Felvállalom azt, hogy másképpen gondolkodom!

Hagyo­má­nyos vál­lal­ko­zó vagyok és MLM mun­ka­társ. Fel­vál­la­lom, hogy sze­re­tem az MLM-et, hogy az MLM-ből is élek, és hogy hiszek abban, hogy a jövő az MLM cége­ké.

Ezzel nem azt aka­rom mon­da­ni, hogy nem csi­nál­hatsz mást, nem sze­ret­hetsz mást, nem lehetsz alkal­ma­zott, vagy nem lehetsz hagyo­má­nyos vál­lal­ko­zó, vagy nem lehet más az élet­cé­lod.

Dehogy­nem, a te éle­ted, és tedd azt, ami­ben jól érzed magad!

Csak azt is tedd meg, hogy azt, aki sze­re­ti és hisz az MLM-ben, nem alá­zod, nem nézed le, nem haj­tod el, nem mon­dod, hogy „Úr Isten, tök ciki, hogy te ezzel fog­lal­ko­zol!”. Hanem segí­ted és támo­ga­tod, főleg, ha addig a bará­tod­nak mond­tad.

Itt Magyar­or­szá­gon és a világ­ban is, ren­ge­te­gen választ­ják ezt a modellt, már­mint az MLM-et kiegé­szí­tő jöve­del­mi lehe­tő­ség­ként, vagy fix kere­se­ti, meg­él­he­té­si for­rás­ként.

Én magam is ezt tet­tem kb. 25 éve, és ma már biz­ton állít­ha­tom, hogy akkor jó dön­tést hoz­tam. Mind amel­lett, hogy ma is van egy nem MLM vál­lal­ko­zá­sunk is.

Szia, Szuh­ár Csil­lának hív­nak, elmúl­tam 54 éves.

Gyor­san hozok dön­té­se­ket, ami nem műkö­dik, nem eről­te­tem.

Van egy okos, szép, intel­li­gens, köz­gaz­dász mar­ke­tin­ges, Ame­ri­ká­ban élő nagy­lá­nyom, és egy, a fér­jem által házas­ság­ba hozott, okos, intel­li­gens és szép, itt­hon élő, és orvos­ként dol­go­zó még nagyobb lányom (az anyu­ká­ja osz­to­zik velem raj­ta).

És van egy okos, intel­li­gens és nekem nagyon is jóké­pű, nagyon-nagyon sze­ret­he­tő és viszont sze­re­tő, 10 évvel idő­sebb fér­jem, aki már csak az elkö­vet­ke­ző 30 évre ter­vez velem.

Több mint 20 éve sze­ret­jük egy­mást töret­le­nül.

Fel­té­tel nél­kül sze­re­tem a gyer­me­ke­i­met, azok pár­ja­it, a fér­je­met és azt, amit csi­ná­lok. Mások mun­ká­nak nevez­nék, én nem fel­tét­le­nül.

Raj­tuk kívül van­nak más sze­rel­mek is az éle­tem­ben, mint pél­dá­ul:

  • az uta­zás,
  • az írás, a saját köny­vem, mely a hit­val­lá­som­ról és hiva­tá­som­ról szól, és amellyel sok 100 ember éle­té­be hoz­tam már éle­te­ket meg­vál­toz­ta­tó vál­to­zást, és ami egy soro­zat, épp írom a követ­ke­ző részét,
  • a jobb agy­fél­te­kés online mar­ke­ting (JobbATOM) okta­tá­sa, mely egy know how, és ami külön­le­ges és egye­dül álló, és ami szin­tén embe­rek 100-ainak vál­toz­tat­ja meg nap, mint nap az éle­tét,
  • és a főzés.

