Adatvédelmi nyilatkozat

  1. A nyi­lat­ko­zat cél­ja

1.1 Jelen adat­vé­del­mi nyi­lat­ko­zat cél­ja, hogy a HolBra­in Tech Pro­duc­ti­on

Szék­hely: 27 Ling­wood Ave­nue, Christ­curch BH23 3JS   UK
NI szám: UK 40746753
Email cím: jobbatom@gmail.com

által a www.jobbatom.hu  inter­ne­tes olda­lon alkal­ma­zott adat­vé­del­mi és adat­ke­ze­lé­si elve­ket rög­zít­se.

  1. Adat­ke­ze­lő meg­ne­ve­zé­se

Név: HolBra­in Tech Pro­duc­ti­on (Golo­vics Lajos)
Szék­hely: 27 Ling­wood Ave­nue, Christ­curch BH23 3JS   UK
NI szám: UK 40746753
Email cím: jobbatom@gmail.com
Tele­fon­szám: +36–30-961‑7804
Magyar­or­szá­gi meg­bí­zott kap­cso­lat­tar­tó: Szuh­ár Csil­la
Email cím: jobbatom@gmail.com
Tele­fon­szám: +36–30-961‑7805
Adat­ke­ze­lé­si nyil­ván­tar­tá­si szám:  NAIH-112387/2017.

  1. A kezelt sze­mé­lyes ada­tok köre:

3.1) A fel­hasz­ná­lói fiók lét­re­ho­zá­sa előtt, a fel­hasz­ná­ló a követ­ke­ző sze­mé­lyes ada­ta­it köte­les meg­ad­ni:

Név:

Lak­cím:

Tele­fon­szám:

Email cím:

3.2) A rend­szer működ­te­té­se során tech­ni­ka­i­lag rög­zí­tés­re kerü­lő ada­tok: a fel­hasz­ná­ló beje­lent­ke­ző szá­mí­tó­gé­pé­nek azon ada­tai, melyek a szol­gál­ta­tás igény­be véte­le során gene­rá­lód­nak, és melye­ket az adat­ke­ze­lő rend­sze­re, a tech­ni­kai folya­ma­tok auto­ma­ti­kus ered­mé­nye­ként rög­zít. Az auto­ma­ti­ku­san rög­zí­tés­re kerü­lő ada­to­kat a rend­szer, a fel­hasz­ná­ló külön nyi­lat­ko­za­ta vagy cse­lek­mé­nye nél­kül a belé­pés­kor, illet­ve kilé­pés­kor auto­ma­ti­ku­san nap­lóz­za. Ezen ada­tok egyéb sze­mé­lyes fel­hasz­ná­lói ada­tok­kal – tör­vény által köte­le­ző­vé tett ese­tek kivé­te­lé­vel –, össze nem kap­csol­ha­tók. Az ada­tok­hoz kizá­ró­lag az adat­ke­ze­lő fér hoz­zá.

3.3) A rend­szer hasz­ná­la­ta során, a fize­té­si szol­gál­ta­tó által gene­rált, a fel­hasz­ná­lót azo­no­sí­tó szám­sor, továb­bí­tás­ra kerül az Adat­ke­ze­lő részé­re.

  1. Az adat­ke­ze­lés jog­alap­ja, mód­ja és cél­ja

4.1) Az adat­ke­ze­lő jog­alap­ja a fel­hasz­ná­ló sze­mé­lyes ada­ta­i­nak keze­lé­sé­re, a fel­hasz­ná­ló önkén­tes hoz­zá­já­ru­lá­sa saját sze­mé­lyes ada­ta­i­nak keze­lé­sé­hez, az infor­má­ci­ós önren­del­ke­zé­si jog­ról, és az infor­má­ció­sza­bad­ság­ról szó­ló 2011. évi CXII. tör­vény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pont­ja alap­ján.

4.2) Az adat­ke­ze­lő, jog­sza­bá­lyi fel­ha­tal­ma­zás alap­ján, a szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sá­ra irá­nyu­ló szer­ző­dés­ből szár­ma­zó díjak szám­lá­zá­sa cél­já­ból, kezel­he­ti az infor­má­ci­ós tár­sa­da­lom­mal össze­füg­gő szol­gál­ta­tás igény­be­vé­te­lé­vel kap­cso­la­tos ter­mé­sze­tes sze­mély­azo­no­sí­tó ada­to­kat, lak­cí­met, vala­mint a szol­gál­ta­tás igény­be­vé­te­lé­nek idő­pont­já­ra, idő­tar­ta­má­ra és helyé­re vonat­ko­zó ada­to­kat.

