Általános szerződési feltételek

A jelen álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek – a továb­bi­ak­ban: „ÁSZF” – a HolBra­in Tech Pro­duc­ti­on (Lajos Golo­vics ) egyé­ni vál­lal­ko­zó – a továb­bi­ak­ban: „Szol­gál­ta­tó” – által a www.jobbatom.hu hon­la­pon keresz­tül nyúj­tott „HolBra­in Tech Pro­duc­ti­on” szol­gál­ta­tás – a továb­bi­ak­ban: „Szol­gál­ta­tás” – igény­be­vé­te­lé­nek fel­té­te­le­it sza­bá­lyoz­za.

 1. A Szol­gál­ta­tás nyúj­tói:

Név: HolBra­in Tech Pro­duc­ti­on (Lajos Golo­vics)
Szék­hely: 27 Ling­wood Ave­nue, Christ­curch BH23 3JS   UK
NI szám: UK 40746753
Email cím: jobbatom@gmail.com
Tele­fon­szám: +36–30-961‑7804
Bank­szám­la­szám (IBAN): GB07 NAIA 0702 4643 2264 55
Swift/BIC kód: NAIAGB21
A vál­lal­ko­zás logó­ja:

  

Magyar­or­szá­gi meg­bí­zott kap­cso­lat­tar­tó: Szuh­ár Csil­la
Email cím: jobbatom@gmail.com
Tele­fon­szám: +36–70-670‑6465

 1. A Szol­gál­ta­tás leírá­sa

A „HolBra­in Tech Pro­duc­ti­on”, mint Szol­gál­ta­tó által nyúj­tott szol­gál­ta­tá­son keresz­tül, a Szol­gál­ta­tó haté­kony, köz­vet­le­nül alkal­maz­ha­tó mar­ke­ting­is­me­re­te­ket, ezzel kap­cso­la­tos okta­tó­vi­de­ó­kat és egyéb tan­anya­go­kat oszt meg a Szol­gál­ta­tás iránt érdek­lő­dők­kel, tagok­kal, fel­irat­ko­zók­kal.

A Szol­gál­ta­tás cél­ja, hogy a tago­kat, fel­irat­ko­zó­kat, érdek­lő­dő­ket, meg­is­mer­tes­se az online mar­ke­ting leg­újabb trend­je­i­vel és mód­sze­re­i­vel, ami­ket a tagok, fel­irat­ko­zók, érdek­lő­dők, saját tevé­keny­sé­gük során fel­hasz­nál­va, jelen­tős bevé­tel növe­ke­dést érhet­nek el.

 1. A szer­ző­dés tár­gya

Jelen szer­ző­dés alap­ján a Tag, fel­irat­ko­zó, érdek­lő­dő, – a továb­bi­ak­ban vásár­ló – meg­bíz­za a Szol­gál­ta­tót a Szol­gál­ta­tás kere­té­ben online mar­ke­ting­gel kap­cso­la­tos tan­anya­gok elké­szí­té­sé­vel, és a Szol­gál­ta­tá­son keresz­tül tör­té­nő ren­del­ke­zés­re bocsá­tá­sá­val. A szer­ző­dés tár­gyát képe­zik egy­részt a Szol­gál­ta­tá­son keresz­tül, a szer­ző­dés meg­kö­té­sé­nek idő­pont­já­ban hoz­zá­fér­he­tő anya­gok (vide­ók, egyéb tan­anya­gok), vala­mint a Szol­gál­ta­tó által később elké­szí­tett, és köz­zé­tett anya­gok. A Szol­gál­ta­tás kizá­ró­la­gos nyúj­tó­ja a HolBra­in­Tech Pro­duc­ti­on , aki a meg­bí­zást kife­je­zet­ten elfo­gad­ja.

