A működő Online MLM Szisztéma alapjai

Jelen­leg az a hely­zet, hogy irtó keve­sen csi­nál­nak iga­zi, hasz­nál­ha­tó online mar­ke­tin­get MLM rend­sze­rek­ben.
Nagyon kevés olyan nagy MLM vál­lal­ko­zás van, aki kife­je­zet­ten erre fej­leszt, és éppen ezért az MLM vál­lal­ko­zók is keve­sen isme­rik a mód­szert.

A 3+1 legfontosabb ok, ami miatt nem erőltetik maguk az MLM cégek sem, mert…

 1. Nehe­zen másol­ha­tó, már­pe­dig az MLM rend­sze­rek évti­ze­dek óta a másol­ha­tó­ság­ra épí­te­nek. Ezért han­goz­tat­ják azt, hogy bár­ki elkezd­he­ti, aki­nek van­nak olyan cél­jai az élet­ben, amit nem tud elér­ni a jelen­le­gi élet­hely­ze­té­vel.
 2. Az online mar­ke­ting egy komoly szak­ma, amely­hez friss inter­ne­tes és a mar­ke­tin­ges tudás kell, tehát fel­ké­szült­ség olda­lá­ról sem­mi­kép­pen sem ala­csony a belé­pé­si küszöb. Nem elég meg­ven­ni az indu­ló cso­ma­got a cég ter­mé­ké­ből, vagy szol­gál­ta­tá­sá­ból.
 3. Van egy har­ma­dik is, ez pedig az, hogy aki online MLM rend­szert akar működ­tet­ni, annak az egé­szet való­ban vál­lal­ko­zás­ként kell kezel­nie, nem csak egy sza­bad­idős laza mel­lé­kes­nek. Ezzel az atti­tűd­del nem megy. Egyéb­ként, ha nem online, akkor sem megy ezzel az atti­tűd­del.
  Az első pont­ban emlí­tett másol­ha­tó­ság­ra épü­lő rend­szer­épít­ke­zés nagy­sze­rű dolog, mert még gon­dol­koz­ni sem kell, de mi van akkor, ha az, akit másolsz, az sem gon­dol­ko­zik vál­lal­ko­zó­ként?
  Az MLM egy szak­ma, akár hagyo­má­nyos a mód­szer, akár online mar­ke­tin­ges.

+1. Itt pedig vissza­té­rek a har­ma­dik pont­ra.
Az MLM cégek attól fél­nek, hogy egy-egy ilyen online mar­ke­ting­re épü­lő rend­szer fel­ál­lí­tá­sá­val és annak a tagok által való fél­re értel­me­zé­sé­vel és nem meg­fe­le­lő hasz­ná­la­tá­val az embe­rek tele sze­me­te­lik az online teret, ami sem a cég­nek, sem pedig a tagok­nak nem len­ne jó. A Face­book már ele­ve most is hát­rá­nyo­san meg­kü­lön­böz­te­ti a hir­de­té­se­i­ben az MLM típu­sú vál­lal­ko­zá­so­kat.

Talán ezek a leg­fon­to­sabb momen­tu­mok, ame­lye­ket a nagy MLM-es vál­lal­ko­zá­sok is érez­nek, ezért nem eről­te­tik az online mar­ke­ting rend­sze­rek működ­te­té­sét. Nem köl­te­nek pénzt a fej­lesz­té­sek­re, a prog­ra­mok­ra, a kép­zé­sek­re.
A leg­több­je, meg sem pró­bál­ja kita­lál­ni azt az arany közép­utat, ami­nek az isme­re­te átad­ha­tó úgy, hogy abból a tagok­nak, és a cég­nek is hasz­na szár­maz­zon. Attól fél­nek, hogy nehe­zen kezel­nék le az ezzel járó meg­ter­he­lést, és a sok hiba­for­rást.
Per­sze mint min­den­hol, itt is van­nak kivé­te­lek. Itt is van 1–2 olyan nagy cég, ame­lyik hasz­nál­ha­tó és könnyen másol­ha­tó prog­ra­mot ad a tagok kezé­be.

