Rólunk

Golovics Lajos

tanár (földrajz-rajz), újságíró, televízió szerkesztő, művészettörténész, online marketing oktató,

Vala­hogy úgy kez­dő­dött ez az egész, mint vala­mi ősrob­ba­nás!

Ha arra gon­dolsz, hogy a szü­le­té­sem­ről beszé­lek, Ádám­nál és Évá­nál kez­dem, majd pedig vége­lát­ha­tat­lan soro­lom az éle­tem ese­mé­nye­it egy line­á­ris (bal agy­fél­te­kés) mód­szer sze­rint, akkor nagyot tévedsz. Hiszen pont egy jobb agy­fél­te­kés mód­szer­rel fog­lal­ko­zó olda­lon vagy, és a mód­szer egyik kita­lá­ló­já­nak az „élet­raj­zát-bemu­tat­ko­zá­sát” olva­sod.

Olvass tovább…

Felvállalom azt, hogy másképpen gondolkodom!

Hagyo­má­nyos vál­lal­ko­zó vagyok és MLM mun­ka­társ. Fel­vál­la­lom, hogy sze­re­tem az MLM-et, hogy az MLM-ből is élek, és hogy hiszek abban, hogy a jövő az MLM cége­ké.

Ezzel nem azt aka­rom mon­da­ni, hogy nem csi­nál­hatsz mást, nem sze­ret­hetsz mást, nem lehetsz alkal­ma­zott, vagy nem lehetsz hagyo­má­nyos vál­lal­ko­zó, vagy nem lehet más az élet­cé­lod.

Olvass tovább…