Hogyan tegyél szert konkurenciamentes piacterekre?

Hogyan lesznek mégis vevőid úgy, hogy nincs névlistád, és nem akarod felhívni a barátaidat, ismerőseidet, akiket nem láttál már vagy 10 éve?

Azt ígér­tük a teg­na­pi leve­lünk­ben, hogy mind­ezt kifejt­jük és kíná­lunk rá meg­ol­dást is.

Íme:

Kék Óceán Stratégia Online piacterekre, nem csak MLM-eseknek!

Miért érde­mes Neked ezzel fog­lal­koz­nod akár egy per­cet is, plá­ne, ha nem vagy MLM-es, hanem „hagyo­má­nyos” vál­lal­ko­zó vagy?

Mi az újdon­ság a hagyo­má­nyos MLM-hez képest, az új, online mar­ke­ting­re épü­lő MLM üzlet­ben?

A klasszi­kus MLM üzlet a Te sze­mé­lyes isme­rő­si körö­det, és a sze­mé­lyes hite­les­sé­ge­det veszi köl­csön az MLM anya­cég fej­lő­dé­sé­nek, épü­lé­sé­nek érde­ké­ben. Azaz, veled együtt egy pia­ci szeg­men­set vesz magá­nak.

Fogalmazzunk világosan.

Az MLM anya­cég, két nagyon nehéz részt kiszer­vez a cég­ből.

Azaz a mar­ke­ting­jét és az érté­ke­sí­té­sét.

És csak akkor fizet Neked, ha dol­go­zol. Tehát nem kell eltar­ta­nia, mint egy hagyo­má­nyos üzlet­kö­tőt, nem ad fize­tett pró­ba­idő­sza­kot, ami­kor beta­nul­hatsz, nem ő fize­ti a köz­ter­he­i­det, adó­i­dat, hanem ez a te dol­god.

Nem kell a sza­bad­sá­god­dal fog­lal­koz­nia, sem a beteg­sé­ge­id­del, és per­sze nem fizet arra az idő­szak­ra Neked egy petá­kot sem!

Szó­val, ha eddig eze­ket nem tuda­to­sí­tot­tad vol­na magad­ban az MLM üzle­ted­del kap­cso­lat­ban, akkor jobb, ha most már ezzel is tisz­tá­ban vagy.

Ez nem jó vagy rossz, hanem egy hely­zet, ez egy üzle­ti modell, amely vagy elfo­gad­ha­tó szá­mod­ra, vagy nem.

Más! Gon­do­lom a név­lis­ta írá­sá­val és az isme­rő­se­id, bará­ta­id hívo­ga­tá­sá­val, már Neked is tele van a hóci­pőd, pedig a klasszi­kus MLM üzlet­ben ez az első lépés!
Mutasd meg min­den­ki­nek, mert nem tud­ha­tod, mikor, kinek kell a por­té­kád, szol­gál­ta­tá­sod. Ez egy kicsit sar­kít­va olyan dolog, mint­ha Te egy sétá­ló rek­lám­táb­la len­nél és az isme­rő­se­id és bará­ta­id között jár­kál­nál, elől-hátul egy nagy fel­irat­tal, „Vedd már meg a por­té­ká­mat, mert tudom, hogy neked biz­to­san szük­sé­ged van rá!”

Vall­juk be, a mai inter­ne­tes világ­ban ez elég nevet­sé­ges meg­ol­dás. Online világ­ban, off­line dol­goz­ni.

Az online világ­ban, online mar­ke­ting­gel úgy tudsz pénzt ter­mel­ni, hogy – kis túl­zás­sal -, de akár a csa­lá­dod sem tud­ja, mivel fog­lal­ko­zol, nem­hogy a bará­ta­id és isme­rő­se­id. Kiber tér­ben (cyber­spa­ce¹) épí­ted az üzle­te­det, onnan szer­zed az érdek­lő­dő­i­det és a vásár­ló­i­dat.

Egy per­cig sem amor­ti­zá­lod le a bará­ti körö­det feles­le­ges aján­la­tok­kal, bemu­ta­tók­kal. Sen­kit sem kell zak­lat­nod.

