4 részes tudás-anyag 4. rész

Megígértük, hogy a negyedik részben megvizsgáljuk, milyen vállalkozásokban működik hatékonyan az online marketing?

Íme:

Azt lát­juk és tud­juk is, hogy a hagyo­má­nyos vál­lal­ko­zá­sok­ban töké­le­te­sen műkö­dik.
Lehet, hogy könyv­ki­adód van, és köny­ve­ket árulsz, lehet, hogy önélet­raj­zo­kat adsz el, lehet, hogy éppen a dohány­zás­ról szok­ta­tod le az embe­re­ket, lehet, hogy pár­kap­cso­la­ti taná­cso­kat, vagy gyer­mek­ne­ve­lé­si taná­cso­kat adsz, lehet, hogy uta­zá­so­kat, vagy repü­lő­je­gye­ket kínálsz, sőt az is lehet, pont online mar­ke­tin­get taní­tasz, és ezt viszed piac­ra.
Több olyan vál­lal­ko­zást isme­rünk, akik 10–100 mil­li­ós árbe­vé­telt csi­nál­nak plusz­ban online mar­ke­ting mód­szer­rel.

– Ez per­sze függ az érté­ke­sí­té­si töl­csé­rük­től, attól, hogy az mennyi­re jól van össze­rak­va.
– Függ attól, hogy mennyi­re régen kezd­ték és mennyi tapasz­ta­la­tuk van.
– Függ attól, mennyi pénzt szán­nak hir­de­tés­re.
– Függ attól, hogy mennyi­re tesz­tel­ték ki a rend­sze­rü­ket.
– És függ attól is, mek­ko­ra adat­bá­zis­ból dol­goz­nak.

Még sorol­hat­nám nap­hosszat.
Tudod, pont eze­ket az alap­dol­go­kat és trük­kö­ket kell meg­ta­nul­ni.
Mi, hogyan és miért műkö­dik?

Mert, hogy működik, az tény!

Néz­zünk egy ingo­vá­nyo­sabb terü­le­tet, az MLM vál­lal­ko­zást!

Vajon abban műkö­dik?
Ebbe már sok ember­nek bele­tört a bics­ká­ja! Miért? Mert ahhoz, hogy jól csi­náld, mind­két szak­te­rü­le­tet kivá­ló­an kell ismer­ned. Az MLM rend­sze­rek lel­ki­vi­lá­gát, és az online mar­ke­tin­get is!
Az online rend­sze­re­ket most önma­guk­ban nem vizs­gál­juk, hiszen azt lát­tuk már, hogy működ­nek. Sok mil­li­ót lehet a segít­sé­gük­kel keres­ni már Magyar­or­szá­gon is.

Úgy­hogy lép­jünk az MLM-es világ felé.
Az utób­bi idő­ben gyak­ran hal­lot­tuk szín­pa­dok­ról, hogy az online vevő­szer­zés, az online MLM az hülye­ség, ne fog­lal­kozz vele! Az MLM-ben ez nem műkö­dik!
Nem hagyott nyu­god­ni a dolog, és több, már mil­lió dol­lá­ro­kat kere­ső nagy veze­tő­től is meg­kér­dez­tem, mit gon­dol­nak erről. Ráadá­sul fia­ta­lab­bak nálam, és ame­ri­ka­i­ak!

Tehát, ha vala­hol, akkor Ame­ri­ká­ban, az MLM, a mar­ke­ting, az online mar­ke­ting ősha­zá­já­ban tud­ni kel­le­ne ezt.

A vála­szuk ez volt: Nem műkö­dik, biz­to­san nem műkö­dik!
Ne is pró­bál­koz­zunk vele, mert ez az álta­lá­no­san elfo­ga­dott elv. Passz!

Engem per­sze, csak nem hagyott nyu­god­ni a dolog. Hogy miért?

