Jobb agyféltekés online marketing

Első Magyar Jobb Agyféltekés Online Marketing Szisztéma

Mi az a JobbATOM?

A  JobbATOM,  vagyis  Jobb  AgyfélTekés  Online  Marketing.

Hidd el, nem a Te hibád, ha még ebben a pil­la­nat­ban nem látod át az Online Mar­ke­ting rendszerét!
Ha nem érted azt a folya­ma­tot, ami által elad­ha­tod a ter­mé­ke­det, vagy szol­gál­ta­tá­so­dat az online tér segít­sé­gé­vel sok száz, vagy ezer, eddig isme­ret­len érdek­lő­dő­nek, vásárlónak.

A jó hír az, hogy kidol­goz­tuk, és meg tud­juk mutat­ni neked azt a jobb agy­fél­te­kés prog­ra­mot, ami­vel könnyen átlá­tod, meg­ér­ted, fel tudod gyor­sí­ta­ni, és utá­na könnyen tudod alkal­maz­ni az Online Mar­ke­ting érté­ke­sí­té­si szisztémát.
Biz­to­san hal­lot­tad már, hogy jobb agy­fél­te­kés mód­szer­rel, hihe­tet­len, de akár napi 1000 ide­gen szót is meg tudsz tanul­ni. Vagy azt, hogy aki eddig csak pál­ci­ka embe­re­ket tudott raj­zol­ni, azok kezei közül, komoly port­rék kerül­nek ki.

MIÉRT A JOBB AGYFÉLTEKE FOG URALKODNI A JÖVŐBEN?

6 jobb agyféltekés trend, ami az üzleted és a te életed felett is dönt!

Szen­zá­ci­ó­san új mód­szer, hogy könnyen átlásd, az Online Mar­ke­ting rend­sze­rét, és vég­re meg tudd csi­nál­ni a saját haté­kony érté­ke­sí­té­sed a leg­jobb célpiacodnak.

Kitaláltuk, kipróbáltuk, működik!

TÖLTSD LE MOST INGYEN!

Szuh­ár Csil­la vagyok. Ma már a szol­gál­ta­tá­so­mat az online mar­ke­ting segít­sé­gé­vel érté­ke­sí­tem, és az ötlet gaz­dá­já­val, üzlet­tár­sam­mal, Lajos­sal és kol­lé­gá­im­mal taní­tom az online mar­ke­tin­get, jobb agy­fél­te­kés módszerrel.
Meg­jár­tam a tudat­lan­ság pok­lát, de aztán ráta­lál­tam az iga­zi tudás „Grál­ra”, ami meg­vál­toz­tat­ta az éle­tem. Meg­osz­tom veled a történetem.

Honnan jött a JobbATOM ötlete?

Nos, az én küsz­kö­dé­sem­ből, értet­len­sé­gem­ből, síró­gör­cse­im­ből, elkeseredésemből.

Golo­vics Lajos üzlet­tár­sam, és az ötlet­gaz­da, aki ere­den­dő­en rajz­ta­nár, újság­író, TV‑s műsor­szer­kesz­tő, művé­szet­tör­té­nész, és mind­emel­lett komoly üzlet­em­ber a fest­mény­be­fek­te­tés terü­le­tén, immá­ron 15 éve olvas­sa, tanul­ja, gya­ko­rol­ja, és érti az Online Mar­ke­ting rend­sze­re­ket. Pár éve pedig sike­re­sen tanít­ja is.

Én pedig, aki ráéb­red­tem ennek idő­sze­rű­sé­gé­re, szük­ség­sze­rű­sé­gé­re és óri­á­si pia­ci poten­ci­ál­já­ra, meg akar­tam érte­ni, tanul­ni, át akar­tam lát­ni, hogy hogyan műkö­dik, hogyan ad el, hogyan gene­rál érdek­lő­dők­ből vevő­ket, hogyan tudom isme­ret­le­nek 100-ait elér­ni az ajánlatommal.

