Facebook-Zuckerberg👉Érde­kes irány­ba megy tovább a Face­book. Nézd meg milyen „trük­kel – (ötlet­tel)” növe­li az egyéb­ként sem kicsi pia­cát! 🤔😎☝️


Érde­kes fej­lesz­tést ter­vez a Face­book. A Hír­fo­lya­má­ba beil­lesz­te­né a hagyo­má­nyos nagy kidók hír­anya­ga­it.
Ne ez nem tel­je­sen önzet­len, mert 15%-os növe­ke­dést vár ettől a Face­book és azt, hogy a sok hamis hír helyett iga­zi hírek ese­mé­nyek­kel legyen tele a Hír­fo­lya­ma. Ez utób­bi nagyon becsü­le­tes, és hasz­nos törek­vés.
Két szép­ség­hi­bá­ja van a dolog­nak.
🤔1. Nehe­zen tud­ja a kiadók egyen­lő esé­lye­it garan­tál­ni a Face­book, ami­hez ért­he­tő­en a hír­szol­gál­ta­tók ragasz­kod­ná­nak.
🤔2. Óha­tat­la­nul tük­rö­ződ­het egy-egy saj­tó­or­gá­num poli­ti­kai, elkö­te­le­ző­dé­se, pedig ez nem len­ne sze­ren­csés.

Az év végé­re ter­ve­zett hír­fe­lü­let­ről a Face­book veze­tő­sé­ge már most elkez­dett tár­gyal­ni azon kiadók­kal, ame­lyek a koráb­bi fris­sí­té­sek és fej­lesz­té­sek beve­ze­té­se­kor is együtt­mű­köd­tek a Face­book­kal. Az egyez­te­tést Shel­ley Venus és Anne Kornb­lut veze­tik, akik mind­ket­ten elis­mert sze­rep­lői a hírek vilá­gá­nak –

Venus töb­bek közt a Blo­om­berg pro­du­ce­re­ként is dol­go­zott, Kornb­lut pedig a The Washing­ton Post Puli­zer-díjas újság­író­ja­ként csat­la­ko­zott a Face­book­hoz.” (For­bes)


Ez a hír külö­nö­sen érde­kes, ami­kor az jut eszünk­be, hogy rövi­de­sen újra elnök válasz­tás lesz az USA-ban. Eddig min­den­ki attól tar­tott, hogy az orosz hac­ke­rek ál hírek­kel áraszt­ják el a soci­al media felü­le­te­ket, így a Face­boo­kot is, és befo­lyá­sol­ják a válasz­tá­sok tisz­ta­sá­gát.
Emlé­kez­zünk! Ez volt az elő­ző elnök­vá­lasz­tás egyik fő témá­ja, ami­kor Trump és Hil­lary Clin­ton méret­tet­te meg magát. Majd az Egye­sült Király­ság­ban is hason­ló for­ga­tó­köny­vek működ­tek, de még a magyar válasz­tá­sok­nál is fel­röp­pent egy két hason­ló vád a médi­á­ban.

Szó­val Márk Zuc­ker­berg merész ter­ve­ket sző, hiszen a Face­book még nagyobb poli­ti­kai nyo­más­nak lesz kité­ve mind­két oldal­ról, míg abban iga­za van, hogy ez a kon­cep­ci­ó­ja éppen a tisz­tu­lást, a pro­fi hír­szol­gál­ta­tást szol­gál­ja. Tegyük hoz­zá, azon­ban, hogy saj­nos az újság­író szak­ma is embe­rek­ből áll, és őne­kik is van­nak, sok­szor igen karak­te­res saját néze­te­ik, amely hol nyíl­tab­ban, hol árnyal­tab­ban azért csak befo­lyá­sol­ni pró­bál­ja az olva­só­it.
Szó­val ebben a fel­gyor­sult, inter­ne­tes, és átpo­li­ti­zált világ­ban nem lesz könnyű dol­ga Márk­nak!


Tart­juk azon­ban magun­kat ahhoz az alap­el­vünk­höz, hogy poli­ti­ká­ról, foci­ról, val­lás­ról nem beszé­lünk, mert az min­den­ki­nek a magán­ügye.
A tech­ni­kai meg­va­ló­su­lás, ami­kor abba a fázis­ba ér, hogy már lesz miről érdem­ben beszél­ni, majd vissza­té­rünk az online mar­ke­tin­ges meg­ol­dá­sok elem­zé­sé­re.


Addig is néz­ze meg!
Csak kat­tint­son rá!

és kérem láj­kol­ja, irat­koz­zon fel ha tet­szik!