A jobb agyféltekés GPS szisztéma

Nem köte­le­ző vég­re­haj­tan­dó fel­ada­tok sora, hanem sze­ret­he­tő játé­kos ele­mek egy­más­után­ja, ame­lyek a végén kerek egésszé áll­nak össze. Van kez­de­tük, és van végük és köz­ben egy cso­mó izgal­mas rész­fel­adat, ame­lyek önma­guk­ban is fel­vil­la­nyo­zó kihí­vá­sok. Pél­dá­ul egy soci­al media háló meg­ter­ve­zé­se hihe­tet­le­nül érde­kes kihí­vás!

A minap olvas­tam egy olyan MLM rend­szer siker for­mu­lá­ját, ame­lyet arra fej­lesz­tet­tek ki a tulaj­do­no­sok, hogy szin­te 100%-ban auto­ma­ti­zál­ha­tó legyen az inter­ne­ten.

Nem azt mond­ta, hogy írj név­lis­tát, min­den­kit hívj fel a tele­fo­nod­ból stb. isme­red a szo­ká­sos MLM for­mu­lá­kat, hanem azt mond­ta, hogy terelj minél több embert a web­ol­da­lad­ra. Ezt a web­ol­dalt pedig ő készen adta.

Sőt kész face­book kam­pá­nyo­kat is ad a kezed­be. Van arra is kész mód­sze­re, hogy Te hogyan támo­gasd az inter­net for­ga­lom tere­lé­sé­vel a mun­ka­tár­sa­i­dat!

Szó­val, ha én ezt egy hagyo­má­nyos online mar­ke­tin­ges okta­tás­ban a szak­zsar­gon­ban elma­gya­rá­zom, akkor az össze MLM-es sikít­va mene­kül. Inkább belép­te­ti a nagy­ma­mát és a sar­ki fűsze­rest és haj­ku­rássza a bará­ta­it, akik már nem veszik fel a tele­fon­ja­it!

De lehet ezt más­kép­pen is!

Lehet cél­zott for­gal­mat terel­ni a Face­book és a Goog­le segít­sé­gé­vel is az olda­lak­ra és akár a szom­szé­dok és a bará­tok azt sem tud­ják miből utaz­tál egy dél ten­ge­ri álom útra!