Vevőszerző Kék Óceán Online Marketing Stratégia Kurzus 2.

A 7 titkos Jobb Agyféltekés Online Marketing Sikerzóna

Az elő­ző tudás­anyag­ban már fel­fed­tem a siker­zó­nák első lépé­sé­nek a lénye­gét, a piac­te­re­ket. Bár még csak éppen érin­tet­tük, de el kell indul­nod vala­hon­nan. Az első és leg­fon­to­sabb szem­pont, ami­vel min­den­kép­pen fog­lal­koz­nod kell az az, hogy ne a kon­ku­ren­ci­á­tól han­gos /más, sok­kal nagyobb hajó­flot­ták­kal, vagy eset­leg kaló­zok­kal teli/ vér­vö­rös óce­á­no­kon vérezz el, hanem keress magad­nak egy „csen­des, nyu­godt” kék óceánt. 
Emlékszel? 
Az elő­ző tudás­anyag­nak ez volt a címe:

Hogyan tegyél szert konkurenciamentes piacterekre?

(Ha lema­rad­tál az elol­va­sá­sá­ról, kat­tints erre a cím­re és fel­tét­le­nül olvasd el, mielőtt továbbmész!)

Ma, „A 7 tit­kos Jobb Agy­fél­te­kés Online Mar­ke­ting Siker­zó­nák­nak” a követ­ke­ző 6 részé­ből, egy újab­bat fogok megmutatni:

  1. A piac­te­red, cél­kö­zön­sé­ged (pipa, ezt már tudod…..) 
  2. Soci­al Media hálód
  3. Sales Fun­ne­led (érté­ke­sí­té­si csa­tor­nád) szer­ke­ze­te, lépcsői
  4. A mági­kus vonz­ere­jű szövegírásod
  5. Auto­ma­ti­zált hír­le­vél rend­sze­red, edu­ká­ci­ós folyamatod
  6. A haté­kony Face­book hirdetéseid
  7. Jobb Agy­fél­te­kés vizu­á­lis kommunikációd

2. Social Media hálód

Ha kita­lál­tad és meg­van a pia­cod, ide­je „behá­lóz­nod”! Ért­he­ted ezt szó sze­rint is, és átvitt érte­lem­ben egyaránt.

A „szó sze­rint behá­ló­zod” alatt azt értsd, hogy ha meg­van az a pia­ci szeg­mens, aki­ket, mint leg­job­ba­kat meg­cé­loz­tál, pon­to­san tudod, kik a te ide­á­lis vevő­id /kik azok az uta­sok, akik majd meg­töl­tik a hajó­dat azért, mert érdek­li őket az, amit szállítasz/.

Meg­csi­nál­tad, kidol­goz­tad rájuk szab­va a „buyer per­so­ná­dat”. Éppen ide­je kap­cso­lat­ba lép­ni velük!

Tehát el kell kez­de­ned egy kap­cso­la­ti hálót kiala­kí­ta­ni /Létre kell hoz­nod a vir­tu­á­lis város­ál­la­mok­ban a kis irodáidat/.

Ezt leg­könnyeb­ben a soci­al média biro­dal­ma­don keresz­tül tudod meg­ten­ni /A Vir­tu­á­lis város­ál­la­mok­ban lévő saját iro­dá­i­don keresztül/. 

Most tegyük a fejed­ben hely­re a dőlt­be­tűs részeket:

Van­nak nagy cso­mó­pon­tok az inter­ne­ten, ahol nagyon sok vevő van. Eze­ket mi, a Jobb Agy­fél­te­kés taní­tás során csak „vir­tu­á­lis város­ál­la­mok­nak” nevez­zük. Eze­ken a helye­ken kell, hogy legyen egy kis „uta­zá­si iro­dád”, amely szer­ve­zi a kap­cso­la­to­kat az érdek­lő­dők­kel, aho­vá kite­he­ted az uta­zá­si aján­la­ta­i­dat, és ahol fel­kelt­he­ted az érdek­lő­dést a hajód /web­site-od/ rako­má­nya /terméked, szolgáltatásod/ iránt. Ezek­nek az uta­zá­si iro­dák­nak az a fel­ada­ta, hogy uta­so­kat szer­vez­zen a hajód­ra.

Ilyen vir­tu­á­lis város­ál­lam a Face­book, az Ins­ta­gram, a Pin­te­rest, a Goog­le+, a You­Tu­be, a Twit­ter, hogy csak a leg­na­gyob­ba­kat említ­sem, a tel­jes­ség igé­nye nélkül.

Face­book: 5,4 mil­lió magyar hasz­nál­ja aktí­van a leg­na­gyobb közös­sé­gi háló­za­tot a plat­form saját ada­tai szerint.

