Tanfolyamok

Miért érdemes a JobbAtom rendszerben tanulni?

Mi az előnyöd, ha ezt választod?

Ezek a módszertani különbségek:

A hagyo­má­nyos okta­tást és tan­fo­lya­mo­kat min­den­ki isme­ri, próbálta.

Mennyi­ben más ez a jobb agy­fél­te­kés módszer?

 1. Kis­cso­por­tos közös mun­ka az alap­ja. (8–15 fő max)
 2. Nem szá­mít a korod, és az sem baj, ha nem az anya­tej­jel szív­tad magad­ba a biteket.
 3. Nem csak egy elő­adó elmond­ja az okos­sá­go­kat, azután mehetsz haza küz­de­ni, hanem Te magad is csi­ná­lod a saját gépe­den, lépés­ről lépés­re az összes fon­tos megoldást.
 4. Sen­ki nem megy úgy haza, hogy ne len­ne kész vala­mi fon­tos és hasz­nos dolog a web­si­té­jé­ből, soci­al media hálójából.
 5. 20 per­ces tanu­lá­si egy­sé­gek vannak
 6. Az ele­jén és a végén össze­han­go­ló gya­kor­la­tok vannak.

Ezek a racionális tények:

5+1 modul = 6 Modul (rész­le­te­sen len­tebb kifejt­jük a modulokat)

Ez össze­sen 6 x 19.900= 119.400

Ma egy kor­sze­rű web­site kiala­kí­tá­sa kb. 150–250 ezer között van a pia­con. Sem­mi ext­ra, csak a kor­sze­rű alapok.
Hasz­nál­ni még nem tud­ja sen­ki, és tar­ta­lom­mal sincs feltöltve!

Amennyi­ben a JobbAtom tan­fo­lya­mot vég­zi el vala­ki, akkor lesz 119 ezer­ből egy kor­sze­rű­en fel­épí­tett web­site és kap hoz­zá 6x8 óra, azaz 48 óra plusz kép­zést, arra, hogyan használja.

Mire elvég­zi a tan­fo­lya­mot tud­ni fog­ja mind­azt, ami­től működ­ni fog a website-je.


Mi lesz a kezében?

 • Lesz egy alap­ve­tő designe
 • Lesz indu­lás­ra néhány blog bejegyzése
 • Lesz, land­ing page
 • Lesz sales oldala
 • Lesz bemu­tat­ko­zó videó
 • Lesz ASZF
 • Lesz Adat­vé­del­mi szabályzata
 • Lesz hír­le­vél rendszere
 • Tud­ni fog­ja, hogyan műkö­dik az értéklépcsője
 • Lesz egy érté­ke­sí­té­si tölcsére
 • Tud­ni fog­ja, hogyan írjon jó és ütős szövegeket
 • Ki lesz ala­kít­va az alap­ve­tő soci­al hálója
 • Ismer­ni fog­ja a Face­boo­kot, a Google+-t a Youtube‑t, Pinterestet
 • Tud­ni fog­ja kinek mit és hogyan hirdessen

Tanfolyamaink

 • Megvalósító nap 5+1 Modul /egész napos gyakorlati napok 10-18 óráig/

Itt kez­dő­dik az iga­zi munka!

Aki eldön­töt­te, hogy ezen az úton elin­dul, vagy a már meg­lé­vő tudá­sát sze­ret­né fej­lesz­te­ni, Nekik való ez a nap. Az ala­pok­tól indu­lunk, (doma­in név meg­ke­re­sé­se, lefog­la­lá­sa, tár­hely, alap beál­lí­tá­sok). Ez való­ban lépés­ről lépés­re mun­ka, ahol fog­juk a kezed és segí­tünk elin­dul­ni. Meg­mu­tat­juk azt a soci­al medi­ás hát­te­ret, ami­től műkö­dik az orga­ni­kus talá­la­tok rend­sze­re, majd eze­ket az alap­ve­tő esz­kö­zö­ket be is állít­juk veled közö­sen, Neked. (face­book, Ins­ta­gram, twit­ter, Pin­te­rest, Goog­le+, You­tu­be stb.)

Meg­ter­vez­zük a tel­jes online alap rend­sze­red. Sokat raj­zo­lunk, folya­mat ábrá­kat szer­kesz­tünk, hogy min­den lépés vilá­gos legyen, mit miért csi­ná­lunk és miért éppen abban a sorrendben.

Meg­ír­juk közö­sen az első BLOG bejegy­zé­se­det, ha még nem volt, a mai kor­sze­rű köve­tel­mé­nyek­nek meg­fe­le­lő­en kiala­kít­va, megszerkesztve.
Meg­csi­nál­juk az első sales olda­lad alapjait.

Szó­val ezek­ről a napok­ról úgy mehetsz haza, hogy
való­ban ELKEZDTED az online mar­ke­ting rend­sze­re­det össze­rak­ni!


Valami működik körülötted!

Ez egy iga­zi Meg­va­ló­sí­tó nap, a Te tudá­sod­nak megfelelően.


A konk­rét idő­pon­to­kat itt talá­lod, KATTINTS IDE!


Az 5+1 MODUL részletesen itt van, kattints ide!