Az uta­zás ma már az élet­stí­lu­sunk, egy zse­ni­á­lis nem­zet­kö­zi uta­zó közös­ség tag­jai vagyunk 2013 óta, bevé­te­lünk egy része is ebből jön. Nincs is annál jobb, mint azzal pénzt ter­mel­ni, ami egy­ben a sze­re­tett élet­for­ma is. Imád­juk, sze­ret­jük, mert álta­la sok-sok új barát­ra, isme­rős­re tet­tünk szert nem csak az ország­ban, hanem a Világ­ban is. A mun­ka­tár­sa­ink­kal közö­sen több, mint 2000 csa­lád­hoz vit­tük el már ennek a cso­dás közös­ség­nek a hírét, akik rend­sze­re­sen ki is hasz­nál­ják a ben­ne rej­lő szám­ta­lan előnyt. Mivel ez által éven­te nem csak egy­szer, vagy két­szer tudunk utaz­ni, hanem több­ször, így  több­ször fel tud­juk töl­te­ni tes­tünk leme­rült akku­mu­lá­to­ra­it. Sok új élménnyel gaz­da­go­dunk, és egy-egy út alkal­má­val, – a napi rutin­ból kisza­kad­va -, élhe­tek másik sze­rel­mem­nek az írás­nak.

Ha kíván­csi vagy, hogyan uta­zunk, itt találsz egy 9 per­ces vide­ót róla: https://youtu.be/6NaglcWGV9k

Az írás, ami vélet­le­nül csöp­pent az éle­tem­be, és ami­ről addig nem tud­tam, hogy tudom. Nos, nem iro­dal­mi nyel­ven és nem 1000 olda­las szép­iro­dal­mi művek műve­lé­sé­vel, hanem a gon­do­la­ta­im egy­sze­rű köz­lé­sé­vel hét­köz­na­pi tör­té­ne­te­ken keresz­tül olya­nok­nak, akik­nek szük­sé­gük van meg­erő­sí­tés­re, bizo­nyos­ság­ra, egy­sze­rű meg­fo­gal­ma­zás­ra, útmu­ta­tás­ra, segít­ség­re egy új, vagy addig siker­te­len úton.
De mivel én min­dent csak az adott dolog új meg­kö­ze­lí­té­sé­vel tudok művel­ni, így köny­vem­hez a fér­jem­mel együtt kita­lál­tunk egy új kate­gó­ri­át, jelen eset­ben a Busi­ness fiction‑t. A könyv­ben sze­rep­lő infor­má­ci­ók és gya­kor­la­tok köz­lé­sé­hez pedig azt, hogy legyen egy csa­lád tör­té­ne­te a jövő­ből, ami olvas­má­nyos, vál­to­za­tos és azzal tanít, hogy lete­he­tet­len. Női tás­ká­ba, bőrönd­be könnyen bete­he­tő, für­dő­kád­ban könnyen elol­vas­ha­tó köny­vem nép­sze­rű, így bol­do­gan írom a tör­té­net foly­ta­tá­sát.

Ha kíván­csi let­tél, itt bele­ol­vas­hatsz: http://jovojatszma.hu

JobbAtoM, vagy­is Jobb Agyféltekés Online Marke­ting, mely­nek ötle­te a fér­jem fejé­ből pat­tant ki, és amit a fér­jem­mel együtt hono­sí­tot­tunk meg Magyar­or­szá­gon és a Világ­ban, amit kol­lé­gá­ink­kal és Fran­chise part­ne­re­ink­kel még ma is folya­ma­to­san fej­lesz­tünk, hogy egy­re könnyebb és gyor­sabb átlát­ha­tó­sá­got biz­to­sít­sunk az online anya­ga­ink­ban, a tan­fo­lya­ma­in­kon, vagy a coach prog­ram­ja­in­kon részt­ve­vők­nek.

Hogy hon­nan jött az ötlet? Nos, az én küsz­kö­dé­sem­ből, értet­len­sé­gem­ből, síró­gör­cse­im­ből, elke­se­re­dé­se­im­ből.
Miért jött? Mert a fér­jem imád engem, és nehe­zen visel­te a hisz­ti­met.
Aztán mások hisz­ti­jét, meg még mások hisz­ti­jét.

Kel­lett egy műkö­dő, meg­ér­té­sen ala­pu­ló meg­ol­dás, erre ő kita­lál­ta. Mert ő ilyen.

Oktat­juk, tanít­juk azóta, mert ha vala­ki, hát én tudom, milyen azt érez­ni, hogy min­den­ki érti csak én nem. Folya­ma­to­san fej­leszt­jük, újabb és újabb ötle­tek­kel bővít­jük a tan­anya­got.
Remek kol­lé­gák­ra lel­tünk, akik sokat tet­tek hoz­zá ehhez a mód­szer­hez. Pél­dá­ul Atti­lá­ra, a kivá­ló prog­ra­mo­zó­ra. Ő egy tech­ni­kai szak­em­ber, aki folya­ma­to­san segít a hát­tér tech­ni­kai lépé­sek­nél, aki kérés­re meg­old­ja a web­ol­da­lak össze­ra­ká­sát, aki tanít­ja, oktat­ja, meg­mu­tat­ja, hogy a min­den­na­pok­ban hogyan kezel­jünk egy műkö­dő auto­ma­ta pénz­ter­me­lő rend­szert.

