Elké­pesz­tő sta­tisz­ti­kák lát­tak nap­vi­lá­got a vide­ó­zást ille­tő­en. Míg régen min­den­ki a TV előtt eltöl­tött órá­kat szá­mol­ta, és az sem volt kevés, fel­nőtt egy gene­rá­ció, akik már nem a TV előtt ülnek, hanem szá­muk­ra a You­Tu­be, és más videó meg­osz­tók let­tek az újko­ri iste­nek.

Mára már a Face­book, és az utób­bi más­fél év nagy sztár­ja az Ins­ta­gram is telis-tele van vide­ók­kal. Egy­sze­rű­en meg­ke­rül­he­tet­len lett. Rész­ben nagy játék­fil­mek, alter­na­tív fil­mek, zenei vide­ós válo­ga­tá­sok, vide­ók­li­pek, vic­ces vide­ók, hogyan csi­náld, hogyan vál­toz­tasd meg az éle­ted, sex és ki tud­ja mennyi más, még fel­so­rol­ni sem lehet mennyi min­den hasz­nos, és kevés­bé hasz­nos dolog köl­tö­zött be az éle­tünk­be vide­ók for­má­já­ban.

Mire föl ez a nagy vide­ó­so­dás?

Egy­részt tech­ni­ka­i­lag elju­tot­tunk oda, hogy már jó minő­sé­gű vide­ó­kat is lehet elér­he­tő áron, szin­te „ingyen”, akár mobil tele­fon­ról is élvez­ni.

Másrészt az emberek többsége nem szeret olvasni!

Lassú és macerás!

Ha már jobb agy­fél­te­kés meg­kö­ze­lí­tés­ben gon­dol­ko­dunk, akkor nagyon egy­sze­rű a magya­rá­za­ta a dol­gok­nak. Addig amíg az olva­sás bal egy­fél­te­kés tevé­keny­ség és komoly erő­fe­szí­tés a gra­fi­kai jelek, betűk értel­me­zé­se, logi­kus sor­rend­be raká­sa, értel­me­zé­se, addig a videó nézé­se az jobb agy­fél­te­kés. Sok­kal gyor­sabb, könnyebb a befo­ga­dás, és az agyunk szá­má­ra sok­kal ener­gia­ta­ka­ré­ko­sabb, mint az olva­sás!

Tehát ne cso­dál­koz­zunk, hogy a mai fia­ta­lok:

A 10 és 29 év közöt­ti fia­ta­lok 96 szá­za­lé­ka rend­sze­re­sen néz You­Tu­be-vide­ó­kat, saját beval­lá­suk sze­rint átlag napi 2 órát töl­te­nek a vide­ó­meg­osz­tón. A leg­több időt a 10–15 éve­sek for­dít­ják You­Tu­be-csa­tor­nák köve­té­sé­re, 22 szá­za­lé­kuk napi 4 órá­nál töb­bet szán videó­né­zés­re(a SAKKOM Inter­ak­tív rep­re­zen­ta­tív inf­lu­en­cer kuta­tá­sá­ból, melyet a Gemi­usszal közö­sen végez­tek)

Szó­val, azt amit az idő­seb­bek a TV-k előtt töl­te­nek, azt a fia­ta­lab­bak a videó meg­osz­tók előtt töl­tik. De ez nem feke­te és fehér, hanem a sta­tisz­ti­kák sze­rint az idő­seb­bek is egy­re töb­bet töl­te­nek az inter­net, és vele együtt a videó meg­osz­tók mel­lett.

Tehát az idő nem veszett el, csak átalakul!

Az agyunk egy­sze­rű­en a bio­ló­gi­á­ja sze­rint műkö­dik, és ha van lehe­tő­sé­ge ener­gia taka­ré­ko­sab­ban üze­mel­ni, mint koráb­ban, akkor úgy fog működ­ni. Ha tet­szik ez nekünk, ha nem. Meg­ke­re­si magá­nak a kényel­me­sebb és haté­ko­nyabb meg­ol­dá­so­kat. Jelen ese­te­ben a videó az olva­sás rová­sá­ra.

Amit meg lehet sze­rez­ni vide­ó­ban, és tömö­reb­ben, akkor azt része­sít­jük előny­ben a nehe­zebb, és las­sabb meg­ol­dá­sok­kal szem­ben.

Nem lehet elég­gé hang­sú­lyoz­ni, hogy ez akko­ra pia­ci poten­ci­ál a videó tar­ta­lom gyár­tók­nak, hogy emel­lett nem mehe­tünk el szót­la­nul!

Mit néznek a fiatalok?

Pho­to by Ingo Joseph from Pexels

A 10–29 éve­sek köré­ben sor­rend­ben a vic­ces tar­tal­mak, a gamer vide­ók, illet­ve a sze­mé­lyes vide­ós tar­tal­mak – vlo­gok – a leg­nép­sze­rűb­bek. Ezen­kí­vül még a hogyan csi­náld típu­sú, élet­mód, szép­ség, divat témá­jú és lak­be­ren­de­zős, DIY-tar­tal­ma­kat fogyaszt­ják.

Elég egy kép, egy izgal­mas videó és irány a bolt!

A 10–29 éve­sek 83 %-a követ inf­lu­en­ce­re­ket vala­mi­lyen csa­tor­nán, de nem csak a You­Tu­be-on nézik ked­ven­ce­i­ket: a fia­ta­lok közel fele Face­boo­kon és Ins­ta­gra­mon is figye­lem­mel kísé­ri őket.

Négy­ből hár­man úgy gon­dol­ják, hogy hatás­sal van­nak rájuk az inf­lu­en­ce­rek, a 10–15 éve­sek fele kife­je­zet­ten nagy­ra tart­ja őket.

A fia­ta­lok har­ma­da pél­dá­ul konk­ré­tan emlé­ke­zett olyan eset­re, hogy csak azért vásá­rolt meg vagy pró­bált ki egy adott ter­mé­ket, mert a szá­má­ra véle­mény­for­má­ló­nak szá­mí­tó sze­mély Face­book- vagy Ins­ta­gram-poszt­já­ban lát­ta, hogy ő is azt vise­li, hasz­nál­ja vagy éppen fogyaszt­ja.

Ez a fel­mé­rés a 10 és a 29 éves kor­osz­tályt céloz­ta, de tapasz­tal­juk, hogy ez az idő­sebb kor­osz­tá­lyok­ban is hason­ló­an műkö­dik. Leg­fel­jebb árnyal­tabb a kép és nem az inf­lu­en­ce­re­ket köve­tik, hanem a cele­be­ket, vagy azo­kat a sze­mé­lye­ket, akik kivív­ják a figyel­mü­ket.
A vásár­lá­sa­ik­ra is ugyan így nagy hatás­sal van az, amit a TV-ben, a You­tu­be-n, a Face­book-on vagy az Ins­ta­gra­mon, az inter­ne­ten lát­nak.

2018-ban már attól harsogott az internet, hogy ez az év a videó éve.

Nos most 2019-ben ide­je beszáll­ni ebbe a nagy közös­sé­gi játék­ba, mert az üzle­tünk elkép­zel­he­tet­len ma már ezek nél­kül a csa­tor­nák nél­kül. Illet­ve aki e nél­kül kép­ze­li el a hosszú távú jövő­jét, az nyu­god­tan gon­dol­koz­hat az exi­ten, a bolt­já­nak a becsu­ká­sán is.