A fen­ti Szol­gál­ta­tá­son kívül a Szol­gál­ta­tó ese­ti­leg egyé­ni aján­la­to­kat tesz köz­zé a hon­la­pon, amik az online mar­ke­ting­gel kap­cso­la­tos egyéb szol­gál­ta­tá­sok (sze­mé­lyes kép­zé­sek, kon­zul­tá­ci­ós lehe­tő­sé­gek, tanács­adás és coa­ch­ing) nyúj­tá­sá­ra, illet­ve kiad­vá­nyok nyom­ta­tott vagy elekt­ro­ni­kus for­má­tu­mú műpél­dá­nya­i­nak átru­há­zá­sá­ra (a továb­bi­ak­ban: „Egyéb szol­gál­ta­tás”) vonat­koz­nak. Ezen aján­la­tok­ra vonat­ko­zó szer­ző­dés a Szer­ző­dő Felek között ráuta­ló maga­tar­tás­sal, a „Meg­ren­de­lem” gomb lenyo­má­sá­val jön lét­re az Egyéb szol­gál­ta­tás adat­lap­ja sze­rin­ti tar­ta­lom­mal és áron. Az Egyéb szol­gál­ta­tá­sok ellen­ér­té­két a vásár­ló rész­let­fi­ze­té­si ked­vez­mény igény­be­vé­te­lé­vel, egyen­lő össze­gek­ben is meg­fi­zet­he­ti.

 1. A szer­ző­dés lét­re­jöt­te

Jelen szer­ző­dés a Szol­gál­ta­tó és a vásár­ló – a továb­bi­ak­ban együtt: „Szer­ző­dő Felek” – között ráuta­ló maga­tar­tás­sal, a vásár­ló által a www.jobbatom.hu  web­ol­da­lon, vagy annak alol­da­lán talál­ha­tó jelent­ke­zé­si lap kitöl­té­sé­vel, és a „Meg­ren­de­lem” gomb lenyo­má­sá­val jön lét­re.

A Vásár­ló jelen szer­ző­dés elfo­ga­dá­sá­val nyi­lat­ko­zik arról, hogy cse­lek­vő­ké­pes­sé­ge, illet­ve szer­ző­dés­kö­té­si képes­sé­ge nincs kor­lá­toz­va.

A jelent­ke­zés során, a Vásár­ló által meg­adott ada­tok­nak hiány­ta­lan­nak, és valós­nak kell len­ni­ük. A Vásár­ló nyi­lat­ko­zik arról, hogy az így meg­adott ada­tok hiány­ta­la­nok és való­sak.

Jelen Szer­ző­dés elfo­ga­dá­sá­val a Vásár­ló kife­je­zet­ten hoz­zá­já­rul ahhoz, hogy a Szol­gál­ta­tó a szer­ző­dés­sze­rű tel­je­sí­tést, a szer­ző­dés meg­kö­té­se után azon­nal meg­kezd­je.

 1. Jelent­ke­zés vissza­iga­zo­lá­sa

A Szol­gál­ta­tó a beér­ke­zett regiszt­rá­ci­ó­kat hala­dék­ta­la­nul meg­vizs­gál­ja, és azok meg­ér­ke­zé­sét vissza­iga­zol­ja. A Szol­gál­ta­tó fenn­tart­ja magá­nak a jogot, hogy a beér­ke­zett regiszt­rá­ci­ót indok­lás nél­kül eluta­sít­sa. Az elfo­ga­dott regiszt­rá­ci­ók elekt­ro­ni­kus levél­ben kerül­nek vissza­iga­zo­lás­ra.

 1. A meg­bí­zá­si díj tel­je­sí­té­se

A regiszt­rá­ció során a vásár­ló­nak, meg kell adnia az érvé­nyes bank­kár­tya ada­ta­it. A jelent­ke­ző kije­len­ti, hogy a meg­adott bank­kár­tya ada­tok való­sak, és a meg­adott bank­kár­tyá­val jog­sze­rű­en ren­del­ke­zik.

A Szer­ző­dő Felek kije­len­tik, hogy a Szol­gál­ta­tás­hoz kap­cso­ló­dó, Bari­on nevű fize­té­si rend­szert a Bari­on Pay­ment Zrt. 1117 Buda­pest, Info­p­ark sétány 1., V. eme­let 5. ajtó üze­mel­te­ti, ami a szer­ző­dés tel­je­sí­té­se során, a Szer­ző­dő Felek „tel­je­sí­té­si segéd­jé­nek” minő­sül. A Bari­on Pay­ment Zrt. álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lei és az adat­vé­del­mi nyi­lat­ko­za­ta folya­ma­to­san meg­is­mer­he­tők a https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/  web­ol­da­lon, ami­ket a Szer­ző­dő Felek meg­is­mer­tek és elfo­gad­tak.