Ezek a pro­fi online mar­ke­ting­re épü­lő prog­ra­mok azon­ban nem tévesz­ten­dő­ek össze azzal, hogy egy cégen belül online felü­le­tek segí­tik a tag mun­ká­ját. Ezek a napi rutint segí­tő online felü­le­tek ne tévessze­nek meg sen­kit, mert ezek olyan messzi­re van­nak az online mar­ke­ting­től, mint Makó Jeru­zsá­lem­től.

Nézzük, miket lehet online felületekkel segíteni, hatékonyabbá tenni:

 • A regiszt­rá­ci­ót
 • A meg­ren­de­lé­se­ket
 • A fize­té­se­ket (bevé­tel-kiadás olda­lon)
 • A logisz­ti­kát, a ter­mé­kek kiszál­lí­tá­sát
 • A Web­iro­dát
 • Az okta­tás egy részét,
 • Emai­lek kikül­dé­sét, ter­mék­is­mer­te­tők, pdf-ek, ppt-k, vide­ók, stb.
 • Vevő­kö­ve­tést, leve­le­zést
 • Web­kon­fi­kat

Tehát, ezek alap­ve­tő­en nagyon fon­tos inter­ne­tes esz­kö­zök, ame­lyek kényel­me­seb­bé teszik a mun­kán­kat, de ezek hasz­ná­la­ta még nem online mar­ke­ting és plá­ne nem online MLM rend­szer.

Az alap­ve­tő különb­ség az, hogy egy online MLM rend­szer­ben pont a leg­ne­he­zebb részt kell meg­ter­vez­ni és meg­épí­te­ni. Ez pedig az érdek­lő­dő szer­zés, az adat­bá­zis épí­tés. Ők lesz­nek majd azok, akik­kel kom­mu­ni­kál­ha­tunk, és aki­ket végig­vi­he­tünk egy edu­ká­ci­ós folya­ma­ton, amíg vevő nem lesz belő­lük.

Egy ilyen érdeklődő szerző és vevő generáló, valóban nagyrészt önműködősíthető online marketing rendszernek van…

 • egy hir­de­té­si stra­té­gi­á­ja,
 • egy jó meg­ter­ve­zett cél­pi­a­ca,
 • egy ter­mék lép­cső­je és ter­mék stra­té­gi­á­ja,
 • egy több lép­csős érté­ke­sí­té­si csa­tor­ná­ja
 • egy ter­vez­he­tő edu­ká­ci­ós folya­ma­ta és
 • van egy több szin­tű hír­le­vél rend­sze­re.

Ez a minimum, ami kell ahhoz, hogy egyáltalán online marketing rendszerről beszélhessünk.

