Golovics Lajos

tanár (földrajz-rajz), újságíró, televízió szerkesztő, művészettörténész, online marketing oktató, hivatásos utazó

Ha arra gon­dolsz, hogy a szü­le­té­sem­ről beszé­lek, Ádám­nál és Évá­nál kez­dem, majd pedig vége­lát­ha­tat­lan soro­lom az éle­tem ese­mé­nye­it egy line­á­ris (bal agy­fél­te­kés) mód­szer sze­rint, akkor nagyot tévedsz. Hiszen pont egy jobb agy­fél­te­kés mód­szer­rel fog­lal­ko­zó olda­lon vagy, és a mód­szer egyik kita­lá­ló­já­nak az „élet­raj­zát-bemu­tat­ko­zá­sát” olva­sod.

Milyen volt meg­ta­lál­ni a Jobb Agy­fél­te­kés okta­tá­si mód­szert az Online Mar­ke­ting kép­zés­nél?

Éle­tem leg­utób­bi és leg­fan­tasz­ti­ku­sabb ősrob­ba­ná­sát? (Mert ugye most pont erről beszé­lünk.)

Elké­pesz­tő, hihe­tet­len, döb­be­ne­tes!

Tudod Te is, hogy van­nak az ember éle­té­ben nagy dol­gok. A Tiéd­ben is, és az enyém­ben is.  Nem biz­tos, hogy pont akkor fel­is­mer­jük, ami­kor éppen tör­té­nik, ami­kor éppen a köze­pé­ben vagyunk, de aho­gyan egy­re idő­sö­dünk, és ránk rakó­dott az évek során vala­mics­ke böl­cses­ség, egy­re job­ban köze­lí­tünk ahhoz, hogy ész­re is vegyük, ami­kor vala­mi cso­da meg­tör­té­nik velünk, vagy körü­löt­tünk.

Ez egy áldott pil­la­nat!

Nem fel­tét­le­nül val­lá­sos érte­lem­ben gon­do­lom, de akár úgy is lehet, hiszen kipat­tan vala­mi „iste­ni szik­ra”, és ebből lesz az ősrob­ba­nás­sze­rű tudás­él­mény.

A „szik­ra” tény­leg csak egy pil­la­nat, egy pil­la­nat­nyi meg­vi­lá­go­so­dás. Ha sze­ren­cséd van, fel vagy rá készül­ve, és akkor ész­re veszed, hogy éppen mi tör­té­nik veled.

Ezután a pil­la­nat után jön csak az iga­zi ősrob­ba­nás, ami elso­dor, magá­val ragad, és a gyom­rod­ban érzed, hogy ilyen csak egy­szer tör­té­nik veled az élet­ben.

Aztán az ener­gia áram­lat szé­dü­le­tes tem­pó­val sodor magá­val.

Akkor is, ha nem ismer­ted fel, hogy ez a te pil­la­na­tod, mert kéz­zel-láb­bal sza­ba­dul­ni pró­bálsz tőle. Mert végül is, ezt is meg­te­he­ted!
És akkor is, ha fel­is­mer­ted. Ez utób­bi­val az a baj, hogy a fel­is­me­rés után jön a pánik, majd ter­ve­zés, a szá­mol­ga­tás, a latol­ga­tás, az éjsza­kai álmat­lan­ság, az élet átér­té­ke­lé­se, a csa­lá­di kassza kiürí­té­se és még sorol­hat­nám. De van még vala­mi, ami egy ilyen fel­is­me­rés vele­já­ró­ja. A bol­dog­ság, a hit és a hála, mert érzed, hogy kivé­te­le­zett vagy, hiszen ez neked jutott eszed­be.

Az éle­tem során sok géni­usszal talál­koz­tam. Művé­szek, fel­ta­lá­lók, írók, fes­tők, film­ren­de­zők, kuta­tók, tudó­sok, mér­nö­kök, mind olyan embe­rek, akik a cso­da ked­vé­ért let­tek azok, akik let­tek. Meg­ér­tet­ték, hogy léte­zik a cso­da!

Vágy­tak rá, és min­den nap dol­goz­tak érte. Készül­tek az egy­re nagyobb és nagyobb cso­dák­ra. Min­den­ki­vel tör­tén­nek cso­dák, de egye­sek töb­bet tesz­nek érte, majd ész­re­ve­szik azo­kat, mások ész­re sem veszik, mi tör­té­nik körü­löt­tük.