Aztán itt van Orsi, a kiseb­bik lányunk, aki­nek ame­ri­kai köz­gaz­dász-mar­ke­ting dip­lo­má­ja van, és rend­sze­re­sen blo­gol ott­hon, Ame­ri­ká­ban. Angol nyelv­te­rü­le­ten nép­sze­rű­sí­ti ezt a jobb agy­fél­te­kés online mar­ke­ting okta­tá­si tech­ni­kát. Fia­ta­los len­dü­le­té­vel, egy olyan ország meg­ta­nult, nyi­tott szem­lé­let­mód­já­val és men­ta­li­tá­sá­val, ahol sokan vevők az újra, bőví­ti és fej­lesz­ti az ötlet­tá­run­kat. Hoz­za az új tren­de­ket, infor­má­ci­ó­kat, hogy ami­lyen gyor­san csak lehet, köz­zé tehes­sük azo­kat.
És per­sze a két agy­fél­te­ke műkö­dé­sét össze­han­go­ló tech­ni­kák, melyek nél­kül sok­kal nehe­zeb­ben men­ne a meg­ér­tés. Per­sze a te dol­god, hogy hiszel ben­ne és alkal­ma­zod, vagy azt mon­dod sar­la­tán­ság. De mi kipró­bál­tuk, hasz­nál­juk a gya­kor­la­to­kat a tan­fo­lya­ma­in­kon, és hogy ezt tehet­jük, azért nagy köszö­net Dom­ján Gábor­nak, aki kiad­ta az „Ész­ke­rék kap­cso­ló és Ész­kap­cso­ló” köny­ve­ket magya­rul. Köszö­net azért is, mert az Agy­kont­roll tan­fo­lya­mán meg­ta­nul­tam, hogy az embe­ri agy nem más, mint egy bio-szá­mí­tó­gép, ami fölött hatal­mam van. Tudom befo­lyá­sol­ni, irá­nyí­ta­ni, és mun­ká­ra fog­ni, ha isme­rem a meg­fe­le­lő tech­ni­ká­kat.

Itt ránéz­hetsz a JobbATOM mód­szer­re, bete­kint­hetsz kicsit a szín­fa­lak mögé!  https://jobbatom.hu/

A főzés hob­bi és alko­tás, mellyel mások­nak, a csa­lá­dom­nak és magam­nak is örö­möt szer­zek. Ami­kor uta­zunk, élvez­zük a helyi spe­ci­a­li­tá­so­kat és leg­több­ször haza­ho­zom egy-egy ország, város, vagy nép­sze­rű hely recept­je­it. Meg­fő­zöm, majd vál­toz­ta­tok néme­lyi­ken, hogy a ma oly nép­sze­rű paleo étrend­be is beil­lesz­ked­hes­se­nek. Főzés előtt meg­csi­ná­lok egy-két jobb és bal agy­fél­te­ke össze­han­go­ló gya­kor­la­tot, a fér­jem kitölt nekem egy pohár vörös­bort és el kez­dek alkot­ni. De nem csak az éte­lek terü­le­tén, hanem ilyen­kor nagyon kre­a­tív vagyok, szár­nyal­nak a gon­do­la­ta­im. Tudok haté­ko­nyan gon­dol­kod­ni, sor­ra jön­nek a leg­jobb ötle­tek. A kony­ha­pul­ton ezért min­dig van egy jegy­zet­fü­zet, vagy dik­ta­fon is.

Nézd meg miket főz­tem eddig https://plus.google.com/u/0/collection/gSBgRE

Víz­ön­tő­ként opti­mis­ta, segí­tő, sze­re­tő és sze­ret­he­tő, csa­lád­cent­ri­kus és gon­dos­ko­dó (sok­szor túl­sá­go­san is), ám nagy­ra törő ter­ve­ket szö­vö­ge­tő, nő vagyok.