4.3) A sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­re kizá­ró­lag cél­hoz kötöt­ten kerül sor. A sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­sé­nek cél­ja a www.jobbatom.hu hon­la­pon keresz­tül biz­to­sí­tott szol­gál­ta­tá­sok nyúj­tá­sa, ezek­kel kap­cso­lat­ban hír­le­ve­lek kül­dé­se, okta­tó­anya­gok továb­bí­tá­sa a fel­hasz­ná­lók­nak, az ügy­fe­lek­kel való kap­cso­lat­tar­tás, és szám­lák kiál­lí­tá­sa.

4.4) Az auto­ma­ti­ku­san rög­zí­tés­re kerü­lő ada­tok cél­ja sta­tisz­ti­ka készí­tés, az infor­ma­ti­kai rend­szer tech­ni­kai fej­lesz­té­se, a fel­hasz­ná­lók joga­i­nak védel­me.

4.5) Az adat­ke­ze­lő, a meg­adott sze­mé­lyes ada­to­kat, az e pon­tok­ban leírt célok­tól elté­rő célok­ra nem hasz­nál­ja fel. Sze­mé­lyes ada­tok har­ma­dik sze­mély­nek, vagy ható­sá­gok szá­má­ra tör­té­nő kiadá­sa – jog­sza­bály elté­rő ren­del­ke­zé­se hiá­nyá­ban –, kizá­ró­lag a fel­hasz­ná­ló elő­ze­tes, kife­je­zett hoz­zá­já­ru­lá­sa ese­tén lehet­sé­ges.

  1. Az adat­ke­ze­lés idő­tar­ta­ma

5.1) A regiszt­rá­ció és www.jobbatom.hu inter­ne­tes oldal szol­gál­ta­tá­sa­i­nak hasz­ná­la­ta során meg­adott sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­se, a fel­hasz­ná­lói fiók (tanu­lói fiók) tör­lé­sé­ig tart.

5.2) Fen­ti ren­del­ke­zé­sek nem érin­tik a jog­sza­bá­lyok­ban (pl. szám­vi­te­li jog­sza­bá­lyok­ban) meg­ha­tá­ro­zott meg­őr­zé­si köte­le­zett­sé­gek tel­je­sí­té­sét.

  1. Sze­mé­lyes ada­tok továb­bí­tá­sa és fel­dol­go­zá­sa

6.1) A www.jobbatom.hu inter­ne­tes oldal szol­gál­ta­tá­sa­i­nak hasz­ná­la­ta során, az adat­ke­ze­lő, a fel­hasz­ná­ló sze­mé­lyes ada­ta­it jogo­sult továb­bí­ta­ni az aláb­bi jogi sze­mé­lyek irá­nyá­ba:

Bari­on Pay­ment Zrt. 1117 Buda­pest, Info­p­ark sétány 1., V. eme­let 5. ajtó

6.2) A fen­ti­e­ken túl, a fel­hasz­ná­ló­ra vonat­ko­zó sze­mé­lyes ada­tok továb­bí­tá­sá­ra, kizá­ró­lag tör­vény­ben köte­le­ző­en meg­ha­tá­ro­zott eset­ben, illet­ve a Fel­hasz­ná­ló kife­je­zett hoz­zá­já­ru­lá­sa alap­ján kerül­het sor.

6.3) A www.jobbatom.hu inter­ne­tes oldal szol­gál­ta­tá­sa­i­nak hasz­ná­la­ta során, az adat­ke­ze­lő a követ­ke­ző adat­fel­dol­go­zót vehe­ti igény­be:

https://www.salesautopilot.hu/ugyfelkozpont/ceginformacio/#cegadatok

  1. Fel­hasz­ná­lói jogok és jog­ér­vé­nye­sí­té­si lehe­tő­sé­gek

7.1) Az érin­tett kérel­mé­re, az adat­ke­ze­lő tájé­koz­ta­tást ad az érin­tett álta­la kezelt ada­ta­i­ról, azok for­rá­sá­ról, az adat­ke­ze­lés cél­já­ról, jog­alap­já­ról, idő­tar­ta­má­ról, továb­bá arról, hogy kik és milyen cél­ból kap­ják, vagy kap­ták meg ada­ta­it. Az adat­ke­ze­lő a kére­lem benyúj­tá­sá­tól szá­mí­tott 30 napon belül elekt­ro­ni­kus úton adja meg a kért tájé­koz­ta­tást.