Pár nap­ja éppen Ing­mar Berg­man sír­já­nál áll­tam Fårö szi­ge­tén Svéd­or­szág­ban. Egy egy­sze­rű kőda­rab a föld­ben, raj­ta 2 név­vel. Fia­tal­sá­gom meg­ha­tá­ro­zó élmé­nyei vol­tak a Berg­man fil­mek, és most itt állok több ezer kilo­mé­ter­re a hazám­tól, egy olyan ember sír­ja előtt, akit cso­dá­lat­tal néz­tem fia­ta­lon, mert tele volt az éle­te ősrob­ba­ná­sok­kal és eze­ket meg is tud­ta mutat­ni a film­je­i­ben. Mikor haza értem, fel­hív­tam atyai jó bará­to­mat, Faze­kas Lajost, aki szin­tén film­ren­de­ző.  Én mel­let­te ren­ge­te­get tanul­tam ezek­ről a cso­dák­ról. Úgy rea­gált Berg­man­ra, hogy a világ három leg­jobb ren­de­ző­jé­nek egyi­ke. Nem mond­ta, de tudom, hogy ő is szí­ve­sen állt vol­na ott velem, annál a kőnél, Fårö szi­ge­tén.

Szó­val tér­jünk vissza az én leg­utób­bi ősrob­ba­ná­som­hoz, a leg­utób­bi cso­dám­hoz, a Jobb Agy­fél­te­kés Online Mar­ke­ting­hez, a JobbATOM-hoz.

Vol­tak már koráb­ban is cso­dák az éle­tem­ben, ame­lye­ket sze­ren­csém volt meg­él­ni. Ha éppen­ség­gel aka­rod, akkor alul elol­vas­ha­tod a fel­so­ro­lást.
De most erről a leg­utol­só­ról beszé­lek, amely­nek a bekö­vet­ke­zé­sé­ért már 10 éve dol­go­zom. Éppen 10 éve kezd­tem el egy Mas­ter Mind cso­port­ban az online mar­ke­tin­get komo­lyan tanul­ni. Előt­te kb.: 3–4 év fel­ké­szü­lés. Tehát hit­tem, vágy­tam a cso­dá­ra és dol­goz­tam kemé­nyen, hogy ami­kor meg­tör­té­nik, akkor fel­ké­szült legyek, és ész­re­ve­gyem az „iste­ni szik­rát”!

2016, egyik decem­be­ri esté­jén, be is követ­ke­zett.

Ki gene­rál­ta? A nagyob­bik lányom, aki maga is egy cso­da!
Kivel csi­ná­lom meg az ősrob­ba­nás adta ener­gia meg­sze­lí­dí­té­sét? A fele­sé­gem­mel, a kiseb­bik lányom­mal és a bará­ta­im­mal, mun­ka­tár­sa­im­mal, akik mind önma­guk­ban is cso­dá­la­to­sak.

Ez a Jobb Agy­fél­te­kés Online Mar­ke­ting okta­tá­si mód­szer akko­ra tudás-ősrob­ba­nás, akko­ra ener­gia mennyi­ség, ami nem lehet egy­sze­mé­lyes cso­da!

Most per­sze meg­kér­dez­het­néd, hogy ez egy önélet­rajz? Ez egy bemu­tat­ko­zás?

Inkább az utób­bi. Hiszen arra vagy kíván­csi, hogy érdemes‑e velünk eltöl­te­ned, akár egyet­len per­cet is?
Igen! Az éle­ted­ből, az időd­ből kell adnod vala­mennyit, ha ennek a cso­dá­nak a része­se akarsz len­ni. Vajon meg­éri? Milyen ez a cse­re­arány?

Mit kapsz Te ebből a cso­dá­ból, ebből a tudás-ősrob­ba­nás­ból, ha velünk tar­tasz?

Meg fogsz lepőd­ni!

Nem raj­tunk múlik, és nem is azon, mennyi pénzt köl­tesz rá!

Egye­dül raj­tad áll, mennyit veszel el belő­le, és mennyit hasz­no­sí­tasz belő­le!

Mek­ko­ra ez a tor­ta? Óri­á­si!

Ezzel a Jobb Agy­fél­te­kés, meg­ér­té­sen ala­pu­ló Mód­szer­rel, még sen­ki nem csi­nált Online Mar­ke­ting okta­tást a Világ­ban!

De hát más is tanít online mar­ke­tin­get!

Igen. Még­hoz­zá nagyon jól!

Sőt az is lehet, hogy más töb­bet tud róla, mint én, régeb­ben csi­nál­ja, több éves tapasz­ta­la­ti szá­mai van­nak, és a kon­ver­zi­ói is lehet, hogy job­bak.

Sőt van­nak köz­tük olya­nok töb­ben is, akik­től mi is tanu­lunk még ma is!

Akkor miért is tölts velünk egyet­len per­cet is az éle­ted­ből? Miért ne a leg­job­bak­tól sze­rezd meg a tudást?