Nin­cse­nek feles­le­ges NEM-ek és nin­cse­nek utol­só pil­la­nat­ban lemon­dott talál­ko­zók. Sőt még a tele­fon­hí­vá­so­dat is fel­ve­szik leg­kö­ze­lebb.

Ha csak egy­szer is kipró­bál­tad az MLM üzlet bár­me­lyik faj­tá­ját, akkor pon­to­san tudod, miről beszé­lek.

Nyíl­ván azt is tudod már, milyen érzés rádöb­ben­ni, hogy elfogy­tak a nevek a lis­tád­ról.

Ráadá­sul néha bele­fut­hatsz abba is, hogy az agresszív és gát­lás­ta­lan szpon­zo­rok néme­lyi­ke, lemegy kutyá­ba és nem csak azért megy veled az első talál­ko­zó­id­ra, hogy téged tanít­son, hanem, hogy ha Te netán nem válsz be az üzlet­ben, akkor a Te bará­ti isme­rő­si köröd­ben le tud­ja nyúl­ni azo­kat az embe­re­ket, akik eset­leg haj­lan­dók az üzlet­tel fog­lal­koz­ni. Az sem baj, ha te kies­tél, majd a helyed­re lép aló­lad vala­ki. Szó­val, kis ügyes­ke­dés­sel pia­cot sze­rez­nek, mert nekik már rég elfo­gyott a név­lis­tá­juk, és ami volt, már azt is három­szor eléget­ték.

Íme, a hagyo­má­nyos MLM-ből egy pici íze­lí­tő.

Kicsit olyan ez a piac­vá­sár­lás, mint ami­kor a nagy EU-s láz­ban Magyar­or­szág érté­kes ipa­ri ága­za­ta­it kül­föl­di cégek fel­vá­sá­rol­ták és utá­na leépí­tet­ték azt.
A pia­cu­kat per­sze lenyúl­ták!
Talán a leg­jobb pél­da a magyar cukor­ipar kihe­ré­lé­se.
De nyu­god­tan sorol­hat­nám még a pél­dá­kat nap­es­tig.

Nos, most már tudod. Ez a Vérvörös Óceán, amely gyilkos konkurenciaharcra épül.

Ezzel szem­ben, a Kék Óce­án Stra­té­gi­át alkal­ma­zó online üzlet­épí­tés­ben, nem az évti­ze­dek alatt fel­épí­tett bará­ti körö­det, és a csa­lá­dod isme­rő­se­it talá­lod meg, és az ott örö­költ, vagy fel­épült bizal­mi tőké­det hasz­ná­lod, hanem egy tel­je­sen újat épí­tesz magad­nak, az inter­net Kék Óce­án­já­ban.

Tehát, ha ügyes, jól tájékozott, jó stratéga vagy,
akkor a
Kék Óceánon építed az üzleted, és nem a Vérvörös Óceánon küzdesz az életben maradásért.

Van ennek az új stra­té­gi­á­nak két fon­tos része, amit fel­tét­le­nül tud­nod kell.

  1. A kék óce­án stra­té­gi­át hagyo­má­nyos mód­sze­rek­re, hagyo­má­nyos pia­ci sze­rep­lők­re, kicsik­re és nagyok­ra talál­ták ki. Az elmúlt 100 év tapasz­ta­la­tai és sta­tisz­ti­kái alap­ján. Ami azt jelen­ti, hogy a mai világ­ra sza­bott apró módo­sí­tá­sok­kal, de a hagyo­má­nyos vál­lal­ko­zá­sok is bizony így működ­tet­he­tők.
  2. A másik, az, hogy ami­óta fel­fe­dez­ték és pub­li­kál­ták ezt a mód­szert, a világ nagyon meg­vál­to­zott, pedig alig pár éve volt csak.
    Ma már jelen­tős része az üzle­ti folya­ma­tok­nak és a for­ga­lom­nak online zaj­lik.
    A jó hír az szá­mod­ra, hogy ebben a meg­vál­to­zott gaz­da­sá­gi kör­nye­zet­ben még könnyebb alkal­maz­ni a kék óce­án stra­té­gi­át, mint a hagyo­má­nyos fel­té­te­lek között!

