Hogyan építsd fel a sikeresen működő, automatizált,
online értékesítő rendszeredet egyszerűen,
az új, 
jobb agyféltekés módszer segítségével?

Kedves ! Ha eddig nem értetted, hogy hogyan működik az Online Marketing szisztéma, nem baj! Ez nem a te hibád! Azonban, most itt van egy szenzációsan új módszer, amely egyszerű, amely által könnyen megérted, átlátod, és képes leszel alkalmazni a tanultakat. Játszva meg tudod csinálni azt az automatizált online értékesítő rendszered, amely korlátlan számban szállítja neked a jelölteket! A cél csupán az, hogy elégedett és sikeres legyél!

 • Téged is nyo­maszt a tudat, hogy jelen­leg nem tudod, hogy hogyan jut­tasd el 100 ezrek­hez az infor­má­ci­ó­dat, a ter­mé­ke­det, vagy a szol­gál­ta­tá­so­dat?

 • Téged is nyo­maszt a tudat, hogy nem érted azt a rend­szert, melyet mások már siker­rel alkal­maz­nak?

 • Téged is nyo­maszt a tudat, hogy lema­radsz mások mögött, akik értik, akik csi­nál­ják, vagy akik meg tud­ják csi­nál­tat­ni?

 • Téged is nyo­maszt a lema­ra­dás tuda­ta, mert tudod, hogy a cél­zott nagy­szá­mú érdek­lő­dő a sike­red zálo­ga?

Ha igen, akkor bizony tudnod kell, hogy hogyan csináld!

Ha évek óta küz­desz vele, és még min­dig nem látod át, akkor ez az üze­net Neked szól!

Meg­mu­tat­juk neked azt a mód­szert, ami­vel biz­to­san meg­ér­ted, átlá­tod, ami­vel meg tudod csi­nál­ni, ami­vel biz­ton­ság­ban tud­ha­tod magad, ami­vel pénzt tudsz ter­mel­ni, ami­vel való­ban sike­res­sé tehe­ted az üzle­ted.

Van egy rossz hírem, amit a szí­ved mélyén biz­to­san Te is érzel.
Ha tovább vársz, ha azon panasz­kodsz, hogy ez nehéz, hogy ez sok idő, hogy ez nagyon bonyo­lult, hogy ezt te sosem tud­nád meg­ta­nul­ni, akkor elmen­nek mel­let­ted azok, akik értik, tud­ják, csi­nál­ják, és jól élnek belő­le. Ők egy­re job­bak lesz­nek, te pedig egy­re job­ban kima­radsz!

Hidd el, súlyos árat fogsz fizetni!

Biz­to­san pró­bál­tad már, azo­kat az egy­sze­rűbb dol­go­kat, amit sokan csi­nál­nak, és sok­szor csa­lód­tál az ered­mény­ben.

Kipró­bál­tad, amit mások­tól hal­lot­tál, lát­tál, de a szí­ved mélyén tudod, hogy az NEM Online Mar­ke­ting. Ha pl. csak blo­golsz, vagy, ha csak web­kon­fe­ren­ci­á­kat tar­tasz, vagy ha csak pako­lod a vide­ó­i­dat a Face­book­ra!

Nem haté­kony, és ha van is ered­mé­nye, azok csak aprócs­kák.

Ezek mind-mind fon­tos lánc­sze­mek, de mind­egyik csak pici része az Online Mar­ke­ting rend­sze­red­nek.

Az Online Mar­ke­ting szisz­té­ma egy komoly, sok ténye­ző­ből álló rend­szer, egy háló­zat, egy jól meg­ter­ve­zett mát­rix, melyet meg kell érte­ned, át kell lát­nod, hogy aztán fel tudd épí­te­ni a tel­jes folya­ma­tot lépés­ről-lépés­re azért, hogy vad­ide­gen, eddig isme­ret­len embe­rek­ből 100 szám­ra vevő­ket gene­rál­jon neked.

Foglaljuk össze, mi is az az Online Marketing rendszer:

Az Online Marketing Rendszer, egy automatizált folyamat, amely automata módon érdeklődőket, és jelölteket válogat, és szállít. Továbbá, folyamatosan pénzt termel NEKED!

Az Online Mar­ke­ting szisz­té­ma a Te siker kép­le­ted, az a recept, az a kulcs, ami­vel online auto­ma­ta rend­szert tudsz a ter­mé­ked, szol­gál­ta­tá­sod köré szer­vez­ni.