2 dol­got gyű­lö­lök csu­pán, a hazug­sá­got és azt, ha vala­ki szán­dé­ko­san árt más­nak. Eze­ken talán túl lépek, de meg­bo­csá­ta­ni nem tudom. (Nem kever­tem össze, nálam ez a sor­rend!)

Mind­az, amit taní­tunk, amit teszünk, azt nem csak magun­kért, hanem máso­kért is tesszük.

  • Olyan hagyo­má­nyos vál­lal­ko­zást veze­tő­kért, akik elő­rébb akar­nak jut­ni és tud­ják, hogy szük­sé­gük van online mar­ke­ting­re. De hibá­ba men­tek el eddig tan­fo­lya­mok­ra, hiá­ba vet­tek meg online anya­go­kat, még min­dig nem értik magát a rend­szert. Ezért aztán vagy nem csi­nál­ják meg, vagy rákény­sze­rül­nek arra, hogy más csi­nál­ja meg helyet­tük. De vall­juk be, előb­bi miatt lema­rad­nak fej­lő­dés­ben, ver­seny­ké­pes­ség­ben és a bevé­te­le­ik­ben is, az utób­bi­val pedig az a hely­zet, hogy a „gaz­da isme­ri leg­job­ban a jószá­got”! Vagy­is sosem lesz olyan, mint­ha ő csi­nál­ta vol­na és sosem lesz iga­zán az övé!
  • Olyan egye­te­mis­tá­kért, akik haj­lan­dó­ak az öreg, ám tapasz­talt rókák­tól elles­ni a leg­jobb mód­sze­re­ket. Ide csak egy, a Meg­vi­lá­go­sí­tó dél­utá­nun­kon részt vett egyik őszin­te egye­te­mis­ta véle­mé­nye: „Basszus, miért nem így tanít­ják ezt az egye­te­men? Én leszek a király!” B.K.
  • Olyan MLM vál­lal­ko­zó­kért, akik tud­ják, hogy az elmúlt 50 év MLM‑s szak­má­já­ra is ráfér a fris­sí­tés, az újí­tás, ráfér vala­mi más, és ha már mást csi­nál­nak, akkor azt pro­fi módon és jól sze­ret­nék csi­nál­ni.
  • Olyan kis­ma­má­kért, mun­ka­nél­kü­li­e­kért, vagy éppen azo­kért, akik nem sze­re­tik a töme­get, akik kez­de­ni akar­nak vala­mi értel­me­set az éle­tük­kel. Érte­ni, tud­ni akar­nak vala­mit, ami néhány napi mun­kát igé­nyel a szá­mí­tó­gép előtt (per­sze már csak akkor, ha meg­van a tudás és mel­lé össze­állt a rend­szer), amit passzív pénz­ter­me­lő for­rás­sá lehet ten­ni, ami iga­zi, ott­hon­ról is végez­he­tő mun­kát ad, olyat, ami saját.

Hosszú lett?

Nos, lehet. Sokat beszé­lek, így sokat is írok. De mind­ezt sze­re­tet­ből teszem, és azért, hogy meg­is­merj!

Külön­ben fogal­mad se len­ne arról, hogy miért gye­re el egy Meg­vi­lá­go­sí­tó dél­utá­nunk­ra, vagy miért vedd meg az anya­ga­in­kat, hogy tőlünk tanulj, vagy miért nézz meg 1–1 vide­ón­kat. Vagy­is, miért hall­gass rám, ami­kor meg­mu­ta­tok, elmon­dok, leraj­zo­lok neked vala­mi okos és hasz­nos, az éle­te­det elő­re len­dí­tő dol­got.

Azt akar­tam, hogy lásd, bíz­hatsz ben­nem, mert pont olyan vagyok, mint te. Kezd­tem vala­mi­kor, vala­hon­nan, és aztán lépés­ről-lépés­re fel­épí­tet­tem azt, amit most látsz, amit most olvas­tál. Ha hiszed, ha nem, még sok javí­ta­ni valóm van, nálam sem min­den töké­le­tes. De vala­hol elkezd­tem, rend­sze­re­sen fog­lal­ko­zom vele és műkö­dik. 

Sok mun­ka, sok idő, sok áldo­zat, de nagy sze­re­lem és meg­éri, min­den­fé­le tekin­tet­ben!

Neked is csak ezt ígér­he­tem!