Tanfolyamok2018-04-20T04:54:51+00:00

Miért érdemes a JobbAtom rendszerben tanulni?

Mi az előnyöd, ha ezt választod?

Ezek a módszertani különbségek:

A hagyo­má­nyos okta­tást és tan­fo­lya­mo­kat min­den­ki isme­ri, pró­bál­ta.

Mennyi­ben más ez a jobb agy­fél­te­kés mód­szer?

 1. Kis­cso­por­tos közös mun­ka az alap­ja. (8–15 fő max)
 2. Nem szá­mít a korod, és az sem baj, ha nem az anya­tej­jel szív­tad magad­ba a bite­ket.
 3. Nem csak egy elő­adó elmond­ja az okos­sá­go­kat, azután mehetsz haza küz­de­ni, hanem Te magad is csi­ná­lod a saját gépe­den, lépés­ről lépés­re az összes fon­tos meg­ol­dást.
 4. Sen­ki nem megy úgy haza, hogy ne len­ne kész vala­mi fon­tos és hasz­nos dolog a web­si­té­jé­ből, soci­al media háló­já­ból.
 5. 20 per­ces tanu­lá­si egy­sé­gek van­nak
 6. Az ele­jén és a végén össze­han­go­ló gya­kor­la­tok van­nak.

Ezek a racionális tények:

5+1 modul = 6 Modul (rész­le­te­sen len­tebb kifejt­jük a modu­lo­kat)

Ez össze­sen 6 x 19.900= 119.400

Ma egy kor­sze­rű web­site kiala­kí­tá­sa kb. 150–250 ezer között van a pia­con. Sem­mi ext­ra, csak a kor­sze­rű ala­pok.
Hasz­nál­ni még nem tud­ja sen­ki, és tar­ta­lom­mal sincs fel­tölt­ve!

Amennyi­ben a JobbAtom tan­fo­lya­mot vég­zi el vala­ki, akkor lesz 119 ezer­ből egy kor­sze­rű­en fel­épí­tett web­site és kap hoz­zá 6x8 óra, azaz 48 óra plusz kép­zést, arra, hogyan hasz­nál­ja.

Mire elvég­zi a tan­fo­lya­mot tud­ni fog­ja mind­azt, ami­től működ­ni fog a web­site-je.


Mi lesz a kezében?

 • Lesz egy alap­ve­tő designe
 • Lesz indu­lás­ra néhány blog bejegy­zé­se
 • Lesz, land­ing page
 • Lesz sales olda­la
 • Lesz bemu­tat­ko­zó videó
 • Lesz ASZF
 • Lesz Adat­vé­del­mi sza­bály­za­ta
 • Lesz hír­le­vél rend­sze­re
 • Tud­ni fog­ja, hogyan műkö­dik az érték­lép­cső­je
 • Lesz egy érté­ke­sí­té­si töl­csé­re
 • Tud­ni fog­ja, hogyan írjon jó és ütős szö­ve­ge­ket
 • Ki lesz ala­kít­va az alap­ve­tő soci­al háló­ja
 • Ismer­ni fog­ja a Face­boo­kot, a Google+-t a You­tu­be-t, Pin­ter­es­tet
 • Tud­ni fog­ja kinek mit és hogyan hir­des­sen

Tanfolyamaink

 • Megvalósító nap 5+1 Modul /egész napos gyakorlati napok 10-18 óráig/

Itt kez­dő­dik az iga­zi mun­ka!

Aki eldön­töt­te, hogy ezen az úton elin­dul, vagy a már meg­lé­vő tudá­sát sze­ret­né fej­lesz­te­ni, Nekik való ez a nap. Az ala­pok­tól indu­lunk, (doma­in név meg­ke­re­sé­se, lefog­la­lá­sa, tár­hely, alap beál­lí­tá­sok). Ez való­ban lépés­ről lépés­re mun­ka, ahol fog­juk a kezed és segí­tünk elin­dul­ni. Meg­mu­tat­juk azt a soci­al medi­ás hát­te­ret, ami­től műkö­dik az orga­ni­kus talá­la­tok rend­sze­re, majd eze­ket az alap­ve­tő esz­kö­zö­ket be is állít­juk veled közö­sen, Neked. (face­book, Ins­ta­gram, twit­ter, Pin­te­rest, Goog­le+, You­tu­be stb.)

Meg­ter­vez­zük a tel­jes online alap rend­sze­red. Sokat raj­zo­lunk, folya­mat ábrá­kat szer­kesz­tünk, hogy min­den lépés vilá­gos legyen, mit miért csi­ná­lunk és miért éppen abban a sor­rend­ben.

Meg­ír­juk közö­sen az első BLOG bejegy­zé­se­det, ha még nem volt, a mai kor­sze­rű köve­tel­mé­nyek­nek meg­fe­le­lő­en kiala­kít­va, meg­szer­keszt­ve.
Meg­csi­nál­juk az első sales olda­lad alap­ja­it.

