Amazon-üzletPercenként két ember dönt úgy a világon, hogy felcsap Amazon-kereskedőnek!

A 444 újság­író­ja egy ala­pos, elem­ző cikk­ben mutat­ta be, a sokak szá­má­ra annyi­ra áhí­tott Ama­zon üzle­tet. Nem fel­hőt­len a hely­zet.
Az egyé­ni sor­sok mel­lett fel­raj­zol egy sok­kal nagyobb tár­sa­dal­mi össze­füg­gést is, de ne sza­lad­junk ennyi­re elő­re.

 

Íme a vágyott elő­nyök:

 • A szál­lít­má­nyo­zást,
 • a rak­tá­ro­zást,
 • az adó­fi­ze­tést,
 • min­dent a techó­ri­ás csi­nál helyet­tünk.

Nekünk, „csak” el kell adniuk a terméket!

Egy­sze­rű­en hang­zik?

Pedig nagyon nem az.


Sokan egy­sze­rű­en elmen­nek egy work­shop­ra, vagy részt vesz­nek egy online kur­zu­son, ahol azt ígé­rik nekik, meg­ta­nít­ják őket, hogyan lehet könnyen és gyor­san pénzt keres­ni az online piac­té­ren.

A work­sho­pok egy része szimp­la csa­lás, tisz­te­let a kivé­tel­nek, mert ter­mé­sze­te­sen azért ilyen is van. Van­nak akik kész rend­sze­re­ket is adnak néhány száz­ezer forin­tért már Magyar­or­szá­gon is, de itt sem árt az óva­tos­ság.
Azon­ban az Ama­zo­non keres­ked­ni idő­igé­nyes, és drá­ga mulat­ság, és ha vala­ki­ből tény­leg nagy­pá­lyás lesz, akkor indul csak az iga­zi szí­va­tás.


Mi évek óta csi­nál­juk, és tanít­juk is az online üzle­ti model­le­ket, de a bele­tett 13 év elle­né­re min­den nap kell új dol­go­kat tanul­ni! Elké­pesz­tő sebes­ség­gel vál­to­zik az online érté­ke­sí­tés, és az online mar­ke­ting.
És az sem igaz, hogy napi fél óra mun­ká­val, ott­hon­ról egy kávé mel­lől mil­li­o­mos lesz vala­ki.


Az alap gondolat és a módszer a következő az Amazon, és az ehhez hasonló online üzletekben:

 • Olcsó árut vásá­rol­nak Kíná­ból.
 • Az árut elszál­lít­tat­ják egye­ne­sen az Ama­zon rak­tá­rá­ba.
 • Aztán elad­ják a cég web­áru­há­zán keresz­tül, jóval drá­gáb­ban, mint amennyi­ért Kíná­ban meg­vá­sá­rol­ták.
 • És dől­nek a mil­li­ók.

Lát­szó­lag, és ez a kulcs­szó, hogy lát­szó­lag, min­den egy­sze­rű, hiszen ezek mind elin­téz­he­tők ott­hon­ról az ebéd­lő asz­tal mel­lől, vagy a kert­ből egy hűvös narancs­lé, és egy jól fel­töl­tött bank­kár­tya segít­sé­gé­vel egy lap­top­ról, vagy akár még a mobi­lunk­ról is. De…

A cikk szer­ző­je ügye­sen rámu­tat a hát­tér­re is:

Az Ama­zon már rég nem egy egy­sze­rű online könyv­áru­ház, hanem a világ egyik leg­na­gyobb tech­cé­ge, a web­áru­há­zá­ban pedig ma már bár­ki árul­hat bár­mit, hála az online piac­tér­nek (vagy third-par­ty plat­form­nak). Azaz, ha veszel vala­mit az Ama­zo­non, azt nagy eséllyel nem az Ama­zon­tól veszed, hanem egy har­ma­dik fél­től, aki piac­ként hasz­nál­ja a cég plat­form­ját.

Ez a faj­ta keres­ke­de­lem jelen­leg két­szer akko­ra for­gal­mat bonyo­lít le, mint ami­kor a vevő magá­tól az Ama­zon­tól veszi az árut. Ez azt jelen­ti, hogy az Ama­zon piac­te­re maga­san a leg­na­gyobb for­gal­mú online piac­tér Ame­ri­ká­ban:
2018-ban ott zaj­lott az Egye­sült Álla­mok online keres­ke­del­mé­nek 31 szá­za­lé­ka, össze­sen 175 mil­li­árd dol­lár érték­ben adtak-vet­tek árut.”

Sok olyan üzle­ti modell léte­zik a világ­ban, ame­lyek­ben maguk­ra vál­lal­ják az anya-cégek a rak­tá­ro­zást, köny­ve­lést, adó­zást, online felü­let biz­to­sí­tá­sát, a logisz­ti­kát stb. Annyi a Te dol­god, hogy érté­ke­síts, az ő felü­le­tü­kön, az ő játék­sza­bá­lya­ik sze­rint!