Éve­kig keres­tem én is ezt a SIKER KÉPLETET”.
Sok könyv, sok tan­fo­lyam, sok tanu­lás után ráta­lál­tam. Meg­épí­tet­tük, meg­ír­tuk, és ma már auto­ma­ti­zál­tan szál­lít­ja azo­kat az érdek­lő­dő­ket, vásár­ló­kat, akik­re az üzle­ti sike­rem­hez szük­sé­gem van.
Meg akar­tam mutat­ni a bará­ta­im­nak azt, hogy hogyan csi­ná­lom. Sze­ret­tem vol­na, ha ők is meg­csi­nál­ják, ha az ő üzle­tük is szárny­ra kap ezál­tal, de arra jöt­tem rá, hogy nem lát­ják át a rend­szert.
Ekkor jött az iste­ni szik­ra, a jobb agy­fél­te­kés mód­szer.
Ezt az online mar­ke­ting szisz­té­ma okta­tá­sá­ra eddig nem alkal­maz­ta sen­ki, hiszen ezek­től a folya­ma­tok­tól, lát­szó­lag messze áll a jobb agy­fél­te­ke sza­bad­sá­ga és szár­nya­lá­sa. De meg­ta­lál­tuk azo­kat a meg­ol­dá­so­kat, ame­lyek segít­sé­gé­vel itt is alkal­maz­ni lehet.

Kipróbáltuk, leteszteltük, és MŰKÖDIK!

MŰKÖDIK a vál­lal­ko­zói szfé­rá­ban, mert ma már egy jól fel­épí­tett, auto­ma­ti­zált, Online Mar­ke­tin­ges rend­szer fon­tos része a cél­zott közön­ség pon­tos meg­ta­lá­lá­sá­nak, és a piac­szer­zés­nek. Álta­la éjjel-nap­pal, hét­vé­gén is műkö­dik az üzle­ted, tudsz for­gal­mat gene­rál­ni.

És bár­mily meg­le­pő, de MŰKÖDIK az MLM rend­sze­rek­nél is.

Meg­kí­mél­ve a kép­vi­se­lő­ket attól, hogy zak­las­sák a nagy­ma­mát, a bará­to­kat, és az isme­rő­sö­ket. Eljut­tat­va az infor­má­ci­ót isme­ret­le­nek 100-aihoz, akik­ből kivá­lasz­tód­nak a komoly érdek­lő­dők.

Itt jelentkezhetsz az október 7-én tartandó első modulunkra, amelyben a social media hálódat rakjuk össze, hogy jobban teljesítsen, jobb agyféltekés módszerrel.

JELENTKEZZ MOST!

Jelent­ke­zem most!

A tanfolyamainkon résztvevők mondták:

Miben segített neked a JobbATOM megvalósító délután? Ajánlanád-e másoknak, és ha igen, mit mondanál nekik?

Segí­tett kre­a­tí­vab­ban gon­dol­kod­ni, és az ábrák, raj­zok segít­sé­gé­vel bizo­nyos folya­ma­to­kat job­ban átlát­ni.
Min­den­ki­nek aján­la­nám, hogy sza­ba­dab­ban, kre­a­tí­vab­ban tud­jon gon­dol­kod­ni, és mer­je meg­va­ló­sí­ta­ni az álma­it.”

Dobozi Dorina, személyi asszisztens és marketing munkatárs

Önma­gam fel­sza­ba­dí­tá­sá­ban és a dol­gok meg­élé­sé­ben.
Főleg azok­nak látom hasz­nos­nak a JobbAtoM mód­szer­rel taní­tást, akik­nek félel­me­ik, aggo­dal­ma­ik van­nak az online világ­gal kap­cso­lat­ban, vagy/és kevés­bé van­nak ott­hon az online mód­sze­rek­ben, lehe­tő­sé­gek­ben… pedig a raci­o­na­lis­ták­nak is jó.”

Fekete Zsuzsanna, vállalkozó

Elő tud­tam hoz­ni a kre­a­tív éne­met, sok hasz­nos infor­má­ci­ó­val és élménnyel gaz­da­god­tam.
Ezzel a mód­szer­rel javí­ta­ni lehet az élet­mi­nő­sé­gen.”

Balázs Martin, könyvelő

A folya­ma­tot, mint egy képet látom,
Szí­ve­sen aján­la­nám, mert a célok meg­va­ló­sí­tá­sá­nak egy váz­la­tát, egy tér­ké­pét kapod meg.”

Rábl Zoltán, nyugdíjas utazó

Vizu­á­lis típus vagyok, most már sok­kal job­ban értem az egész rend­szert, és könnyeb­ben tudok halad­ni a célom felé.
Szin­te játé­ko­san tud­ják meg­ta­nul­ni az online mar­ke­ting szisz­té­má­ját, cél­ját, értel­mét.”

Veress Csaba, Garázskapu service

Köze­lebb kerül­tek a cél­ja­im, álma­im. Az álma­i­mat átül­tet­ték a valós világ­ba, de esz­közt is kap­tunk hoz­zá, ért­he­tő­vé téve ezt a digi­tá­lis vilá­got.
Emészt­he­tő­vé válik az online tér.”

Molnár Vilmos, rádió riporter, újságíró

Rávi­lá­gí­tott több érdek­lő­dé­si köröm­re. Ötle­te­ket, indí­tó gon­do­la­to­kat kap­tam. Átlát­ha­tó vált egy szá­mom­ra eddig tel­je­sen ért­he­tet­len folya­mat.
Azért aján­la­nám, mert ez a mód­szer bár­mi­lyen terü­le­ten alkal­maz­ha­tó.”

