Egy átla­gos ember hagyo­má­nyos, mód­sze­rek­kel, 25 – 40 szót tud meg­ta­nul­ni napon­ta, kb.: 3 óra nyelv­ta­nu­lás­sal. Az elvá­rás pedig az, hogy a vizs­gá­ig emlé­kez­zünk kb.: 80%-ra, és akkor már nagyon jók vagyunk.

Lozanov arra jött rá, hogy az egye­te­mi okta­tás­ban a tanu­lás nem haté­kony. Ren­ge­teg időt és pénzt fek­tet­nek a hall­ga­tók tanu­lá­sá­ba, és mire kike­rül az egye­tem­ről a tanul­tak nagy részét elfe­lej­ti!

Mon­dok szá­mo­kat is. Az egye­te­mi taní­tás 4 év alatt kb.: 25 – 50 ezer dol­lárt tesz­nek ki, ez 7, 2 és 14,5 mil­lió Ft körü­li összeg. Lozanov tapasz­ta­la­ta sze­rint a meg­szer­zett tudás 80%-át elfe­lej­tik a hall­ga­tók, még az első vég­zős nyár vége előtt!

Kuta­tá­sai alap­ján, Lozanov olyan külön­le­ge­sen haté­ko­nyan dol­go­zott, hogy elő­ször 300, majd 500 szót, azután pedig 1.000 szót, végül 3.000 szót is meg tud­tak 1 nap alatt tanul­ni a mód­sze­ré­vel, úgy, hogy 98 %-os meg­ma­ra­dá­sa volt a szó­ta­nu­lás­nak! Mind­ezt olyan embe­rek­kel csi­nál­ta, akik soha éle­tük­ben nem tanul­tak fran­cia nyel­vet.
Fél évvel később tesz­tel­te az ered­mé­nye­ket, és az derült ki, hogy 69%-a a sza­vak­nak meg­ma­radt a hosszú távú memó­ri­á­ban, és mind­ezt jobb agy­fél­te­kés mód­sze­rek­kel érte el. Egy­sze­ri ismét­lés­sel, pedig ugyan úgy vissza­állt a 98%-os álla­pot!

Gon­dolj csak bele! Egy átla­gos angol nyelv­hasz­ná­ló nem hasz­nál több szót 1.200 – 2.000-nél! Tehát Lozanov mód­sze­ré­vel, kis túl­zás­sal, akár 1 nap alatt meg­ta­nul­hatsz egy nyel­vet!!!