Nos, lehet, hogy tőlük kell meg­sze­rez­ned, mert ez a mód­szer NEM neked való, mert neked más a kiin­du­lá­si ala­pod. Lehet, hogy Te már pro­fi bit­fa­ra­gó guru vagy, pro­fi mar­ke­tin­ges, pro­fi szö­veg­író, átlá­tod az egé­szet kereszt­ben-hosszá­ban, és sokat tudsz a soci­al media csín­já­ról-bín­já­ról. Sem­mi gond, keresd meg azo­kat, akik pont azt tanít­ják, ami­re Neked szük­sé­ged van.

A JobbATOM azok­nak való,

  • akik még most kez­dik tanul­ni az online mar­ke­ting vilá­gát és sze­ret­né­nek egy­sze­rű­en, gyor­san halad­ni, úgy, hogy vala­ki lépés­ről-lépés­re fog­ja a kezü­ket,
  • akik már tanul­ták, de még nem lát­ják át a tel­jes rend­szert, vagy vala­mennyi­re átlát­ják, de fogal­muk sincs, hogy hogyan fog­ja­nak hoz­zá a meg­va­ló­sí­tás­hoz,
  • akik már régen pró­bál­koz­nak, el is jutot­tak vala­med­dig, de vala­hol elakad­tak,
  • akik még csak most gon­dol­koz­nak azon, hogy elkez­dik, mert érzik, hogy a világ vál­to­zik, és nem akar­nak lema­rad­ni.….

Szó­val, szeretnék/szeretnénk segí­te­ni!
Raj­tad áll, hogy elfo­ga­dod ezt a segít­sé­get, vagy nem foga­dod el. Meg aka­rod tanul­ni az online mar­ke­tin­get, vagy még nem állsz rá készen.

Mi itt vagyunk, és itt leszünk, ha meg­érin­tett a cso­da, ha eljött a saját ősrob­ba­ná­sod!


És most jöj­jön a szá­raz fel­so­ro­lás, aho­gyan ígér­tem:

Golo­vics Lajos, Kecs­ke­mét, 1952. novem­ber 22.

https://www.youtube.com/watch?v=WhDC8SLcBRQ
https://www.facebook.com/jobbatom/
https://www.facebook.com/golovics.lajos
http://www.nyaralas-terkep.hu/
https://jobbatom.hu/

2017. máju­sá­ban elké­szül az első JobbATOM-os raj­zos videó anyag a jobb- és bal agy­fél­te­ke műkö­dé­sé­ről.

2017. feb­ru­ár­já­ban, a pozi­tív tesz­te­ket köve­tő­en, kilép­nek a nyil­vá­nos­ság elé az új Jobb Agy­fél­te­kés Online Mar­ke­ting Okta­tá­si anyag­gal. Elin­dul­nak a tan­fo­lya­mok és a coa­ch­ing órák, folya­ma­to­san készül­nek az online anya­gok.

2016. Szuh­ár Csil­lá­val közö­sen, kidol­goz­za az Online Mar­ke­ting Alkal­ma­zá­so­kat az MLM rend­sze­rek­hez. Lerak­ják az alap­ja­it, és elin­dít­ják a teszt­je­it a JobbATOM Rend­szer­nek.

2106. Bőví­tik az uta­zá­si klu­bot és Szuh­ár Csil­lá­val lét­re­hoz­zák a Nya­ra­lás-Tér­kép web­site-ot:  https://business.facebook.com/nyaralasterkep/

2015. Online vál­lal­ko­zá­so­kat üze­mel­tet, mások­nak online vál­lal­ko­zás­sal kap­cso­la­tos coa­ch­ing-okat tart

2014. Online vál­lal­ko­zá­so­kat hoz lét­re

2013. Kiköl­tö­zik Ang­li­á­ba.

2013. Elin­dít Szuh­ár Csil­lá­val közö­sen egy uta­zá­sos vál­lal­ko­zást www.bwc8.hu, https://business.facebook.com/utazasnyaralasklub/

2012. Szuh­ár Csil­la: Jövő­játsz­ma köny­vé­nek design ter­ve + www.jovojatszma.hu web­site

2012. Átvi­szi a Face­book­ra a műkincs por­tált. https://www.facebook.com/mukincs/

2011. MTA Művé­szet­tör­té­ne­ti Kuta­tó Háló­za­tos kon­fe­ren­cia, MTA dísz­ter­mé­ben elő­adást tart a fest­mény-befek­te­té­si elem­ző prog­ram­ról.

2009-ben ART Mar­ke­ting Könyv, Mun­ka­fü­zet és dobo­zos infó­ter­mé­ket is készít Mago­si Ritá­val.

2009-ben „Ere­de­ti vagy Hamis?” Kon­fe­ren­cia, a Hil­ton-ban. dr Vég­vá­ri Zsó­fi­á­val közö­sen.