 • Így hát elkezd­tem utá­na olvasni.
 • Részt vet­tem inter­ne­tes oktatásokon.
 • Meg­vet­tem és letöl­töt­tem e‑bookokat, videó anyagokat.

 • Sémá­kat készí­tet­tem a hal­lot­tak, olva­sot­tak alapján.

 • Nem hagy­tam békén Golo­vics Lajost a kérdéseimmel.

Beval­lom őszin­tén, nem hogy a rend­szert nem lát­tam át, hanem már az is össze­ka­va­ro­dott ben­nem, ami­ről addig azt hit­tem, hogy értem.

 • Mi az, hogy land­ing opt­in oldal, meg lead mag­net, meg mit tudom én még mi?

 • Miből mennyi van, hon­nan hová veze­tem az érdek­lő­dő­ket, mit és mennyit, leg­fő­kép­pen hogyan írjam meg?

 • Mi az, hogy konverzió?

 • Mi az, hogy edu­ká­ci­ós folyamat?

Tel­jes volt a két­ség­be­esé­sem! Én, aki egyéb­ként könnyen írok és sze­re­tek is írni (hiszem már jelent meg köny­vem), csak néz­tem a gépem fehér kép­er­nyő­jét órá­kig. Pedig eskü­szöm, olvas­tam copyw­riter anya­go­kat töb­bek­től, több­ször is.
Lajos nagyon pro­fi és rész­le­tes, mások okta­tá­sá­nál hasz­nált ppt‑i után pedig egye­ne­sen elsír­tam magam.

Nem lehetek ennyire hülye!
Miért nem látom át?

Aztán talál­koz­tam mások­kal, sokak­kal, akik panasz­ára­da­tom után beval­lot­ták, hogy ők is pró­bál­ták, ők is részt vet­tek már okta­tá­so­kon, sok­szor, nagyon pro­fi szak­em­be­rek­nél, még­sem értik. Vagy­is, akkor és ott azt gon­dol­ták, men­ni fog, aztán neki sem kezd­tek, mert ők sem jutot­tak tovább a „fehér képernyő”-nél.

És ekkor, Lajos fejéből kipattant a szikra.

Nagyob­bik lánya, aki egyéb­ként orvos, pár évvel ezelőtt, el kez­dett jár­ni jobb agy­fél­te­kés rajz­tan­fo­lyam­ra. Sosem volt ügyet­len a raj­zo­lás­ban, de hát a művei még­sem vol­tak töké­le­te­sek. Most azon­ban cso­dá­kat alkot. Lajos pedig, aki­nek a művé­szet­tör­té­net mel­lett van rajz­ta­ná­ri dip­lo­má­ja is, eddig meg volt győ­ződ­ve arról, hogy raj­zol­ni az tud, aki tehet­ség­gel szü­le­tik. No és per­sze fej­lesz­ti utá­na a kész­sé­ge­it. Ezt a tév­hi­tet azon­ban, lánya fej­lő­dé­sét lát­va, kény­te­len volt átír­ni az agyában.

Így meséli el Ő a történetet:

Hogyan találtam meg azt a jobb agyféltekés online marketing módszert, ami az online értékesítést érthetővé teszi, ami által az online értékesítés működtethető, és ami lehetővé tette, hogy ma igazán szabad legyek?

A nagyob­bik lányom már vagy két éve járt egy jobb agy­fél­te­kés rajz­cso­port­ba. Eddig sem­mi külö­nös. Egyik este beszél­get­tünk erről, és nem éret­tem, mi a csu­dá­ért raj­zol­nak fej­jel lefe­lé lovat? Első dip­lo­má­mat rajz-föld­rajz sza­kos tanár­ként sze­rez­tem, és úgy gon­dol­tam, hogy ez a fej­jel lefe­lé ló máso­lás, tel­jes kép­te­len­ség. Hát ott az a ló, mond­juk áll a mezőn és legel. Fogom a rajz­táb­lát, és a plaj­bászt, oda­te­lep­szem a köze­lé­be, és leraj­zo­lom. Ennyi. Ha nem sike­rül elég jól, akkor meg­csi­ná­lom még egy­szer, és ha kell újra, és újra, addig, amíg elé­ge­dett nem leszek az eredménnyel.