7.2) A fel­hasz­ná­ló jogo­sult, a hely­te­le­nül rög­zí­tett sze­mé­lyes ada­ta­i­nak helyes­bí­té­sét kér­ni.

7.3) A fel­hasz­ná­ló jogo­sult sze­mé­lyes ada­ta­i­nak tör­lé­sét kér­ni. A tör­lés nem vonat­ko­zik a jog­sza­bá­lyok (pl. szám­vi­te­li sza­bá­lyo­zás) alap­ján szük­sé­ges adat­ke­ze­lé­sek­re, azo­kat Szol­gál­ta­tó, a szük­sé­ges idő­tar­ta­mig meg­őr­zi.

7.4) Az érin­tett, a jelen nyi­lat­ko­zat­ban ismer­te­tett joga­it, az aláb­bi elér­he­tő­sé­gen keresz­tül gya­ko­rol­hat­ja:

Email: jobbatom@gmail.com

7.5) A fel­hasz­ná­ló, az InfoTv., vala­mint a Pol­gá­ri Tör­vény­könyv alap­ján, bíró­ság előtt érvé­nye­sít­he­ti joga­it, továb­bá a Nem­ze­ti Adat­vé­del­mi és Infor­má­ció­sza­bad­ság Ható­ság­hoz (NAIH) (1125 Buda­pest, Szi­lá­gyi Erzsé­bet fasor 22/C) for­dul­hat, az adat­ke­ze­lő, adat­ke­ze­lé­si gya­kor­la­tá­val kap­cso­lat­ban fel­me­rült pana­sza ese­tén.

  1. Hír­le­ve­lek

8.1) A regiszt­rá­ció során meg­adott, elekt­ro­ni­kus levél­cí­mek­re hir­de­tést, vagy rek­lá­mot (hír­le­vél) tar­tal­ma­zó leve­le­ket, az adat­ke­ze­lő, csak a fel­hasz­ná­ló kife­je­zett hoz­zá­já­ru­lá­sá­val, a jog­sza­bá­lyi elő­írá­sok­nak meg­fe­le­lő ese­tek­ben és módon küld. A fel­hasz­ná­ló bár­mi­kor leirat­koz­hat a hír­le­vél­ről, a hír­le­vél alján elhe­lye­zett link segít­sé­gé­vel.

  1. Záró ren­del­ke­zé­sek

9.1) Az adat­ke­ze­lő köte­le­zi magát, hogy gon­dos­ko­dik az álta­la kezelt sze­mé­lyes ada­tok biz­ton­sá­gá­ról, meg­te­szi azo­kat a tech­ni­kai intéz­ke­dé­se­ket, ame­lyek biz­to­sít­ják, hogy a fel­vett, tárolt, illet­ve kezelt ada­tok védet­tek legye­nek, ille­tő­leg min­dent meg­tesz annak érde­ké­ben, hogy meg­aka­dá­lyoz­za azok meg­sem­mi­sü­lé­sét, jogo­su­lat­lan fel­hasz­ná­lá­sát és jogo­su­lat­lan meg­vál­toz­ta­tá­sát.

9.2) Az adat­ke­ze­lő fenn­tart­ja a jogot, hogy jelen nyi­lat­ko­za­tot, a fel­hasz­ná­lók érte­sí­té­se mel­lett, egy­ol­da­lú­an módo­sít­sa. Az adat­ke­ze­lő jelen adat­vé­del­mi nyi­lat­ko­zat módo­sí­tá­sa­i­ról szó­ló tájé­koz­ta­tást köz­zé­te­szi a www.jobbatom.hu web­ol­da­lon. A módo­sí­tás hatály­ba lépé­sét köve­tő­en, a fel­hasz­ná­ló, a szol­gál­ta­tás hasz­ná­la­tá­val, ráuta­ló maga­tar­tás­sal tudo­má­sul veszi, a módo­sí­tott nyi­lat­ko­zat­ban fog­lal­ta­kat.