Monori Karina, tanító néni

Össze­ra­kom magam újra, egy másik, sike­res útra.
Aján­la­nám, mert álta­la aktív­vá, pezs­gő­vé, kre­a­tív­vá tehe­ted magad.”

Kovács Márta, marketing szakember

A gyer­me­ki én,
Csi­náld újra és újra,
Vedd elő újra, mert érde­mes,
Ha már meg­ta­pasz­tal­tad, tedd!
És per­sze, hogy szí­ve­sen aján­la­nám!”

Nagy Erika, újságíró, WV

MOST RAJTAD A SOR!

Csatlakozz ahhoz a csapathoz, akik már használják ezt a jobb agyféltekés siker kulcsot az online marketing világában, és száz számra találják meg azokat a jelölteket, vevőket, akik érdeklődnek a termékeik, és szolgáltatásaik iránt!

, próbáld ki most!

Jelent­ke­zem most!

Itt jelentkezhetsz a 2017. október 7-én tartandó
első social media modulunkra.

Jelent­ke­zem most!

Nézzük, mennyibe kerül!

Azt biz­to­san tudod, talán már ki is pró­bál­tad, – lehet, hogy nem is egy­szer -, hogy egy online mar­ke­ting kép­zés, nem egy olcsó mulat­ság. Mini­mum 20–30 ezer­nél kez­dő­dik és határ a csil­la­gos ég.

Van, ami meg­éri ezt az árat, és van, ami azért nem, mert hiá­ba ülted végig a leg­jobb elő­adók leg­pro­fibb pre­zen­tá­ci­ó­it, a végén nem érted, és az ős káosz álla­po­ta van a fejed­ben.

Úgy kelsz fel ugyan a végén a szé­ked­ről, hogy kigyúlt a fény, de mire más­nap hoz­zá­fog­nál a meg­va­ló­sí­tás­hoz, inkább azon gon­dol­ko­zol hova is men­jek el újra ismé­tel­ni.

Szóval, ha éreztél már hasonlót, akkor a jobb agyféltekés módszer az, ami Neked való.

Most ráadá­sul, a szo­ká­sos brut­tó 19.900 Ft helyett, egy nagyon ked­vez­mé­nyes áron, közel 5.000 Ft ked­vez­ménnyel, mind­össze 15.920 Ft árért kipró­bál­ha­tod, hogy ez műkö­dik Neked vagy sem.

Ha műkö­dik, akkor, és csak akkor érde­mes komo­lyabb időt, és pénzt áldoz­nod rá!

Most tehát tény­leg Raj­tad a sor, gye­re el és pró­báld ki az októ­ber 7‑ei, első soci­al media modu­lun­kat!

Ezen a az első soci­al media modu­lun­kon meg­mu­tat­juk neked, hogy:

 • mi a különb­ség a hagyo­má­nyos és a JobbATOM-os mód­szer között

 • kipró­bál­ha­tod azo­kat a gya­kor­la­to­kat, melyek­kel a bal- és a job­bagy­fél­te­ké­det össze tudod han­gol­ni

 • a gya­kor­lat­ban is kipró­bál­ha­tod a mód­szert, vajon neked működik‑e?

Jobb Agyféltekés Online Marketing

19.900 Ft helyett 15.920 Ft

Hely­szín: 1034 Buda­pest, Bokor u. 23–25.
Idő­pont: 2017. októ­ber 7. (szom­bat) 10–18 órá­ig

Jelent­ke­zem most!

Jobb Agyféltekés
Online Marketing

19.900 Ft helyett 15.920 Ft

Hely­szín:
1034 Bp., Bokor u. 23–25.

Idő­pont:
2017. októ­ber 7. (szom­bat)
10–18 órá­ig

Jelent­ke­zem most!

Mi a különbség? Megmutatjuk neked!

Itt jelentkezhetsz a 2017. október 7-én tartandó első social media modulunkra!

Jelent­ke­zem most!

Milyen bónuszokat kapsz, ha 2017. október 7-re nagyon gyorsan jelentkezel?

Ha az első 10 jelent­ke­ző egyi­ke vagy, akkor

 • az első sor­ban fog­lal­hatsz helyet

 • a bemu­ta­tó után részt vehetsz egy 1 órás kerek­asz­tal beszél­ge­té­sen az elő­adók­kal, ahol fel­te­he­ted a kér­dé­se­i­det
  (Csak a pon­tos­ság ked­vé­ért, az egyé­ni coa­ch­ing óra díja 12.000Ft + áfa, tehát ha gyors vagy, akkor Te jössz ki pozi­tí­van az üzlet­ből, azért mert a „kon­zul­tá­ci­ót” a gyor­sa­sá­go­dért  ingyen kapod.)

Ne kés­le­kedj, mert a gyor­sa­sá­god, most komoly előny­höz jut­tat!

Itt jelentkezhetsz a 2017. október 7-én tartandó
első social media modulunkra.

50 % kész…