No, ez a tipikus bal agyféltekés megközelítés.

E helyett, a jobb agy­fél­te­kés raj­zo­lás­ban olya­nok is bol­do­gan raj­zol­nak, akik előt­te a tér­rel, pers­pek­tí­vá­val, az ará­nyok­kal, a raj­zi és fes­tői viszony­la­tok­kal nem sokat fog­lal­koz­tak. Még­is képe­sek egy lovat, – ami vall­juk be nem könnyű fel­adat – szé­pen meg­raj­zol­ni, ráadá­sul fej­jel lefe­lé! Mind­ezt még azzal „nehe­zí­tik”, hogy egy részét a máso­lan­dó kép­nek le is takar­ják mun­ka közben!

Szóval, számomra ez volt maga a teljes képtelenség!

Azután elkezd­tem gon­dol­kod­ni, miért így csi­nál­ják? Miért pont így működik?

Rájöttem a trükkre!

A leta­ka­rás, és a fej­jel lefe­lé raj­zo­lás­nál elég csak viszo­nyí­tá­si pon­to­kat keres­ni, és a rész­le­tek­ből lépés­ről lépés­re ala­kul ki a nagy kép. Akár fej­jel lefe­lé is, mert nem ez a lényeg. A végén csak a tal­pá­ra kell állí­ta­ni, és ott a töké­le­tes mű!

A bal agy­fél­te­két, ami logi­kus rend­be kény­sze­rít min­dig, szin­te tel­je­sen ki lehet kap­csol­ni, és a gáta­kat át lehet tör­ni! Nincs ott az egész, a meg­old­ha­tat­lan fel­adat tuda­ta, ezért nincs ellen­ál­lás, nem szól köz­be a tudat alat­ti, hogy ez mennyi­re bonyo­lult és biz­to­san nem tudom meg­csi­nál­ni, mert eddig sem tud­tam. Van ott két vonal a papír egyik és másik végé­ben, amit csak oda kell húz­nom! Na, ugye milyen egy­sze­rű! Aztán követ­ke­zik kicsit lej­jebb 4 vonal, és így tovább!

És az, aki eddig pál­ci­ka figu­rá­kat raj­zolt, azt se túl jól, az ezzel a jobb agy­fél­te­kés mód­szer­rel, képes egy lovat is szin­te töké­le­te­sen meg­raj­zol­ni (lemá­sol­ni).

Elké­pesz­tő! 

Az online mar­ke­tin­ges érté­ke­sí­té­si szisz­té­ma vilá­gá­ban is meg­je­len­tek már új mód­sze­rek. Keres­tük folya­ma­to­san azt, ami­vel olyan embe­rek, akik csak alkal­ma­zás szint­jén hasz­nál­nak szá­mí­tó­gé­pet, könnyen tanul­hat­nak, könnyen átlát­ják ezt az egyéb­ként bonyo­lult rend­szert. Így jöt­tek lét­re „lépés­ről-lépés­re” okta­tó videó anya­gok, vagy így kezd­tünk el infó­gra­fi­ká­kat raj­zol­ni.  

Azon­ban a lányom raj­zát lát­va, egy perc alatt ala­kult át jobb agy­fél­te­kés üzle­ti mód­szer­tan­ná az, amit a jobb agy­fél­te­kés rajz­ban meg­lát­tam, megértettem!

Átalakítottam minden oktató anyagomat egy új, Jobb Agyféltekés Online Marketinges, értékesítési módszertanná, olyan módszertanná, amit eddig még senki nem csinált!