 1. Szám­lá­zás

A meg­bí­zá­si díj levo­ná­sát köve­tő 15 napon belül, a Szol­gál­ta­tó elekt­ro­ni­kus szám­lát köte­les kiál­lí­ta­ni, ame­lyet elekt­ro­ni­ku­san, e-mai­len keresz­tül jut­tat el a Vásár­ló­hoz. A hon­la­pon keresz­tül meg­ren­delt Egyéb szol­gál­ta­tá­sok díjá­nak levo­ná­sát köve­tő 15 napon belül, a Szol­gál­ta­tó elekt­ro­ni­kus szám­lát köte­les kiál­lí­ta­ni, ame­lyet elekt­ro­ni­kus levél­ben jut­tat el Vásár­ló­hoz. A Vásár­ló az elekt­ro­ni­kus szám­la kiál­lí­tá­sát kife­je­zet­ten elfo­gad­ja.

 1. Fel­mon­dás kez­de­mé­nye­zé­se

A Vásár­ló, a Szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sá­ra vonat­ko­zó szer­ző­dés fel­mon­dá­sát e-mai­len keresz­tül, vagy a fel­mon­dást tar­tal­ma­zó jog­nyi­lat­ko­za­tát a jobbatom@gmail.com e-mail­cím­re elküld­ve kez­de­mé­nyez­he­ti. A fel­mon­dást tar­tal­ma­zó nyi­lat­ko­zat­min­tát jelen szer­ző­dés 1. szá­mú mel­lék­le­te tar­tal­maz­za. A Szol­gál­ta­tás fel­mon­dá­sa elle­né­re a Vásár­lói fiók­ban – annak tör­lé­sé­ig – a Vásár­ló által koráb­ban meg­vá­sá­rolt kiad­vá­nyok elekt­ro­ni­kus műpél­dá­nyai tovább­ra is hoz­zá­fér­he­tő­ek marad­nak.

 1. Fel­mon­dás az ingye­nes pró­ba­idő­szak alatt

A fogyasz­tó­nak nem minő­sü­lő Vásár­ló, az ingye­nes pró­ba­idő­szak alatt azon­na­li hatállyal fel­mond­hat­ja a szer­ző­dést.

 1. A fogyasz­tó­kat meg­il­le­tő fel­mon­dá­si, illet­ve elál­lá­si jog

A fogyasz­tó­nak minő­sü­lő Vásár­ló, a szer­ző­dés meg­kö­té­sét köve­tő 14 nap­tá­ri napon belül azon­na­li hatállyal, indok­lás nél­kül fel­mond­hat­ja a Szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sá­ra vonat­ko­zó szer­ző­dést. Az ingye­nes pró­ba­idő­szak letel­te ese­tén, a Szol­gál­ta­tó a meg­bí­zá­si díj idő­ará­nyos részé­re lesz jogo­sult azzal, hogy a koráb­ban meg­fi­ze­tett meg­bí­zá­si díj ezt meg­ha­la­dó részét, a Vásár­ló bank­kár­tyá­já­ra vissza­fi­ze­ti.

A fogyasz­tó­nak minő­sü­lő Vásár­ló, az ingó dolog­nak minő­sü­lő ter­mék tulaj­don­jo­gá­nak átru­há­zá­sá­ra irá­nyu­ló szer­ző­dés­től, a ter­mék átvé­te­lé­től szá­mí­tott 14 napon belül eláll­hat.

 1. Ren­des fel­mon­dás

A Szer­ző­dő Felek bár­me­lyi­ke, – jelen szer­ző­dés 9. és 10. pont­ja­i­ba fog­lalt ren­del­ke­zé­sek­kel össz­hang­ban –, a szer­ző­dés meg­kö­té­sét köve­tő 14. nap után azt bár­mi­kor fel­mond­hat­ja azzal, hogy a fel­mon­dá­si idő utol­só nap­ja az utol­só meg­bí­zá­si díj levo­ná­sát köve­tő har­min­ca­dik nap­ra esik.

 1. Rend­kí­vü­li fel­mon­dás

A Szer­ző­dő Felek a jelen szer­ző­dést, a másik fél­hez inté­zett egy­ol­da­lú jog­nyi­lat­ko­zat­tal, azon­na­li hatállyal abban az eset­ben mond­hat­ják fel, ha a másik fél a jelen szer­ző­dés­ből ere­dő lénye­ges köte­le­zett­sé­gét ismé­tel­ten, vagy súlyo­san meg­sze­gi.