Szó­val ezek­ről a napok­ról úgy mehetsz haza, hogy
való­ban ELKEZDTED az online mar­ke­ting rend­sze­re­det össze­rak­ni!


Valami működik körülötted!

Ez egy iga­zi Meg­va­ló­sí­tó nap, a Te tudá­sod­nak meg­fe­le­lő­en.


A konk­rét idő­pon­to­kat itt talá­lod, KATTINTS IDE!


Az 5+1 MODUL részletesen itt van, kattints ide!


 

Részvételi adatok
Majdnem kész! Kérlek, töltsd ki ezt az űrlapot,
majd kattints a lenti gombra!
50 % kész…
Barion - A legokosabb fizetés.
A piros gomb megnyomása után átirányítunk a Barion Payment Zrt. oldalára, ahol biztonságos körülmények között, tőlünk függetlenül történik meg a bankkártyás fizetés. A JobbATOM semmilyen formában nem jut hozzá a bankkártya adataidhoz.
Kifejezetten és önként hozzájárulok ahhoz, hogy kapcsolattartás céljából, az általam megadott személyes adataimat a szolgáltató felhasználja. => Adatvédelmi Szabályzat.
Az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot elolvastam, annak tartalmát megértettem és tudomásul vettem. => ÁSZF.
6 jobb agyféltekés trend, ami az üzleted, és a te életed felett is dönt!
MIÉRT A JOBB AGYFÉLTEKE FOG
URALKODNI A JÖVŐBEN?
TÖLTSD LE MOST
INGYEN
Az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot elolvastam, annak tartalmát megértettem és tudomásul vettem. => ÁSZF.
Kifejezetten és önként hozzájárulok ahhoz, hogy kapcsolattartás céljából, az általam megadott személyes adataimat a szolgáltató felhasználja. => Adatvédelmi Szabályzat.
Miért a jobb agyfélteke fog uralkodni a jövőben?
6 jobb agyféltekés trend, ami az üzleted, és a te életed felett is dönt!
INGYEN!
TÖLTSD LE MOST
Kifejezetten és önként hozzájárulok ahhoz, hogy kapcsolattartás céljából, az általam megadott személyes adataimat a szolgáltató felhasználja. => Adatvédelmi Szabályzat.
Az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot elolvastam, annak tartalmát megértettem és tudomásul vettem. => ÁSZF.
Miért a jobb agyfélteke fog uralkodni a jövőben?
INGYEN!
TÖLTSD LE MOST
6 jobb
agyféltekés
trend,
ami az
üzleted és
a te életed
felett is
dönt!
Kifejezetten és önként hozzájárulok ahhoz, hogy kapcsolattartás céljából, az általam megadott személyes adataimat a szolgáltató felhasználja. => Adatvédelmi Szabályzat.
Az ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot elolvastam, annak tartalmát megértettem és tudomásul vettem. => ÁSZF.
VÁRJ! VAN EGY BÓNUSZ AJÁNDÉKBA!
Miért a jobb agyfélteke fog uralkodni a jövőben?
Bónusz: Hogyan turbózd fel
a tanulási kapacitásod?
TÖLTSD LE MOST
INGYEN
MINDKETTŐT
Kis türelmet kérek,
az adatok feldolgozása folyamatban van…
Részvételi adatok
Majdnem kész! Kérlek, töltsd ki ezt az űrlapot,
majd kattints a lenti gombra!
50 % kész…
Barion - A legokosabb fizetés.
A PDF-et az itt megadott email címre küldjük, kérlek, a legjobb email címedet add meg, hogy valóban megkapd ezt az értékes információt!
Írd ide a keresztneved és a pontos email címed és csak nyomd meg a „Kérem az ajándékot most!” gombot!
Majdnem kész! Add meg az alábbi adataidat, majd kattints a kék gombra az ingyenes hozzáféréshez!
FIGYELEM! Ezt az infót eredetileg CSAK 4 különleges emberrel osztottam meg!
50 % kész…
VÁRJ! VAN EGY BÓNUSZ AJÁNDÉKBA!
Miért a jobb agyfélteke fog uralkodni a jövőben?
Bónusz: Hogyan turbózd fel
a tanulási kapacitásod?
TÖLTSD LE MOST
INGYEN
MINDKETTŐT
VÁRJ!
Mielőtt kilépnél, szeretném megmutatni Neked azt a videót, amelyből megtudhatod azt az 5 fontos érvet, hogy miért éri meg Neked a Jobb Agyféltekés Online Marketinggel foglalkozni egyáltalán!
FIGYELEM! Ezt az infót eredetileg CSAK 4 különleges emberrel osztottam meg!
Ezeket töltsd ki az eredményért!
Telefonhívások száma naponta:
Hitelesség:
Az emberek száma, akiket Facebook hirdetéssel értél el:
Ezt töltsd ki az eredményért!
Az emberek száma, akik az érkező oldalt megnézik egy hónap alatt (százalék):
Feliratkozók száma egy hónap alatt (százalék):
Vásárlók száma egy hónap alatt (százalék):