Ez per­sze lehet veszé­lyes, pont azért, mert új, de a tapasz­ta­la­tok azt mutat­ják, hogy a jobb agy­fél­te­kés mód­szer műkö­dik az online üzle­ti világ­ban is! A tan­fo­lya­ma­in­kon részt vevők bizonyítják!

Hiszen a meg­ér­tés a kulcs! Ha jó a mód­szer, meg­ér­tik a tanít­vá­nyok, és sike­re­sen alkalmazzák!

 • A JobbATOM mód­szer­nél is szük­ség van mind­két agy­fél­te­ké­re, vagy­is hasz­nál­juk a tanu­lá­si folya­mat alatt mind­két agy­fél­te­két, mert a két agy­fél­te­ke össz­hang­ja, har­mó­ni­á­ja a lényeg!

 • Elő­ször jön az intu­í­ció, és a kre­a­ti­vi­tás, a tel­jes elfo­ga­dás beül­te­té­se, ami kemé­nyen jobb agy­fél­te­kés munka.

 • Utá­na pedig a jobb agy­fél­te­ke átad­ja az infor­má­ci­ót a bal­nak, és a bal elvég­zi a line­á­ris ter­ve­ző munkát.

Mi fel­nőt­tek, már annyi­ra komo­lyan vesszük magun­kat, hogy meg­fe­led­ke­zünk arról, hogy vala­mi­kor mer­tünk álmod­ni. Vala­mi­kor vol­tak világ­meg­vál­tó ötle­te­ink, és vala­mi­kor hit­tünk abban, hogy eze­ket mind-mind meg tud­juk valósítani.

A min­den­na­pi, kő kemény raci­o­ná­lis világ­ban élünk, és ha eszünk­be is jut­nak a régi álma­ink, ezer és ezer kifo­gást soro­lunk fel, miért nem sikerülhet.

Mind­ezt azért, mert a bal agy­fél­te­ké­ben lera­kó­dott tapasz­ta­lá­sa­ink elnyom­ják a jobb agy­fél­te­kés kreativitásunkat.

Ha pedig vala­mi új jön, vala­mi fej­lő­dik a világ­ban, már ele­ve til­ta­ko­zunk, ahe­lyett, hogy a hasz­nunk­ra fordítanánk.

Így van ez az online mar­ke­ting álta­li érté­ke­sí­tés mód­sze­ré­vel is.

A leg­több tanít­vá­nyom azért jön el a tan­fo­lya­ma­im­ra, hogy meg­ért­se, átlás­sa a rend­szer logi­ká­ját. Egy olyan rend­sze­rét, ami mió­ta én tanu­lom, – 15 éve -, ezer­fé­le vál­to­zá­son ment át. Egy őrü­le­te­sen gyors világ­ban élünk, ahol a tech­ni­kai fej­lő­dés, az inter­net szá­gul­dá­sa, az újabb és újabb ötle­tek elsöp­rő sike­re, nap­ról-nap­ra arra kész­te­ti a szak­em­bert is, hogy folya­ma­to­san tanul­jon, fej­lőd­jön ő maga is.
Nekünk sem könnyű követ­ni ezt a tem­pót, hát még azok­nak, akik üzlet­em­ber­ként fel­is­me­rik a mód­szer elő­nye­it és haté­kony­sá­gát, de azon­nal alkal­maz­ni kíván­ják azt.

Nekik két válasz­tá­suk van:

 • Fel­is­mer­ni, hogy bizony ez egy hosszabb meg­ér­té­si és tanu­lá­si folya­mat, vagy

 • Oda­ad­ni olyan szak­em­be­rek­nek min­den ehhez kap­cso­ló­dó fej­lesz­tést, mun­kát, írást, akik már tud­ják, hogy hogyan kell ezt jól és haté­ko­nyan csinálni.