 • Azért, mert a fele­sé­gem 25 éve MLM-ben dol­go­zik, már köny­ve is jelent meg.
 • Nagyon pro­fi anya­gai van­nak ezzel az érté­ke­sí­té­si model­lel kap­cso­lat­ban, és hihe­tet­le­nül tisz­tán lát­ja annak elő­nye­it, és gyak­ran nehéz­sé­ge­it is.
 • Akar­tam vala­mi olyas­mit lét­re­hoz­ni, meg­ol­da­ni, ami barát­sá­go­san elvi­szi az infor­má­ci­ót sokak­hoz.

Ezért kita­nul­tam az online mar­ke­ting csín­ját-bín­ját, majd bele­ve­tet­tem magam az MLM vilá­gá­ba is, – fele­sé­gem leg­na­gyobb meg­döb­be­né­sé­re -, és az utób­bi 8 évet ennek szen­tel­tem. A fele­sé­ge­met néha kibo­rí­tot­tam, mert ez a 8 év ren­ge­teg­be került, aztán kibo­rí­tot­tam néha a kér­dé­se­im­mel, majd azért, mert nem értet­te, miért is meg­ol­dás ez pl. arra, ha elfogy­tak a nevei.
Két évvel ezelőtt azon­ban közös meg­egye­zés­sel úgy dön­töt­tünk, hogy kipró­bál­juk.
Ráál­do­zunk még egy kis pénzt és lesz, ami lesz, de leg­alább meg­nyug­szik a lel­künk, mert a pró­ba meg­mu­tat­ja, hogy műkö­dik, vagy tény­leg nem műkö­dik és tanu­lunk a saját kárun­kon, ahogy az „oko­sok” szok­tak.

Az első kísér­le­tünk az csú­fos buk­ta volt, mert 8 év tanu­lás után sem bíz­tam saját magam­ban és más­ra bíz­tuk az első Face­book kam­pá­nyun­kat.

Kiröp­pent az abla­kon 250.000 forint!

Fájt, hú, nagyon fájt, de bosszan­tott is a dolog!

Min­den eset­re ren­ge­teg tanul­ság­gal szol­gált!

Mik voltak ezek?

Íme:

 • Működ­he­tett vol­na, ha nem vagyunk ennyi­re kis­hi­tű­ek, és job­ban bízom a saját tudá­som­ban.

 • Ha magunk csi­nál­juk és elront­juk, akkor meg­úsz­tuk vol­na sok­kal keve­seb­ből, mond­juk 10–20 ezer forint­ból.

 • Ha magunk küz­dünk meg vele, akkor azon­nal tud­juk kor­ri­gál­ni a hibá­kat.

 • Mire a saját pró­bál­ko­zá­sa­ink­kal elköl­tünk ugyan úgy 250 ezret, addig­ra már vér pro­fik­ká válunk!

 • Adat­bá­zis nél­kül indul­tunk, és adat­bá­zis nél­kül zár­tunk. 250.000 Ft-ból egyet­len érdeklődő/feliratkozót sem hozott nekünk a meg­bí­zott cég.

 • Ma már egy más­fél hóna­pos kam­pány­ból, több mint 1.000 érdeklődő/feliratkozót gyűj­tünk úgy, hogy nem köl­tünk el 80 ezer forint­nál töb­bet rá! Ezek­nek az érdek­lő­dő­ink­nek egy része azon­nal tovább is megy, és meg­ve­szi az első ter­mé­kün­ket, és van olyan is, aki azon­nal még tovább megy!

 • A vásár­lók­ból tud­juk finan­szí­roz­ni a hir­de­té­si költ­sé­ge­in­ket! Tehát az egész folya­ma­tot ingye­nes­sé tud­tuk ten­ni!  Nem kell más bevé­te­le­ink­ből ide átcso­por­to­sí­ta­ni.

 • És igen, bebi­zo­nyí­tot­tuk, hogy az MLM-ben is műkö­dik az auto­ma­ti­zált, online vevő szer­zé­si mód­szer!