Ezt a kék óceán stratégiát, gazdaság történeti szempontból nem olyan régen, alig 12 éve publikálták a szerzők W. Chan Kim és Renée Mauborone. A könyvüket, a Harvard Business School Press-nél, Bostonban (2005) jelentették meg.

Mi a lényeg?

A Vörös Óce­á­non ugyan azt a kört leszel kény­te­len meg­tá­mad­ni, ami­re a töb­bi hason­ló témá­ban uta­zó vál­lal­ko­zó, illet­ve MLM-es cég is lő, de a Kék Óce­á­non az alter­na­tív közön­ség egy részét szer­zed meg. Olya­no­kat, akik még nem vásá­rol­tak a témád­ban, mert nem tud­ták, hogy vásá­rol­ni akar­nak a témád­ban!

Mit értek ezen?

Nos, a vevők hagyo­má­nyos gon­dol­ko­dás­mód­ja az, hogy „kínálj nekem töb­bet, keve­seb­bért” és ebből nem nagyon tud­nak kilép­ni. Ezt szok­ták meg, mert erre szok­tat­tuk őket.
Ez egy tipi­kus Vörös Óce­án, azaz egy gyil­kos ver­seny­hely­zet.
Árak­ci­ók­kal, egy­más vevő­i­nek elcsá­bí­tá­sá­val, kő kemény kon­ku­ren­cia­fi­gye­lés­sel és örö­kös harc­cal, pir­ru­szi² győ­zel­mek­kel kikö­ve­zett út ez. Sok hul­la sze­gé­lye­zi ezt az utat. Veszé­lyes és kímé­let­len pálya!

Mit tehe­tünk azért, hogy meg­ta­lál­juk a magunk ver­seny­men­tes Kék Óce­án­ját?

Nos, a kulcs, hogy a versenytársakról az alternatívákra, azaz a vevőkről, az iparágunk eddigi NEM vevőire tegyük át a fókuszunkat.

Na, bumm!

Ez még dur­vább, hiszen azok­nak aka­rok elad­ni, akik „nem vevők”?

Az online mar­ke­ting­ben, – ha jól csi­ná­lod -, lehe­tő­sé­ged van lézer pon­tos­ság­gal meg­ta­lál­ni azo­kat, aki egy­részt már vevők, de azo­kat is, akik ezek­nek a vevők­nek a „hason­má­sai” de még NEM vevők! Még nem is tud­ják, hogy vevők akar­nak len­ni!

Ez egy óriási piaci potenciál számodra!

A Face­book, már több mint 10 éve figye­li a leg­ap­róbb rez­dü­lé­se­i­det is a Kiber tér­ben. Csak­hogy tisz­tá­ban legyél vele, ma Magyar­or­szá­gon 5 mil­lió 400 ezer Face­book pro­fil van. Tehát a fel­nőtt, piac­ké­pes lakos­ság igen nagy szá­za­lé­ka beköl­tö­zött már ebbe a „Vir­tu­á­lis városállam”-ba.

A Face­book, a saját adat­elem­zé­sei kap­csán, halál pon­to­san tud­ja, ki az, aki már vásá­rolt online, milyen érték­ha­tár­ban, milyen faj­ta ter­mé­ke­ket és még sorol­hat­nám tovább, mi min­dent tud rólad.

Vagyis, egy pillanat alatt össze tud állítani neked „hasonmás kört”, olyat, amilyet éppen Te szeretnél. (És már kész is a „névlistád”!)

Ez pedig fan­tasz­ti­kus, hiszen mind­ezt elad­ja neked a Face­book! Csak hir­dess nála és tudd, hogy kik­re akarsz „céloz­ni”, kik tar­toz­nak a te poten­ci­á­lis vevő­kö­röd­höz, vagy­is kik a te Buyer per­so­na­id!

Olyan cél­kö­zön­ség­hez jut­hatsz el, akik igen nagy való­szí­nű­ség­gel vásá­rol­nak majd Nálad, ha ügye­sen végig viszed őket az érté­ke­sí­té­si csa­tor­ná­don. Remek edu­ká­ci­ós folya­mat­tal az érdek­lő­dő­id­ből szé­pen vevők lesz­nek.

Ne feledd, nem ajtóstól rontunk rájuk!
Ez egy precízen megtervezett értékesítési folyamat kell, hogy legyen, a tökéletes piactéren!