Ha az elsőt választ­ja a vál­lal­ko­zó, akkor időt, ener­gi­át kell for­dí­ta­nia arra, hogy meg­ért­se, meg­ta­nul­ja, majd alkal­maz­za, eset­leg még a saját olda­la­it is össze­rak­ja. Bár ez utób­bit ebben az eset­ben is érde­mes szak­em­ber­re bíz­ni, hiszen a tech­ni­kai rész is olyan gyor­san fej­lő­dik, hogy nap­ról nap­ra jön­nek ki újabb és haté­ko­nyabb megoldások.

A máso­dik eset­ben csak pénz kér­dé­se a dolog. El kell dön­te­nie, hogy mennyi idő alatt, mennyi pénzt tud rászán­ni arra, hogy legyen egy pro­fi vevő­ge­ne­rá­ló olda­la. Bár itt is len­ne egy hoz­zá­fűz­ni valóm: ez eset­ben sem árt, ha az ille­tő átlát­ja a rend­szert, külön­ben nem tud­ja, hogy miért fizet, megéri‑e és behozza‑e az árát, vala­mint, még kér­dez­ni sem tud.

Min­den eset­re a tan­fo­lya­ma­i­mon, vagy coa­ch­ing órá­i­mon a leg­fon­to­sabb fel­adat­nak azt jelöl­tem ki, hogy meg­ér­tés­sel áll­ja­nak fel az embe­rek, és ha haza men­tek, el tud­ják kez­de­ni az érde­mi, a gya­kor­la­ti meg­va­ló­sí­tást. Beval­lom, sokak­nál sike­rült, de van­nak olya­nok, akik­nél nem tud­tam áttö­rést elér­ni. Egé­szen mostanáig!

A JobbATOM okta­tás mód­sze­ré­vel meg­ta­lál­tam azt a kul­csot, mellyel könnyű kinyit­ni a „meg­ér­tés cso­da­bar­lang­já­nak” kapu­ját. És nem csak meg­nyit­ni könnyű, hanem fel tud­juk gyor­sí­ta­ni a folyamatot.

Ha a bal agy­fél­te­kénk beszél­ni tud­na, vala­hogy így nyi­lat­koz­na magáról:

Írok, olva­sok, a sza­vak a nyel­vek és a szá­mok mes­te­re vagyok, lépés­ről-lépés­re hala­dok. Kivá­ló ana­li­ti­kus vagyok, ezért stra­té­gi­ák­ban, rend­sze­rek­ben gon­dol­ko­dom. Meg­jegy­zem az ismét­lő­dő dol­go­kat, kate­go­ri­zá­lok, máso­lok, védel­me­zek. A rend és a logi­ka útját köve­tem. Erős a kont­rol­lom. Pon­to­san tudom, hogy mire vagyok alkal­mas, és képes! Ben­ne élek a line­á­ris időben.

Most néz­zük, mint mond a jobb agy­fél­te­kénk?
Én vagyok az időt­len és határ­ta­lan kép­ze­lő erő, a sza­bad szel­lem és a kre­a­ti­vi­tás. Bár­mit ki tudok talál­ni, meg tudok való­sí­ta­ni, hiszen ben­nem van­nak a szí­nek, enyém az ízle­lés, a szag­lás, az érzé­kek és érzé­ki­ség, enyém a tapin­tás és látás. Én vagyok a szen­ve­dély és a vágya­ko­zás. Én vagyok a jó kedv, a neve­tés, a bol­dog­ság. Én vagyok, aki álmo­kat való­sít meg. Mind az vagyok, ami len­ni aka­rok! 

Most már biz­to­san érted, hogy ami­kor bevil­lant a JobbATOM mód­szer ötle­te, miért érez­tem azt, hogy ez a mód­szer, – ha bevá­lik -, sok szá­zak éle­té­be hoz elé­ge­dett­sé­get, meg­nyug­vást és sok-sok eredményt!

És itt kap­cso­ló­dom be én (Szuh­ár Csil­la) újra a történetbe:

Hosszú hóna­pok küsz­kö­dé­se, értet­len­sé­ge és elké­pesz­tő mennyi­sé­gű, abla­kon kido­bott magya­rá­zat után Lajos azt mond­ta: Na, gye­re, ülj le, muta­tok neked vala­mit! Te leszel a próbababa! ?????????