 1. Kár­té­rí­té­si fele­lős­ség kizá­rá­sa

A Szol­gál­ta­tó, a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­vel össze­füg­gés­ben bekö­vet­ke­ző káro­kért való kár­té­rí­té­si fele­lős­sé­gét, az irány­adó jog­sza­bá­lyok által lehe­tő­vé tett leg­tel­je­sebb mér­ték­ben kizár­ja.

 1. Szer­zői jogok

A Szer­ző­dő Felek kije­len­tik, hogy a www.jobbatom.hu web­ol­dal, annak ele­mei, és az azon keresz­tül köz­zé­tett vagy érté­ke­sí­tett, szer­zői műnek minő­sü­lő összes anyag, a Szol­gál­ta­tó tulaj­do­nát képe­zi. Jelen szer­ző­dés egyet­len része sem értel­mez­he­tő úgy, hogy az alap­ján a Vásár­ló fel­hasz­ná­lá­si, vagy egyéb szer­zői vagyo­ni jogot sze­rez, ezen anya­gok részé­re vagy egé­szé­re. A Vásár­ló, a Szol­gál­ta­tó szer­zői joga­i­nak meg­sér­té­se ese­té­re, 100 000 Ft össze­gű köt­bér meg­fi­ze­té­sé­re vál­lal köte­le­zett­sé­get.

 1. Tel­jes­sé­gi zára­dék

A jelen szer­ző­dés, a ben­ne sza­bá­lyo­zott jog­vi­szony tekin­te­té­ben, a Szer­ző­dő Felek tel­jes meg­ál­la­po­dá­sát tar­tal­maz­za, és bár­mely eset­le­ges koráb­bi szó­be­li vagy írás­be­li meg­ál­la­po­dást hatály­ta­la­nít.

 1. A szer­ző­dés hatá­lya

A szer­ző­dés hatá­ro­zat­lan idő­tar­tam­ra jött lét­re.

 1. Szer­ző­dés­re irány­adó jog és záró ren­del­ke­zé­sek

A felek, a jelen szer­ző­dés­ben nem ren­de­zett kér­dé­sek tár­gyá­ban a Ptk. és az egyéb hatá­lyos magyar jog­sza­bá­lyok vonat­ko­zó ren­del­ke­zé­se­it tekin­tik irány­adó­nak.

A Szer­ző­dő Felek kije­len­tik, hogy a szer­ző­dés tel­je­sí­té­sé­nek orszá­ga az Egye­sült Király­ság és Magyar­or­szág.

 1. Panasz­ke­ze­lés

A Vásár­ló, a Szol­gál­ta­tás­sal kap­cso­la­tos pana­sza­it, a Szol­gál­ta­tó követ­ke­ző elekt­ro­ni­kus leve­le­zé­si címé­re küld­he­ti: jobbatom@gmail.com

 1. A Szol­gál­ta­tó által igény­be­vett tár­hely­szol­gál­ta­tó ada­tai:

https://tarhely.eu/

A bank­kár­tyás fize­tés biz­ton­sá­gát az SSL véde­lem garan­tál­ja.

https://tarhely.eu/ssl.php

Jelen Álta­lá­nos Szer­ző­dé­si Fel­té­te­lek folya­ma­to­san hoz­zá­fér­he­tő­ek, és sza­ba­don letölt­he­tő­ek a JobbATOM – Álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek web­ol­da­lon.


 1. mel­lék­let:

Elállási/Felmondási nyi­lat­ko­zat min­ta
(csak a szer­ző­dés­től való elállási/felmondási szán­dék ese­tén tölt­se ki és jut­tas­sa vissza)

Cím­zett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az aláb­bi termék/ek adás­vé­te­lé­re vagy az aláb­bi szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sá­ra irá­nyu­ló szer­ző­dés tekin­te­té­ben: *

Szer­ző­dés­kö­tés idő­pont­ja /átvétel idő­pont­ja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) alá­írá­sa: (kizá­ró­lag papí­ron tett nyi­lat­ko­zat ese­tén)

Kelt: