ahogy a Valen­tus kávé fogyasz­tá­sa is képes ész­re­vét­le­nül, ter­mé­sze­te­sen meg­vál­toz­tat­ni étke­zé­si szo­ká­sa­in­kat, ami a test­sú­lyunk csök­ke­né­sén keresz­tül – mely úgy gon­do­lom a jövő leg­na­gyobb nép­egész­ség­ügyi kihí­vá­sa – kihat tel­jes éle­tünk­re. Maga­biz­to­sab­bak, aktí­vab­bak, mind­ezek követ­kez­té­ben bol­do­gab­bak lehe­tünk.