 • A meg­alá­zó NEM-eket nem mi kap­juk, azok az inter­net ten­ge­ré­ben elenyész­nek, és nekünk már csak olyan embe­rek­kel kell beszél­nünk, akik nyi­tot­tak, kíván­csi­ak, és szí­ve­sen meg­hall­gat­ják azt, amit mon­da­ni aka­runk nekik.
 • Van­nak tel­je­sen auto­ma­ti­zál­ha­tó online MLM rend­sze­rek, és van­nak olyan MLM rend­sze­rek, ame­lyek­ben egy bizo­nyos pon­ton, át kell vál­ta­ni online-ról off­line-ra.
 • Per­sze a tit­ko­kat, trük­kö­ket és a meg­fe­le­lő pil­la­na­tot tud­ni kell, mikor, és hogyan kell ezt meg­ten­ni.
 • Eze­ket a meg­ol­dá­so­kat tanít­juk a JobbATOM videó tan­fo­lya­mo­kon.
 • Ez egy új, spé­ci szak­ma az MLM-en belül is.
 • Iga­zuk van azok­nak a nagy veze­tők­nek, akik tilt­ják a hályog-kovács mód­szert az inter­ne­ten. Elég fruszt­rált szak­ma az MLM szak­ma, nem kell még job­ban elron­ta­ni a hírét.
  Gon­dolj csak bele, ha ész nél­kül min­den MLM-es, aki­nek van egy kis pén­ze, a gyors siker remé­nyé­ben rácup­pan­na az inter­net­re, és tele „sze­me­te­li” azt direkt, nyo­mu­lós hir­de­té­sek­kel. Mi len­ne akkor? Így is tilt­ja a Face­book az MLM-es hir­de­té­se­ket! Ott már el lett játsz­va a becsü­let.

Az online mar­ke­ting nem direkt eladás, meg sem köze­lí­ti azt!

Attól, hogy hasz­ná­lod a soci­al média adta lehe­tő­sé­ge­ket (Face­book, Twit­ter, Goog­le+, Pin­te­rest, Ins­ta­gram, You­tu­be, stb….), még nem csi­nálsz online mar­ke­tin­get!

Tehát ne „sze­me­telj”!

Ha komo­lyan gon­do­lod, hogy hasz­nál­ni aka­rod, akkor tanuld meg, hogyan kell jól csi­nál­ni!

Kipróbáltuk, leteszteltük, működik! Most rajtad a sor!

Miben vagyunk mások, mint a legtöbb online marketing tanfolyam?

 • Mi való­ban meg­ta­ní­tunk, azaz nem csak elmond­juk pro­fin a nagy „okos­sá­got”, hanem MEGÉRTÉS ALAPÚ tan­fo­lya­mo­kat szer­ve­zünk, azaz való­ban meg­ta­ní­tunk rá. Nálunk elő­ször meg­ér­ted, átlá­tod, majd csi­ná­lod. Mind­ezt együtt, segít­ség­gel, csa­pat­ban.
 • Mi kita­lál­tuk, meg­csi­nál­tuk, letesz­tel­tük, alkal­maz­zuk az online mar­ke­ting taní­tá­sá­nál a jobb agy­fél­te­kés mód­szert, amely hihe­tet­le­nül haté­kony, ami meg­ér­tést ad, és ami segít Neked a meg­va­ló­sí­tás­ban.
 • Gya­kor­la­ti nap­ja­in­kon, lépés­ről lépés­re, együtt végig csi­nál­juk Veled, a Te online üzle­ted alap­ja­it. Az elmé­le­ti tudás mel­lé, meg­ka­pod az ered­ményt is. Úgy mész haza tőlünk, hogy reg­gel még nem volt sem­mid, most pedig ott a web­ol­da­lad és van egy remek doma­in neved. Kita­lá­lunk, fog­la­lunk, meg­nyi­tunk, fel­töl­tünk, esz­kö­zö­ket rakunk össze, szó­val ott és akkor ered­ményt pro­du­ká­lunk.
 • Kis cso­por­tok­kal dol­go­zunk, hogy min­den­ki­re jus­son ele­gen­dő idő.
 • És az sem mel­lé­kes, hogy az ára­ink nagyon barát­sá­go­sak.