Ehhez pedig

 • ki kell talál­nod az üzle­ti stra­té­gi­á­dat,
  Vagy ele­ve úgy válassz MLM céget, hogy erre az alkal­mas legyen, vagy, ha már elkö­te­le­ződ­tél egy cég­hez, akkor vizs­gáld meg, hogy a ter­mé­ke­id, szol­gál­ta­tá­sa­id, milyen mér­té­kig online mar­ke­tin­ge­sít­he­tők, illet­ve mennyi­re auto­ma­ti­zál­ha­tók az érté­ke­sí­té­si folya­ma­tok. Ez nyil­ván függ a ter­mék­től, szol­gál­ta­tás­tól, de sok­szor az MLM cég sza­bály­za­ta is sok féket állít be,
 • meg kell ter­vez­ned a folya­ma­to­kat,
  Ele­jé­től végig tud­nod kell, kik lesz­nek a lehet­sé­ges érdek­lő­dő­id, hogy az érdek­lő­dő­i­det hon­nan hová veze­ted, jut­ta­tod el. Meg kell ter­vez­ned pon­to­san a vevő útvo­na­lat, az edu­ká­ci­ós folya­ma­tot, a vásár­lá­si folya­ma­tot, a szint­lé­pé­se­ket stb.
 • meg kell csi­nál­nod a stra­té­gi­ád ele­me­it,
  Ez a terv bizony egy hosszú, és szer­te­ága­zó folya­mat­áb­ra.
  Ami­kor mi az első ilyen rend­sze­rün­ket ter­vez­tük pár éve, egy fek­vő A/4-es papí­ron kezd­tük, és mire a végé­re értünk, addig­ra kb. 4 méte­res lett az a lap­sor, ahol elfér­tünk.
 • össze kell köt­nöd a rend­szer­ele­me­ket,
  Ez már komoly web­mes­te­ri fel­adat. Nem kell min­dent Neked csi­nál­ni, mert ezek az apróbb, nagyobb rész­le­tek, sok tech­ni­kai buk­ta­tót tar­tal­maz­nak. Ennek egy jelen­tős részét érde­mes kiad­ni tapasz­talt szak­em­ber­nek. Ami­kor már tudod, hogy hogyan műkö­dik egy pro­fi online mar­ke­ting rend­szer, tud­ni fogod azt is, hogy mikor, mit érde­mes szak­em­ber kezé­be adni.
 • ren­ge­teg hasz­nos tar­tal­mat kell hoz­zá írnod,
  Nos, ezt az ele­jén min­den­kép­pen Neked érde­mes csi­nál­ni! Per­sze ez is kiszer­vez­he­tő adott eset­ben, de amíg össze­áll a rend­sze­red, addig Te vagy a kapi­tány, és Te mon­dod meg, mi hogyan és mikor működ­jön.

Az ele­jén elmond­tam, hogy ezt nem lehet fél­váll­ról ven­ni, és heti fél órá­ban, két tele­fon és három soro­zat meg­né­zé­se köz­ben mene­dzsel­ni. Ehhez komoly vál­lal­ko­zói szem­lé­let és szer­ve­ző kész­ség kell. Ha már van egy kis tapasz­ta­la­tod is ben­ne, az kife­je­zet­ten elő­nyös.

Az ele­jén azt is mond­tam, hogy a nagy MLM-es cégek több­sé­ge, töb­bek között, ezért is ódz­ko­dik az online mar­ke­tin­ges mód­sze­rek töme­ges elter­jesz­té­sé­től, mert ren­ge­teg a hiba­le­he­tő­ség, amit siker­te­len­ség ese­tén könnyen varr­nak az ő nya­kuk­ba a csa­ló­dott, „gyors mil­li­o­mos” jelöl­tek.

Az online MLM is egy szak­ma, amit most könnyen meg­ta­nul­hatsz, átlát­hatsz, lépés­ről-lépés­re begya­ko­rol­hatsz a Jobb Agy­fél­te­kés tan­fo­lya­ma­in­kon.
Most arra készü­lünk, hogy a kezed­be adunk vala­mi olyat, ami­ből az ala­po­kat elsa­já­tít­ha­tod, és ami­kor ez meg­van, és kész vagy tovább lép­ni, akkor lépés­ről-lépés­re, – a saját géped előtt ülve -, fel is tudod épí­te­ni a tel­jes stra­té­gi­á­dat, majd a web­site-odat, a menü­pont­ja­i­dat.

Meg tudod ter­vez­ni a cél­kö­zön­sé­ge­det, és azt, hogy hogyan aka­rod elér­ni őket.
Segí­tünk hir­de­té­se­ket, hír­le­ve­le­ket, posz­to­kat, blo­go­kat írni és per­sze meg­mu­tat­juk azt is, hogy hogyan tudod azo­kat köz­zé­ten­ni, kikül­de­ni, meg­osz­ta­ni, auto­ma­ti­zál­ni.
Szó­val tedd zseb­re a tudást és vedd elő bár­mi­kor, ami­kor szük­sé­ged van egy kis segít­ség­re!

Jó sze­let kívá­nunk neked!

Figyeld a hol­na­pi emai­le­det!