Oda állt a flip­chart táb­la elé és elkez­dett raj­zol­ni, szí­nez­ni, nyi­lak­kal meg­je­löl­ni, hal­ma­zok­ba fog­lal­ni. Embe­rek, házak, autók kerül­tek a táb­lá­ra rikí­tó szí­nek­kel, miköz­ben mon­dott egy történetet.

Én csak néz­tem, aztán már lát­tam is, és egy­szer csak, mint egy hatal­mas atom­rob­ba­nás, bele­ha­sí­tott az agyam­ba a fel­is­me­rés. MEGÉRTETTEM! ÁTLÁTOM! TUDOM, hogy hogyan kell csinálni!
Rájöt­tem, nem velem volt a baj, hanem a módszerrel.

Nekem nem való­ak a szá­raz tények, fel­so­ro­lá­sok, lis­ták, chek­lis­tek, én képek­ben, szí­nek­ben, egy­sze­rű leve­ze­té­sek­ben vagyok képes gon­dol­kod­ni. És ren­ge­te­gen van­nak még raj­tam kívül is, akik­nek az agya úgy műkö­dik, mint az enyém.
A JobbATOM működött!
Nos, ez volt az a pil­la­nat, ami­kor eldön­töt­tük, meg­mu­tat­juk ezt a mód­szert mások­nak is!

Oktat­juk, tanít­juk azóta, mert ha vala­ki, hát én tudom, milyen azt érez­ni, hogy körü­löt­tem min­den­ki érti, csak én nem. Folya­ma­to­san fej­leszt­jük, újabb és újabb ötle­tek­kel bővít­jük a tan­anya­got. Remek kol­lé­gák­ra lel­tünk, akik sokat tet­tek hoz­zá ehhez a mód­szer­hez. Zsu­zsi a tan­fo­lyam ide­je alatt ébe­ren őrzi a részt­ve­vő­ket, és folya­ma­tos gya­kor­la­ta­i­val eléri, hogy ben­ne marad­ja­nak a jobb és bal agy­fél­te­ke össze­han­golt állapotában.

Atti­la, a kivá­ló prog­ra­mo­zó, tech­ni­kai szak­em­ber, segít az első tech­ni­kai lépé­sek­nél, kérés­re meg­old­ja a web­ol­da­lak összerakását.

Orso­lya Golo­vics, aki­nek ame­ri­kai köz­gaz­dász-mar­ke­ting dip­lo­má­ja van, és rend­sze­re­sen blo­gol, Ame­ri­ká­ban,- ahol jelen­leg is él -, és angol nyelv­te­rü­le­ten nép­sze­rű­sí­ti a tech­ni­kát. Fia­ta­los len­dü­le­té­vel, egy olyan ország meg­ta­nult, nyi­tott szem­lé­let­mód­já­val, üzle­ti kul­tú­rá­já­val és men­ta­li­tá­sá­val, ahol sokan vevők az újra, bőví­ti és fej­lesz­ti az ötlettárunkat.

Szó­val, ha eddig Te sem értet­ted, ha eddig Te sem lát­tad át, ha eddig Te is sokat köl­töt­tél Online Mar­ke­ting okta­tá­sok­ra, de még sem haladsz seho­vá, akkor ez lesz a Te mód­sze­red is!

Az ötletből tesztnap lett, majd tanfolyamok, eredmények.

A tanfolyamainkon résztvevők mondták:

Miben segített neked a JobbATOM megvalósító délután? Ajánlanád-e másoknak, és ha igen, mit mondanál nekik?