Ins­ta­gram: 1,1 mil­lió magyar használja

You­Tu­be: 3,849 mil­lió magyar mond­ta azt, hogy hasz­nál­ják a YouTube-ot.

Pin­te­rest: 946 ezer magyar, több­sé­gé­ben nők.

Twit­ter: 582 ezer magyar van regiszt­rál­va, de csak a 2%-uk hasz­nál­ja aktívan.

(Forrás: MediaQ)

(For­rás: MediaQ)

Az a lényeg, hogy leg­elő­ször itt kell kiépí­te­ned sta­bil had­ál­lá­so­kat ahhoz, hogy az érdek­lő­dő­i­det be tudd terel­ni a „sales fun­nel”-edbe, azaz az érté­ke­sí­té­si csa­tor­nád­ba /A hajód recepciója/.

Ők azok a leen­dő uta­sa­id, akik­ről azt gon­do­lod, hogy az ide­á­lis vevő­id, vagy­is a „buyer per­so­na”-id, azok, aki­ket kinéz­tél magad­nak, akik­nek azért írsz, hogy meg tudd mutat­ni a hajód rako­má­nyát.

Azt már tudod, hogy ezt két féle módon tudod megtenni.
Az egyik, az orga­ni­kus mód /Utasok, kis shutt­le buszokkal/, érté­kes tar­tal­mak­kal és rend­sze­res jelen­lét­tel /Naprakész uta­zá­si iro­dai aján­la­tok, akci­ók, szó­ra­koz­ta­tó anya­gok, érde­kes tör­té­ne­tek, storyk/.

A másik mód­szer a fize­tett hir­de­té­sek rend­sze­re /A nagy kirán­du­ló buszok­kal érke­ző utasaid/. Ez egy külön feje­zet, ez a 6. téma a sikerzónákban.

Az előbb azt mond­tam, hogy „had­ál­lást kell kiépí­te­ni”. Ezek a kife­je­zé­sek a kato­nai stra­té­gi­ák­ból jöt­tek át a mar­ke­ting­be. Még­pe­dig azért, mert a cégek, vál­lal­ko­zók azt szok­ták meg, hogy a vevő­kért bizony har­col­ni kell! Ez az öldök­lés, a vörös óce­án-okon zaj­lik. Ezért kell neked meg­ta­lál­nod a magad kék óce­án-ját.

De ne feledd, akár milyen jó kék óceánt találsz is magadnak, az nem lesz örökké kék, és nem lesz örökké a tiéd!

Min­dig lesz­nek olya­nok, akik előbb vagy utóbb rájön­nek, hogy Te egy kin­cset talál­tál, és azt el akar­ják majd ven­ni tőled. Saj­nos, ehhez van­nak hoz­zá­szok­va, így szocializálódtak.

Tehát a Te mai kék óce­á­nod hol­nap, hol­nap­után igen nagy való­szí­nű­ség­gel, vér­vö­rös óce­án­ná vál­to­zik majd. Ahogy a kon­ku­ren­ci­ád fel­éb­red és ész­re­ve­szi, hogy lépés­előny­ben vagy, azon­nal ráre­pül a Te pia­cod­ra, a Te vevő­id­re, a Te kincsedre.
/Vagyis, elle­pik a kék óce­á­no­dat a nagy hajó­tár­sa­sá­gok sok­kal nagyobb hajói, fel­vá­sá­rol­ják elő­led az áru­kész­le­tet, újabb és olcsóbb aján­lat­tal támad­ják be a te uta­sa­i­dat, meg­tá­mad­ják a hajó­dat a kalózok …../

Naaaa, nehogy elkeseredj! Van egy jó hírem!

Te már pon­to­san tudod, hogy hogyan találj magad­nak egy újabb kék óce­ánt, és ha ügyes és követ­ke­ze­tes vagy, akkor mire mások fel­éb­red­nek, Te már egy újabb lépés­sel előt­tük jársz. /Hiszen te elvo­nul­tál a fel­szí­nen lát­ha­tat­lan ten­ger­alatt­já­ród­ba, hogy újabb és újabb tisz­ta, hábo­rí­tat­lan, kék vize­ket fedezz fel/

Külö­nö­sen igaz ez, ha hasz­ná­lod az expo­nen­ci­á­lis gaz­da­sá­gi fej­lő­dés mai alap­el­ve­it. Ennek rész­le­te­i­be, most nem megyünk bele.
Arra, hogy hogyan csi­náld meg eze­ket lépés­ről lépés­re, vagy­is, hogy hogyan találd ki és hogyan találd meg a saját kék óce­á­no­dat, és hogy mik az expo­nen­ci­á­lis gaz­da­sá­gi fej­lő­dés alap­el­vei és azo­kat hogyan for­dít­ha­tod hasz­nod­ra, arra lesz később Szá­mod­ra egy külön­le­ges ajánlatom.