Jobb agyféltekés vacsora!

Jobb agyféltekés vacsora!

A minap a jobb agy­fél­te­kés lehe­tő­sé­gek egy új sze­le­té­vel ismer­ked­tem meg. Az indí­tó lökést Vidi Rita cik­ke adta meg, miszerint: „Vég­te­le­nül vas­ka­la­po­san szűk látó­kö­rű a mai okta­tás. Pedig könnye­dén akti­vál­ha­tó a jobb agy­fél­te­ke,...
A 40%-os szabály!

A 40%-os szabály!

Azt ígér­tem ma egy nagyon izgal­mas gon­do­lat sort osz­tok meg a 40%-os szabályról. Ez egy túl­élő siker szabály. A FORBES ‑ban jelent meg magya­rul egy angol cikk össze­fog­la­ló­ja és kiegé­szí­té­se magyar tapasztalatokkal. Pár hónap­ja volt egy nagy nagy online...
Péntek 13.

Péntek 13.

Igen, egy kicsit össze­csap­tak a fejünk felett a hullámok. Nem kom­mu­ni­kál­tuk, elné­zést kérünk. Úgy gon­dol­tuk, hogy kezel­ni tud­juk a dol­go­kat, de ma már lát­juk, hogy nem sike­rült. Ezért úgy gon­dol­tuk, csi­ná­lunk egy kis össze­fog­la­lót, mi tör­tént az...
A jobb és a bal agyfélteke

A jobb és a bal agyfélteke

A bal és jobb agy­fél­te­ke fel­ada­ta a tanulásban: A bal fél­te­ke a raci­o­ná­lis, elem­ző, humortalan. Ott megy vég­be az írás, olva­sás számolás. A bal fél­te­ke mond­ja, hogy kép­te­len vagy rá. Ha meg­kér­dez­néd a bal feled hogyan jegyezz meg dol­go­kat...
A Lozanov módszer

A Lozanov módszer

Egy átla­gos ember hagyo­má­nyos, mód­sze­rek­kel, 25 – 40 szót tud meg­ta­nul­ni napon­ta, kb.: 3 óra nyelv­ta­nu­lás­sal. Az elvá­rás pedig az, hogy a vizs­gá­ig emlé­kez­zünk kb.: 80%-ra, és akkor már nagyon jók vagyunk.Lozanov arra jött rá, hogy az egye­te­mi...