Segí­tett kre­a­tí­vab­ban gon­dol­kod­ni, és az ábrák, raj­zok segít­sé­gé­vel bizo­nyos folya­ma­to­kat job­ban átlátni.
Min­den­ki­nek aján­la­nám, hogy sza­ba­dab­ban, kre­a­tí­vab­ban tud­jon gon­dol­kod­ni, és mer­je meg­va­ló­sí­ta­ni az álmait.”

Dobozi Dorina, személyi asszisztens és marketing munkatárs

Önma­gam fel­sza­ba­dí­tá­sá­ban és a dol­gok megélésében.
Főleg azok­nak látom hasz­nos­nak a JobbAtoM mód­szer­rel taní­tást, akik­nek félel­me­ik, aggo­dal­ma­ik van­nak az online világ­gal kap­cso­lat­ban, vagy/és kevés­bé van­nak ott­hon az online mód­sze­rek­ben, lehe­tő­sé­gek­ben… pedig a raci­o­na­lis­ták­nak is jó.”

Fekete Zsuzsanna, vállalkozó

Elő tud­tam hoz­ni a kre­a­tív éne­met, sok hasz­nos infor­má­ci­ó­val és élménnyel gazdagodtam.
Ezzel a mód­szer­rel javí­ta­ni lehet az életminőségen.”

Balázs Martin, könyvelő

A folya­ma­tot, mint egy képet látom,
Szí­ve­sen aján­la­nám, mert a célok meg­va­ló­sí­tá­sá­nak egy váz­la­tát, egy tér­ké­pét kapod meg.”

Rábl Zoltán, nyugdíjas utazó

Vizu­á­lis típus vagyok, most már sok­kal job­ban értem az egész rend­szert, és könnyeb­ben tudok halad­ni a célom felé.
Szin­te játé­ko­san tud­ják meg­ta­nul­ni az online mar­ke­ting szisz­té­má­ját, cél­ját, értelmét.”

Veress Csaba, Garázskapu service

Köze­lebb kerül­tek a cél­ja­im, álma­im. Az álma­i­mat átül­tet­ték a valós világ­ba, de esz­közt is kap­tunk hoz­zá, ért­he­tő­vé téve ezt a digi­tá­lis világot.
Emészt­he­tő­vé válik az online tér.”

Molnár Vilmos, rádió riporter, újságíró

Rávi­lá­gí­tott több érdek­lő­dé­si köröm­re. Ötle­te­ket, indí­tó gon­do­la­to­kat kap­tam. Átlát­ha­tó vált egy szá­mom­ra eddig tel­je­sen ért­he­tet­len folyamat.
Azért aján­la­nám, mert ez a mód­szer bár­mi­lyen terü­le­ten alkalmazható.”

Monori Karina, tanító néni

Össze­ra­kom magam újra, egy másik, sike­res útra.
Aján­la­nám, mert álta­la aktív­vá, pezs­gő­vé, kre­a­tív­vá tehe­ted magad.”

Kovács Márta, marketing szakember

A gyer­me­ki én,
Csi­náld újra és újra,
Vedd elő újra, mert érdemes,
Ha már meg­ta­pasz­tal­tad, tedd!
És per­sze, hogy szí­ve­sen ajánlanám!”

Nagy Erika, újságíró, WV

Hidd el, nem a Te hibád, ha még ebben a pil­la­nat­ban nem látod át az Online Mar­ke­ting rend­sze­rét! Ha nem érted azt a folya­ma­tot, ami által elad­ha­tod a ter­mé­ke­det az online világ segít­sé­gé­vel sok száz, vagy ezer, eddig isme­ret­len érdek­lő­dő­nek, vásár­ló­nak. 

A jó hír az, hogy kidol­goz­tuk neked, és meg tud­juk mutat­ni azt a jobb agy­fél­te­kés mód­szert, ami­vel könnyen meg tudod érte­ni, és utá­na könnyen tudod alkalmazni.

Nézz bele a varázsgömbünkbe, próbáld ki a módszereinket!
Meglátod, neked is működni fog!

[ulp id=‚OmMD162YiEG7n425*iSulJ1azgriKm9iV’]