A sokat szi­dott MLM cégek még a ter­mék­fej­lesz­tést is maguk­ra vál­lal­ják és a kép­zé­sek nagy részét is, még­is milyen sokan szid­ják őket, pedig, ha a mélyé­re nézünk a dolog­nak, sok­kal könnyebb üzle­tek, mint egy Ama­zon biz­nisz, és kisebb a koc­ká­za­tuk is! Sok­kal töb­ben lesz­nek belő­le mil­li­o­mo­sok, és sok­kal töb­ben tesz­nek szert tisz­tes­sé­ges fize­tés­re, vagy jöve­de­lem kiegé­szí­tő­re mint egy Ama­zon üzlet­ből.

Mind­össze az Ama­zon üzlet tren­di, és ezzel le is hull a lila köd az embe­rek sze­me elé.

 • Pedig ehhez nagyon komoly tech­ni­kai tudás is kell.
 • Kell pro­fin ismer­ni az online mar­ke­ting esz­köz­tá­rat nap­ra készen.
 • Nem kevés idő befek­te­tés.
 • Tud­ni kell az Ama­zon bel­ső algo­rit­mu­sa, hogyan műkö­dik, hogy meg­fe­le­lő bran­det tudj fel­épí­te­ni.
 • Nagyon könnyű áldo­za­tul esni a rossz­in­du­la­tú kon­ku­ren­ci­á­nak.

Az 444 cik­ké­ben jó pél­dák lesz­nek erre. (A végén meg­ta­lá­lod az link­jét azt is elol­vas­ha­tod.)


Mennyiből lehet igazán üzletet csinálni az Amazonon?

A Ver­ge szá­mí­tá­sai sze­rint ahhoz, hogy vala­ki meg tud­jon élni az Ama­zon­ból, leg­alább egy­mil­lió dol­lá­ros éves for­gal­mat kell lebo­nyo­lí­ta­nia.

Erre 2017-ben csak 20 ezer vál­lal­ko­zó volt képes, pedig több mint ötmil­li­ó­an keres­ked­nek az Ama­zo­non.

Ez 0,4 szá­za­lé­kos arányt jelent.

No ezért mond­tam fen­tebb, hogy a sokat szi­dott, és elát­ko­zott MLM sok­kal könnyebb, és biz­ton­sá­go­sabb üzlet!!! (Ott sem mind­egyik ter­mé­sze­te­sen, de a tisz­tes­sé­ge­sek, és ezek­ből is egy­re több van sze­ren­csé­re, az igen!)
Nem hiszem, hogy újat mon­da­nék azzal, hogy egy­re töb­ben jön­nek rá ebben a szek­tor­ban is, hogy az online érté­ke­sí­tés kike­rül­he­tet­len!
Van­nak cégek ame­lyek már nem tilt­ják, sőt kife­je­zet­ten erre fej­lesz­tik a rend­sze­rü­ket!

De nem ez most a téma, hanem az Ama­zon üzlet.

Egy érde­kes tár­sa­dal­mi jelen­sé­get vél fel­fe­dez­ni az kuta­tást vég­ző újság­író.

Az Ama­zon-work­sho­pok sike­re kicsit a mai gaz­da­ság­ról is mond vala­mit:
ahogy a közép­osz­tály szé­pen las­san eltű­nik (és nem csak Ame­ri­ká­ban), sokan érez­he­tik úgy, hogy kicsú­szik a lábuk alól a talaj.

Ezek az embe­rek újra pénz­ügyi sta­bi­li­tás­ra vár­nak, még­hoz­zá gyor­san.
Körül­néz­nek és azt lát­ják, mások egy zsák pénzt keres­nek egy olyan, szá­muk­ra tel­je­sen újsze­rű dolog­gal, mint pél­dá­ul az online keres­ke­de­lem, és ők maguk is része­sed­ni akar­nak belő­le.
Ha mások­nak ment, nekik miért ne men­ne?
Ezek az embe­rek nem fel­tét­len gaz­da­gok akar­nak len­ni, csu­pán a pénz­ügyi sta­bi­li­tá­su­kat akar­ják vissza­sze­rez­ni, vagy azt sze­ret­nék, hogy kicsit több pén­zük legyen, mint amennyi jelen­leg van. Az Atlan­tic újság­író­já­nak leg­alább­is erről beszél­tek.”


Foglaljuk össze a lényeget:

 • Van egy új gaz­da­sá­gi kihí­vás, a közép­osz­tály szá­má­ra glo­bá­li­san.
 • Kell vala­mi remény, egy kapasz­ko­dó, hogy nem kerül­nek a lecsú­szók közé.
 • Itt a tren­di online mun­ka, amely ott­hon­ról is végez­he­tő!
 • Ha más­nak sike­rült, nekem miért ne sike­rül­ne?
 • A bök­ke­nő, hogy ez nagyon komoly tech­ni­kai és online mar­ke­ting tudást igé­nyel, amit nem mon­da­nak el elő­re!
 • Bizony kell hoz­zá tőke is, nem is kevés.
 • Kell hoz­zá vál­lal­ko­zói tapasz­ta­lat
 • Kell hoz­zá egy alap angol nyelv­tu­dás.

Biz­to­san lehet­ne még sora­koz­tat­ni az érve­ket, pro és kont­ra.

Egy nagy tanulság van számomra belőle: Az online világban sincs kolbászból a kerítés!

Itt is meg kell dolgozni a napra kész tudásért, a tapasztalatért, a tisztes bevételért.


A 444 cik­két itt olvas­ha­tod.

Ama­zon

Ama­zon online üzlet