2008. Beke­rül Surá­nyi Ferenc első Online Mar­ke­tin­ges Mas­ter Mind cso­port­já­ba.

2007-ben elké­szült belő­le a „Szép befek­te­tés” című könyv (kéz­irat)

2007-ben Czó­bel Bib­li­og­rá­fia CD‑t adott ki Tas­nády Atti­lá­val és Sza­bol­csi Péter­rel közö­sen

2006 őszén a Moholy Nagy Ipar­mű­vé­sze­ti Egye­tem, Művé­szet Mana­ger sza­kán mutat­hat­tuk be a prog­ra­mot.
6 egye­te­mi szak­dol­go­zat­nak lett témá­ja az elem­zé­si rend­sze­re, a Cor­vi­nus Egye­te­men.

2006 őszén a Buda­pes­ti Cor­vi­nus Egye­tem Kis­vál­lal­ko­zás-fej­lesz­té­si Köz­pont­ja szá­má­ra készült a rend­szer­ről egy tanul­mány.

2005-ben lét­re­hoz­za az ARTMarketing.hu oldalt és Magyar­or­szá­gon elő­ször tart nyil­vá­nos elő­adá­so­kat művé­szet mar­ke­ting­ről, mar­ke­ting vezé­relt fest­mény befek­te­té­sek­ről.

2005-ben bemu­tat­ja az www.mukincs.com-ot az Első Magyar Fest­mény-befek­te­té­si és Elem­ző és Tanács­adó por­tált. az Ernst Múze­um­ban.

2003. Who is Who Magyar­or­szá­gon. 402. p. Golo­vics Lajos szó­cikk

2001-ben elkez­di a mukincs.com fest­mény-befek­te­té­si prog­ra­mot kidol­goz­ni.

1999. Kor­társ Magyar Művé­sze­ti Lexi­kon 1. kötet 730. p. Golo­vics Lajos szó­cikk

1997-től vissza­köl­tö­zik Szent­end­ré­re,

1997-ben kiad­ja a Kávé­ház című idő­sza­ki kiad­ványt, és meg­ter­ve­zi a Sir Morik Caf­fé bel­ső­épí­té­sze­ti és mar­ke­ting kon­cep­ci­ó­ját.

1996–1997-ig Pécsett dol­go­zik mint Design stú­dió­ve­ze­tő.

1991-től pedig a Bel­ve­de­re műke­res­ke­del­mi hír­le­ve­let (főszerk.: Golo­vics Lajos).

1991-ben önál­ló design stú­di­ót ala­pít. L’art Line néven.

1990-től a Bel­ve­de­re elmé­le­ti és műkri­ti­kai folyó­ira­tot (főszerk.: Beke Lász­ló),

1990-ben meg­épí­ti a NA-NE Galé­ri­át, Bach­man Gábor ter­vei alap­ján.

1989-ben kiad­ja a Bel­ve­de­re műke­res­ke­del­mi és művé­sze­ti folyó­ira­tot (főszerk.: Golo­vics Lajos, majd Sin­ko­vits Péter) és a Buda­pest­er Bel­ve­de­re német nyel­vű kor­társ művé­sze­ti folyó­ira­tot (főszerk.: Hegyi Lóránd);

1987–1988-ban az ARTUNION kor­társ szak­ér­tő­je. Kor­társ kiál­lí­tá­so­kat, művé­sze­ti vásá­ro­kat és auk­ci­ó­kat szer­vez (Amster­dam Chris­ti­e’s; Lon­don, Stock­holm, Bolo­gna, Augs­burg stb.). 1989-ben meg­ala­pít­ja a META‑R Kft.-t, amely kiál­lí­tá­so­kat ren­dez (Bolo­gna, Mal­mö, Ham­burg stb.), vala­mint folyó­ira­tot és köny­ve­ket ad ki.

1986-ban a szent­end­rei Art’é­ria Galé­ria egyik ala­pí­tó tag­ja.

1985-ben és 1986-ban Zebe­gény­ben művé­szet­tör­té­ne­tet tanít a Zebe­gé­nyi Művé­sze­ti Sza­bad­is­ko­lán.
1981–1986: Eöt­vös Loránd Tudo­mány­egye­tem Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Kar, művé­szet­tör­té­net szak.

1983–1986-ig a Pest Megyei Tanács művé­sze­ti és múze­u­mi főelő­adó­ja.

1976–1980: a Magyar Tele­ví­zi­ó­ban szer­kesz­tő,

1977–1978: MUOSZ Újság­író Isko­la, Buda­pest, tele­ví­zió szak;

1972–1976: Sze­ge­di Juhász Gyu­la Tanár­kép­ző Főis­ko­la, földrajz–rajz szak;